Услови на употреба

Датум: јануари 2021 година


1. Опсег, добавувач

1.1 Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Германија (во натамошниот текст „ Bosch“) нуди веб апликација и мобилна апликација, каде што клиентите можат да пристапат и да резервираат разни услуги што ги нуди Bosch (во натамошниот текст "MyBosch"). Овие Услови за употреба („Услови за употреба“) важат помеѓу Bosch и клиентот за пристап до MyBosch.

1.2 Деталните информации за Bosch како снабдувач на MyBosch и неговите услуги, можат да се најдат во корпоративните информации.


2. Предмет на договорот

2.1 Bosch обезбедува пристап до MyBosch единствено врз основа на овие Услови за употреба. Користењето на услугите што се нудат преку MyBosch може да подлежи на посебни одредби и услови за употреба и известувања за заштита на податоците, кои му се посочуваат на клиентот. Опсегот и точната содржина на услугите можат да се најдат во соодветната спецификација на услугата. Користењето на услугите може да бара дополнителни податоци, како што се податоците за плаќање. Сепак, ќе бидете посебно известени кога ќе се регистрирате за оваа услуга.

2.2 MyBosch е дигитална услуга која им овозможува на клиентите да ги регистрираат своите електрични и градинарски алати за тригодишна гаранција, да ја користат онлајн услугата за поправка или да ја користат услугата за враќање. Одвреме-навреме и други услуги можат да бидат достапни преку MyBosch.
Детали за тековниот опсег на MyBosch можат да се најдат на веб-апликацијата или на мобилната апликација (доколку е достапна).

2.3 Го задржуваме правото да ја дополниме услугата на MyBosch или да ја ограничиме употребата на услугата за ограничен период. Како корисник, немате право да задржите одредени услуги или делови.

2.4 Bosch има право да направи под-договор за услуги од трети страни (вклучително и поврзаните групни компании на добавувачот).


3. Корисничка сметка и пораки

3.1 За пристап до MyBosch и за користење на услугите потребна е регистрација.

3.2 Клиентот мора да му ги обезбеди на Bosch потребните информации, за да може да отвори корисничка сметка („Регистрација“).

3.3 Процесот на регистрација бара постоечки Bosch ID или, доколку Bosch ID не е достапен, регистрација на Bosch ID со внесување и наведување на потребните податоци за пристап. По успешната регистрација, Robert Bosch I.O. GmbH испраќа е-пошта со врска за потврда до клиентот, до адресата на е-пошта којашто е дадена од клиентот за време на процесот на регистрација, која исто така ги содржи Општите услови и правила, како и Политиката за приватност на Robert Bosch I.O. GmbH во текстуална форма. Условите на договорот ќе бидат зачувани од Robert Bosch I.O. GmbH.

3.4 По успешната регистрација на клиентот со Bosch ID, податоците потребни за регистрацијата ќе се пренесат од сметката до апликацијата. На апликацијата, клиентот мора да обезбеди дополнителни податоци коишто се потребни за регистрација, како на пример обезбедување на името и презимето („Податоци за регистрација“) и да ги прифати Условите за користење. Регистрацијата на апликацијата се завршува дури само после тоа. Задолжителните информации се означени со * или опционалните информации со додатокот „опционално“. Условите на договорот ќе бидат чувани од страна на Bosch.

3.5 Со пренесувањето на податоците за регистрација, клиентот ќе му даде понуда на Bosch да влезе во кориснички односи во врска со корисничка сметка, врз основа на овие Услови за употреба. Откако ќе се испратат податоците за регистрација, Bosch ќе изврши проверка на нивната комплетност и веродостојност. Прифаќањето од страна на Bosch се врши преку испраќање е-пошта за потврда или со активирање на корисничката сметка. По активирањето на корисничката сметка, клиентот има право да го користи MyBosch и услугите, во согласност со овие Услови за употреба.

3.6 Bosch има право да му ги достави на клиентот договорните изјави во врска со корисничкиот однос, за Bosch ID-то на клиентот да биде зачувано во моментот на регистрацијата, во електронска форма.

3.7 Со регистрирањето, клиентот му дава право на Bosch, да ги користи внесените податоци за извршување на резервираните услуги. Тоа особено го вклучува преносот на податоци коишто се потребни за извршување на договорот на трети страни. За повеќе детали, ве молиме погледнете во Политиката за приватност. Клиентот е одговорен за сите дејства извршени на неговата корисничка сметка. Доколку е потребно обезбедување на некои одредени податоци (особено податоци за контакт и плаќање) (означени или со * или со додаток „опционално“), клиентот мора истите да ги достави во целост и на правилен начин. Доколку овие податоци се променат во текот на корисничкиот однос, клиентот мора веднаш да ги поправи податоците на MyBosch во управувањето со договорот и/или личните поставки. Доколку настанат трошоци поради неточни информации (на пример, во случај на погрешни резервации поради погрешни детали за сметката), имаме право да бараме надомест за таквите трошоци.


4. Резервација на услуги, процес на нарачки, складирање на текстот на договорот

4.1 Клиентот може бесплатно да ги користи услугите, како и услугите за плаќање преку MyBosch. За тоа до која мерка ќе биде наплатено користењето на услугата (вклучувајќи го и враќањето на содржината) клиентот ќе добие онлајн известување, пред да се отвори можноста за пристап до соодветната услуга, за следните нешта: направени трошоци, услови на плаќање и испорака, одредби и услови, периоди на известување доколку има постоечки периоди на известување, како и некои други релевантни детали. Потоа клиентот има можност да ја испрати резервацијата преку кликнување на копчето за нарачка. По приемот на резервацијата, клиентот ќе добие е-пошта со известување кое ќе го потврди приемот на резервацијата, во која ќе бидат вклучени и наведените детали за резервацијата.

4.2 Обезбедувањето услуга преку MyBosch не претставува обврзувачка понуда од Bosch. Само резервација или нарачка на услуга од страна на клиентот претставува обврзувачка понуда. Договорниот однос ќе стапи во сила кога клиентот ќе прими е-пошта со потврда за прифаќање на соодветната понуда. Користењето на услугите за надомест може да подлежи на други договорни услови, коишто Berta ги обезбедила во текот на процесот на нарачката.

4.3 Текстот на договорот ќе биде чуван од страна на Bosch. Клиентот може да го испечати или електронски да го зачува текстот на договорот пред да ја потврди резервацијата или нарачката, преку функцијата за печатење на неговиот пребарувач. Јазикот на договорот е германски.


5. Обврски на клиентот за соработка

5.1 Клиентот ќе ги спроведе сите дејства за соработка коишто се неопходни за решавање на договорниот однос, од страна на клиентот. Конкретно, клиентот е должен:

а) веднаш да ги измени сите лозинки што му биле дадени од страна на Bosch, со само нему познати лозинки, да ги чува во тајност правата за користење и пристап што му биле доделени, да ги заштити од пристап на трети страни и да не врши пренос кон неовластени корисници. Клиентот треба веднаш да го извести Bosch, доколку постои сомневање дека податоците за пристап и/или лозинките, можеби им станале познати на неовластени лица;

б) без одлагање да ги поправи информациите на корисничката сметка, ако по регистрацијата се променат наведените податоци;
в) пред да ги користи услугите, да изврши проверка дали услугите се во согласност со барањата за капацитет, доверливост и безбедност на клиентот.

5.2 Клиентот нема право да:

а) пристапи до нејавни области на MyBosch и/или услуги, или до основните технички системи;
б) користи Robots, Spider, Scraper или некои други слични алатки за собирање или вадење на податоци, програми, алгоритми или методи за пребарување, пристап, стекнување, копирање или контрола на MyBosch и/или услуги коишто се надвор од документираните крајни API точки

в) свесно пренесува податоци за клиентите со вируси или црви, тројанци или други контаминирани или штетни компоненти, или на друг начин да го попречи правилното функционирање на MyBosch и/или услугите;

г) врши дешифрирање, декомпилација, расклопување, реконструкција или на друг начин да се обиде да изврши откривање на изворниот код, на било кој софтвер или сопственички алгоритми што се користат, освен до степенот којшто е дозволен преку задолжителните несуштински регулативи

д) врши тестирање, скенирање или истражување на ранливоста на MyBosch и/или услугите и/или прекршување, нарушување или заобиколување на мерките за безбедност или автентификација на MyBosch и/или услугите;

ѓ) прави рамка или огледало на MyBosch и/или услугите; или

е) користи уреди намерно, софтвер или рутини коишто им пречат на апликациите, функциите или употребливоста на MyBosch и/или услугите, или намерно да уништуваат други податоци, системи и комуникации; да предизвикуваат прекумерни оптоварувања, да се вклучат во штетни интервенции, на лажен начин да пресретнуваат или преземаат.

5.3 Клиентот е одговорен за тоа, да се осигура дека неговиот пристап до MyBosch и користењето на услугите е во согласност со важечките закони, вклучувајќи ги и законите за авторски права или трговски марки, законите за антимонопол и конкуренција, законите за контрола на извозот, законите за заштита на податоците или некои други закони во важечкиот правен поредок. Потоа, клиентот е дополнително одговорен за тоа, да се осигура дека неговиот пристап до MyBosch не е во спротивност со договорот потпишан од клиентот и трета страна.


6. Право на користење и обем на користење

6.1 За време на траењето на договорниот однос, Bosch му дава на клиентот едноставно, неисклучиво, без запишување, отповикливо и непреносливо право да ги користи MyBosch и услугите за своја цел.

6.2 Ако Bosch обезбеди нови верзии, ажурирања, надградби, модификации или екстензии на MyBosch и услугата или направи било какви други промени во врска со нив за време на траењето на договорот, одредбите од овој дел 6 ќе важат и за нив.

6.3 Клиентот единствено има право да презема содржини („Преземи“) и да печати содржини, доколку опцијата за преземање или печатење на MyBosch му е достапна како функција (на пример, со помош на копче за преземање).
6.4 Секој клиент ќе добие неограничено и неисклучиво право на користење на содржините што се соодветно преземени или отпечатени од страна на корисникот, за свои цели. Што се однесува до содржината која му се обезбедува на клиентот со плаќање, целосното плаќање на соодветната содржина е дополнителен предуслов за доделување на овие права.

6.5 Клиентот нема право на било какви права, кои не му се изречно доделени на корисникот, во согласност со овие Услови за употреба. Конкретно, клиентот нема право да ги користи MyBosch и услугите надвор од опсегот на употреба договорен во овие Услови за употреба или да дозволи да бидат користени од трети страни. Конкретно, на клиентот не му е дозволено да ги репродуцира MyBosch и услугите, да ги остави некој ограничен период, а особено да не ги нуди или дава на заем.

6.6 Ако клиентот ги прекрши регулативите од делот 6, Bosch може да му го блокира пристапот на клиентот до MyBosch и услугите според делот 9, по претходно писмено известување испратено до корисникот, доколку со таа постапка може да се запре прекршувањето. Доколку и покрај писменото известување испратено од Bosch, клиентот продолжи да ги крши или ги повторува прекршувањата на регулативите од овој дел 6, Bosch може исклучително да го раскине договорниот однос без да го запази периодот за известување, а единствен исклучок би бил ако клиентот самиот не е одговорен за овие прекршувања.


7. Интелектуална сопственост | Содржина на трета страна

7.1 Сите права, титули и побарувања во врска со сите авторски права, како што се правата на трговски марки, правата на патенти и сите други права на интелектуална сопственост, или други права во врска со услугите и сите подобрувања, дизајни или изведени дела, замислени или создадени од страна на Bosch или неговите даватели на лиценци на MyBosch или на услугите, се во исклучива сопственост на Bosch или на неговите даватели на лиценци.

7.2 Не е дозволено отстранување на референци и известувања во MyBosch или во услугите, кои се однесуваат на доверливоста, авторските права, правата на трговски марки, правата на патенти и другите права на интелектуална сопственост.

7.3 Содржините коишто се достапни во MyBosch или во услугите потекнуваат делумно од нас, а делумно од трети страни. Содржините на други клиенти и трети страни во понатамошниот текст се нарекуваат „Содржини на трети страни“.

Не вршиме ревизија на содржините на трети страни за нивна целосност, исправност или законитост, па затоа не преземаме никаква одговорност или гаранција за комплетноста, исправноста, законитоста или актуелноста на содржините на трети страни. Тоа исто така се однесува и на квалитетот на содржините на трети страни и на нивната соодветност за некоја одредена цел.


8. Цени, плаќање

8.1 Регистрацијата на клиентите на MyBosch е бесплатна

8.2 Кога ќе ги користите услугите што ги нуди Bosch преку MyBosch, ќе се применуваат прикажаните цени. Сите цени се конечни цени и во нив не е вклучен данокот на додадена вредност, по законски предвидената стапка.


9. Блокирање

9.1 Bosch може да го блокира пристапот на клиентот до MyBosch и/или услугите, доколку Bosch утврди:

а) користење на MyBosch и/или користење на неговите услуги

• дека претставува безбедносен ризик за MyBosch и/или за услугите и/или за трета страна;

• дека негативно влијае на MyBosch и/или услугите или на системите или содржината на други корисници;

• прекршување на важечкиот закон или правата на трети страни;

• дека може да ги натера Bosch, неговите поврзани компании или трети страни, да одговараат за штета, или

• дека се измамнички;

б) дека клиентот ги прекршува овие Услови за употреба;

в) дека клиентот има повеќе од 30 дена задоцнување со обврските за плаќање, за услуга којашто се наплатува.

9.2 Bosch ќе го извести клиентот за блокирањето со испраќање на известување до него, на адресата на е-пошта поврзана со сметката на клиентот пред блокирањето, освен ако Bosch мора веднаш да дејствува поради итност и не е во состојба претходно да го испрати известувањето.

9.3 Блокирањето ќе се укине, штом клиентот ќе го отстрани проблемот што довел до блокирањето.

9.4 Правото на Bosch да го блокира пристапот на клиентот до MyBosch и/или услугите, го надополнува правото на Bosch да ги прекине овие Услови за употреба, во согласност со делот 12 и да избере други правни лекови коишто му се достапни на Bosch, во согласност со важечкиот закон.


10.Гаранција

10.1 Гаранција за услугите што се даваат бесплатно: Доколку MyBosch и услугите се даваат бесплатно, Bosch не дава гаранции дека MyBosch и бесплатните услуги се во согласност со барањата на клиентот и дека My/Bosch и услугите коишто се бесплатни, ќе бидат постојано достапни и/или без некоја грешка. Bosch не обезбедува никакво одржување на MyBosch или на услугите коишто се нудат бесплатно. Кај таквите случаи, Bosch не презема никаква обврска за изведбата, со цел пристапот до MyBosch и користењето на услугите да не бидат нарушени поради прекини, активности на одржување, понатамошни случувања, ажурирања и надградби, или пречки. Bosch ќе направи разумни напори за да се осигура дека MyBosch и услугите се што е можно поедноставни за корисниците. Техничките нарушувања (како што се прекини во напојувањето, дефекти на хардвер и софтвер и технички проблеми во линиите со податоци), исто така можат да доведат до привремени ограничувања или прекини.

.10.2 Гаранција за платени услуги: Се применуваат важечките општи услови за соодветната услуга.


11.Одговорност

11.1 Одговорност за бесплатно дадените услуги:

Доколку перформансите и услугите се даваат бесплатно, Bosch не презема никаква одговорност за штетите што произлегуваат од користењето на перформансите и услугите, освен во случаи на злонамерна цел, груба небрежност или намера. Секоја одговорност за штетите што произлегуваат од Законот за одговорност за производот или било која друга задолжителна, неподложна на преговори регулатива, нема да биде исклучена.

11.2 Одговорност за платените услуги: Се применуваат важечките општи услови за соодветната услуга.

11.3 Гореспоменатите ограничувања на одговорноста, исто така се применуваат и во случај на грешка од страна на Bosch-овиот викарен агент, како и кај личната одговорност на Bosch-овите соработници, претставници и органи.


12.Траење и раскинување на договорот

12.1 Траењето на овие Услови за употреба започнува на денот на регистрацијата и завршува со нивното раскинување од страна на Bosch или на клиентот.

12.2 Обично раскинување

а) Клиентот може, во било кое време и без причина да ги прекине овие Услови за употреба и може да ја затвори својата корисничка сметка за сите услуги. Bosch може да обезбеди механизам за затворање на сметката, за оваа намена.

б) Bosch може да ги прекине овие Услови за употреба во било кое време и без причина, со известување од шест (6) седмици до крајот на месецот. Правото на Bosch да ја блокира сметката на клиентот во согласност со делот 9 и да го измени MyBosch или услугите во согласност со делот 15, останува непроменето.

12.3 Вонредно раскинување

а) Правото на страните да го раскинат договорот заради добра причина, без да го почитуваат отказниот период, останува непроменето.

б) Добра причина за раскинувањето ќе постои, ако страната грубо ги прекрши обврските коишто се изречно регулирани во овие Услови за употреба, особено ако клиентот го користи MyBosch и/или услугите до степен што го надминува опсегот на овие Услови за употреба и не престанува со повредите во разумен временски период и по потсетувањето дадено од стана на Bosch.

12.4 Последици од раскинувањето

Кога раскинувањето ќе стапи во сила

а) Кога MyBosch и неговите услуги повеќе нема да му бидат достапни на клиентот;

б) клиентот останува одговорен за плаќање на сите надоместоци и трошоци настанати до моментот на раскинувањето, вклучувајќи ги и трошоците направени од страна на Bosch, за задачите што треба да се извршат по раскинувањето, а за кои е одговорен клиентот;

в) сите права и регистрации на клиентот, согласно со овој Договор, завршуваат во исто време. Прекинувањето на договорниот однос, исто така го вклучува и прекинувањето на сите кориснички ID-картички, обезбедени за крајните корисници или вработените кај клиентот, од следниот можен датум.


13.Заштита на податоците  

13.1 Обработката на личните податоци се врши во согласност со Bosch Политика за заштита на податоците.


14.Доверливост

14.1 Страните ќе ја запазат доверливоста во однос на сите информации што треба да се третираат како доверливи, а кои ги дознале во рамките на овој договорен однос, или ќе ги користат истите само со претходна писмена согласност од соодветната друга страна, во врска со трети страни - за било која цел.Информациите што треба да се третираат како доверливи, ги содржат информациите кои страната што ги известила изречно ги назначила како доверливи и информации кои по својата природа се сметаат за доверливи.

14.2 Ако информациите што треба да се третираат како доверливи бидат побарани од страна на некој овластен орган, тогаш другата страна треба веднаш да биде известена за преносот на информациите што треба да се третираат како доверливи, до соодветниот орган.

14.3 Обврските од член 14.1 ќе престанат да се применуваат за таквите информации или некои нивни делови, за коишто страната што ги прима може да докаже дека:

а) ѝ биле познати или ѝ биле општо достапни пред датумот на нивниот прием, или станале познати по датумот на нивниот прием од некоја трета страна, по законски пат и без никаква обврска за доверливост;

б) ѝ биле познати или општо достапни на јавноста пред датумот на нивно примање; или

в) ѝ станале познати или општо достапни на јавноста по датумот на нивниот прием, без да биде одговорна страната што ги примила истите.

14.4 Секоја од страните може да им открие доверливи информации на своите вработени и на своите поврзани компании, доколку:

а) тоа е неопходно заради спроведување на овие Услови за употреба;

б) доверливите информации ќе бидат откриени само до оној степен до кој е потребно, за да се усогласат со овие Услови за употреба („треба да се знае“); и

в) на примателот на доверливите информации, како што е наведено во делот

14.5 му се потребни за одржување на доверливоста.

14.5 Секоја од страните се обврзува дека, во согласност со делот 14.4 ќе ги обврзе на доверливост своите вработени и поврзаните компании и трети страни, кои имаат право да добиваат информации што треба да се третираат како доверливи, во согласност со одредбите од дел 14.1 до дел 14.3, доколку не се веќе обврзани со други обврски за доверливост, врз основа на правни или законски одредби, до степен којшто е барем еквивалентен на нивото на заштита што произлегува од дел 14.1 до дел 14.3.

14.6 Обврските утврдени во делот 14 ќе продолжат на неодредено време по завршувањето на договорот, сé додека не се утврди исклучок според член 14.3.


15.Измени и дополнувања

15.1 Измени на услугите што бесплатно се обезбедуваат: Bosch го задржува правото да ги смени MyBosch и услугите што бесплатно се даваат, да направи истите да бидат бесплатно достапни или со плаќање и доколку сака, да прекине со обезбедувањето бесплатни услуги. Притоа, Bosch ќе ги земе во предвид легитимните интереси на клиентот.

15.2 Измени на платените услуги: Се применуваат важечките општи услови за соодветната услуга.


16.Онлајн платформа за решавање спорови, постапки за решавање спорови, жалби

16.1 Европската комисија ќе обезбеди платформа за онлајн решавање на спорови (OS). Оваа платформа е наменета да послужи како контактна точка за вонсудско решавање на споровите во врска со договорните обврски кои произлегуваат од договорите за онлајн продажба и договорите за онлајн услуги. До платформата може да се пристапи преку следната врска: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16.2 Bosch не е обврзан да земе учество во постапката за решавање спорови пред арбитражното тело за потрошувачи и одлучи дека не сака доброволно да учествува во тоа.


17.Применлив закон и место на надлежност

17.1 Договорните односи помеѓу страните ќе бидат регулирани со законите на Сојузна Република Германија. Доколку клиентот е потрошувач, овој избор на закон ќе се применува само доколку одобрената заштитата не е повлечена заради задолжителните одредби од законот на земјата во која клиентот има вообичаен престој (принцип на поволност). Валидноста на Законот за продажба на ОН (CISG) е исклучена.

17.2 Ако клиентот е претприемач во смисла на § 14 BGB (Германски граѓански законик), правно лице според јавното право или посебен фонд според јавното право, ексклузивно место на надлежност за сите правни спорови што произлегуваат од или се во врска со овие Услови за употреба е Штутгарт, Германија. Истото важи и ако клиентот нема општо место на јурисдикција во Германија, или ако неговото живеалиште или местото на вообичаен престој не биле познати во времето на поднесување на тужбата.


18.Завршна клаузула

18.1 Нарушувања предизвикани од виша сила или други неизбежни настани, кои

-се надвор од контрола на Bosch,

-не можеле да се избегнат со разумен трошок,

-биле непредвидливи дури и со должното посветено внимание и кои

-ги прави обврските на Bosch според овие Услови за употреба значително потешки или невозможни во целост или делумно,

како што се штрајкови, блокади, дефекти на јавната електрична мрежа, дефекти на Интернет, исклучителни временски услови, пореметувања во работењето или ограничувања во сообраќајот и транспортот,

го ослободуваат Bosch од обврските според овие Услови за употреба, во текот на времетраењето на настанот.

18.2 Клиентот нема право да ги отстапи сите или дел од своите обврски на друго лице според овие Услови за употреба, без претходна писмена согласност од страна на Bosch, што не може да се одбие без причина.

18.3 Ако, во практичната примена на овој договор се појават празнини што страните не ги предвиделе или ако невалидноста на одредбата била утврдена со закон или од двете страни во договорот, тие се обврзуваат да ја пополнат таа празнина или неважечка одредба на соодветен начин, ориентиран кон економската цел на договорот или кон неговата замена.


Robert Bosch Power Tools GmbH