Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια 18V

 

Με τη συμμετοχή στη βασική καμπάνια 18V PRO Deals (εφεξής «Προωθητική ενέργεια») γίνονται αποδεκτοί οι παρόντες όροι συμμετοχής.  


 

 

1. Διοργανωτής

 

Διοργανωτής της διαφημιστικής προσφοράς είναι

 

Robert Bosch A.E.

Ερχείας 37,

Κορωπί

Ελλάδα

 

(εφεξής «Bosch»)

 

 

2. Χρονικό διάστημα προσφοράς

 

Η προωθητική ενέργεια τρέχει στο χρονικό διάστημα 02.05.2022 (0:00) μέχρι 31.08.2022 (24:00) (εφεξής «Χρονικό διάστημα προσφοράς»).

 

3. Συμμετοχή

 

Για να μπορείτε να συμμετάσχετε στην προωθητική ενέργεια, πρέπει εντός του χρονικού διαστήματος της προσφοράς να ενεργήστε ως εξής:

 

1)     Αγοράστε ένα εργαλείο Bosch Professional 18V ή kit ή ένα Bosch Professional όργανο μέτρησης 18V αξίας πάνω από 159€ (χωρίς ΦΠΑ) ή ένα εργαλείο Professional 18V BITURBO Brushless ή kit (εφεξής "Προωθητικά Προϊόντα") online ή στα εμπορικά καταστήματα.

2)     Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της προσφοράς PRO Deals στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.pro360.com/prodeals  - αυτή η σελίδα σας μεταφέρει στη διαδικτυακή εφαρμογή PRO Deals (εφεξής "PRO Deals").

3)     Με τη συμμετοχή στο PRO Deals, δημιουργείται ένα προσωπικό προφίλ χρήστη PRO360, εάν δεν υπάρχει ήδη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PRO360 στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ

4)     Εισάγετε τον σειριακό αριθμό, τον αριθμό του προϊόντος και τον 10 ψήφιο κωδικό εργαλείου, ημερομηνία αγοράς και τιμή αγοράς του προϊόντος προσφοράς που αγοράσατε.

5)     Ανεβάστε το τιμολόγιο του αγορασμένου προϊόντος προσφοράς σας στο PRO Deals, φωτογραφίζοντας το τιμολόγιο ή ανεβάζοντάς το μέσω ενός αρχείου. Λάβετε υπόψη ότι τόσο το προϊόν προσφοράς που αγοράσατε όσο και η τιμή αγοράς καθώς και η ημερομηνία αγοράς πρέπει να είναι ευδιάκριτα στο τιμολόγιο.

6)     Ανάλογα με το Προωθητικό Προϊόν που αγοράσατε, θα εμφανιστούν δώρα (όπως εξηγείται περαιτέρω στην ενότητα 4), το οποίο θα λάβετε εάν συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις.

7)     Εισαγάγετε τη διεύθυνση παράδοσης και ολοκληρώστε τη διαδικασία συμμετοχής.

 

Η αγορά των προωθητικών προϊόντων πρέπει να γίνει εντός του χρονικού διαστήματος της προσφοράς. Η ημερομηνία τιμολογίου είναι καθοριστική για την αγορά εντός του χρονικού διαστήματος της προσφοράς. Εάν η ημερομηνία τιμολογίου είναι εκτός του χρονικού διαστήματος της προσφοράς, εναπόκειται σε εσάς να αποδείξετε ότι το προωθητικό προϊόν αγοράστηκε εντός αυτής της περιόδου. Η δήλωση του Προωθητικού Προϊόντος στο PRO Deals (βήματα 2-7 όπως προσδιορίζονται παραπάνω) μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών μετά το τέλος της προωθητικής ενέργειας.

 

 

4. Κατάλογος δώρων

 

Εάν συμμετέχετε στην Προωθητική Ενέργεια και συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής, θα λάβετε το ακόλουθο δώρο(α):

 

1)   Εάν αγοράσετε ένα εργαλείο Bosch Professional 18V ή kit ή ένα Bosch Professional όργανο μέτρησης 18V αξίας πάνω από 159€ (χωρίς ΦΠΑ) , θα λάβετε ως δώρο μια μπαταρία GBA 18V 4.0 Ah.

2)    Εάν αγοράσετε ένα εργαλείο Professional 18V BITURBO Brushless ή kit, θα λάβετε ως δώρο μια μπαταρία ProCORE 18V 5.5 Ah.

3)    Εάν αγοράσετε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται εδώ, θα λάβετε [ένα εξάρτημα κατά την κρίση μας κατάλληλο για το προϊόν προώθησης] ως επιπλέον δώρο εκτός από το δώρο που αναφέρεται παραπάνω στην υποενότητα 2).

 

Τα εμφανιζόμενα δώρα είναι διαθέσιμα και μπορούν να επιλεγούν όσο υπάρχει απόθεμα.

 

5. Δικαιούχος συμμετοχής και προϋπόθεση συμμετοχής, παράδοση

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη προωθητική ενέργεια, έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που  έχουν     

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι υπάλληλοι της Bosch και άλλων επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στην εκτέλεση της διαφημιστικής προσφοράς, αποκλείονται από τη συμμετοχή.

Η προωθητική ενέργεια απευθύνεται σε τελικούς χρήστες, τόσο καταναλωτές όσο και επαγγελματίες.

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής, ως "καταναλωτής" νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί νομική συναλλαγή για σκοπούς που βρίσκονται εξ ολοκλήρου ή κυρίως εκτός των εμπορικών, επιχειρηματικών, βιοτεχνικών ή επαγγελματικών του δραστηριοτήτων και ως "επαγγελματίας" νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατά τη σύναψη της σύμβασης, ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα του εν λόγω προσώπου, είτε ενεργεί προσωπικά είτε μέσω άλλου προσώπου που ενεργεί στο όνομα του επιχειρηματία ή για λογαριασμό του επιχειρηματία. Οι επαγγελματίες μπορούν να συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια περισσότερες φορές χωρίς περιορισμό κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 παραπάνω  (για κάθε ξεχωριστό προωθητικό προϊόν που αγοράστηκε). Η συμμετοχή για τους καταναλωτές περιορίζεται σε 3 συμμετοχές κατ’ ανώτατο κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω.

 

Αυτή η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές και εκπτώσεις του Ομίλου Bosch, ιδιαίτερα της Robert Bosch Α.Ε. Ισχύει αποκλειστικά για την απόκτηση ενός από τα προϊόντα προσφοράς, τα οποία αγοράστηκαν από έναν συνεργαζόμενο έμπορο της Bosch με έδρα την Ελλάδα ή την Κυπριακή Δημοκρατία. Στην περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά. Σε περίπτωση επιστροφής του αγορασθέντος προϊόντος πρέπει να επιστρέψετε το δώρο στην Bosch, όταν η παράδοση του δώρου έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Η αξίωση της Bosch για την επιστροφή του δώρου είναι νομικά δεσμευτική. Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση ή διανομή των δώρων που λαμβάνονται.

Η παράδοση του δώρου πραγματοποιείται κατά κανόνα εντός 4 εβδομάδων μετά την παραγγελία του δώρου (Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην ιστοσελίδα www.pro360.com/prodeals). Η Bosch επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του δώρου. Το δώρο δεν είναι δεκτικό ανταλλαγής, δεν μπορεί να παραληφθεί αυτοπροσώπως, ούτε να εξαργυρωθεί σε μετρητά.

6. Επικοινωνία

 

Για ερωτήσεις σχετικά με το PRO Deals απευθυνθείτε παρακαλώ μέσω e-mail στην εταιρεία Robert Bosch Α.Ε. στην ακόλουθη διεύθυνση prodeals@bosch.com.

7. Ευθύνη

 

Τα δώρα θα δοθούν χωρίς καμία εγγύηση. Το ανωτέρω δεν ισχύει, εάν η αξίωση της εγγύησης αφορά αποζημίωση και η απαίτηση βασίζεται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση εκ μέρους της Bosch ή των εντεταλμένων αντιπροσώπων της. Οι αξιώσεις αποζημίωσης λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης, βλάβης της υγείας, καθώς και αξιώσεις που εδράζονται σε νομικές διατάξεις περί Ευθύνης Προϊόντος παραμένουν επίσης ισχυρές. Συγκεκριμένα η Bosch δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τα δώρα, ωστόσο δικαιούται να εξετάσει τέτοια αιτήματα ανά περίπτωση.

 

8. Διάφορα

 

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης ή και συμπλήρωσης των όρων του παρόντος. Η συμμετοχή σας στην προωθητική ενέργεια συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Γι’ αυτό αναγνώστε παρακαλώ για το δικό σας συμφέρον πάντοτε τους Όρους συμμετοχής, προτού κάνετε χρήση της προσφοράς της Robert Bosch AE. Εφόσον είναι ή καθίστανται άκυρες ή ελλιπείς επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων συμμετοχής, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων.

 

Η Bosch διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προωθητική ενέργεια ή να την αναστείλει προσωρινά, ιδίως στην περίπτωση μη διασφάλισης της ομαλής εκτέλεσης της ενέργειας για νομικούς ή πρακτικούς λόγους.

 

Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ εσάς και της Bosch διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Εάν είστε καταναλωτής, αυτή η επιλογή δικαίου εφαρμόζεται μόνο στον βαθμό που η παρεχόμενη προστασία δεν αναιρείται από αναγκαστικές διατάξεις του νόμου (αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης). Δεν εφαρμόζεται η (CISG) [Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων].
Για κάθε τυχόν δικαστική επίλυση διαφοράς που σχετίζεται με το παρόν αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

9. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

 

Η Bosch σέβεται το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας, τα προϊόντα και τις προσφορές μας. Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών στοιχείων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα εμπιστευτικά και μόνο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διατάξεις.  Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.

 

Υπεύθυνος

 

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Bosch, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω.

 

Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασμένες κατηγορίες δεδομένων

 

Επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

-                 Δεδομένα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση)

-                 Βασικά δεδομένα σύμβασης (συμβατική σχέση, ενδιαφέρον προϊόντος ή σύμβασης)

 

 

Βασικές αρχές

 

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα σύμβασης, καταχώρησης και διακανονισμού, που είναι η έκφραση της ταυτότητας ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των διευθύνσεων IP) μόνο τότε, όταν υπάρχει γι’ αυτό μια νομική βάση ή μας δώσατε προς τούτο, π.χ. στα πλαίσια μιας εγγραφής, τη συγκατάθεσή σας.

 

 

Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση

 

Εμείς και οι εξουσιοδοτημένοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

-                 Συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια PRO Deals (Νομική βάση: Εκτέλεση της σύμβασης)

-                 Ίδια και ξένη διαφήμιση καθώς και έρευνα αγοράς και ανάλυση στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και εφόσον έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση γι΄αυτό (Νομική βάση : Ρητή Συγκατάθεση για απευθείας μάρκετινγκ)

-                 Έρευνες προϊόντων ή έρευνες πελατών μέσω ταχυδρομείου (Νομική βάση : Έννομο συμφέρον στη βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών κατόπιν ρητής συγκατάθεση).

-                 Έρευνες προϊόντων ή έρευνες πελατών μέσω e-mail και/ή μέσω τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση για αυτό (Νομική βάση: Συγκατάθεση).

-                 Αποστολή ενός Ενημερωτικού Δελτίου κατόπιν συγκατάθεση του παραλήπτη μέσω e-mail ή SMS/MMS (Νομική βάση: Συγκατάθεση).

-                 Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας (Νομική βάση: Έννομο συμφέρον από την πλευρά μας στη διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

 

 

Εγγραφή

 

Εφόσον θέλετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν τη σύναψη σύμβασης, σας παρακαλούμε να προβείτε σε εγγραφή. Στα πλαίσια της εγγραφής συλλέγουμε τα απαραίτητα για την αιτιολόγηση και την εκπλήρωση της σύμβασης προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση) καθώς ενδεχομένως περαιτέρω δεδομένα που δηλώνονται προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά στοιχεία τα επισημαίνουμε με έναν αστερίσκο (*).

 

Forwardingdatatoothercontrollers

Περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται από εμάς σε άλλους υπεύθυνους μόνο, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης, εμείς ή ο τρίτος έχουμε έννομο συμφέρον στην περαιτέρω διαβίβαση ή έχει δοθεί προς τούτο η συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες για τη νομική βάση και τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες των παραληπτών θα βρείτε στην ενότητα Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση. Επιπλέον μπορούν να διαβιβαστούν δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε λόγω νομικών διατάξεων ή εκτελεστών διοικητικών πράξεων ή δικαστικών αποφάσεων.

 

Περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων

 

Πάροχοι υπηρεσιών

 

Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να εκτελούν εργασίες προγραμματισμού. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών με προσοχή και τους εποπτεύουμε σε τακτική βάση, ιδίως όσον αφορά την προσεκτική διαχείριση και τη διαφύλαξη των δεδομένων που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται από εμάς να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται στις νομικές διατάξεις. Πάροχοι υπηρεσιών μπορεί επίσης να είναι άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Bosch.

 

Παράδοση δώρων

 

Για να παραδοθούν τα δώρα, διαβιβάζουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης στην εταιρεία

 

ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

Βιομηχανική Περιοχή Ελευσίνας

27ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου

Θέση Ελευσίνα

19200 Ελευσίνα

Ελλάδα

 

Αυτή η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

 

 

 

Διάρκεια της αποθήκευσης, προθεσμίες φύλαξης

 

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή της online προσφοράς μας και των συναφών υπηρεσιών, έχει δοθεί συγκατάθεση από την πλευρά σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή έχουμε έννομο συμφέρον για την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. ενδέχεται να εξακολουθούμε να έχουμε έννομο συμφέρον για την αποστολή διαφημιστικού υλικού μετά την εκτέλεση της σύμβασης). Μετά διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση τέτοια δεδομένα, τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε, για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις (π.χ. λόγω των προθεσμιών διατήρησης σύμφωνα με το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο είμαστε υποχρεωμένοι, να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια, για όσο χρονικό διάστημα ορίζει ο νόμος).

 

Ασφάλεια

 

Οι υπάλληλοι μας και οι επιφορτισμένες από τον Όμιλο Bosch επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται στους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την εξασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου προστασίας και για την προστασία των δεδομένων, που διαχειριζόμαστε ιδιαίτερα από τους κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίηση ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

 

Δικαιώματα των χρηστών

 

Για να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες στην ενότητα «Επικοινωνία» στην επόμενη σελίδα. Σε αυτή την περίπτωση, να φροντίσετε ώστε να είναι εφικτή η ταυτοποίησή σας από εμάς.

 

Δικαίωμα πληροφόρησης και δικαίωμα ενημέρωσης

 

Έχετε το δικαίωμα, να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προς τούτο μπορείτε να επικαλεστείτε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες, που επεξεργαζόμαστε από εσάς.

 

 

 

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

 

Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων και - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις - τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα, που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις διατήρησης. Εφόσον δεν είναι απαραίτητη, η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, περιορίζεται η επεξεργασία τους (βλ. πιο κάτω).

 

Περιορισμός της επεξεργασίας

 

Μπορείτε να μας ζητήσετε - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις -, να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

Ανάκληση της συγκατάθεσης

 

Εφόσον μας δώσατε τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε με ισχύ για το μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ανάκλησή της δεν επηρεάζεται.

 

Ένσταση κατά της επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Σε αυτή την περίπτωση θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε - σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις - να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους περαιτέρω επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

 

Φορητότητα δεδομένων

 

Έχετε επιπλέον το δικαίωμα, τα δεδομένα, τα οποία θέσατε στη διάθεσή μας, να τα λάβετε διαβιβαζόμενα σε μια δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή - όσο είναι τεχνικά εφικτό - να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σε έναν τρίτο.

 

Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή

 

Έχετε το δικαίωμα, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε γι’ αυτό, να αποταθείτε στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3,

ΤΚ 115 23 Αθήνα

Ελλάδα

Τηλ.: +30-210 6475600

Φαξ: +30-210 6475628

E-mail: complaints@dpa.gr

 

Επικοινωνία

 

Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση, που αναφέρεται στην ενότητα «Υπεύθυνος».

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link): https://request.privacy-bosch.com/.

Για να καταγγείλετε περιστατικά προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link):

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

 

Για προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούμε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο για την προστασία προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας:

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 

Ασφάλεια των πληροφοριών και προστασία των προσωπικών δεδομένων (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

Γερμανία

E-mail: DPO@bosch.com