Warunki korzystania


1.    Usługodawca i zakres obowiązywania

1.1. Dostawcą aplikacji MyBosch Web oraz aplikacji mobilnej DIY & Garden wraz z będącymi ich częścią serwisem społecznościowym 1-2-do.com i stroną internetową www.bosch-diy.com (zwanymi dalej wspólnie „aplikacją”) jest firma Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (zwana dalej „firmą Bosch”). Dalsze informacje na temat firmy Bosch znajdują się na stronie internetowej, w części Adres wydawniczy.

1.2. Niniejsze Warunki korzystania obejmują wszystkie usługi oferowane i udostępniane za pośrednictwem aplikacji. Po zarejestrowaniu się użytkownika w aplikacji MyBosch Web, może on, bez konieczności dodatkowej rejestracji, włączyć u siebie także serwis społecznościowy 1-2-do.com. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na włączenie serwisu społecznościowego 1-2-do.com, nie będzie mógł korzystać z zawartych w nim funkcji społecznościowych.

1.3 Firma Bosch ma prawo zmieniać i/lub uzupełniać niniejsze Warunków korzystania oraz treść każdej z opisanych w nich usług w dowolnej chwili, anonsując ww. zmiany i/lub uzupełnienia z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku zmian i/lub uzupełnień Warunków korzystania firmy Bosch prześle użytkownikowi zmienioną wersję Warunków korzystania z zaznaczonymi zmianami na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji. Jeżeli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec zmienionej i/lub uzupełnionej wersji Warunków korzystania w ciągu 6 tygodni od jej otrzymania, oznacza to przyjęcie przez użytkownika zmienionych Warunków korzystania jako obowiązujących. Firma Bosch zobowiązuje się poinformować użytkownika o konsekwencjach niezłożenia sprzeciwu w przesłanej korespondencji zawierającej zmienioną i/lub uzupełnioną wersję Warunków korzystania. Z chwilą wejścia w życie zmienionych Warunków korzystania przestają obowiązywać wszystkie poprzednie wersje Warunków korzystania. Jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw, stosunek umowny obowiązuje dalej w niezmienionej formie. Jeżeli postanowienia zmienionych Warunków korzystania lub zmiany w opisach usług są dla użytkownika nie do przyjęcia, użytkownik ma prawo wypowiedzieć stosunek umowny łączący go z firmą Bosch ze skutkiem natychmiastowym.


2.    Oferta usług i świadczenie usług

2.1 Aplikacja oferuje zarejestrowanemu użytkownikowi m.in. możliwość, korzystania w ramach dostępności technicznej z różnych usług telemedialnych pod przydzieloną lub samodzielnie wybraną nazwą użytkownika. Użytkownik może zarejestrować w aplikacji swoje elektronarzędzia i narzędzia ogrodowe oraz otrzymuje, pod warunkiem przestrzegania Warunków gwarancji firmy Bosch, przedłużenie gwarancji na swoje elektronarzędzia i narzędzia ogrodowe firmy Bosch.

2.2 Jeżeli użytkownik zdecyduje się na włączenie serwisu społecznościowego 1-2-do.com lub korzysta z aplikacji mobilnej DIY & Garden, może korzystać z wielu opisanych usług. Należą do nich w szczególności bezpłatne usługi, które umożliwiają użytkownikowi publikowanie własnych treści (np. tekstów, zdjęć, wizerunków użytkownika lub innych osób, a także linków do własnych materiałów wideo na stronach innych dostawców) w związku z ogólnymi tematami dotyczącymi majsterkowania, a zwłaszcza z zastosowaniem produktów przeznaczonych do majsterkowania. Za pośrednictwem aplikacji użytkownik ma np. możliwość stworzenia i opublikowania dokumentacji projektowej oraz instrukcji wykonania projektu. Użytkownik może przy tym udostępnić informacje dotyczące jego projektów w galerii projektu / na osi czasu. Ponadto podczas planowania własnych projektów użytkownik może korzystać z porad i narzędzi online oraz – w oferowanym zakresie – z pomocy innych użytkowników. Użytkownik może także sporządzać notatki do poszczególnych projektów.

Dodatkowo użytkownik ma także dostęp (sytuacyjnie i poznawczo) do indywidualnych pomysłów projektów innych użytkowników. Może także zapisać projekty innych użytkowników, a następnie je obserwować. Ma przy tym możliwość komentowania i oceniania tych projektów (łącznie z fazą planowania projektu). W części serwisu będącej wirtualnym warsztatem użytkownik może dodatkowo zarejestrować narzędzia, pobierać informacje ich dotyczące, tworzyć raporty opisujące własne doświadczenia, otrzymywać inspirujące wskazówki dotyczące korzystania z narzędzi, korzystać z ew. oferowanego przedłużenia gwarancji oraz innych usług oferowanych przez firmę Bosch, a dotyczących posiadanych przez użytkownika narzędzi.

2.3. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na włączenie serwisu społecznościowego 1-2-do.com lub korzysta z aplikacji mobilnej DIY & Garden, może korzystać z wielu opisanych wyżej usług także w ramach przynależności do społeczności 1-2-do.com. W szczególności użytkownik może publikować na forum serwisu społecznościowego 1-2-do.com komentarze i raporty opisujące własne doświadczenia z różnymi urządzeniami, w części serwisu poświęconej projektom prezentować własne projekty związane z majsterkowaniem i dokumentować przebieg ich realizacji lub w specjalnej części serwisu poświęconej wiedzy wymieniać się cennymi informacjami i wskazówkami. Ponadto użytkownik ma możliwość komunikowania się z innymi zarejestrowanymi użytkownikami za pomocą specjalnie w tym celu utworzonej funkcji kontaktu. Dodatkowo użytkownik może korzystać z treści udostępnianych przez firmę Bosch, jak np. porad ekspertów i testów produktów.

2.4. Firma Bosch przechowuje dodawane przez użytkowników treści dla użytkownika i umożliwia osobom trzecim dostęp do tych treści przez internet/aplikację. Firma Bosch udostępnia użytkownikom jedynie infrastrukturę techniczną. Wielkość plików przy dodawaniu treści multimedialnych może zostać ograniczona. Ponadto firma Bosch świadczy oferowane w serwisie społecznościowym bezpłatne usługi telemedialne jedynie w ramach własnych możliwości technicznych i operacyjnych i z tego względu zastrzega sobie prawo ograniczenia lub całkowitego bądź częściowego zawieszenia tych usług. W związku z tym może zdarzyć się, że zapisane w aplikacji treści zostaną bezpowrotnie utracone i użytkownik nie będzie mógł ich odzyskać. Dlatego zaleca się, aby użytkownik zabezpieczył/zapisał swoje treści także w inny sposób. Także w tych przypadkach odpowiedzialność po stronie firmy Bosch odpowiada zakresowi opisanemu w punkcie 8.

2.5. Treści w aplikacji pochodzą częściowo od firmy Bosch, a częściowo od użytkowników lub osób trzecich. Treści użytkowników oraz osób trzecich zwane są dalej zbiorczo „treści osób trzecich”. W przypadku treści osób trzecich firma Bosch nie prowadzi weryfikacji ich kompletności, poprawności, zgodności z prawem ani nie staje się ich właścicielem. W szczególności firma Bosch nie weryfikuje także aspektów bezpieczeństwa związanych z treściami osób trzecich. Z tego względu firma Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w zakresie kompletności, poprawności, zgodności z prawem, bezpieczeństwa i aktualności treści osób trzecich. Powyższe obowiązuje także w odniesieniu do jakości treści osób trzecich oraz ich przydatności do określonego celu, a także, w przypadku treści osób trzecich na zalinkowanych zewnętrznych stronach internetowych, które z wykorzystaniem framingu mogą być oglądane w aplikacji (lub jej poszczególnych częściach). W szczególności firma Bosch nie weryfikuje dodawanych przez użytkowników instrukcji montażu wraz z opisanym w nich zastosowaniem narzędzi oraz inspiracji projektowych dotyczących narzędzi – ani pod kątem merytorycznym, ani też pod kątem możliwości ich wykonania. Firma Bosch zaleca, aby w przypadku korzystania z narzędzi zawsze przestrzegać instrukcji obsługi dołączonej do produktu.

2.6 Wedle własnego uznania firma Bosch będzie jednak badała uzasadnione zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszych Warunków korzystania lub ewentualną sprzeczność z prawem czy treści obraźliwe w aplikacji (lub jej poszczególnych częściach) oraz w razie potrzeby podejmowała działania zmierzające do zakończenia takiego stanu. W szczególności firma Bosch będzie bezzwłocznie usuwała treści sprzeczne z prawem lub obraźliwe, gdy tylko poweźmie o nich wiedzę oraz gdy będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia. Firma Bosch ma prawo w każdej chwili, w całości lub częściowo usunąć z aplikacji (lub jej poszczególnych części) treści publikowane przez użytkowników bez uzasadnienia lub zakazać użytkownikom dodawania określonych treści, przy czym firma Bosch bierze pod uwagę uprawnione interesy użytkowników.

2.7. Publikując treści w aplikacji, użytkownik przyznaje firmie Bosch nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie, merytorycznie ani czasowo, zbywalne i niewyłączne prawo korzystania ze swoich treści. Prawo korzystania odnosi się do wszystkich znanych obecnie form eksploatacji. Obejmuje ono w szczególności

-    przechowywanie treści na serwerze Bosch lub strony trzeciej działającej na zlecenie firmy Bosch w kraju i za granicą,

-    ich powielanie, edytowanie, publikowanie i rozpowszechnianie, w szczególności ich publiczne udostępnianie poprzez wyświetlanie w aplikacji (lub jej częściach) oraz publiczne udostępnianie poprzez wyświetlanie na stronach internetowych, których operatorem jest firma Bosch, oraz w mediach społecznościowych lub innych podobnych platformach (np. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest i in.),

-    udostępnianie treści innych użytkowników w ramach opisanych w punkcie 2.6 uprawnień, oraz

-    edytowanie i powielanie, o ile jest to wymagane do utrzymywania lub publikowania danych treści.
W przypadku opisanego wyżej korzystania przez firmę Bosch użytkownik rezygnuje z dochodzenia wszelkich praw dotyczących swojego wizerunku oraz wszelkich autorskich praw osobistych dotyczących identyfikacji imiennej. W przypadku, gdy na zdjęciach dodanych przez użytkownika znajdują się wizerunki osób trzecich, użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, by osoby te na potrzeby publikacji zrezygnowały ze wszelkich praw do swojego wizerunku.

2.8. Użytkownikowi zezwala się oglądać i wykorzystywać na własny użytek treści znajdujące się w aplikacji (lub jej częściach), w szczególności te dodane przez firmę Bosch oraz innych użytkowników. Materiały, publikowane w części poświęconej wiedzy, mogą być ponadto cytowane, we fragmentach i ze wskazaniem aplikacji oraz podaniem bezpośredniego linku do odpowiedniego materiału w aplikacji, na innych stronach internetowych lub w ramach innych serwisów internetowych. Innego rodzaju korzystanie lub eksploatacja tych treści przez użytkownika, w szczególności powielanie treści aplikacji (lub jej części) nieprzeznaczone do prywatnego użytku lub przejmowanie materiałów z części poświęconej wiedzy bez ich oznakowania jako cytatu i bez podania linku, jest zabronione.


3. Proces rejestracji

3.1. Wskutek rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej uczestnictwa i korzystania z aplikacji MyBosch pomiędzy użytkownikiem a firmą Bosch. W aplikacji mogą się rejestrować wyłącznie użytkownicy pełnoletni. Zakaz rejestracji obowiązuje w przypadku osób niepełnoletnich oraz osób, którym trwale zablokowano dostęp do aplikacji.

3.2 Proces rejestracji wymaga posiadania Bosch ID lub w przypadku jego braku, zarejestrowania Bosch ID oraz wprowadzenia i ustalenia wymaganych danych do logowania.

Po rejestracji firma Robert Bosch GmbH wysyła użytkownikowi wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym rejestrację na adres e-mail podany podczas rejestracji. Wiadomość e-mail zawiera ponadto Regulamin oraz Politykę prywatności firmy Robert Bosch GmbH w formie tekstowej. Warunki umowne są przechowywane przez firmę Robert Bosch GmbH.

3.3 Po rejestracji użytkownika za pomocą Bosch ID dane wymagane do rejestracji zostają przeniesione z konta do aplikacji. W aplikacji użytkownik musi zaakceptować Warunki korzystania, aby korzystać z aplikacji firmy Bosch.IO GmbH. Dopiero wtedy rejestracja w aplikacji jest zakończona. W ramach aplikacji użytkownik może podać w swoim profilu użytkownika dalsze dane, takie jak nazwisko, adres i in. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe.  Dane obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*). Warunki umowne są przechowywane przez firmę Bosch.

Użytkownik zapewnia, że wszystkie podane przez niego podczas rejestracji dane są prawdziwe i kompletne. Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia firmie Bosch zmian swoich danych użytkownika oraz do aktualizacji swoich danych profilowych.

3.3. Każdy użytkownik może zarejestrować wyłącznie jedną nazwę użytkownika. Wielokrotne rejestrowanie się może spowodować wykluczenie użytkownika z aplikacji.


4. Dane do logowania i hasła

4.1. Użytkownik zobowiązuje się trzymać w tajemnicy dane wymagane do logowania i hasła potrzebne do uzyskania dostępu oraz powiadomić firmę Bosch bezzwłocznie na piśmie, jeżeli dane do logowania i/lub hasło użytkownika staną się znane osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich, chyba że nie ponosi za nie winy.

4.2. W przypadku udostępnienia przez użytkownika danych do logowania i/lub hasła osobom trzecim firma Bosch jest uprawniona do czasowego lub trwałego zablokowania użytkownikowi dostępu zgodnie z punktem 6.1 lub do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym stosunku umownego wiążącego go z użytkownikiem, usunięcia rejestracji użytkownika oraz wykluczenia użytkownika z możliwości korzystania z aplikacji w przyszłości.


5. Regulamin korzystania z aplikacji oraz treści (netykieta)

5.1. Użytkownik zobowiązuje się w ramach korzystania z aplikacji do przestrzegania praw osób trzecich. Użytkownik jest odpowiedzialny wszystkie dodane przez niego w aplikacji treści, w szczególności za zdjęcia, materiały wideo i wpisy na forach. W przypadku dodania przez użytkownika zdjęć, które przedstawiają osoby, użytkownik zobowiązuje się uzyskać wcześniej zgodę przedstawionych na zdjęciu osób na publikację ich wizerunku w ramach aplikacji.

5.2. Ponadto użytkownik ma obowiązek zapewnić, że dodane przez niego treści nie naruszają ustawowych zakazów (w szczególności przepisów dotyczących ochrony małoletnich) ani praw osób trzecich (w szczególności praw do nazwiska, dóbr osobistych, praw autorskich, ustawy o ochronie danych osobowych, praw do znaków towarowych). W szczególności użytkownik zobowiązuje się do niedodawania w aplikacji treści, które

-    dotyczą treści pornograficznych, gloryfikujących przemoc, mających charakter podżegania, zagrażających małoletnim lub w inny sposób obraźliwych,

-    nawołują do czynów karalnych lub instruują do popełnienia takich czynów,
-    odnoszą się do działalności politycznej, w szczególności zebrań partyjnych, demonstracji, akcji rozdawania ulotek i zbierania podpisów oraz treści, które przedstawiają symbole polityczne,

-    obrażają, oczerniają, nagabują, grożą lub w inny sposób szkodzą innym użytkownikom, moderatorom, firmie Bosch lub innym osobom, lub też prezentują wobec nich agresywne lub prowokacyjne zachowania,

-    w inny sposób są sprzeczne z prawem, obyczajami, mają charakter obsceniczny, wulgarny, naruszają sferę prywatną innych osób, zniesławiają lub są obraźliwe lub też zawierają nieprawdziwe stwierdzenia lub obelżywą krytykę,

-    zawierają wirusy komputerowe lub inne podobne kody komputerowe, pliki lub programy, które mają na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego lub wyposażenia telekomunikacyjnego,

-    są zmanipulowane w celu ukrycia ich pochodzenia,

-    zawierają tajemnicę handlową osób fizycznych lub prawnych lub też zawierają treści, do których dalszego przekazywania użytkownik – np. na podstawie umów o poufności – użytkownik nie jest uprawniony,

-    zawierają reklamę zachęcającą do kupna lub sprzedaży produktów, korzystania z usług lub świadczenia usług lub też reklamę stron/blogów/itp. o charakterze komercyjnym, w szczególności, gdy odbywa się to w interesie własnym użytkownika,

-    z uwagi na swój rodzaj lub właściwości (np. wirusy), wielkość lub powielanie (np. spamowanie) mają możliwość ograniczenia lub zagrożenia istnieniu lub działaniu aplikacji (lub jej częściom),

-    zawierają linki lub inne odniesienia, które są niedozwolone z uwagi na wyżej wymienione kryteria i/lub

-    zachęcają do łamania wyżej wymienionych zakazów.

5.3. Zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami zabronione treści nie mogą być także wysyłane ani rozpowszechniane za pośrednictwem wewnętrznych komunikatorów. Użytkownikowi zabrania się także wysyłania łańcuszków lub identycznie brzmiących wiadomości do wielu użytkowników równocześnie.


6. Zablokowanie dostępu

6.1. Firma Bosch może zablokować użytkownikowi dostęp czasowo lub trwale, jeżeli dany użytkownik w ramach swojego uczestnictwa w aplikacji narusza lub naruszył niniejsze Warunki korzystania lub obowiązujące prawo, lub jeżeli firma Bosch ma inny uprawniony interes w zablokowaniu użytkownika. Inny uprawniony interes występuje zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik w sposób powtarzający się i znaczący zakłóca dyskusje w aplikacji lub narusza regulaminy konkursów i testów produktów. W kwestii samego faktu i czasu trwania blokady firma Bosch uwzględnia uprawniony interes użytkownika.

6.2 Wedle uznania firma Bosch może użytkownika wcześniej ostrzec o blokadzie, kierując do niego wiadomość prywatną. Podejmując decyzję, firma Bosch uwzględnia uprawniony interes użytkowników.

6.3. W przypadku czasowej lub trwałej blokady firma Bosch blokuje użytkownikowi dostęp do aplikacji i powiadamia go o tym, wysyłając wiadomość e-mail.

6.4. W przypadku czasowej blokady firma Bosch przywraca użytkownikowi dostęp po upływie wskazanego w wiadomości e-mail czasu blokady. Trwała blokada uniemożliwia przywrócenie dostępu w przyszłości.


7. Odpowiedzialność użytkownika

7.1. Użytkownik zwalnia firmę Bosch z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich, które mogłyby one wysuwać wobec firmy Bosch z powodu naruszenia ich praw, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych, prawa o ochronie konkurencji, dóbr osobistych lub innych pokrewnych praw, wskutek opublikowania treści przez użytkownika, chyba że użytkownik nie ponosi winy za naruszenie tych praw. Obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności obowiązuje w szczególności w przypadkach, w których użytkownik narusza swoje obowiązki wymienione w punktach 5.1 i 5.2 niniejszych Warunków korzystania. Ustanowiony powyżej obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności obowiązuje także w przypadku obciążenia firmy Bosch odpowiedzialnością przez urzędy, organy kontroli przestrzegania prawa oraz inne instytucje publiczne ze względu na treści, które użytkownik opublikował w aplikacji z naruszeniem postanowień niniejszych Warunków korzystania. Ponadto użytkownik zobowiązuje się zrekompensować firmie Bosch wszystkie niezbędne nakłady, powstałe po stronie firmy Bosch z powodu wysunięcia roszczeń wobec firmy Bosch przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw wskutek opublikowania treści przez użytkownika. Obejmują one w szczególności niezbędne koszty obrony w postępowaniu sądowym. Użytkownik nie jest zobowiązany do rekompensaty w przypadku, gdy nie ponosi winy za naruszenie praw osób trzecich.

7.2. W przypadku gdy firma Bosch zostanie obciążona odpowiedzialnością przez osoby trzecie z tytułu wszelkich naruszeń ich praw z powodu treści opublikowanych przez użytkownika, użytkownik dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć firmę Bosch w obronie przed roszczeniami zgłoszonymi przez osoby trzecie. W szczególności obejmuje to udostępnienie firmie Bosch na jej pisemny wniosek kopii wszelkich posiadanych przez użytkownika dokumentów związanych treściami mającymi naruszać prawo. Wszelkie związane z tym koszty ponosi najpierw firma Bosch.


8. Odpowiedzialność firmy Bosch

8.1. Firma Bosch odpowiada wobec użytkownika wyłącznie za szkody, wynikające z zamierzonych lub rażących zaniedbań podczas wykonywania swoich obowiązków umownych oraz w przypadku uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu. W przypadku lekkiego lub poważnego zaniedbania obowiązków, których wykonanie umożliwia prawidłową realizację umowy i których dotrzymania ma prawo oczekiwać klient (istotne warunki umowne / warunki zasadnicze), odpowiedzialność firmy Bosch jest ograniczona do przewidywalnych i typowych szkód. W szczególności firma Bosch nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju szkody następcze, utracony zysk ani inne szkody o charakterze wyłącznie majątkowym. Poza wymienionymi przypadkami odpowiedzialność z tytułu zwykłego lub poważnego zaniedbania jest wykluczona. Nie narusza to ew. odpowiedzialności firmy Bosch, wynikającej z przepisów o odpowiedzialności za produkt lub z przejęcia obowiązków gwarancyjnych.

8.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują także w przypadku naruszenia obowiązków przez ustawowych przedstawicieli firmy Bosch lub osoby upoważnione przez firmę Bosch. Jeżeli na podstawie powyższych postanowień odpowiedzialność firmy Bosch została wykluczona, wykluczenie to obowiązuje także w przypadku osobistej odpowiedzialności pracowników firmy Bosch i osób upoważnionych przez firmę Bosch.


9. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

9.1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik oraz firma Bosch mają prawo do wypowiedzenia stosunku umownego dotyczącego korzystania z aplikacji w każdej chwili, bez podania przyczyn, w formie tekstowej. Aby zapewnić użytkownikowi wystarczająco dużo czasu na zabezpieczenie przechowywanych w aplikacji danych, firma Bosch ma prawo wypowiedzieć stosunek umowny wyłącznie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 4 (słownie: cztery) tygodnie od przesłania wiadomości e-mail zawierającej wypowiedzenie.

9.2. Ponadto firma Bosch ma w każdej chwili prawo wypowiedzieć stosunek umowny w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli firma Bosch jest uprawniona także do trwałego zablokowania dostępu zgodnie z punktem 6 niniejszych Warunków korzystania (wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym). Ostrzeżenie zgodnie z punktem 6.2 jest w tym przypadku zbędne.

9.3. W przypadku, gdy firma Bosch zrezygnuje z dalszego prowadzenia aplikacji MyBosch, przestają obowiązywać wymienione w punktach 2.1, 2.2. i 2.3 możliwości korzystania w ramach bosch-diy.com, jednak niekoniecznie w ramach aplikacji mobilnej DIY & Garden.

W przypadku, gdy firma Bosch zrezygnuje z dalszego prowadzenia serwisu społecznościowego 1-2-do.com -Community, przestają obowiązywać wymienione w punktach 2.2. i 2.3 możliwości korzystania w ramach bosch-diy.com, jednak niekoniecznie w ramach aplikacji mobilnej DIY & Garden.  

W przypadku, gdy firma Bosch zrezygnuje z dalszego prowadzenia aplikacji mobilnej DIY & Garden, przestają obowiązywać wymienione w punktach 2.1, 2.2. i 2.3 możliwości korzystania w ramach aplikacji mobilnej, jednak niekoniecznie w ramach bosch-diy.com.

Umowy pomiędzy firmą Bosch a użytkownikiem dotyczące usług płatnych, takich jak przedłużenie gwarancji, pozostają w mocy.


10. Cesja umowy

Bosch ma prawo do cesji niniejszej umowy na podmiot powiązany (§§ 15 i nast. niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG)) z Robert Bosch GmbH. O cesji firma Bosch informuje użytkownika w odpowiedniej formie i z wyprzedzeniem. W przypadku cesji umowy użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym. Wypowiedzenie musi zostać wyrażone przez użytkownika na piśmie i przedłożone firmie Bosch w ciągu 4 (słownie: czterech) tygodni od powiadomienia o cesji umowy. Wypowiedzenie obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym, jednak najwcześniej od dnia wejścia w życie cesji umowy.


11. Inne postanowienia

11.1. Firma Bosch nie jest zobowiązana do zapewnienia stałej dostępności aplikacji (w całości lub jej częściach). Firma Bosch podejmuje jednak starania, mające na celu utrzymanie w miarę możliwości stałej dostępności aplikacji. W szczególności zdarzenia takie jak prace konserwacyjne, kwestie bezpieczeństwa czy przeciążenie serwerów, jak również zdarzenia niezależne od firmy Bosch (np. awarie prądu, siła wyższa, zakłócenia działania publicznych sieci telekomunikacyjnych itp.) mogą prowadzić do krótkotrwałych zakłóceń lub przejściowego zawieszenia usług aplikacji (w całości lub jej częściach).

11.2. Stosunki umowne pomiędzy stronami podlegają regulacjom prawnym Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku gdy klient jest konsumentem, wybór prawa innego kraju jest możliwy tylko w sytuacji, gdy klient nie zostanie pozbawiony ochrony, którą gwarantują mu obowiązujące przepisy prawa w kraju, w którym ma on swoje stałe miejsce pobytu, (zasada wyboru korzystniejszego przepisu). Wyklucza się możliwość stosowania przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

11.3. Jeśli poszczególne postanowienia Warunków korzystania są lub okażą się nieważne lub niekompletne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

11.4. Jeżeli użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), osobą prawną prawa publicznego lub funduszem celowym publicznoprawnym, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów prawnych wynikłych z niniejszych Warunków korzystania lub w związku z nimi, jest wyłącznie sąd w Stuttgarcie (Niemcy). Powyższa zasada obowiązuje także w przypadku, gdy użytkownik nie ma oznaczonej właściwości ogólnej w Niemczech lub jego miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu w momencie wniesienia pozwu nie są znane.

11.5 Użytkownik nie ma prawa przeniesienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków korzystania w całości ani w części bez uzyskania uprzedniej zgody firmy Bosch, której udzielenia firma Bosch może odmówić.


12. Informacje dotyczące rozstrzygania sporów przed polubownymi sądami konsumenckimi

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online. Platforma ta ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego rozstrzygania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez internet. Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Firma Bosch nie jest zobowiązana do uczestnictwa w postępowaniu przed polubownym sądem konsumenckim i nie wyraża woli dobrowolnego w nim uczestniczenia.

Robert Bosch Power Tools GmbH