18V müügikampaania osalemistingimused

 

Käesolevad 18V müügikampaania osalemistingimused (edaspidi nimetatud kui “Osalemistingimused”) reguleerivad teie osalemist PRO Deals 18V müügikampaanias (edaspidi “Müügikampaania”).


 

 1.     Korraldaja

 

Müügikampaania korraldaja on

 

SIA “Robert Bosch”

Registrikood: 40003111242

Aadress: Mukusalas iela 101, LV-1004, Riia, Läti

E-post: rblv@lv.bosch.com

Telefon: 67802080

 

(edaspidi "Bosch")

 2.     Kampaaniaperiood

 

Müügikampaania toimub ajavahemikul 02.05.2022 (00:00 CET) kuni 31.08.2022 (24:00 CET) (edaspidi "Kampaaniaperiood").

3.     Osalemine

 

Müügikampaanias osalemiseks tuleb teil Kampaaniaperioodi jooksul teha järgmist:

 

1)     Ostke veebipoest või kauplusest Bosch Professional 18V tööriist või komplekt või Bosch Professional 18V mõõteriist väärtusega rohkem kui 160 € (192 € koos käibemaksuga) või Bosch Professional 18V BITURBO Brushless tööriist või komplekt (edaspidi “Kampaaniatoode” või “Kampaaniatooted”).

2)     Külastage PRO Deals Promo veebisaiti aadressil www.pro360.com/prodeals – eelnevalt veebisaidilt suunatakse edasi PRO Deals veebirakendusse (edaspidi “PRO Deals”).

3)     PRO Dealsis osalemisel tuleb luua isiklik PRO360 kasutajaprofiil, kui teil seda veel ei ole. Lisateave PRO360 kohta on saadaval Üldtingimustes, mille leiate siit.

4)     Sisestage ostetud Kampaaniatoote seerianumber, seadme number ja inventarinumber (SKU) ning ostukuupäev ja ostuhind.

5)     Laadige PRO Dealsi üles ostetud Kampaaniatoote ostuarve või saateleht, tehes ostuarvest või saatelehest foto või laadides selle üles failina. Palume arvestada, et ostuarvel või saatelehel peavad olema selgelt nähtavad ostetud Kampaaniatoote andmed, ostuhind ja ostukuupäev.

6)     Sõltuvalt ostetud Kampaaniatootest, kuvatakse teile vastav preemiatoode (üksikasjalikum teave punktis 4), mille te saate Osalemistingimusi järgides.

7)     Sisestage kättetoimetamise aadress ja viige lõpuni osalemisprotsessi toimingud.

 

Kampaaniatooted peavad olema ostetud Kampaaniaperioodi jooksul. Kampaaniaperioodi jooksul sooritatud ostu puhul on määravaks ostuarve kuupäev. Kui ostuarve kuupäev langeb Kampaaniaperioodi sisse, tõendab see, et ost on tehtud Kampaaniaperioodi jooksul. Kui ostuarve kuupäev ei lange Kampaaniaperioodi sisse, on see teie kohustus tõendada, et Kampaaniatoode on ostetud Kampaaniaperioodi jooksul. Kampaaniatooteid saab registreerida PRO Deals veebisaidil (järgides eespool alapunktides 2-7 sätestatud juhiseid) kõige varem 04.05.2022, kuid vastav registreerimine peab toimuma hiljemalt 30 päeva jooksul peale Kampaaniaperioodi lõppu.

4.     Preemiakataloog

 

Kui te osalete Müügikampaanias ja järgite käesolevaid Osalemistingimusi, saate te järgneva(d) preemiatoote(d):

 

1)    Kui te ostate Bosch Professional 18V tööriista või komplekti või Bosch Professional 18V mõõteriista väärtusega rohkem kui 160 € (192 € koos käibemaksuga), saate te preemiatootena GBA 18V 4.0 Ah patarei [107 € koos käibemaksuga].

2)    Kui te ostate Bosch Professional BITURBO Brushless tööriista või komplekti, saate te preemiatootena ProCORE 18V 5.5 Ah patarei [166 € koos käibemaksuga].

5.     Nõuetele vastavad osalejad ja osalemise eeltingimus, kättetoimetamine

 

Müügikampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud. Osaleda ei või Boschi ega teiste Müügikampaania läbiviimisega seotud ettevõtete töötajad. Müügikampaania on mõeldud lõppkasutajatele, nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele/kauplejatele. Käesolevate Osalemistingimuste tähenduses on ”tarbija” mis tahes füüsiline isik, kes teeb ostutehingu täielikult või peamiselt eesmärkidel, mis on väljaspool tema majandus- või kutsetegevust, ja ”ettevõtja/kaupleja” on mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes ostutehingut tehes tegutseb majandus- või kutsetegevuse eesmärkidel, kas isiklikult või teise isiku kaudu tegutsedes ettevõtja/kaupleja nimel või esindajana.

Kõik osalejad võivad Müügikampaanias osaleda piiramatu arv kordi ülaltoodud punktis 3 sätestatud ajavahemiku jooksul (iga ostetava Kampaaniatoote puhul eraldi).

 

Käesolevat Müügikampaaniat ei või kombineerida teiste Bosch kontserni kampaaniate ja soodustustega. Ostu-müügilepingu ülesütlemisel või sellest taganemisel ei ole teil õigust Müügikampaanias osaleda. Kui te tagastate Kampaaniatoote, tuleb preemiatoode Boschile tagastada, juhul kui te olete preemiatoote juba kätte saanud. Tagastamise nõue on õiguslikult jõustatav. Kampaania on mõeldud ainult lõppkasutajatele, seejuures Boschi toodete edasimüüjad ei ole õigustatud preemiatoodete saamiseks. Kui te olete ettevõtja/kaupleja, on teil keelatud saadud preemiatooteid edasi müüa või müügiks pakkuda.

 

Preemiatooted tarnitakse üldjuhul kätte 8 nädala jooksul pärast tellimust (juhul kui veebisaidil www.pro360.com/prodeals ei ole märgitud teisiti). Bosch tarnib preemiatooted vaid Eesti, Läti ja Leedu aadressidele. Bosch saadab vastavas riigis tehtud ostu eest saadud preemiatoote ainult selles riigis asuvale aadressile. Bosch tasub preemiatoodete saatekulud. Preemiatooteid ei saa ümber vahetada ega neile ise järgi tulla või neid rahas välja võtta.

6.     Kontakt

 

Kui teil on PRO Dealsi kohta täiendavaid küsimusi, palume saata need e-kirjaga vastavalt ülaltoodud punktis 1 märgitud kontaktandmetele.

7.     Vastutus

 

Kui te olete ettevõtja/kaupleja, kohalduvad järgmised vastutusega seonduvad sätted:

-                 Teile kättesaadavaks tehtud preemiatoodetel puudub mis tahes garantii. Vastav säte ei piira Boschi ega tema esindajate vastutust raske hooletuse või tahtluse korral. Garantii puudumine ei mõjuta ka tootevastutusega seonduvatest õigusaktidest tulenevaid õiguseid hüvitisele surma, kehavigastuse või tervisekahjustuse korral. Bosch ei ole kohustatud preemiatooteid parandama ega asendama, kuid võib teatud juhtudel oma äranägemise järgi siiski seda teha. Kohalduvate õigusaktidega lubatud ulatuses ei ületa Boschi vastutus preemiatoote väärtust.

 

Kui te olete tarbija:

-                 Bosch vastutab teie ees vastavalt kohalduvatele õigusaktidele;

-                 Juhul kui kampaanias osalemine ei ole võimaldatud vastavalt käesolevatele Osalemistingimustele, võib tarbija kasutada tarbijakaitse õigusaktidega või mis tahes muu kohalduva õigusaktiga ette nähtud õiguskaitsevahendeid.

8.     Taganemisõigus

 

Kui te olete tarbija, on teil õigus käesolevates Osalemistingimustes kirjeldatud lepingulisest suhtest taganeda 14 päeva jooksul alates preemiatoote kättesaamisest. Taganemiseks tuleb teil täita käesolevatele Osalemistingimustele lisatud taganemisvorm ja saata see meile e-kirjaga punktis 1 märgitud aadressil või tavapostiga.

 

Taganemisõiguse kasutamise korral kohustute te preemiatoote Boschile tagastama 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. Preemiatoote tagastamisega seotud otsesed kulud kannate teie ise.

9.     Mitmesugust

 

Palume arvestada, et käesolevad Osalemistingimused võivad aeg-ajalt muutuda. Iga kord kui te osalete Boschi Müügikampaanias, kohalduvad vastava osalemise ajal allalaaditavad Osalemistingimused. Bosch ei säilita muul moel Osalemistingimusi.

 

Seetõttu on teie enda huvides alati tutvuda Osalemistingimustega enne pakkumise kasutamist. Kui mõni Osalemistingimuste säte osutub tühiseks või puudulikuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

 

Bosch jätab endale õiguse Müügikampaania mõjuval põhjusel lõpetada või ajutiselt peatada. Vastav kohaldub eelkõige juhul, kui Müügikampaaniat pole võimalik nõuetekohaselt läbi viia või kui õiguslikud või tehnilised olud ei võimalda seda tagada.

 

Teie ja Boschi vahelisele õiguslikule suhtele kohaldatakse Läti õigust. Kui te olete tarbija, kehtib vastav kohaldatava õiguse säte vaid juhul, kui see ei piira teie õigusi võrreldes teie peamise elukoha riigi imperatiivsete õigusnormidega (soodsaima õiguse kohaldamise printsiip). ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ei kohaldata.

 

Läti kohtutel on jurisdiktsioon vaidluste lahendamiseks. Vastav säte ei piira Eesti tarbijate õigust esitada Eesti imperatiivsete õigusnormide kohaselt kaebust Eesti kohtutele või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet all tegutsevale EL tarbija nõustamiskeskusele (https://www.consumer.ee/).

10.  Andmekaitse

 

Bosch tänab teid, et tunnete huvi meie ettevõtte, toodete ja kampaaniate vastu. Meile on oluline kaitsta isikuandmete töötlemisel teie privaatsust ja teie ettevõtte andmete turvalisust, mida me käsitleme oluliste küsimustena meie äriprotsesside osana. Me töötleme isikuandmeid konfidentsiaalselt ja rangelt kooskõlas õigusnormidega. Isikuandmete kaitse ja andmeturbe tagamine on meie ettevõtte tegevuspõhimõtete lahutamatuks osaks.

 

Vastutav töötleja

 

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Bosch, kui käesolevas andmekaitset käsitlevas punktis pole märgitud teisiti.

 

Töödeldavad andmeliigid

 

Töötleme järgmisi andmeliike:

-                 Kontaktandmed (näiteks nimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress);

-                 Lepingu üldandmed (andmed kampaaniatoodete ostu-müügi lepingu kohta).

 

Üldised põhimõtted

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimed, aadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid ning lepingu-, raamatupidamis- ja arveldusandmed, mida saab seostada konkreetse isiku identiteediga.

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sealhulgas IP-aadresse) vaid juhul, kui selleks on õiguslik alus või olete andnud töötlemiseks nõusoleku, näiteks registreerimisprotsessi käigus.

 

Andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus

 

Meie ja meie teenuseosutajad töötlevad teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

-           Müügikampaanias osalemine (õiguslik alus: lepingu täitmine);

-           Meie ja kolmandate isikute turundustegevus, turu-uuringute läbiviimine ja sihtgruppide analüüs õigusaktidega lubatud ulatuses või teie antud nõusoleku alusel (õiguslik alus: nõusolek või meie õigustatud huvi teha otseturundust kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsinormidega);

-           Toote- ja/või kliendiuuringud posti teel (õiguslik alus: õigustatud huvi täiustada oma tooteid/teenuseid või nõusolek);

-           Toote- ja/või kliendiuuringud e-posti või telefoni teel, kui olete nendega sõnaselgelt nõustunud (õiguslik alus: nõusolek);

-           Uudiskirjade saatmine e-postiga või teksti- või multimeediasõnumiga saaja nõusolekul (õiguslik alus: nõusolek);

-           Meie õiguste teostamine ja kaitsmine (õiguslik alus: meie õigustatud huvi teostada ja kaitsta oma õigusi).

 

Andmetöötlus on vajalik käesolevates Osalemistingimustes kirjeldatud lepingulise suhte sõlmimiseks ja täitmiseks. Isikuandmete esitamata jätmise tõttu võib Osalemistingimustes kirjeldatud lepingulise suhte sõlmimine või nõuetekohane täitmine olla võimatu.

 

Registreerimine

 

Kui soovite kasutada teenuseid, mille jaoks on tarvis sõlmida leping, palume me teil end registreerida. Registreerimise protsess hõlmab teie isikuandmete kogumist, mis on vajalikud lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (näiteks ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, aadress), ning mis tahes muid vabatahtlikult esitatud andmeid. Kohustuslikud andmed on tähistatud tärniga (*).

 

Teie isikliku PRO360 kasutajaprofiili isikuandmete töötlemise kohta leiate rohkem teavet siit: https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/lv/rblv/lv/pro360/privacy/

 

Andmete edastamine teistele vastutavatele töötlejatele

 

Edastame teie andmeid teistele vastutavatele töötlejatele vaid juhul, kui see on vajalik lepingu täitmiseks või kui meil või kolmandal isikul on õigustatud huvi andmeid edastada või te olete andnud selleks oma nõusoleku. Täiendavalt võidakse andmeid teistele vastutavatele töötlejatele edastada ka juhul, kui me oleme selleks õigusaktidest või täitmisele pööratavatele ametiasutuste või kohtute korraldustest tulenevalt kohustatud.

 

Andmete edastamine

 

Teenuseosutajad

 

Kasutame müügi ja turunduse korraldamiseks, lepingute haldamiseks, maksete töötlemiseks ja muude ülesannete täitmiseks väliseid teenuseosutajaid. Tegemist on hoolikalt valitud teenuseosutajatega ning me kontrollime regulaarselt nende tegevust, eriti säilitatavate andmete töötlemise ja kaitse nõuetekohasust. Kõik meie teenusosutajad on võtnud kohustuse kaitsta konfidentsiaalsust ja täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Teenuseosutajateks võivad olla ka teised Boschi kontserni ettevõtted.

 

Pakkidest teavitamine

 

Teie pakkide kohta teavituste andmiseks edastame me teie e-posti aadressi ja telefoninumbri (SMSide saatmiseks) lepingu täitmiseks meie teenuseosutajale:

SIA „DPD Latvija“

Registrikood: 40003393255

Aadress: Uriekstes iela 8A, LV-1005, Riia, Läti

 

Vastav ettevõte töötleb teie isikuandmeid vastutava töötlejana. Palume arvestada, et pakkide kättetoimetamiseks jagavad nad teie andmeid oma Leedu ja Eesti ettevõtetega.

 

Säilitustähtajad

 

Säilitame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik teile meie veebiteenuste ja nendega seotud teenuste osutamiseks kuni meil on vastavaks andmete säilitamiseks teie nõusolek või kui meil on andmete pikemaks säilitamiseks õigustatud huvi (näiteks meil võib jätkuvalt olla õigustatud huvi teha posti teel turundust ka pärast lepingu täitmist). Pärast seda ajavahemikku me kustutame teie isikuandmed, välja arvatud andmed, mida me oleme kohustatud säilitama juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks peame me maksu- ja kaubandusõiguse kohaselt säilitama lepinguid ja ostuarveid teatud ajaperioodi jooksul).

 

Turvalisus

 

Meie töötajad ja lepingulised teenuseosutajad on kohustatud tagama andmete konfidentsiaalsuse ja täitma kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid.

Võtame kasutusele kõik nõutavad tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada teie andmetele sobiv kaitsetase ja kaitsta teie andmeid, mida me haldame, eelkõige teie andmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kuritarvitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avaldamise ja loata juurdepääsu eest. Meie turvameetmeid täiustatakse pidevalt vastavalt tehnoloogilise arenguga.

 

Kasutaja õigused

 

Oma õiguste teostamiseks palume kasutada punktis „Kontakt“ märgitud kontaktandmeid. Seda tehes palume seejuures tagada, et meil oleks võimalik üheselt tuvastada teie isik.

 

Andmesubjekti õigus saada teavet ja tutvuda andmetega

 

Teil on õigus saada meilt teavet oma andmete töötlemise kohta. Selleks saate kasutada oma õigust tutvuda teie isikuandmetega, mida me töötleme.

 

Õigus andmete parandamisele ja kustutamisele

 

Te võite taotleda meilt ebaõigete andmete parandamist ning õigusaktidega ette nähtud tingimuste täitmisel ka andmete täiendamist või kustutamist.

Vastav õigus ei kehti arveldus- ja raamatupidamisandmete puhul ning juhul, kui me oleme õigusaktidest tulenevalt kohustatud andmeid säilitama. Juhul kui vastavatele andmetele juurdepääs ei ole vajalik, on selliste andmete töötlemine piiratud (vaadake allpool).

 

Töötlemise piiramine

 

Te võite õigusaktidega ette nähtud nõuete täitmisel taotleda oma andmete töötlemise piiramist.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

 

Kui te olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, võite te oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, misjärel andmeid tulevikus enam ei töödelda. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist tehtud töötlemistoimingute seaduslikkust.

 

Vastuväited andmete töötlemisele

 

Kui te esitate vastuväite, lõpetame teie andmete töötlemise, kui me ei suuda vastavalt õigusaktidest ette nähtud nõuetele tõendada, et töötlemise jätkamiseks on kaalukaid seaduslikke põhjuseid, mis kaaluvad üles teie õigused.

 

Andmete ülekandmine

 

Teil on samuti õigus saada meile edastatud andmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või nõuda vastavate andmete edastamist kolmandale isikule, kui see on tehniliselt võimalik.

 

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

 

Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse järelevalvet teostavale asutusele. Selleks võtke ühendust oma elukohas või föderaalriigis isikuandmete kaitse eest vastutava asutusega või meie jurisdiktsioonis isikuandmete kaitse eest vastutava asutusega.

 

Eestis on vastav asutus:

 

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 627 4135

E-post: info@aki.ee

 

Võtke meiega ühendust

 

Kui te soovite meiega ühendust võtta, saate te kasutada punktis „Korraldaja“ toodud aadressi.

Palume kasutada oma õiguste teostamiseks järgmist linki: https://request.privacy-bosch.com/.

Isikuandmetega seotud rikkumistest teatamiseks palume kasutada järgmist linki:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=eng.

 

Isikuandmete töötlemisega seotud ettepanekute ja kaebuste korral soovitame võtta ühendust meie andmekaitsespetsialistiga:

 

Andmekaitsespetsialist

 

Information Security and Data Protection (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

Saksamaa

või

e-post: DPO@bosch.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osalemistingimuste lisa

 

Taganemisvorm

Adressaat:

SIA “Robert Bosch”

Registrikood: 40003111242

Aadress: Mukusalas iela 101, LV-1004, Riia, Läti

 

 

Kinnitan, et soovitan taganeda lepingust, mille olen sõlminud vastavate kaupade ostuks / teenuste osutamiseks [vajadusel kustutada]

 

 

Taotluse kuupäev / kättesaamise kuupäev [vajadusel kustutada]

 

 

Tarbija(te) ees- ja perekonnanimi(nimed)

 

 

Tarbija(te) aadress(id)

 

 

Tarbija(te) allkiri(allkirjad) [ainult juhul, kui käesolev vorm saadetakse paberkandjal]

 

 

Kuupäev