Импресум


Одговорно лице за веб-страниците на Robert Bosch Power Tools GmbH


Име и адреса

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46

70771 Leinfelden-Echterdingen


Генерален извршен директор

Томас Донато, Катарина Хартл, Ленарт де Вет, Кристоф Килиан


Вашиот контакт со Bosch

Во Германија:

kontakt@bosch.de

+49 (0) 711 400 40990


Во Австрија:

kontakt@at.bosch.com

+ 43 (0) 1 798 0 310


Во Швајцарија:

contact@ch.bosch.com

+41 (0) 32 685 33 33

Регистар

Судски регистар: Основен суд Штутгарт HRB 756628


Даночен број

DE811128452


„Одговорно лице во смисла на § 18 став 2 од Спогодбата за медиуми (MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH

Д-р Мануел Рој

Max-Lang-Straße 40 - 46

70771 Leinfelden-Echterdingen“


Правни напомени на групацијата Bosch (Bosch)


© Авторско право

Сите права се задржани. Текстовите, сликите, графиките, звуците, анимациите и видеата, како и нивниот аранжман на веб-страниците на Bosch се заштитени со авторски права и други закони. Содржината на оваа веб-страница не смее да се копира, дистрибуира, менува или става на располагање на трети лица за комерцијални цели. Одредени веб-страници на Bosch содржат и слики коишто се заштитени со авторски права на трети лица.

Трговски марки

Брендовите и дизајните употребени на нашата веб-страница се интелектуална сопственост на Robert Bosch GmbH, Германија.

Лиценци

Оваа веб-страница не доделува лиценца за употреба на интелектуалната сопственост на компаниите во групацијата Bosch (Bosch) или трети страни.


Информации за разрешување спорови онлајн

Европската Комисија нуди платформа за разрешување спорови онлајн (OS). Таквата платформа е наменета да служи како место за контакт за спогодби надвор од судовите поврзани со договорни обврски што произлегуваат од договори за онлајн продажби и онлајн услуги.

Платформата е достапна на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Robert Bosch Power Tools GmbH не зема учество во процедурите за разрешување спорови пред арбитражните комисии за потрошувачи.