Informácie a upozornenia o ochrane údajov


 1. Informácie a upozornenia o ochrane údajov

Spoločnosť Bosch Power Tools GmbH (v nasledujúcom texte „Bosch Power Tools“ príp. „My“ alebo „Nás“) sa teší z vašej návštevy našich internetových stránok, ako aj mobilných aplikácií (spolu označovaných aj „online ponuka“) a z vášho záujmu o náš podnik a naše výrobky.


2. Bosch Power Tools rešpektuje vašu privátnu sféru

Ochranu vašej privátnej sféry pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú záležitosť, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Spracovávame osobné údaje, ktoré boli získané pri vašej návšteve našich ponúk online, dôverným spôsobom a len podľa zákonných ustanovení.
Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.


3. Zodpovedný subjekt

Subjektom zodpovedným za spracovanie vašich údajov je Bosch Power Tools, výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach týkajúcich sa ochrany údajov.

Naše kontaktné údaje sú:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

4.1 Spracovávané kategórie údajov

Spracovávajú sa nasledujúce kategórie údajov:

•    Plánovacie a riadiace údaje
•    Údaje o pohybe

4.2 Zásady

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, zmluvné, účtovné a fakturačné údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

Osobné údaje (vrátane IP adries) získavame, spracovávame a používame len vtedy, keď je na to daný zákonný právny základ alebo ak ste nám dali na to súhlas, napríklad v rámci registrácie.

4.3 Účely spracovania a právne základy

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracovávajú vaše osobné údaje na nasledujúce účely spracovania:

4.3.1 Poskytnutie tejto online ponuky

(právny základ: oprávnený záujem z našej strany na priamom marketingu, pokiaľ je realizovaný v súlade s právnymi nariadeniami o ochrane údajov a konkurenčne legálny.)

4.3.2    Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov
(právne základy: plnenie našich právnych povinností v oblasti zabezpečenia údajov a oprávnený záujem na odstraňovaní porúch a bezpečnosti našich ponúk.)

4.3.3    Zachovávanie a ochrana našich práv

(právny základ: oprávnený záujem z našej strany na uplatnení a ochrane našich práv).

4.4 Súbory so záznamom

Pri každom použití internetu sa z vášho internetového prehliadača automaticky odovzdávajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných súborov so záznamom.

Súbory so záznamom sú nami ukladané na účely zistenia porúch a z bezpečnostných dôvodov (napríklad na objasnenie pokusov o útok) na dobu 30 dní a potom sa vymazávajú. Súbory so záznamom, pri ktorých je potrebné ďalšie uchovanie na účely dokazovania, sú vyňaté z procesu vymazávania až po konečné objasnenie príslušnej udalosti a v jednotlivom prípade môžu byť odovzdané ďalej vyšetrovacím orgánom.

V súboroch so záznamom sa ukladajú nasledujúce informácie:

-    IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého prebieha prístup k online ponuke;
-    Internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. pôvodná adresa alebo Referrer URL);
-    Názov vyvolaných súborov, príp. informácií;
-    Dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;
-    Operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);
-    Stavový kód http (napr. „požiadavka úspešná“ alebo „požadovaný súbor sa nenašiel“).

4.5 Deti

Táto online ponuka nie je zameraná na deti mladšie ako 16 rokov.

4.6 Odovzdanie údajov iným zodpovedným subjektom

Vaše osobné údaje sprostredkujeme iným zodpovedným subjektom zásadne len vtedy, keď to je potrebné na naplnenie zmluvy, ak máme my alebo tretia osoba oprávnený záujem na odovzdaní alebo ak na to existuje váš súhlas. Podrobnosti o právnych základoch a príjemcoch alebo kategóriách príjemcov nájdete v Odseku o účeloch spracovania a právnych základoch.

Okrem toho sa môžu údaje sprostredkovať iným zodpovedným subjektom, ak by sme boli k tomu zaviazaní na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

4.6.1 Poskytovatelia služieb (všeobecne)

Poverujeme externých poskytovateľov služieb takými úlohami, ako je programovanie a dátový hosting. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom na ich svedomité zaobchádzanie a zabezpečenie údajov, ktoré sú u nich ukladané. Všetci poskytovatelia služieb sú nami zaviazaní k diskrétnosti a dodržiavaniu zákonných nariadení. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch.

4.7 Doba uloženia; lehoty uchovávania

Vaše údaje uchovávame v zásade tak dlho, ako to je potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s tým spojených služieb, príp. pokiaľ máme oprávnený záujem na ich ďalšom uložení (napr. aj po splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu realizovanom prostredníctvom pošty). Potom vaše osobné údaje vymazávame s výnimkou takých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na splnenie právnych povinností (napr. sme – na základe daňových a obchodno-právnych lehôt uchovávania – povinní uchovať na určitý čas také dokumenty, ako sú napríklad zmluvy a faktúry či vyúčtovania).


5. Externé odkazy

Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích osôb – poskytovateľov, ktorí nie sú s nami prepojení. Po kliknutí na odkaz už nemáme žiadny vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, prenesených tretej osobe kliknutím na odkaz (ako je napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže správanie sa tretích osôb prirodzene nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov treťou osobou nezodpovedáme.


6. Zabezpečenie

Naši pracovníci a nami poverené podniky poskytujúce služby sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení aplikovateľných zákonov o ochrane údajov.

Prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na to, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a vaše údaje, ktoré spravujeme, boli chránené predovšetkým pred rizikami neúmyselného alebo protiprávneho zničenia, pred manipuláciou, stratou, zmenou alebo neoprávneným odhalením príp. pred neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále vylepšujú v súlade s technologickým vývojom.


7. Práva používateľov

Na uplatnenie vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte pritom to, aby bola možná jednoznačná identifikácia vašej osoby.

Právo na informovanie a informácie:

Máte právo dostať od nás informácie o spracovávaní vašich údajov. Môžete si pritom uplatniť právo na informáciu týkajúcu sa osobných údajov, ktoré o vás spracovávame
.
Právo na opravu a vymazanie:

Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie vašich údajov.

Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely vyúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti uchovávania. Pokiaľ však nie je potrebný prístup k takýmto údajom, je ich spracovávanie obmedzené (pozrite si ďalej).

Obmedzenie spracovania:

Pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich údajov.

Prenositeľnosť údajov:

Ďalej máte právo na získanie údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – môžete požadovať, aby boli tieto údaje odovzdané tretej osobe.

7.1 Právo na podanie sťažnosti na úrade vykonávajúcom dozor

Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre ochranu údajov. Na tento účel sa môžete obrátiť na úrad pre ochranu údajov, ktorý je príslušný pre vaše bydlisko, príp. vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre ochranu údajov. Je to:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Adresa:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
NEMECKO

Poštová adresa:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NEMECKO

Tel.: +49 711/615541-0
Fax: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


8. Zmena informácie a upozornenia o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu údajov. V takýchto prípadoch zodpovedajúco prispôsobíme aj naše informácie a upozornenia o ochrane údajov. Preto vždy venujte pozornosť aktuálnej verzii našej informácie a upozornenia o ochrane údajov.


9. Kontakt

Ak s nami chcete nadviazať kontakt, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Zodpovedný subjekt“.

Na uplatnenie vašich práv použite nasledujúci odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f6.

Ak chcete nahlásiť udalosti súvisiace s ochranou osobných údajov, použite nasledujúci odkaz:https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho referenta ochrany údajov:
Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
NEMECKO

alebo

mailto: DPO@bosch.com


Stav: 27. 9. 2019