Brugerbetingelser

Udgave: August 2020


1.    Gyldighedsområde, udbyder

1.1    Robert Bosch A/S, Power Tools Division, CVR-nr. 55112819, Telegrafvej 1, DK-2750 Ballerup, Danmark (i det følgende kaldet "Bosch", ”vi”, ”os”), tilbyder en platform, hvor kunder får adgang til forskellige ydelser og kan bestille tjenester, som tilbydes af Bosch (i det følgende kaldet "PRO360"). Disse anvendelsesbetingelser ("Anvendelsesbetingelser") gælder mellem Bosch og kunden for adgangen til PRO360 samt for kundens anvendelse af tjenesterne.

1.2    Udførlige informationer om Bosch som udbyder af PRO360-portalen og tjenesterne kan læses i kolofonen.


2.    Aftalens genstand

2.1    Bosch stiller kun adgangen til PRO360 til rådighed på grundlag af disse anvendelsesbetingelser. Der gælder eventuelt særlige anvendelsesbetingelser for anvendelsen af de tjenester, der tilbydes via PRO360, som kunden henvises til i de enkelte tilfælde.

2.2    PRO360 er en digital service, som giver kunden mulighed for at registrere og administrere sine egne eller sine kunders elværktøjer samt registrere dem til 3 års garanti. Fra tid til anden vil der eventuelt blive stillet flere tjenester til rådighed via PRO360.
Kunden kan læse detaljer om PRO360-portalens aktuelle omfang på portalen eller via PRO360-appen (såfremt den er til rådighed).

2.3    Kunden, hvis der er tale om en fysisk person, tilsikrer, at han er i stand til at indgå aftaler (f.eks. at han ikke er umyndig). Hvis en person indgår denne aftale som repræsentant for en virksomhed, som f.eks. den virksomhed, han arbejder for, tilsikrer denne person over for Bosch, at virksomheden er korrekt organiseret i overensstemmelse med retten i det land, hvor den er grundlagt eller registreret, og at han har ret, tilladelse, beslutningsmyndighed eller fuldmagt til at forpligte virksomheden.

2.4    Kundens eller tredjeparts forretningsbetingelser finder ikke anvendelse.

2.5    Juridisk relevante erklæringer og meddelelser, som kunden skal afgive til Bosch efter indgåelse af aftalen (f.eks. angivelse af frister eller reklamationer), skal afgives skriftligt for at være gyldige (f.eks. brev eller e-mail).

2.6    Bosch er berettiget til at lade tredjeparter (inklusive udbyderens tilknyttede koncernvirksomheder) levere ydelser som underleverandører.


3.    Kundekonto og meddelelser

3.1    Adgang til PRO360 og brug af tjenesterne kræver registrering.

3.2    Kunden skal sende de ønskede informationer til Bosch, som Bosch har brug for til at åbne en kundekonto ("Registrering").

3.3 Registreringsprocessen kræver et eksisterende Single Key-ID eller, hvis et Single Key-ID ikke er til rådighed, registrering af et Single Key-ID med indtastning og fastlæggelse af de nødvendige adgangsoplysninger. Når registreringen er udført korrekt, sender Bosch.IO GmbH , DE, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 148411 B) en e-mail til kunden med et bekræftelseslink på den e-mailadresse, som kunden har angivet i forbindelse med registreringsprocessen. I denne e-mail findes også de Almindelige forretningsbetingelser samt retningslinjen fra Bosch.IO GmbH om beskyttelse af personlige oplysninger i tekstudgave. Aftalebetingelserne opbevares af Bosch.IO GmbH.

3.4    Når kunden er blevet registreret korrekt med Single Key-ID, overføres de påkrævede oplysninger for registreringen fra kontoen til applikationen. I applikationen skal kunden angive yderligere oplysninger, som er nødvendige for registreringen, som f.eks. aktuel adresse og/eller e-mailadresse ("Registreringsdata") og acceptere disse anvendelsesbetingelser inklusive de 3 års garantibetingelser. Registrering af en juridisk person må kun foretages af en befuldmægtiget fysisk person, som skal angives med navns nævnelse. Først derefter er registreringen i applikationen afsluttet korrekt. Obligatoriske oplysninger er mærket med en *. Aftalebetingelserne opbevares af Bosch.

3.5    Ved at overføre registreringsdataene giver kunden Bosch et tilbud om på grundlag af disse anvendelsesbetingelser at indgå en brugsaftale for en kundekonto. Efter afsendelse af registreringsdataene kontrollerer Bosch, om dataene er komplette og plausible. Bosch accepterer aftalen ved at tilsende en e-mail-bekræftelse eller aktivere kundekontoen. Efter aktivering af kundekontoen er kunden berettiget til at bruge PRO360-portalen og tjenesterne i overensstemmelse med disse anvendelsesbetingelser.

3.6    Bosch er berettiget til at tilsende kunden aftalemæssige erklæringer vedrørende kundens brugerforhold i elektronisk form til det Single Key-ID, som blev gemt under registreringen.

3.7    Med registreringen giver kunden Bosch ret til at anvende de indtastede data til at udføre de bestilte tjenester. Hertil hører især at sende de data til tredjepart, som er nødvendige for gennemførelse af aftalen. Yderligere information om dette finder du i erklæringen om beskyttelse af personoplysninger.


4.    Bestilling af tjenester, bestillingsproces, lagring af aftaletekst

4.1 Ved at registrere sig giver kunden Bosch tilladelse til at anvende de indtastede data med henblik på at gennemføre de bestilte tjenester. Hertil hører især at sende de data til tredjepart, som er nødvendige for gennemførelse af aftalen. Yderligere information om dette finder du i erklæringen om beskyttelse af personoplysninger.Kunden er ansvarlig for alle handlinger, som foretages via dennes kundekonto. Hvis det er nødvendigt at angive bestemte data (herunder især kontakt- og betalingsoplysninger) (disse er mærket med et *), skal kunden indtaste disse fuldstændigt og korrekt. I det omfang disse data ændrer sig i den periode, hvor kunden benytter tjenesten, skal kunden straks rette de pågældende data i PRO360-portalen i afsnittet om aftaleadministration eller under personlige indstillinger. Hvis de forkerte oplysninger medfører omkostninger (for eksempel som følge af forkerte bestillinger forårsaget via forkerte kontooplysninger), er vi berettigede til at kræve erstatning for disse omkostninger.

4.2    Kunden kan via PRO360-portalen gøre brug af vederlagsfrie tjenester og tjenester, der kræver vederlag. For så vidt brugen af en tjeneste (inklusive hentning af indhold) kræver betaling, modtager kunden online en meddelelse om de udgifter, der påløber, betalings- og leveringsbetingelser, løbetider, eventuelt forekommende opsigelsesfrister samt andre relevante detaljer, før der åbnes mulighed for adgang til den pågældende tjeneste. Derefter har kunden mulighed for at afsende bestillingen ved at klikke med musen på bestillingsknappen. Når bestillingen er modtaget, får kunden en e-mail-besked, hvori modtagelsen af bestillingen bekræftes, og detaljerne vedrørende bestillingen endnu en gang er angivet.

4.3    Det, at en tjeneste stilles til rådighed på PRO360-portalen, er ikke et bindende tilbud fra Bosch. Først når kunden bestiller en tjeneste, har kunden et bindende tilbud. Aftaleforholdet kommer i stand, når kunden modtager en bekræftelses-e-mail om accept af det pågældende tilbud. Brug af tjenester, der kræver vederlag, er eventuelt omfattet af yderligere aftalebetingelser, som stilles til rådighed af Bosch under bestillingsprocessen.

4.4    Aftaleteksten lagres af Bosch. Kunden kan udskrive aftaleteksten med sin browsers udskrivningsfunktion eller lagre aftaleteksten elektronisk, før han bekræfter bestillingen. Aftalesproget er dansk.
Bemærk venligst: Såfremt bestillingen af en tjeneste mod vederlag sker med et formål, som hverken kan henføres til dit erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige arbejde, har du som forbruger en lovmæssig fortrydelsesret. Yderligere information om fortrydelsesretten finder du i fortrydelsesvejledningen under punkt 19 i anvendelsesbetingelserne.


5.    Kundens samarbejdspligter

5.1    Kunden foretager alle samarbejdshandlinger, som er nødvendige på kundesiden, for at kunne afvikle aftaleforholdet. Kunden har især pligt til følgende:

a)    straks at ændre alle adgangskoder, som han har fået tilsendt fra Bosch, til adgangskoder, som kun han kender; at holde de brugs- og adgangstilladelser, som han har fået tildelt, hemmelige, beskytte dem mod adgang for tredjepart og ikke videregive dem til uretmæssige brugere. Kunden skal straks underrette Bosch, hvis der er mistanke om, at adgangsdata og/eller adgangskoder er kommet til uvedkommende personers kendskab;

b)   straks at korrigere oplysningerne på kundekontoen, hvis de angivne oplysninger ændrer sig efter registreringen;

c)    før anvendelse af tjenesterne at kontrollere, om tjenesterne er i overensstemmelse med kundens behov, hvad angår kapacitet, pålidelighed og sikkerhed;

d)    kun at registre værktøj, som er kundens ejendom, eller, for så vidt værktøjet ikke er kundens ejendom, men tredjeparts ejendom, kun at registrere dette, hvis kunden er bemyndiget af tredjepart til at træffe beslutning om dette;

5.2    Kunden er ikke berettiget til følgende:

a)    at skaffe sig adgang til ikke-offentlige områder på PRO360-portalen og/eller tjenesterne eller de tekniske systemer, som er grundlag for disse;

b)    at anvende robots, spiders, scrapers eller andre lignende redskaber til dataindsamling eller udtrækning, programmer, algoritmer eller metoder til søgning, til adgang, til adkomst, til kopiering eller til kontrol af PRO360-portalen og/eller tjenesterne uden for de dokumenterede API-slutpunkter;

c)    forsætligt at overføre kundedata med vira eller orm, trojanere eller andre inficerede eller skadelige komponenter eller på anden måde gribe ind i PRO360-portalens og/eller tjenesternes korrekte funktionsmåde;

d)    at dekryptere, dekompilere, adskille, rekonstruere eller på anden måde forsøge at finde frem til kildekoden, den komplette software eller anvendte, beskyttede algoritmer, for så vidt dette ikke er tilladt på grund af præceptive, ufravigelige forskrifter;

e)    at teste, scanne eller undersøge PRO360-portalens og/eller tjenesternes modtagelighed og/eller tilsidesætte, svække eller omgå PRO360-portalens og/eller tjenesternes sikkerheds- eller autentificeringsforanstaltninger;

f)    at frame eller spejle PRO360-portalen og/eller tjenesterne; eller

g)    forsætligt at anvende enheder, software eller rutiner, der virker forstyrrende på applikationerne eller funktionerne i eller anvendeligheden af PRO360-portalen og/eller tjenesterne eller forsætligt ødelægge, generere for stor belastning af, indgribe skadeligt i, svigagtigt opsamle eller overtage øvrige data, systemer og kommunikation.

5.3    Kunden er ansvarlig for, at hans adgang til PRO360-portalen og anvendelse af tjenesterne sker i overensstemmelse med de forskellige anvendelige love, inklusive ophavsrets- eller varemærkelove, kartel- og konkurrencelove, eksportkontrollove, databeskyttelseslove eller andre love i den pågældende, anvendelige retsorden og ikke er i strid med en aftale, som kunden har underskrevet sammen med en tredjepart.


6.    Brugsret og brugsomfang

6.1    Bosch giver kunden en simpel, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, genkaldelig og uoverdragelig rettighed til anvendelse af PRO360-portalen og tjenesterne til egne formål i aftaleforholdets varighed i henhold til punkt 13.

6.2    Såfremt Bosch i aftalens varighed stiller nye versioner, opdateringer, opgraderinger, ændringer eller udvidelser af PRO360-portalen og tjenesterne til rådighed eller foretager andre ændringer, gælder reglerne i dette punkt 6 også for disse.

6.3    Kunden er berettiget til at downloade og udskrive indhold, hvis der som funktion stilles en mulighed til rådighed for download eller udskrivning på PRO360-portalen (f.eks. i form af en download-knap).

6.4    Kunden får en tidsmæssigt ubegrænset og ikke-eksklusiv rettighed til anvendelse til egne formål af det indhold, som kunden retmæssigt har downloadet eller udskrevet. For så vidt der er tale om indhold, der overlades til kunden mod vederlag, er en yderligere forudsætning for overladelsen af denne rettighed, at det pågældende indhold betales komplet.

6.5    Kunden tilkommer ikke rettigheder, som ikke udtrykkeligt gives til kunden i henhold til disse anvendelsesbetingelser. Kunden er især ikke berettiget til at bruge eller lade tredjepart bruge PRO360-portalen og tjenesterne i videre omfang end det, der er aftalt i disse anvendelsesbetingelser. Det er især ikke tilladt kunden at kopiere, overlade i tidsmæssigt begrænset omfang, og især ikke at udleje eller udlåne PRO360-portalen og tjenesterne.

6.6    Hvis kunden overtræder reglerne i punkt 6., kan Bosch efter forudgående skriftligt varsel til kunden spærre kundens adgang til PRO360-portalen og tjenesterne i henhold til punkt 10, hvis overtrædelsen på denne måde kan stoppes. Hvis kunden trods passende skriftligt påbud fra Bosch fortsat eller gentagne gange overtræder reglerne i dette punkt 6., kan Bosch ekstraordinært opsige aftaleforholdet uden at overholde en opsigelsesfrist, medmindre kunden ikke er ansvarlig for disse overtrædelser.


7.    Intellektuel ejendom | Tredjepartsindhold

7.1    Alle rettigheder til samt krav og fordringer på alle ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder og andre rettigheder til immateriel ejendom eller andre rettigheder til tjenester samt til alle forbedringer, design eller afledte værker, som er udformet eller udarbejdet af Bosch eller Bosch's licensgivere i eller på PRO360-portalen eller tjenesterne, tilkommer kun Bosch eller Bosch's licensgivere.

7.2    Det er ikke tilladt at fjerne henvisninger og klausuler på PRO360-portalen eller i tjenesterne, som refererer til fortrolighed, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder og andre rettigheder til intellektuel ejendom.

7.3    Indholdet, som er til rådighed på PRO360-portalen eller i tjenesterne stammer delvist fra os og delvist fra andre tredjeparter. Indhold fra andre kunder samt andre tredjeparter kaldes i det følgende samlet for "tredjepartsindhold".

Når det gælder tredjepartsindhold, kontrollerer vi ikke, om det er komplet, korrekt eller lovligt og påtager os derfor intet ansvar og ingen garanti for, om tredjepartsindholdet er komplet, korrekt, lovligt eller opdateret. Dette gælder også, hvad angår tredjepartsindholdets kvalitet og egnethed til et bestemt formål.


8.    Kundens overførsel af indhold

8.1    Såfremt overførsel af indhold til PRO360-portalen er til rådighed som funktion på PRO360-portalen, kan kunden gøre dette under forudsætning af, at han overholder nedenstående regler.

8.2    Med overførslen af indhold giver kunden Bosch en ikke-eksklusiv, vederlagsfri, tidsmæssigt, rumligt og indholdsmæssigt ubegrænset og overdragelig rettighed til anvendelse af det overførte indhold online og offline med henblik på at stille PRO360-portalen til rådighed og levere tjenesterne. Dette omfatter især retten til at kopiere og redigere indholdet. Sådanne informationer videregives kun til tredjepart, hvis du selv har foranlediget eller udtrykkeligt givet dit samtykke til dette.

8.3    Såfremt Bosch udtrykkeligt giver kunden mulighed for at fjerne overført indhold fra PRO360-portalen igen, bortfalder ovenstående, afgivne anvendelsesret, når indholdet slettes. Bosch er dog fortsat berettiget til at opbevare oprettede kopier med henblik på sikkerhedskopiering og/eller dokumentation. Rettighederne vedrørende data overført til tredjepart berøres ligeledes ikke af dette.

8.4    Kunden bærer det fulde ansvar for indhold, han har overført til Bosch. Bosch foretager ikke nogen kontrol af, om indholdet er komplet, korrekt, lovligt, opdateret, af en bestemt kvalitet eller egnet til et bestemt formål.

8.5    Kunden erklærer, at han er eneindehaver af alle rettigheder til det indhold, som han overfører til Bosch, eller at han på anden måde er berettiget til (f.eks. gennem en gyldig tilladelse fra rettighedsindehaveren) at overføre indhold til PRO360-portalen og garantere anvendelsesrettighederne som redegjort tidligere. Dette gælder især for fremmede ophavs-, varemærke- eller patentrettigheder samt erhvervsmæssige og/eller konkurrenceretlige beskyttede ydelsesrettigheder og personlige rettigheder. Kunden forpligter sig i øvrigt til ikke at overføre indhold, som overtræder gældende ret.


9.    Priser, betaling

9.1    Registreringen af kunden i PRO360-portalen er gratis.

9.2    For anvendelsen af de tjenester, som tilbydes af Bosch i PRO360-portalen mod betaling, gælder de angivne priser. Alle priser er slutpriser eksklusive moms i henhold til lovgivningen.


10.    Spærring

10.1    Bosch kan spærre kundens adgang til PRO360-portalen og/eller tjenesterne, hvis Bosch konstaterer følgende:

a)    at brugen af PRO360-portalen og/eller brugen af tjenesterne

•    udgør en sikkerhedsrisiko for PRO360-portalen og/eller tjenesterne og/eller en tredjepart;
•    påvirker PRO360-portalen og/eller tjenesterne eller systemerne eller andre kunders indhold negativt;
•    strider mod gældende ret eller tredjeparts rettigheder;
•    kan gøre Bosch, deres tilknyttede virksomheder eller tredjepart erstatningspligtige, eller
•    er svigagtige.

b)    at kunden overtræder disse anvendelsesbetingelser;

c)    at kunden er bagud med sine betalingsforpligtelser med mere end 30 dage for en tjeneste, der koster penge;

d)    at kunden er ophørt med sin virksomhed i ordinær forretningsgang, at der er sket en overdragelse til fordel for en kreditor eller foretaget en lignende beslutning om kundens ejendom, eller at kundens virksomhed er blevet genstand for en konkurs-, insolvens-, likvidations-, opløsnings- eller lignende behandling.

10.2    Bosch informerer kunden om spærringen, ved at Bosch før spærringen sender en meddelelse til den e-mailadresse, som er knyttet til kundekontoen, medmindre Bosch på grund af vigtigheden er nødt til at handle straks og ikke er i stand til at sende en forudgående meddelelse.

10.3    Spærringen annulleres, så snart kunden har afhjulpet det problem, der førte til spærringen.

10.4    Bosch's ret til at spærre kundens adgang til PRO360-portalen og/eller til tjenesterne supplerer Bosch's ret til opsigelse i henhold til punkt 13. i disse anvendelsesbetingelser samt til at vælge andre retsmidler, som er til rådighed for Bosch i henhold til gældende ret.


11.    Garanti

11.1    Garanti for vederlagsfrie ydelser: For så vidt PRO360-portalen og tjenesterne stilles vederlagsfrit til rådighed, overtager Bosch ikke garanti for, at PRO360-portalen og de vederlagsfrie tjenester er i overensstemmelse med kundens krav, og at PRO360-portalen og de vederlagsfrie tjenester er til rådighed uafbrudt og/eller er fejlfrie. Bosch overtager ikke vedligeholdelse af PRO360-portalen og de vederlagsfrit tilbudte tjenester. Bosch overtager i disse tilfælde ikke ydelsespligt med henblik på, at adgangen til PRO360-portalen og brugen af tjenesterne ikke påvirkes af nedetider, vedligeholdelsesaktiviteter, videreudvikling, opdateringer og opgraderinger eller driftsforstyrrelser. Bosch vil i passende omgang bestræbe sig på at sikre, at PRO360-portalen og tjenesterne er så brugervenlige som muligt. Tekniske driftsforstyrrelser (f.eks. afbrydelse af strømforsyningen, hard- og softwarefejl, tekniske problemer i dataledningerne) kan dog også medføre midlertidige begrænsninger eller afbrydelser.

11.2    Garanti for tjenester, der kræver vederlag: Her gælder de anvendelige Almindelige forretningsbetingelser for den pågældende tjeneste.


12.    Erstatningsansvar

12.1    Erstatningsansvar for vederlagsfrie ydelser:
For så vidt ydelser og tjenester leveres vederlagsfrit, overtager Bosch ikke erstatningsansvar for skader, der skyldes brug af ydelsen eller en tjeneste, bortset fra i tilfælde af svigagtighed, grov uagtsomhed eller forsæt. Et eventuelt erstatningsansvar for skader i henhold til loven om produktansvar eller andre præceptive, ufravigelige regler udelukkes ikke af dette.

12.2    Erstatningsansvar for ydelser, der kræver vederlag: Her gælder de anvendelige Almindelige forretningsbetingelser for den pågældende tjeneste.

12.3    Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder også i tilfælde af forseelser udført af personer fra Bosch, der medvirker ved aftalens opfyldelse, samt for det personlige ansvar, der påhviler Bosch's medarbejdere, repræsentanter og organer.


13.    Aftalens varighed og opsigelse

13.1    Anvendelsesbetingelsernes varighed begynder med registreringsdatoen og slutter med Bosch's eller kundens opsigelse.

13.2    Ordinær opsigelse

a)    Kunden kan altid opsige disse anvendelsesbetingelser uden at angive nogen grund og lukke sin kundekonto for alle tjenester. Bosch kan stille en kontolukkemekanisme til rådighed til dette formål.

b)    Bosch kan altid opsige disse anvendelsesbetingelser uden at angive nogen grund med en frist på seks (6) uger til slutningen af en måned. Bosch's ret til at spærre kundekontoen i henhold til punkt 10 og til at ændre PRO360-portalen eller tjenesterne i henhold til punkt 17. berøres ikke af dette.

13.3    Ekstraordinær opsigelse

a)    Parternes ret til opsigelse af en vigtig grund uden at overholde en opsigelsesfrist berøres ikke af dette.

b)    Der foreligger en vigtig grund, hvis en af parterne groft misligholder de pligter, der er fastlagt i disse anvendelsesbetingelser. Dette gælder især, hvis kunden bruger PRO360-portalen og/eller tjenesterne i et omfang, der går ud over det angivne i disse anvendelsesbetingelser, og ikke ophører med misligholdelsen efter en passende frist og advarsel fra Bosch.

13.4    Konsekvenser af opsigelsen

Når opsigelsen får virkning,

a)    vil PRO360-portalen og tjenesterne ikke længere være tilgængelige for kunden;

b)    forbliver kunden ansvarlig for betaling af alle gebyrer og omkostninger, som er påløbet indtil opsigelsestidspunktet, inklusive de omkostninger, der påløber for de opgaver, som Bosch stadig skal udføre, og som kunden er ansvarlig for;

c)    slutter samtidig alle kundens rettigheder og registreringer i henhold til denne aftale. En opsigelse af aftaleforholdet indebærer samtidig en snarest mulig opsigelse af alle bruger-ID'er, som er stillet til rådighed for kundens slutkunder eller medarbejdere.


14.    Databeskyttelse

14.1    Parterne overholder de gældende databeskyttelsesretlige bestemmelser og forpligter de medarbejdere, som har arbejdet med dette aftaleforhold og dets gennemførelse, til at overholde databeskyttelsen og fortroligheden i henhold til den gældende lovgivning, medmindre de allerede generelt er forpligtet til at handle i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

14.2    Hvis kunden behandler personoplysninger, lover han, at han er berettiget til dette i overensstemmelse med de gældende love og forskrifter, og at han har fremskaffet alle påkrævede samtykker, tilladelser og nødvendige godkendelser eller retsgyldigt har indgået de påkrævede aftaler med tredjepart, således at det er muligt for Bosch at opfylde disse opgaver, inklusive at modtage og behandle personoplysninger og andre private data for alle implicerede personer og/eller tredjeparter (f.eks. kunders slutkunder eller kundens medarbejdere), som i henhold til gældende ret kan være omfattet af en særlig beskyttelse.

14.3    Bosch behandler kun kundens personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre disse anvendelsesbetingelser eller på anden måde er tilladt i henhold til lovgivningen. Kunden accepterer og bekræfter indsamlingen og behandlingen af disse personoplysninger i dette omfang. Informationer om behandlingen af personoplysninger finder du i PRO360-portalens erklæringer om beskyttelse af personoplysninger.

14.4    For så vidt Bosch arbejder for kunden som databehandler, er der tale om en behandling efter bestilling fra en ordregiver. Sådanne behandlingsopgaver er omfattet af den ordrebehandlingsaftale ("ordrebehandlingsaftale"), som Bosch stiller til rådighed i forbindelse med de pågældende processer, og som parterne indgår skriftligt, før tjenesterne anvendes, hvis den anvendelige ret kræver dette.  

14.5    Forpligtelserne i henhold til nærværende punkt 14 eksisterer, så længe kundens personoplysninger er inden for Bosch's indflydelsesområde, og også efter at anvendelsesbetingelserne eller et abonnement er afsluttet.


15.    Tavshedspligt

15.1    Parterne har pligt til bevare tavsheden om alle fortrolige informationer, som de har fået kendskab til inden for rammerne af dette aftaleforhold, og kun anvende dem i forhold til tredjepart efter forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, uanset hvilket formål der er tale om. Til de fortrolige informationer hører de informationer, som den part, der har afgivet informationerne, udtrykkeligt har betegnet som fortrolige, og informationer, som ud fra deres natur må anses for at være fortrolige.

15.2    Hvis en myndighed anmoder en part om informationer, som skal behandles fortroligt, skal den anden part straks informeres om videregivelsen af de fortrolige informationer til myndigheden.

15.3    Forpligtelserne i henhold til punkt 15.1 bortfalder for informationer eller dele heraf, for hvilke den modtagende part kan godtgøre, at de

a)    kendte dem før modtagelsesdatoen, eller at informationerne var alment tilgængelige før modtagelsesdatoen, eller at de var retmæssigt kendt af en tredjepart og uden pligt til fortrolighed;

b)    at informationerne eller dele heraf var offentligt kendt eller generelt tilgængelige før modtagelsesdatoen; eller

c)    blev offentligt kendte eller generelt tilgængelige efter modtagelsesdatoen, uden at den part, som modtog informationerne, er ansvarlig for dette.

15.4    Enhver af parterne må videregive informationer, der skal behandles fortroligt, til deres medarbejdere samt til virksomheder, der er tilknyttet dem, hvis

a)    dette er nødvendigt for at gennemføre disse anvendelsesbetingelser,

b)    der kun videregives informationer, der skal behandles fortroligt, i det omfang, som er uomgængeligt for indpasning i disse anvendelsesbetingelser ("need to know"), og

c)    modtageren af informationer, som skal behandles fortroligt, har tavshedspligt i overensstemmelse med afsnit 15.5.

15.5    Alle parter forpligter sig til at pålægge medarbejdere og tilknyttede virksomheder og tredjeparter i henhold til punkt 15.4, som er berettiget til at modtage informationer, som skal behandles fortroligt, tavshedspligt i henhold til bestemmelserne i punkt 15.1 til punkt 15.3, såfremt disse ikke allerede på anden måde på baggrund af retshandels- eller lovmæssige bestemmelser har tavshedspligt i mindst samme grad, som det beskyttelsesniveau, der er resultatet af punkt 15.1 til punkt 15.3.

15.6    Forpligtelserne i henhold til punkt 15 eksisterer i ubestemt tid, også efter aftalens ophør, så længe der ikke er påvist undtagelsesforhold i overensstemmelse med punkt 15.3.


16.    Export Compliance

16.1    Brugen af tjenesterne, adgangen til PRO360-portalen, bestillingen af tjenester samt overførslen af indhold kan være omfattet af nationale og internationale eksport- og re-eksportkontrollove og sanktionsbestemmelser. Kunden forpligter sig til at overholde alle anvendelige eksport- og re-eksportkontrollove og sanktionsbestemmelser i Danmark, EU, USA og FN samt enhver anden vedkommende jurisdiktion.

16.2    Kunden anerkender, at PRO360-portalen er udformet således, at den kan tilgås uafhængigt af brugerens geografiske placering. Kunden må ikke - direkte eller indirekte - give et bestemmelsessted, et organ eller en person adgang til PRO360-portalen, som i henhold til lovene og forskrifterne i Danmark, EU, USA, FN eller en anden vedkommende jurisdiktion er omfattet af sanktioner.

16.3    Denne Export-Compliance-klausul gælder også efter afslutning eller annullering af aftalerne mellem Bosch og kunden.


17.    Ændringer

Vi forbeholder os ligeledes retten til at ændre disse anvendelsesbetingelser og de typer af anvendelser af personlige oplysninger, der er beskrevet i oplysningerne om databeskyttelse. I tilfælde af ændringer modtager du en e-mail med meddelelse herom mindst én måned, før ændringerne efter planen træder i kraft. I det omfang du ikke gør indsigelse senest én måned efter at have modtaget meddelelsen om ændringerne, og du fortsætter brugen af tjenester på PRO360 efter udløbet af indsigelsesfristen, træder ændringerne bindende i kraft fra det tidspunkt, hvor indsigelsesfristen udløber. I det omfang du gør indsigelse, fortsætter aftalen med at løbe på de hidtidige betingelser. Hvis du gør indsigelse, har vi ret til at opsige aftaleforholdet uden videre. I tilfælde af opsigelse kan det forekomme, at du modtager en forholdsmæssig refusion i prisen. Når du modtager en meddelelse om ændringer, bliver du samtidig gjort opmærksom på din ret til at gøre indsigelse samt følgerne heraf.


18.1 Den Europæiske Kommission stiller en platform til rådighed for onlinetvistbilæggelse. Denne platform skal fungere som kontaktsted for udenretslig bilæggelse af tvister, der vedrører de aftalemæssige forpligtelser i onlinekøbsaftaler og onlineserviceydelsesaftaler. Platformen er tilgængelig på adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2    Bosch er ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesproces ved et organ for forbrugere til bilæggelse af tvister og har besluttet ikke frivilligt at ville deltage i en sådan proces.


19.    Fortrydelsesret

19.1    Hvis kunden er forbruger, gælder der ved indgåelse af en fjernsalgsaftale en lovpligtig fortrydelsesret for de ydelser, som Bosch tilbyder. Fortrydelsens forudsætninger og retsfølger ses i nedenstående fortrydelsesvejledning. En standardformular for fortrydelse findes i punkt 19.2 i disse anvendelsesbetingelser.

Fortrydelsesvejledning

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden angivelse af årsager. Fortrydelsesretten gælder i 14 dage fra datoen for indgåelse af aftalen.

For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du underrette os,

Robert Bosch A/S, Power Tools Division,
Telegrafvej 1,
DK-2750 Ballerup, Danmark

Telefon: +45 44 89 89 89
E-mail: powertools@dk.bosch.com

ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, telefax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan benytte den vedlagte standardformular for fortrydelse, men det er ikke foreskrevet.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, før fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser af fortrydelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi straks og senest inden for 14 dage efter den dato, hvor meddelelsen om din fortrydelse af denne aftale er modtaget, refundere alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der måtte opstå som følge af, at du har valgt en anden leveringsmåde end den af os tilbudte, billigste standardlevering). Til denne tilbagebetaling benytter vi det samme betalingsmiddel, som du har benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre noget andet udtrykkeligt er aftalt med dig. Du vil under ingen omstændigheder blive afkrævet gebyrer for denne refundering.


Afslutning på fortrydelsesvejledningen

19.2    Bosch informerer om standardformularen for fortrydelse som følger:

Standardformular for fortrydelse

(Hvis du ønsker at fortryde aftalen, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage til os.)
Til
Robert Bosch A/S, Power Tools Division,
Telegrafvej 1,
DK-2750 Ballerup, Danmark

Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede aftale vedrørende køb af følgende varer (*)/levering af følgende serviceydelse (*)

-    Bestilt den (*)/modtaget den (*)

-    Forbrugerens/forbrugernes navn(e)

-    Forbrugerens/forbrugernes adresse(r)

-    Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun ved meddelelse på papir)

-    Dato
__________
(*) Irrelevant tekst bedes overstreget.


20.    Definitioner

API betyder Application Programming Interface. En API etablerer forbindelse til en tjeneste på basis af en SaaS-model. API'er betragtes i disse anvendelsesbetingelser som tjenester.

Single Key-ID er navnet på bruger-ID'et for Bosch.IO GmbHs Single-Sign-On-autentificeringsservices, som muliggør brug af forskellige uafhængige tjenester fra Bosch-gruppen, hvortil kundens e-mailadresse fra en vilkårlig e-mail-udbyder er påkrævet.

PRO360-portalen er platformen under www.pro360.com.

Med bestilling menes aftaleforholdet mellem kunden og Bosch vedrørende bestilling af en tjeneste via PRO360-portalen.

Med tjenester menes funktioner, som kunden får adgang til under sin kundekonto via PRO360-portalen, f.eks. 3 års garantiforlængelse samt forskellige andre informationer, andre produkter eller ydelser, som tilbydes af Bosch på grundlag af disse anvendelsesbetingelser.

En slutkunde er enhver fysisk eller juridisk person, som direkte eller indirekte har adgang til eller bruger kundens indhold via en anden kunde. Begrebet "slutkunde" omfatter ikke fysiske eller juridiske personer, som har adgang til eller bruger deres egen kundekonto på PRO360-portalen og tjenesterne. I dette tilfælde betragtes den fysiske eller juridiske person som kunde i henhold til disse anvendelsesbetingelser.

Indhold betyder software (inklusive Machine Images, kildekode), softwarefunktioner, API'er, data, tekster, audio, videoer, billeder, dokumentation, softwarebiblioteker eksempelkode, kommandolinjekommandoer, kladder og enhver anden teknologi.

En kunde er indehaveren af en kundekonto.

Med kundekonto menes adgangsautorisation til PRO360-portalen og tjenesterne.
Adgangsdata anvendes til adgangskontrol til en kundekonto og består af et brugernavn og en adgangskode, som kun kunden kender.


21.    Anvendelig ret og værneting

21.1    Aftaleforholdene mellem parterne er omfattet af dansk ret. Hvis kunden er forbruger, gælder dette lovvalg kun i det omfang, at kunden ikke fratages den ydede beskyttelse gennem ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvori kunden har sit normale opholdssted (princippet om anvendelse af den gunstigste bestemmelse). FN's konvention om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

21.2    Hvis kunden er erhvervsdrivende, juridisk person inden for offentlig ret eller offentlig-retlig særformue, er eneste værneting i første instans for alle retstvister fra eller i forbindelse med disse anvendelsesbetingelser Retten i Glostrup, Danmark. Det samme gælder, hvis en kunde ikke har generelt værneting i Danmark, eller hvis kundens bopæl eller normale opholdssted er ukendt på tidspunktet for sagsanlægget.


22.    Afsluttende bestemmelser

22.1    Forstyrrelser, som er forårsaget af force majeure eller andre uundgåelige hændelser, der
-    er uden for Bosch's kontrol,
-    ikke kunne afværges med rimelige foranstaltninger,
-    heller ikke kunne forudses med passende omhu, og som
-    i væsentlig grad vanskeliggør eller helt eller delvist umuliggør Bosch's forpligtelser i henhold til disse anvendelsesbetingelser,
som f.eks. strejker, blokader, svigt i det offentlige elnet, internetsvigt, usædvanlige vejrforhold, drifts- eller trafikforstyrrelser og transporthindringer,
fritager Bosch for forpligtelserne i henhold til disse anvendelsesbetingelser i det tidsrum, hændelsen pågår.

22.2    Kunden er ikke berettiget til hverken helt eller delvist at overdrage sine forpligtelser i henhold til disse anvendelsesbetingelser uden forudgående skriftlig accept fra Bosch, som ikke må nægtes på et urimeligt grundlag.

22.3    Hvis der i den praktiske anvendelse af denne aftale viser sig ”huller”, som parterne ikke har forudset, eller hvis et regelsæts ugyldighed konstateres retsgyldigt eller overensstemmende af begge parter, forpligter disse sig til at udfylde eller erstatte dette hul eller ugyldige regelsæt på en passende, saglig måde, der er i overensstemmelse med aftalens kommercielle formål.