Datu aizsardzības paziņojums


1.               Datu aizsardzības paziņojums

Paldies, ka apmeklējat ROBERT BOSCH SIA (turpmāk tekstā – “Bosch”, “mēs” vai “mūs”) tīmekļvietnes un mobilās lietotnes (kopā sauktas arī par “tiešsaistes pakalpojumu”), un par jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem.

 

2.               Bosch respektē jūsu privātumu

Mums ir ļoti svarīgi aizsargāt jūsu privātumu personas datu apstrādes laikā un nodrošināt visu komercdarbības datu drošību, un to mēs ņemam vērā, veicot savu komercdarbību. Personas datus, kas tiek vākti, kad jūs apmeklējat mūsu tiešsaistes pakalpojumus, mēs apstrādājam konfidenciāli un vienmēr atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Datu aizsardzība un informācijas drošība veido mūsu uzņēmuma politikas neatņemamu sastāvdaļu.

 

3.               Pārzinis

Par jūsu datu apstrādi atbildīgais pārzinis ir ROBERT BOSCH SIA ar juridisko adresi Mūkusalas ielā 101, Rīgā, Latvijā; jebkuri izņēmumi ir skaidri norādīti šajā Datu aizsardzības paziņojumā.

Mūsu kontaktinformācija ir šāda:

ROBERT BOSCH SIA , Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004
E-pasts: rblv@lv.bosch.com

Tālrunis: +371 67802080

 

4.               Personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana

4.1   Apstrādāto datu kategorijas

Tiek apstrādāti šādu kategoriju dati:

 • Saziņas dati (piemēram, vārds, tālruņa numurs, e-pasts, adrese, IP adrese);
 • Līguma pamatdati (līgumiskās attiecības, intereses saistībā ar produktiem vai līgumu).

 

4.2            Pamatprincipi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, ieskaitot, piemēram, vārdus, adreses, tālruņa numurus, e-pasta adreses, līguma, grāmatvedības un rēķinu informāciju, kas nosaka personas identitāti.

Mēs vācam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja ir tiesisks pamats to darīt vai ja jūs esat mums devis savu piekrišanu to darīt, piemēram, reģistrēšanās laikā.

 

4.3            Apstrādes nolūki un tiesiskie pamati

Mēs un mūsu nolīgtie pakalpojumu sniedzēji apstrādā jūsu personas datus šādiem apstrādes nolūkiem:

 

4.3.1          Tiešsaistes pakalpojuma sniegšana

(Tiesiskais pamats: līguma izpilde, ieskaitot kontaktinformācijas veidlapu, ar kuras palīdzību sazināties ar mums par produktiem un pakalpojumiem, kādus mēs piedāvājam līguma izpildes nolūkā.)

4.3.2          Trūkumu identificēšana un drošības nolūkos

(Tiesiskie pamati: mūsu tiesisko pienākumu izpilde saistībā ar datu drošību un mūsu leģitīmā interese novērst trūkumus un nodrošināt mūsu pakalpojumu drošību.)

4.3.3          Pašreklāma un trešo personu reklāma, kā arī tirgus izpēte un izpētes analīze normatīvajos aktos atļautajā apjomā vai uz piekrišanas pamata

(Tiesiskais pamats: piekrišana / mūsu leģitīmā interese veikt tiešo mārketingu, ja tas atbilst datu aizsardzības un konkurences noteikumiem.)

 

4.3.4          Produktu un/vai klientu aptaujas pa pastu

(Tiesiskais pamats: leģitīmā interese uzlabot produktus / pakalpojumus.) Piezīme: Ja mēs piesaistām tirgus izpētes institūciju aptauju veikšanai, tā rīkosies tikai mūsu vārdā un atbilstoši mūsu norādījumiem.

4.3.5          Produktu un/vai klientu aptaujas pa e-pastu un/vai tālruni ar nosacījumu, ka jūs esat skaidri tām piekritis

(Tiesiskais pamats: piekrišana.) Piezīme: Ja mēs piesaistām tirgus izpētes institūciju aptauju veikšanai, tā rīkosies tikai mūsu vārdā un atbilstoši mūsu norādījumiem.

4.3.6          Konkursu, laimestu piešķiršanas vai atlaižu kampaņu īstenošana atbilstoši attiecīgajiem konkurences, laimestu piešķiršanas vai atlaižu kampaņu noteikumiem

(Tiesiskais pamats: līguma izpilde.)

4.3.7          Jaunāko ziņu sūtīšana ar saņēmēja piekrišanu pa e-pastu vai ar īsziņu / multivides ziņojumu (MMS) (Tiesiskais pamats: piekrišana.)

4.3.8          Mūsu tiesību saglabāšana un aizsardzība

(Tiesiskais pamats: mūsu leģitīma interese nodrošināt un aizsargāt mūsu tiesības.)

 

4.4                  Reģistrācija

Ja jūs vēlaties izmantot pakalpojumus, kuriem ir nepieciešams noslēgt līgumu, mēs lūgsim jūs reģistrēties. Reģistrācijas procesā mēs vāksim līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamos personas datus (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, jebkāda informācija par izvēlēto samaksas veidu vai par konta turētāju) un jebkurus citus brīvprātīgi sniegtus datus. Obligāti sniedzamā informācija ir apzīmēta ar *.

 

4.5   Reģistrācija ar centrālo Bosch identifikatoru

Jūs varat reģistrēties mūsu tiešsaistes piedāvājumiem [tikai] ar centrālo Bosch identifikatoru (Bosch ID). Centralizēto Bosch identifikatoru izveidoja Bosch.IO GmbH visai Bosch grupai, kas ļauj kopīgiem lietotājiem gūt labumu no dažādu grupas sabiedrību piedāvājumiem, izmantojot centralizētus lietotnes datus, un palielināt datu drošību.

 

Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, Vācija (“BIO”), ir atbildīga par šīs vienotā pierakstīšanās pakalpojuma nodrošināšanu.

 

Ja vēlaties pieteikties saņemt centralizētu Bosch identifikatoru, būs piemērojami Bosch identifikatora reģistrācijas un izmantošanas vispārējie lietošanas noteikumi (https://identity- myprofile.bosch.com/ui/web/termsofuse) un BIO Datu aizsardzības paziņojums (https://identity- myprofile.bosch.com/ui/web/privacypolicy).

 

Pēc veiksmīgas reģistrācijas jūs varat izmantot centralizētā Bosch identifikatora reģistrācijas datus arī, lai reģistrētos šim tiešsaistes piedāvājumam. Šim nolūkam mēs nodrošināsim BIO reģistrācijas veidlapu centralizētajam Bosch identifikatoram. BIO tad apstiprinās jūsu atļauju un iesniegs mums mūsu piedāvājumu izmantošanai nepieciešamos pamatdatus (piemēram, uzvārds, vārds, dzimšanas datums, uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese, tālruņa numuri, pasta adrese). Jūsu parole netiks mums paziņota.

 

Lai uzzinātu par datu pārsūtīšanu Bosch grupas ietvaros saistībā ar centralizēto Bosch identifikatoru, lūdzam skatīties Datu aizsardzības paziņojumu. Jūs varat jebkurā laikā izbeigt savu lietotāja līgumu attiecībā uz centralizēto Bosch identifikatoru, vienkārši atceļot reģistrāciju [unregistering]. Šim nolūkam uzklikšķiniet uz šīs saites: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration.

 

4.6            Žurnālfaili

 

Ikreiz, kad jūs izmantojat internetu, jūsu tīmekļa pārlūks automātiski nosūta konkrētu informāciju, kuru mēs saglabājam tā sauktajos “žurnālfailos”.

Mēs glabājam žurnālfailus 7 dienas trūkumu identificēšanai un drošības nolūkiem (piemēram, informācija par uzlaušanas mēģinājumiem). Pēc tam žurnālfaili tiek dzēsti. Žurnālfaili, kas ir jāglabā ilgāk pierādījumu nolūkā, netiek dzēsti, kamēr nav pilnībā atrisināts konkrētais incidents. Atsevišķos gadījumos žurnālfailus var nodot izmeklēšanas iestādēm.

Žurnālfailos glabā šādu informāciju:

 • ierīces, kurā tika izmantots tiešsaistes pakalpojums, IP adrese (interneta protokola adrese);
 • tīmekļvietnes interneta adrese, no kuras tika piekļūts tiešsaistes pakalpojumam (tā sauktais izcelsmes URL vai nosūtītāja URL);
  • iegūto datņu vai informācijas nosaukums;
  • apmeklējuma datums, laiks un ilgums;
  • pārsūtīto datu apjoms; un
  • http statusa kods (piemēram, “pieprasījums veiksmīgs” vai “pieprasītā datne nav atrasta”).

 

4.7            Bērni

Šis tiešsaistes pakalpojums nav piemērots bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu.

 

4.8            Datu pārsūtīšana citiem pārziņiem

Principā mēs pārsūtīsim jūsu personas datus citiem pārziņiem tikai tad, ja tas būs nepieciešams līguma izpildei, ja mums vai trešajām personām ir leģitīma interese pārsūtīt datus vai ja jūs esat devis tam savu piekrišanu. Dati par tiesisko pamatu un saņēmējiem, un/vai saņēmēju kategorijām ir pieejami sadaļā “Apstrādes nolūki un tiesiskie pamati”. Turklāt datus var pārsūtīt citiem pārziņiem, ja mums ir pienākums to darīt saskaņā ar tiesību aktiem vai izpildāmiem oficiāliem vai tiesas rīkojumiem.

 

4.8.1   Pakalpojumu sniedzēji (vispārīgi)

Mēs nolīgstam ārējos pakalpojumu sniedzējus programmēšanas uzdevumu izpildei un mūsu organizēto veicināšanas kampaņu īstenošanai tīmekļvietnē (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar produktu izplatīšanu). Šos pakalpojumu sniedzējus esam izvēlējušies rūpīgi un regulāri uzraugām viņus, jo īpaši attiecībā uz viņu glabāto datu rūpīgu apstrādi un aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem mēs piemērojam prasību saglabāt konfidencialitāti un ievērot normatīvo aktu prasības. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

 

4.8.2   Paziņojums par sūtījumiem

Lai paziņotu par jūsu sūtījumu, līguma izpildes nolūkā mēs nodosim jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru:

 

SIA "DPD Latvija"

Rīga, Uriekstes iela 8A, LV-1005

Latvija

 

Šis uzņēmums apstrādā datus kā datu pārzinis.

 

4.9         Glabāšanas laiks; saglabāšanas termiņi

Mēs glabāsim jūsu datus, kamēr tas būs nepieciešams, lai sniegtu mūsu tiešsaistes pakalpojumus un saistītos pakalpojumus, vai kamēr mums būs leģitīmā interese turpināt glabāt šos datus (piemēram, mums var būt leģitīmā interese veikt mārketingu pa pastu arī pēc tam, kad līgumattiecības ir izpildītas). Pēc šī termiņa beigām mēs izdzēsīsim jūsu personas datus, izņemot tādus datus, kas mums ir jāglabā, lai izpildītu normatīvo aktu prasības (piemēram, nodokļu un komerctiesībās noteikto glabāšanas termiņu dēļ mums ir noteiktu termiņu ir jāglabā, piemēram, līgumi un rēķini).

 

5.               Konkursi, laimestu piešķiršana vai atlaižu kampaņas

Ja jūs piedalāties mūsu organizētā konkursā, laimesta piešķiršanā vai atlaižu kampaņā, mēs izmantosim jūsu datus, lai paziņotu jums par uzvarētāju un lai reklamētu mūsu produktus tiesiski atļautā apjomā vai ja mums ir jūsu piekrišana. Detalizētu informāciju par konkursiem, laimestu piešķiršanu un atlaižu kampaņām varat atrast attiecīgajos piedalīšanās noteikumos.

 

6.               Sīkdatņu izmantošana

Mūsu tiešsaistes pakalpojuma sniegšanas kontekstā var tikt izmantotas sīkdatnes un izsekošanas mehānismi.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu gala ierīci, kad jūs apmeklējat tīmekļvietni.

Izsekošana ir iespējama, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Mēs pamatā apstrādājam informāciju, izmantojot pikseļu tehnoloģiju un žurnālfailu analīzi.

 

6.1            Kategorijas

Mēs nodalām sīkdatnes, kas ir būtiskas tīmekļvietnes tehniskajai funkcionēšanai, un sīkdatnes un izsekošanas mehānismus, kas nav obligāti nepieciešami tīmekļvietnes tehniskajai funkcionēšanai.

Parasti tīmekļvietnes var izmantot bez sīkdatnēm, kas nav obligāti nepieciešamas.

6.1.1   Obligāti nepieciešamās sīkdatnes

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes ir sīkdatnes, bez kurām tīmekļvietnes funkcijas un īpašības nedarbosies. Tās ir, piemēram, sīkdatnes, kas glabā informāciju, lai garantētu video un/vai audiosatura nevainojamu atskaņošanu.

Kad jūs pametat tīmekļvietni, šīs sīkdatnes tiek dzēstas.

6.1.2   Sīkdatnes un izsekošanas  mehānismi, kas nav obligāti nepieciešami

Mēs izmantojam šīs sīkdatnes un izsekošanas mehānismus tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu. Viens izņēmums ir sīkdatne, kas saglabā jūsu privātuma iestatījumu aktuālo statusu (izvēles sīkdatne). Šī sīkdatne tiek saglabāta uz leģitīmās intereses pamata.

Mēs iedalām šīs sīkdatnes un izsekošanas mehānismus divās apakškategorijās:

 

6.2            Funkcionalitātes sīkdatnes

Šīs sīkdatnes veicina navigāciju un atvieglo mūsu tīmekļvietnes izmantošanu. Tādu sīkdatņu piemērs ir sīkdatnes, kas atceras jūsu valodas iestatījumus.

 

6.3            Mērķa / reklāmas sīkdatnes un  izsekošanas mehānismi

Vispārīgi

Mērķa / reklāmas sīkdatnes un izsekošanas mehānismi ļauj mums un mūsu partneriem parādīt jums interesējošus sludinājumus, kuru pamatā ir jūsu pārlūkošanas analīze:

-          Statistika:

Mēs izmantojam statistikas rīkus, lai konstatētu uzvedību, piemēram, jūsu apskatīto lapu skaitu.

-          Reklāmguvumu uzskaite:

Mūsu reklāmguvumu uzskaites partneri saglabā sīkdatni jūsu datorā (“reklāmguvumu sīkdatne”), ja jūs esat nonācis mūsu tīmekļvietnē, uzklikšķinot uz reklāmas, ko publicējis konkrētais partneris. Šīm sīkdatnēm termiņš parasti beidzas pēc 30 dienām. Ja jūs apmeklējat noteiktas mūsu tīmekļvietnes lapas un sīkdatnei vēl nav beidzies termiņš, mēs un attiecīgais reklāmguvumu uzskaites partneris var konstatēt, ka konkrētais lietotājs ir uzklikšķinājis uz reklāmas un pēc tam ir novirzīts uz mūsu vietni. Tas var notikt arī dažādās ierīcēs. Ar reklāmguvumu sīkdatnēm vāktā informācija tiek izmantota, lai sagatavotu reklāmguvumu statistiku un uzskaitītu kopējo lietotāju skaitu, kas uzklikšķināja uz konkrēto reklāmu un tika novirzīts uz lapu ar reklāmguvumu uzskaites tagu.

-          Atkārtota mērķauditorijas atlase

Šie rīki izveido lietojuma profilus, izmantojot reklāmas sīkdatnes vai trešo personu reklāmas sīkdatnes, tā sauktās “tīmekļa bākas” (web beacons) (neredzama grafika, arī zināma kā pikseļi vai uzskaites pikseļi) vai līdzīgas tehnoloģijas. Šie lietojuma profili tiek izmantoti, lai parādītu reklāmu atbilstoši interesēm un kontrolētu, cik reizes lietotāji redz konkrēto reklāmu. Pārzinis, kurš ir atbildīgs par datu apstrādi saistībā ar šiem rīkiem, ir attiecīgā rīka nodrošinātājs.

Šo rīku nodrošinātāji var pārsūtīt informāciju trešajām personām augstāk minētajos nolūkos. Lūdzam skatīt attiecīgā nodrošinātāja privātuma politiku, lai uzzinātu papildu informāciju šajā sakarā.

Lūdzam ņemt vērā, ka šie rīki var pārsūtīt jūsu datus ārpus EEZ saņēmējiem valstīs, kurās datu aizsardzības standarti nav salīdzināmi ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) (piemēram, ASV). Jūs varat atrast detalizētāku informāciju zemāk esošajos atsevišķo reklāmas rīku aprakstos.

6.3.1          Google Analytics
Nosaukums: Google Analytics

Nodrošinātājs: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV Funkcija: Pārlūkošanas ieradumu analīze (skatītās lapas, apmeklētāju un apmeklējumu skaits, lejupielāde), pseidonimizētu lietotāja profilu izveide, izmantojot informāciju no vairākām ierīcēm atbilstoši reģistrētajiem Google lietotājiem (vairāku ierīču uzskaite), pseidonimizētu lietotāja datu uzlabošana, izmantojot Google sniegtos datus par attiecīgo mērķa grupu, atkārtota mērķauditorijas atlase, lietojamības pārbaude, reklāmguvumu uzskaite un atkārtota mērķauditorijas atlase kopā ar Google Ads.

6.3.2          Tealium
Nosaukums: Tealium

Nodrošinātājs: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funkcija: Tīmekļvietnes tagu administrēšana, izmantojot lietotāja saskarni, programmas kodu integrācija mūsu tīmekļvietnēs.

 

6.4            Sīkdatņu un izsekošanas mehānismu pārvaldīšana

Jūs varat pārvaldīt sīkdatņu un izsekošanas mehānismu iestatījumus savā pārlūkā un/vai savos privātuma iestatījumos.

Piezīme: Lūdzam ņemt vērā, ka jūsu iestatītā konfigurācija attieksies tikai uz izmantoto pārlūku.

 

6.4.1          Visu sīkdatņu atspējošana

Ja vēlaties atspējot visas sīkdatnes, jūs to varat izdarīt sava pārlūka iestatījumos. Lūdzam ņemt vērā, ka šī atspējošana var ietekmēt tīmekļvietnes funkcionalitāti.

6.4.2          Jūsu iestatījumu pārvaldīšana saistībā ar izsekošanas mehānismiem un sīkdatnēm, kas nav obligāti nepieciešamas

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļvietni, parādīsies uzraksts par sīkdatnēm ar lūgumu izteikt savu piekrišanu, ka mēs izmantojam funkcionalitātes sīkdatnes, mērķa / reklāmas sīkdatnes un izsekošanas mehānismus.

Jūs varat jebkurā laikā privātuma iestatījumos atsaukt savu piekrišanu (ja dota) turpmākām darbībām vai sniegt savu piekrišanu vēlāk.

 

7.               Jaunāko ziņu abonēšana; tiesības atkāpties

Mūsu tiešsaistes pakalpojumu ietvaros jūs varat abonēt mūsu jaunākās ziņas. Šim nolūkam mēs izmantojam divu līmeņu pieteikšanās procedūru, saskaņā ar kuru mēs nosūtīsim jums jaunākās ziņas pa e-pastu, ar mobilo īsziņu pakalpojumu (piemēram, WhatsApp), teksta īsziņu vai pašpiegādes paziņojumu tikai tad, ja jūs esat skaidri iepriekš to apstiprinājis, uzklikšķinot uz saites paziņojumā, lai aktivizētu jaunāko ziņu pakalpojumu. Ja jūs vēlāk nolemjat, ka jūs nevēlaties saņemt jaunākās ziņas, jūs varat jebkurā laikā pārtraukt abonēšanu, atsaucot savu piekrišanu. Jūs varat izbeigt e-pastu jaunāko ziņu abonēšanu, uzklikšķinot uz saites jaunāko ziņu izlaidumā vai nomainot attiecīgā tiešsaistes pakalpojuma administratīvos iestatījumus. Alternatīvi – lūdzam sazināties ar mums, izmantojot kādu no Kontaktinformācijas sadaļā noteiktajiem veidiem.

 

8.               Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes pakalpojumā var būt saites uz trešo personu tīmekļvietnēm, t.i., uz nesaistītu pakalpojumu sniedzēju vietnēm. Kad jūs uzklikšķināt uz saites, mēs vairs nekontrolējam trešajai personai nosūtīto personas datu (piemēram, lapas, kurā bija iekļauta saite, IP adrese vai URL) vākšanu, apstrādi un izmantošanu, tā kā ir skaidrs, ka mēs nevaram kontrolēt trešo personu rīcību. Mēs neuzņemamies atbildību par šo personas datu apstrādi, ko veic trešās personas.

 

9.               Drošība

Mūsu nolīgtajiem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu noteikumus.

Mēs īstenojam visus atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai garantētu pienācīgu aizsardzības līmeni un aizsargātu jūsu datus, ko pārvaldām, jo īpaši pret nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijas, zaudēšanas, izmaiņu vai neatļautas izpaušanas un neatļautas piekļuves riskiem. Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

 

10.               Lietotāja tiesības

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzam izmantot Kontaktinformācijas sadaļā norādītos datus. Tādā gadījumā lūdzam pārliecināties, ka mēs varam jūs skaidri identificēt.

Datu subjekta tiesības uz informāciju un piekļuves tiesības:

Jums ir tiesības no mums iegūt informāciju par jūsu datu apstrādi. Šim nolūkam jūs varat īstenot savas tiesības piekļūt jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam.

Tiesības uz labošanu un dzēšanu:

Jūs varat pieprasīt, lai mēs labojam nepareizus datus un, ja ir izpildītas tiesiskās prasības, papildināt vai dzēst jūsu datus.

Tas neattiecas uz datiem, kas ir vajadzīgi rēķinu izrakstīšanai vai grāmatvedības nolūkā vai uz kuriem attiecas tiesisks pienākums saglabāt datus. Ja nav nepieciešams piekļūt šiem datiem, to apstrāde tiks ierobežota (skatīt zemāk).

Apstrādes ierobežošana:

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi, ar nosacījumu, ka ir izpildītas tiesiskās prasības.

Datu pārnesamība:

Jums turklāt ir tiesības saņemt datus, kādus jūs esat mums snieguši, strukturētā, vispārlietojamā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt, lai šie dati tiek pārsūtīti trešajai personai, ja tas ir tehniski iespējams.

Piekrišanas atsaukšana:

Ja jūs esat devis mums savu piekrišanu apstrādāt jūsu datus, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz turpmāku apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs jūsu datu apstrādes likumību laikā līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

11.               Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzība iestādē. Šim nolūkam jūs varat sazināties ar datu aizsardzības iestādi, kura ir atbildīga par reģionu vai valsti, kurā jūs dzīvojat, vai datu aizsardzības iestādi, kuras pakļautībā atrodamies mēs. Tā ir:

Latvijā

Datu valsts inspekcija

Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67223131

E-pasts: pasts@dvi.gov.lv

 

12.               Datu aizsardzības paziņojuma izmaiņas

 

Mēs paturam tiesības mainīt savus drošības un datu aizsardzības pasākumus. Šādos gadījumos mēs arī attiecīgi grozīsim savu Datu aizsardzības paziņojumu. Tādēļ lūdzam izskatīt aktuālo Datu aizsardzības paziņojumu.

 

13.               Kontaktinformācija

Ja jūs vēlaties sazināties ar mums, jūs varat izmantot “Pārziņa” sadaļā norādīto adresi.

Lūdzam izmantot šo saiti, lai ziņotu par datu aizsardzības pārkāpumiem: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

 

Lai iesniegtu priekšlikumus un sūdzības par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, mēs iesakām sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu (Datenschutzbeauftragter):

Datenschutzbeauftragter

Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe/Information Security and Privacy (C/ISP)

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

VĀCIJA

vai

e-pasts: DPO@bosch.com
Aktuālais uz: 09.12.2020.

 

 

 

 

© Robert Bosch Power Tools GmbH 2020, visas tiesības aizsargātas