Posebni uvjeti online usluge za popravak društva Robert Bosch d.o.o. (dalje "Uvjeti“)

U primjeni od: srpnja 2022. godine


1. Područje primjene

1.1. Ovi Uvjeti vrijede primjenjuju se na ugovore za održavanje, popravak, servisiranje, skladištenje ili druge usluge i radove ili za pripremne radove kao što su provjere i procjene troškova (u nastavku „servisni radovi”) koji se sklapaju putem Bosch online usluge za popravak. Ugovor za servisne radove sklapa se između društva Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, 10040 Zagreb (u nastavku „mi” ili „nas”) kao pružatelja usluge i kupca (u nastavku „naručitelj”).

1.2. Servisni radovi dostupni su potrošačima i trgovcima, pod uvjetom da je riječ o krajnjim kupcima. Za potrebe ovih Uvjeta, „potrošač“ je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti (čl. 4. st. 1. t. 21. Zakona o zaštiti potrošača), a „trgovac” je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca (čl. 4. st. 1. t. 34. Zakona o zaštiti potrošača).

1.3. Slanjem zahtjeva za servisnim radovima prihvaćate ove Uvjete (Uvjeti koji su u primjeni na dan slanja zahtjeva za servisnim radovima). Uvjeti se primjenjuju na servisne radove koji nisu pokriveni Bosch jamstvom proizvođača kao i na one pokrivene jamstvom proizvođača. Za servisne radove pokrivene Bosch jamstvom proizvođača, ovi uvjeti vrijede kao dopuna našoj jamstvenoj dokumentaciji, a u slučaju proturječnosti, prednost imaju odredbe Bosch jamstvene dokumentacije.

1.4. Ugovorne strane suglasne su da isključuju primjenu bilo kakvih dodatnih uvjeta naručitelja, izuzev kada smo pristali na njihovu primjenu pisanim putem.

1.5. Prava koja imamo prema zakonskim odredbama ili zasebnim ugovorima izvan ovih Uvjeta ostaju nepromijenjena.


2. Sklapanje ugovora

2.1. Naručivanje servisnih radova se vrši elektroničkim putem preko zasebne Bosch internetske stranice. Naručitelj snosi odgovornost za točnost podataka iz same narudžbe. Prihvaćamo isključivo narudžbe dane na hrvatskom jeziku. Primitak narudžbe naručitelja bit će odmah potvrđen te potvrda o primitku služi isključivo kao obavijest o tome da smo zaprimili narudžbu.

2.2. Naše ponude za servisne radove izrađujemo nakon primitka robe (alata) na servis. U tom trenutku provjeravamo jesu li servisni radovi pokriveni Bosch jamstvom ili ne. Servisni radovi u okviru garancije ili jamstva su za naručitelja besplatni. Ako je prilikom naručivanja ili kasnije pogrešno pretpostavljeno da su servisni radovi pokriveni Bosch jamstvom ili je naknadno utvrđeno da određeni servisni radovi nisu pokriveni Bosch jamstvom, izradit ćemo ponudu za servisne radove izvan Bosch jamstva te ju poslati naručitelju.

2.3. Zadržavamo pravo povući našu ponudu kao i izmijeniti ju u bilo kojem trenutku (uključujući u periodu njene valjanosti) pod uvjetom da povlačenje ili izmjenu izjavimo prije nego li je naručitelj prihvatio našu inicijalnu ponudu. Ako na samim ponudama nije drugačije rečeno, valjane su kroz period od 3 tjedna. U tom periodu možemo vam slati podsjetnike na ponudu – podsjetnici nemaju utjecaja na rok valjanosti ponude. Ponude se mogu prihvatiti isključivo na način opisan u ponudi.

2.4. Ugovor je sklopljen tek kad nam naručitelj na valjani način potvrdi prihvat ponude. Ne odgovaramo za eventualna kašnjenja u izvršenju servisnih radova ako je do zakašnjenja došlo zbog problema u isporuci / nabavi dijelova bez naše krivnje.

2.5. Ako naručitelj odbije ponudu za servisne radove ili ne odgovori na istu, robu ćemo vratiti u stanju kakvom je (rastavljenom ako je rastavljana za potrebe procjene radova) i uz naplatu troška isporuke. Roba se vraća na adresu navedenu u narudžbi naručitelja. Umjesto povrata, naručitelj može zatražiti propisno i besplatno zbrinjavanje robe.

2.6. U slučaju da naručitelj ne plati trošak isporuke ili ne preuzme robu, imamo ju pravo zbrinuti te potraživati troškove isporuke od naručitelja. U tom slučaju se naručitelj odriče bilo kakvih prava na povrat predane robe ili pak na naknadu štete.


3. Predaja robe za servis

3.1. Naručitelj robu za servis može ostaviti na adresi gdje je uređaj kupljen ili navesti željenu adresu preuzimanja putem online obrasca za narudžbe. Ako naručitelj robu za servis šalje na bilo koji drugi način, to čini na vlastitu odgovornost i trošak.

3.2. Mi snosimo troškove preuzimanja robe isključivo za dostave unutar Hrvatske. Sve ostale dostave gdje poštarina nije plaćena, nismo dužni preuzeti.


4. Cijene i plaćanje

4.1. Cijene servisnih radova i eventualni ostali troškovi temelje se na našem cjeniku koji vrijedi na dan sastavljanja ponude. Sve su cijene navedene u HRK (kunama) i uključuju zakonom propisan porez na dodanu vrijednost (PDV).

4.2. Plaćanje je moguće izvršiti na način naveden u ponudi (virmanski ili pouzećem). U slučaju da naručitelj propusti pravovremeno platiti po ponudi, smatra se da je odbio ponudu te ćemo u tom slučaju postupiti kao i kad je ponuda odbijena. Pridržavamo pravo vlasništva na ugrađenim / zamijenjenim dijelovima sve do plaćanja punog iznosa servisnih radova.

4.3. Kada je cijena servisnih radova u ponudi dana okvirno, do određenog iznosa, ako je stvarni trošak servisnih radova niži od tog iznosa, naručitelju će biti naplaćeni samo stvarni trošak.


5. Povrat i preuzimanje robe za servis, troškovi slanja

5.1. Nakon završetka servisnih radova, robu vraćamo na adresu navedenu u narudžbi naručitelja. Ako se radi o servisnim radovima pokrivenim Bosch jamstvom, povrat popravljene robe je besplatan. U slučaju servisnih radova izvan Bosch jamstva, povrat popravljene robe je besplatan za sve servisne radove u iznosu od najmanje 500 kn (bez PDV-a), dok se u ostalim slučajevima naplaćuje – iznos je naveden u samoj ponudi za servisne radove.

5.2. U slučaju da naručitelj ne plati servisne radove ili trošak isporuke (kada je primjenjivo) ili ne preuzme popravljenu robu, imamo ju pravo zbrinuti te potraživati troškove isporuke od naručitelja. U tom slučaju propusta, naručitelj se odriče bilo kakvih prava na povrat predane robe ili pak na naknadu štete.


6. Pravo potrošača na raskid (odustajanje)

Ako je naručitelj potrošač, on ima pravo na jednostrani raskid ugovora (odustajanje). Preduvjeti i pravne posljedice prava na raskid (odustajanje) navedeni su u sljedećoj obavijesti:

Pravo na jednostrani raskid (odustajanje)
Imate pravo raskinuti ovaj ugovor u roku od četrnaest dana od njegovog sklapanja bez navođenja razloga.

Raskid
Kako bi iskoristili svoje pravo na jednostrani raskid (odustajanje), morate nas u gore navedenom četrnaestodnevnom roku svojom jasnom i nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslanim poštom ili e-poštom) obavijestiti o raskidu konkretnog ugovora. Za to možete upotrijebiti i priloženi primjerak obrasca za jednostrani raskid (odustajanje).

Naši kontakt podaci:
Robert Bosch d.o.o.
Ulica kneza Branimira 22
10040 Zagreb


Telefon: +385 1 2958 032
E-pošta: rbkn-bsc@hr.bosch.com


Posljedice jednostranog raskida (odustanka)
Ako raskinete ugovor o servisnim radovima, dužni smo vam bez odgađanja, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana primitka obavijesti o vašem raskidu ugovora, vratiti vaše uplate umanjene za troškove povrata robe (kada je primjenjivo). Za povrat upotrebljavamo isto sredstvo plaćanja koje ste upotrijebili prilikom plaćanja. Za izvršeni povrat vam ne naplaćujemo dodatne troškove.

Ako se roba za servis u trenutku raskida nalazi kod nas, vraćamo ju na adresu koju ste naveli u vašem obrascu za raskid. Robu šaljemo u roku od četrnaest dana od dana kada nas obavijestite o raskidu ugovora.

Prestanak prava na raskid
Pravo na raskid za ugovore o servisnim radovima prestaje kada uslugu izvršimo u potpunosti (izvršimo popravak i uređaj otpremimo). To vrijedi i ako smo uslugu započeli pružati tijekom 14-dnevnog roka za raskid ako ste nam dali svoju izričitu suglasnost za izvršenje popravka i ujedno potvrdili da ste upoznati s činjenicom da ćete izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
Kraj upute za jednostrani raskid (odustajanje)


7. Raskid

Dodatno na ranije navedene situacije, imamo pravo na jednostrani raskid Ugovora o servisnim radovima (i) ako dođe do značajnog pogoršanja imovinske situacije naručitelja primjerice blokada računa, negativni medijski natpisi i slično ili (ii) ako je naručitelj insolventan ili prezadužen. U tom slučaju, raskid stupa na snagu odmah čim naručitelju pošaljemo obavijest o raskidu.


8. Prava zbog materijalnih nedostataka servisnih radova

8.1. Preuzimamo odgovornost za vašu robu od trenutka od kada nam je ista predana pa sve do trenutka kada smo vam je nazad isporučili, odnosno pokušali isporučiti. Odgovorni ste za svu eventualnu štetu na robi nastalu tijekom vašeg zakašnjenja u preuzimanju robe.

8.2. Dužni ste izvršiti pregled popravljene robe odnosno izvršenih servisnih radova odmah po njenom preuzimanju te nam prijaviti sve eventualne materijalne nedostatke. Izuzetak su naručitelji potrošači koji imaju pravo prijave vidljivih materijalnih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana preuzimanja robe.

8.3. Ako je naručitelj potrošač, odgovaramo za materijalne nedostatke izvršenih servisnih radova u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je naručitelj trgovac, primjenjuju se sljedeće odredbe:

a) Odgovaramo za skrivene materijalne nedostatke servisnih radova kroz period od 6 mjeseci. Navedeni period započinje teći danom isporuke popravljene robe odnosno u slučaju da ju naručitelj nije uredno preuzeo, danom pokušane prve isporuke.


b) Kao opis robe i njenih materijalnih svojstava primjenjuju se isključivo opis i svojstva navedena u našoj ponudi. Ne preuzimamo odgovornost za prikladnost servisnih radova osim za uobičajenu svrhu i namjenu robe. Posebne napomene naručitelja oko korištenja robe i njegovih potreba ne uzimamo u obzir i ne preuzimamo nikakvu odgovornost u tom pogledu.

8.4. Ako postoje materijalni nedostaci servisnih radova, dužni ste nam ih prijaviti odmah po njihovom otkrivanju. Izuzetak su naručitelji potrošači koji skrivene nedostatke mogu prijaviti u roku od dva mjeseca od njihova otkrivanja.

8.5. Pravodobno prijavljene materijalne nedostatke dužni smo, prema vlastitom odabiru, ili popraviti ili zamijeniti robu. Sva daljnja potraživanja na temelju naše odgovornosti za materijalne nedostatke su isključena. Izuzetak su naručitelji potrošači koji zadržavaju sva svoja zakonska prava.

8.6. Isključena je svaka odgovornost:

 • za nedostatke koji su posljedica uobičajenog korištenja stvari (uobičajeno trošenje i habanje);

 • za nedostatke koji nastaju kao posljedica nepravilnog rukovanja, skladištenja, postavljanja, ugradnje ili pretjeranog opterećenja / uporabe;

 • za nedostatke koji nastaju zbog više sile;

 • za nedostatke na robi koja je promijenjena od trećih strana ili ugradnjom dijelova stranog porijekla;

 • za robu koja nije uredno servisirana.


9. Odgovornost

9.1. Isključena je svaka naša odgovornost za štetu prouzročenu običnom nepažnjom. Izuzetak su potrošački ugovori.

9.2. Isključena je svaka naša odgovornost za štetu zbog propuštene dobiti (smanjenja obujma poslovanja i slično) koja nastane kao posljedica nedostatka robe odnosno servisnih radova. Naručitelj je dužan postupati na savjestan način, uvijek brinući da ima adekvatnu zamjenu za robu te da može uredno poslovati za vrijeme servisnih radova.

9.3. Ako naručitelj podnese zahtjeve za naknadu štete protiv Boscha, dužan je pružiti dokaze o uzroku i krivnji za štetu.


10. Pohrana podataka, zaštita podataka

Sve osobne podatke koje nam je pružio naručitelj obrađujemo isključivo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) i primjenjivih nacionalnih propisa o zaštiti osobnih podataka (osobito Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka). Za više informacija o prikupljenim osobnim podacima i pravima onih na koje se to odnosi pogledajte naše napomene o zaštiti podataka https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/hr/rbkn/hr/oneux/repaironlineb2c/privacy/


11. Poštanska adresa i kontaktni centar

Adresa servisa i kontaktni podaci:
Robert Bosch d.o.o.
Ulica kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Hrvatska

U slučaju pitanja o našim servisnim uslugama kontaktirajte nas telefonom: +385 1 2958 032 ili e-poštom: rbkn-bsc@hr.bosch.com


12. Završne odredbe

12.1. Ako je neka odredba ovih uvjeta i drugih sklopljenih dogovora nevaljana ili takvom postane, to ne utječe na valjanost ostalih uvjeta. Ugovorne strane će neučinkovitu odredbu zamijeniti odredbom sa što je moguće sličnijim gospodarskim učinkom.

12.2. Za sve sudske sporove između nas i naručitelja nadležan je sud u Zagrebu, Hrvatska. Isto vrijedi i za naručitelj sa sjedištem ili prebivalištem izvan Hrvatske. Izuzetak su naručitelji potrošači koji imaju pravo pokrenuti spor pred bilo kojim sudom predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača. Bosch ima pravo pokrenuti tužbu i pred drugim sudovima koji su zakonski nadležni za naručitelja.

12.3. Za sve pravne odnose između nas i naručitelja vrijedi isključivo hrvatsko pravo uz isključenje kolizijskih pravila i Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).
Robert Bosch d.o.o.

Primjerak obrasca o jednostranom raskidu (odustajanje)
(Ako želite odustati od ugovora,
ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga u pismenom ili elektronskom obliku.)

Primatelj:
Robert Bosch d.o.o.
Ulica kneza Branimira 22
10040 Zagreb


Telefon: +385 1 2958 032
E-pošta: rbkn-bsc@hr.bosch.com


Ovime izjavljujem/o da jednostrano raskidam/o sljedeći ugovor:

 • Narudžba od dana: __________________________

 • Referentni br.: __________________________

 • Vaše ime i prezime: __________________________

 • Vaša adresa: __________________________

 • Vaš potpis (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru): __________________________

 • Datum: __________________________