Databeskyttelseshenvisninger


1. Databeskyttelseshenvisninger

Robert Bosch A/S (i det følgende "XY" eller "Vi" eller "Os") er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også "online-tilbud") og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.


2. Bosch Power Tools respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.


3. Ansvarlig

Robert Bosch A/S er dataansvarlig, og dermed ansvarlig for behandlingen af dine data; undtagelser er beskrevet i denne meddelelse om databeskyttelse.

Vores kontaktdata er følgende:
Robert Bosch A/S, Power Tools Division, CVR-nr. 55112819, Telegrafvej 1, DK-2750 Ballerup, Danmark, kontakt@dk.bosch.com


4. Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

4.1 Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

•    Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
•    Kontraktstamdata (kontraktforhold, produkt-/kontraktinteresse)
•    Kundehistorik
•    Kontraktafregning – og betalingsdata
•    Planlægnings- og styringsdata
•    Bevægelsesdata

4.2 Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

4.3 Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

4.3.1 Tilvejebringelse af dette online-tilbud

(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer).

4.3.2 Løsning af serviceforstyrrelser såvel som af sikkerhedsmæssige årsager.

(Retsgrundlag: Opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for datasikkerhed og berettiget interesse i at løse serviceforstyrrelser samt i beskyttelsen af vores tilbud).

4.3.3 Selvpromovering og markedsføring af andre samt markedsanvendelse og rækkevidde-analyse udført inden for det område, der lovmæssigt er tilladt eller baseret på

(Retsgrundlag: Samtykke / legitim interesse fra vores side i direkte markedsføring, hvis det er i overensstemmelse med databeskyttelse og konkurrenceret). Samtykke.

4.3.4 Produkt- eller kundeundersøgelser via post

(Retsgrundlag: legitim interesse i forbedring af produkter / tjenester).

4.3.5 Produkt- eller kundeundersøgelser udført via e-mail og / eller telefon under forudsætning af dit forudgående udtrykkelige samtykke. Bemærk også afsnit 5.

(Retsgrundlag: Samtykke).

4.3.6 Gennemførelse af lodtrækninger eller rabatkampagner i overensstemmelse med respektive vilkår og betingelser for lotterier eller rabatkampagner.

(Retsgrundlag: Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser).

4.3.7 Afsendelse af en e-mail eller SMS / MMS nyhedsbrev med forbehold af modtagerens samtykke.

(Retsgrundlag: Samtykke).

4.3.8 Beskyttelse og forsvar af vores rettigheder.

(Retsgrundlag: Legitim interesse fra vores side for at beskytte og forsvare vores rettigheder).

4.4 Registrering

Såfremt du vil gøre brug af ydelser, der kræver en kontraktoprettelse, bedes du registrere dig. I forbindelse med registreringen indsamler vi de personlige data, der er nødvendige til kontraktoprettelse og -opfyldelse

(f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mail-adresse, evt. oplysninger om ønsket betalingsmåde og/eller om kontoindehaveren) samt evt. andre data på frivillig basis. Obligatoriske oplysninger er markeret med en *.

4.5  Login med SingleKey ID, fælles dataansvar

Du kan logge ind på vores services med SingleKey ID.

SingleKey ID er udarbejdet af Bosch.IO GmbH til Bosch Group med henblik på at give brugerne en omfattende loginmulighed på Boschs hjemmesider, butikker, apps og services. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Tyskland, er ansvarlig for at stille SingleKey ID til rådighed.

Bosch.IO GmbH behandler dine data med henblik på "registrering og login med SingleKey ID" og "oversigt over og administration af data og applikationer med SingleKey ID" i et ansvarsfællesskab med os. For flere oplysninger bedes du se: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Efter du har foretaget en engangsregistrering, kan du benytte SingleKey ID til at logge dig på. For at gøre dette sendes du videre til en loginskærm hos Bosch.IO GmbH. Efter en vellykket godkendelse giver Bosch.IO GmbH os de nødvendige personoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, fornavn, efternavn, sprog, land). Din adgangskode bliver ikke sendt til os.

Du kan opsige din brugeraftale angående SingleKey ID på et hvilket som helst tidspunkt på hjemmesiden for SingleKey ID ved at slette dit SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Vær opmærksom på, at når du sletter dit SingleKey ID, mister du din adgang til alle Boschs hjemmesider, butikker, apps og services, som du tidligere loggede ind på ved hjælp af dit SingleKey ID.

4.6 Logfiler

Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne i et kort tidsrum til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder.

I logfilerne lagres især følgende informationer:

•    IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbudet bliver tilgået
•    Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbudet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL)
•    Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbudet sker
•    Navn på de hentede filer/informationer
•    Dato og klokkeslæt samt varighed af hentningen
•    Overført datamængde
•    Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)
•    http-statuskode (f.eks. "forespørgsel vellykket" eller "ønsket fil ikke fundet").

4.7 Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 13 år.

4.8 Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Enkeltheder til retsgrundlagene finder du i afsnittet "Behandlingsformål og retsgrundlag. Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Såfremt data overføres til tredje-parter på basis af en berettiget interesse, forklares det i disse databeskyttelseshenvisninger.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

4.8.1 Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservices, kontrakt-styring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

4.9 Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).


5. Qualtrics

 På vores websted bruger vi tjenester fra Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA til at udføre kunde-, produkt- og tilfredshedsundersøgelser. Målet er løbende at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester. Hvis du deltager i en tilfredshedsundersøgelse, og hvis det ikke er angivet anderledes, vil kun de såkaldte "lod-data" (dato- og tidsstempel/oplysninger om din browser og dine browserindstillinger/oplysninger om din terminalenhed/brugsdata) blive behandlet. Deltagelse i en tilfredshedsundersøgelse er frivilligt. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke, paragraf 6 stk. 1 litra a) DSGVO. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden. Som en del af Qualtrics-tjenesterne bruges også cookies, især for at opretholde den aktuelle tilfredshedsundersøgelse under din browsersession og for at forhindre flere deltagelser. Du kan få flere oplysninger om Qualtrics LLC, og hvordan Qualtrics behandler personoplysninger, på https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.


 

6. Konkurrencer eller rabatkampagner

Hvis du deltager i en af vores konkurrencer eller i en rabatkampagne, anvender vi dine data til præmieunderretning og til at reklamere for vores produkter i det lovmæssigt tilladte omfang og/eller for så vidt at du har givet samtykke hertil. Informationer om de enkelte konkurrencer eller rabatkampagner finder du i de pågældende deltagelsesbetingelser.


7. Anvendelse af vores mobile applikationer

Ud over vores online-tilbud stiller vi mobile applikationen ("apps") til rådighed, som du kan downloade på din mobile terminal. Ud over de på hjemmesider indsamlede data indsamler vi via vores apps andre personlige oplysninger, der specifikt opstår ved anvendelsen af en mobil enhed. Dette sker dog kun, hvis du har givet os dit samtykke hertil.

7.1 Behandling af Advertising Identifier / af Advertising ID

Til reklameformål anvender vi, forudsat at du giver dit samtykke, til enheder med iOS operativsystem den såkaldte "Advertising Identifier" (IDFA) og til enheder med Android den såkaldte Advertising ID.

Dette er unikke, men ikke-personaliserede og ikke vedvarende identifikationsnumre til en bestemt terminal, der stilles til rådighed via iOS eller Android. De herved indsamlede data linkes ikke med andre enhedsspecifikke informationer. Vi benytter informationsnumrene for at kunne tilbyde dig personaliserede reklamer og analysere din brug af dem.

Hvis du i iOS-indstillingerne under "Databeskyttelse" – "Reklame" aktiverer "Ingen Ad-Tracking" eller på Android under "Google indstillinger" vælger "Deaktivering af interessespecifikke reklamer", kan vi kun udføre følgende foranstaltninger: Måling af din interaktion med bannere ved at tælle antal visninger af et banner uden klik på det ("frequency capping"), klikrate, konstatering af unik anvendelse ("unique user") samt sikkerhedsforanstaltninger, bedrageribekæmpelse og fejlafhjælpning. I enhedsindstillingerne kan du altid slette IDFA eller Advertising ID ("nulstil Ad-ID"); herefter oprettes et nyt identifikationsnummer, som ikke sammenføres med de tidligere indsamlede data. Vi gør opmærksom på, at du eventuelt ikke kan bruge alle funktioner i vores app, hvis du begrænser brugen af det nævnte identifikationsnummer.

7.2 App-analyse

Vi har brug for statistiske informationer om anvendelsen af vores online-tilbud for at kunne gøre det mere brugervenligt, foretage rækkeviddemålinger og gennemføre markedsforskning. Til det formål benytter vi app-analyseværktøjer, som er beskrevet i dette afsnit.

De af disse værktøjer oprettede anvendelsesprofiler sammenføres ikke med personlige oplysninger. Værktøjerne anvender enten slet ikke brugernes IP-adresser eller forkorter dem straks efter indsamlingen.
Udbyderne af værktøjerne behandler kun data som databehandlere iht. vores instrukser og ikke til egne formål.

7.2.1 Google Analytics til mobile applikationer

Google Analytics tilbydes af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi benytter Google Analytics med den af Google tilbudte tillægsfunktion til anonymisering af IP-adresser: Herunder forkortes IP-adressen af Google som regel allerede inden for EU og kun undtagelsesvis først i USA, og den lagres under alle omstændigheder kun i forkortet form.

7.3 Databehandling ved operatører af App Stores

Overførsel af data som f.eks. brugernavn, e-mail-adresse og individuel enhedsidentifikation til en App Store (f.eks. Google Play fra Google, App Store fra Apple, Galaxy App Store fra Samsung) ved download af den pågældende applikation er ikke dataindsamling fra vores side og ligger derfor uden for vores ansvarsområde. Vi har ingen indflydelse på denne dataindsamling og den videre behandling, der udføres af en App Store som ansvarlig.


8. Nyhedsbrev med tilmelding; tilbagekaldelsesret

Du kan abonnere på nyhedsbreve inden for rammerne af vores online-tilbud. Hertil benytter vi den såkaldte Double Opt-In-metode, hvorefter vi først sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobile nyhedstjenester (som f.eks. WhatsApp), SMS eller push-notifikation, når du forinden udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevsservicen ved at klikke på et link i en besked. Skulle du senere beslutte, at du ikke længere vil modtage nyhedsbreve, kan du til enhver afslutte abonnementet ved at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse sker for e-mail-nyhedsbreve via det trykte link i nyhedsbrevet eller i det pågældende online-tilbuds administrationsindstillinger. Alternativt kan du kontakte os via oplysningerne i afsnittet Kontakt.


9. Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider − udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.


10. Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.


11. Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er op-fyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling

Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

Indsigelse mod databehandling

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Dataportabilitet

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.


12. Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Dette er:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Address:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Denmark

Tel. +45 33 1932 00
Email: dt@datatilsynet.dk
Website: http://www.datatilsynet.dk/


13. Ændring af databeskyttelseshenvisningen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet "Ansvarlig".

Hvis du vil gøre dine rettigheder gældende, skal du benytte følgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBDK/?app=973b2456-aba1-4995-88a8-7cd56b50573d.

Hvis du vil anmelde databeskyttelseshændelser, skal du benytte følgende link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Ved forslag/idéer og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores databeskyttelsesrepræsentant:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailto: DPO@bosch.com

Udgave: 16.06.2023.