Gwarancja producenta (stan na dzie 01.12.2021)


Wszystkie elektronarzędzia, serwisowe narzędzia pneumatyczne, narzędzia pomiarowe i narzędzia ogrodowe Bosch są starannie sprawdzane, testowane i podlegają surowym kontrolom Bosch w celu zagwarantowania ich jak najwyższej jakości. Z tego względu Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (zwana dalej „firmą Bosch” lub „my”) udziela gwarancji na wyprodukowane przez siebie elektronarzędzia, serwisowe narzędzia pneumatyczne, przyrządy pomiarowe i narzędzia ogrodowe oraz wszystkie produkty z napędem elektrycznym (zwane dalej wspólnie „narzędziem”) zgodnie z poniższymi warunkami. Gwarancja producenta nie ogranicza prawa do reklamacji z tytułu zawarcia umowy kupna ze sprzedawcą ani ustawowych przepisów w tym zakresie; korzystanie z wyżej wymienionych praw jest bezpłatne.

1.            Udzielamy 2-letniej (dwuletniej) gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu,  w  przypadku wad narzędzia będących wynikiem stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych lub błędów produkcyjnych. W przypadku narzędzi wykorzystywanych do celów komercyjnych, zawodowych lub eksploatowanych z podobną intensywnością, okres gwarancji wynosi 12 (dwanaście) miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu narzędzia przez pierwszego użytkownika. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku data na oryginalnym dowodzie zakupu.

2.            Możesz przedłużyć gwarancję do 3 (trzech) lat na elektronarzędzia Bosch linii zielonej (dla majsterkowiczów) oraz na elektronarzędzia, akumulatory i ładowarki linii niebieskiej (dla profesjonalistów) w technologii litowojonowej. Z programu przedłużonej gwarancji wyłączone są jedynie przemysłowe narzędzia wysokiej częstotliwości i pneumatyczne, przemysłowe wkrętarki akumulatorowe (Exact) oraz akumulatory i ładowarki linii zielonej dla majsterkowiczów. Aby to zrobić, musisz zarejestrować narzędzie na stronie internetowej, zgodnie z poniższą instrukcją, w ciągu czterech tygodni od daty zakupu:

▪              Rejestracja jest możliwa wyłącznie na wymienionych poniżej stronach internetowych:

www.mybosch-tools.com, (jeżeli zakupili Państwo narzędzie Bosch linii zielonej dla majsterkowiczów) lub www.bosch-pt.com/warranty, (jeżeli zakupili Państwo narzędzie Bosch linii niebieskiej dla profesjonalistów). Rejestracja jest możliwa tylko wtedy, jeśli zgadzasz się na to, abyśmy przechowywali dane, które wprowadzisz.

▪              Podstawą rejestracji narzędzia w podanym wyżej okresie jest faktura lub paragon wystawiony przez sprzedawcę, u którego narzędzie zostało zakupione. Dlatego należy zachować oryginalny dowód zakupu.

▪              Po zakończeniu rejestracji otrzymasz certyfikat przedłużenia gwarancji. Również ten certyfikat należy okazać w przypadku korzystania z gwarancji, dlatego należy go bezzwłocznie wydrukować i zachować.

3.            Gwarancją nie są objęte

▪              akcesoria i osprzęt;

 

▪              urządzenia z ekspozycji;

▪              części podlegające zużyciu na skutek eksploatacji elektronarzędzia lub naturalnego zużycia oraz wady narzędzia wynikające z jego eksploatacji lub naturalnego zużycia;

▪              wady narzędzia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, odbiegających od normalnych warunków naturalnych i atmosferycznych, niewłaściwych warunków eksploatacji, przeciążenia lub zaniedbań w zakresie konserwacji lub utrzymania;

▪              wady narzędzia spowodowane stosowaniem osprzętu, akcesoriów pomocniczych lub części zamiennych niebędących oryginalnymi częściami Bosch;

▪              narzędzia, w których dokonano jakichkolwiek modyfikacji, oraz narzędzia częściowo lub w całości zdemontowane; jak również

▪              niewielkie odchylenia od normy, nieistotne z punktu widzenia wartości i przydatności narzędzia.

4.            Roszczenie gwarancyjne musi zostać zgłoszone w okresie obowiązywania gwarancji. Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego następuje poprzez dostarczenie lub nadesłanie do sprzedawcy lub serwisu wymienionego w instrukcji obsługi uszkodzonego narzędzia wraz z kopią dowodu zakupu, zawierającą datę zakupu, nazwę i oznaczenie produktu oraz ew. certyfikatem gwarancji.

5.            Usunięcie uznanej przez nas wady objętej gwarancją następuje w drodze bezpłatnej naprawy uszkodzonego narzędzia lub też wymiany na urządzenie pozbawione wad (ew. nowszy model danego narzędzia w przypadku braku dostępności modelu reklamowanego). Wymienione narzędzie lub jego części przechodzą tym samym na naszą własność.

6.            Udzielona przez nas gwarancja nie obejmuje innych roszczeń poza wymienionym w warunkach gwarancji prawem do usunięcia wady narzędzia. W szczególności użytkownik nie ma prawa domagać się udostępnienia mu narzędzia zastępczego na czas naprawy.

7.            Gwarancja nie obowiązuje w przypadku zakupu produktów używanych.

Gwarancja obejmuje narzędzia zakupione i używane na terenie Unii Europejskiej (wraz z Wielką Brytanią, Norwegią i Szwajcarią).

Gwarancja jest udzielana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa niemieckiego z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Wybór prawa innego kraju nie powoduje pozbawienia użytkownika ochrony, jaką gwarantują mu przepisy, których zgodnie z prawem kraju, w którym ma on swoje stałe miejsce pobytu, nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada wyboru korzystniejszego przepisu).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Niemcy