Duomenų apsaugos nurodymai


1.    Duomenų apsaugos nurodymai

„Robert Bosch Power Tools GmbH“ (toliau „Bosch Power Tools“ arba „Mes“) džiaugiasi, kad apsilankėte mūsų internetinėje svetainėje ir mobiliosiose programėlėse (kartu vadinama taip pat „Internetiniu pasiūlymu“) ir kad domitės mūsų įmone ir mūsų gaminiais.


2.    „Bosch Power Tools“ gerbia Jūsų privačią sritį

Jūsų privačios srities apsauga tvarkant asmens duomenis bei visų verslo duomenų saugumas mums yra svarbus klausimas, į kurį atsižvelgiame savo verslo procesuose. Asmens duomenis, kurie buvo surinkti Jums apsilankius internetiniame pasiūlyme, tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi teisės aktų nuostatų.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra mūsų įmonės politikos sudedamoji dalis.


3.    Duomenų valdytojas

Atsakingas asmuo už Jūsų duomenų tvarkymą yra „Bosch Power Tools“; išimtys paaiškintos šiuose nurodymuose dėl duomenų apsaugos.

Mūsų kontaktiniai duomenys yra šie:

„Robert Bosch Power Tools GmbH“, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.

Atkreipkite dėmesį, kad registracijos metu „Bosch Power Tools“ yra „bendras valdytojas“ kartu su kitomis „Bosch Group“ įmonėmis, kaip numatyta „Bosch Group“ BDAR 26 straipsnyje. Daugiau informacijos apie tai ir apie su tuo susijusias jūsų teises žr. 4.4 skyriuje „Registracija“.

4.    Asmens duomenų surinkimas, tvarkymas ir naudojimas

4.1    Tvarkomos duomenų kategorijos

Tvarkomi šių kategorijų duomenys:

•    komunikacijos duomenys (pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, adresas, IP adresai)

4.2    Pagrindiniai principai

Asmens duomenys yra visa informacija, kuri susijusi su identifikuoti fiziniu asmeniu arba asmeniu, kurį galima identifikuoti, tai būtų, pvz., vardai, adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai, sutarties, buhalteriniai ir atsiskaitymo duomenys, kurie išreiškia asmens identitetą.
Asmens duomenis (įskaitant ir IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik tada, kai tam yra įstatymų patvirtintas teisinis pagrindas arba Jūs, pvz., registruodamiesi, tam duodate sutikimą.

4.3    Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mes ir mūsų įgalioti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tvarkymo tikslais:

4.3.1    Šio internetinio pasiūlymo pateikimas

(Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas). Galioja šios naudojimo sąlygos .

4.3.2    Atsakymai į naudotojų klausimus, pateikiamus kontaktinėje formoje

Teisinis pagrindas: teisėtas mūsų interesas dalyvauti rinkodaroje, tobulinti mūsų gaminius ir paslaugas, jei tai nepažeidžia duomenų apsaugos teisės nuostatų, netrukdo sutarties vykdymui arba atliekama, gavus mūsų sutikimą.

4.3.3    Triktims nustatyti arba dėl saugumo

(Teisiniai pagrindai: mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas duomenų apsaugos srityje ir teisėtas interesas šalinti triktis ir užtikrinti mūsų pasiūlymų saugumą)

4.3.4    Savireklamos ir kitos reklamos, rinkos tyrimų ir pasiekiamumo nustatymo tikslu teisėtai nustatytu būdu arba gavus sutikimą.

(Teisinis pagrindas: sutikimas / mūsų teisėtas interesas dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje, kol tai daroma nepažeidžiant duomenų apsaugos ir konkurencijos teisės nuostatų)

4.3.5    Apklausų dėl gaminių arba pirkėjų apklausų el. laišku ir (arba) telefonu tikslu, jeigu tam aiškiai pritariate.

(Teisinis pagrindas: sutikimas)

4.3.6    Organizuoti loterijas arba nuolaidų akcijas, laikantis loterijų ar nuolaidų akcijų sąlygų.

(Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas)

4.3.7    Naujienlaiškiams siųsti el. laišku arba SMS / MMS, turint gavėjo sutikimą.

(Teisinis pagrindas: sutikimas).

4.3.8    Mūsų teisių gynimas ir rūpinimasis jomis

(Teisinis pagrindas: teisėtas mūsų interesas naudotis savo teisėmis ir jas ginti).

4.4    Registracija

Norint naudotis išplėstinėmis funkcijomis, reikia užsiregistruoti mūsų internetiniuose pasiūlymuose. Toliau rasite daugiau informacijos apie registracijos ir prisijungimo procesą.

Jis yra struktūruotas taip:

4.4.1 Integruotas kliento profilio valdymas - leidžia integruoti įvairias registracijos galimybes, pavyzdžiui, „Bosch“ vieno rakto ID ir „Prisijungimas per socialinius tinklus“.

4.4.2. Vieno rakto ID - viena iš „Bosch IO“ teikiamų prisijungimo galimybių.

 

4.4.1 iCPM, bendrasis valdymas, pagal BDAR 26 straipsnį

„Bosch“ Integruoto klientų profilio valdymo (iCPM) sistema sujungia įvairias „Bosch“ taikomąsias programas, kad jums, kaip verslo partneriui (naudotojui, klientui), nereikėtų teikti savo duomenų kelis kartus, todėl jums siūloma geriausia klientų patirtis. Be to, iCPM sistema suteikia galimybę prisijungti prie „Bosch“ taikomųjų programų naudojant įvairias prisijungimo pasirinktis.

Remiantis iCPM sistema,

„Robert Bosch Power Tools GmbH“

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfeldenas-Echterdingenas

toliau vadinama „Bosch PT“

 

ir

 

dalyje „Šalių sąrašas“ išvardytos šalys, (toliau vadinamos „šalimis“)

glaudžiai

bendradarbiauja. Tai taip pat taikoma jūsų asmens duomenų tvarkymui. Šalys kartu nustatė tvarką, kuria šie duomenys turi būti tvarkomi atskirais duomenų tvarkymo etapais, todėl pagal duomenų apsaugos teisę jos laikytinos bendrais duomenų valdytojais, kaip numatyta BDAR 26 straipsnyje.

Čia išsamiai apžvelgiama bendra ir atskira duomenų tvarkymo veikla ir šalių atsakomybės:

 

Duomenų apdorojimas:

 

Atsakomybė:

„Bosch“ ir kitų išorinių tapatybės paslaugų teikėjų („Facebook“, „Apple“, „Google“) tapatybės tarpininkavimas B2C ir išoriniams B2B naudotojams „Bosch PT“.

 

„Bosch PT“

„Identity Brokering“ su „BCD/Bosch ADFS“, skirta B2E ("Bosch" administratoriams)

„Bosch PT“

Naudotojo atributų fiksavimas, saugojimas ir teikimas prijungtoms taikomosioms programoms

Šalys

 

Ką tai reiškia jums:

- Šalys nemokamai pateikia jums kaip duomenų subjektams, informaciją, kurios reikalaujama pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius, tikslia, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Kiekviena šalis kitai šaliai pateikia visą reikalingą informaciją iš savo veiklos sferos.

- Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą apie bet kokias jūsų kaip duomenų subjekto pareikštas duomenų subjekto teises. Jos pateikia viena kitai visą informaciją, reikalingą atsakyti į jūsų prašymus pateikti informaciją.

- Savo duomenų subjekto teises pareiškiate tiesiogiai bet kuriai šaliai bet kuriuo metu.

 

4.4.2. Prisijungimas su „SingleKey ID“, bendrasis valdymas

Mūsų interneto svetainėje galite prisijungti naudodamiesi „SingleKey ID“.

„SingleKey ID“ sukūrė „Bosch.IO GmbH“ visai „Bosch“ grupei, kad naudotojai turėtų visapusišką pasirinktį prisijungti prie "Bosch" svetainių, parduotuvių, taikomųjų programėlių ir paslaugų. „Bosch.IO GmbH“, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlynas, Vokietija, yra atsakinga už „SingleKey ID“ suteikimą.

„Bosch.IO GmbH“ tvarko jūsų duomenis „registracijos ir prisijungimo naudojant "SingleKey ID"", o taip pat "pagrindinių duomenų ir taikomųjų programėlių naudojant „SingleKey ID“ apžvalgos ir priežiūros“ tikslais ir kartu su mumis prisiima bendrą atsakomybę. Norėdami rasti daugiau informacijos apsilankykite: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Po vienkartinės registracijos galite prisijungti naudodami „SingleKey ID“. Šiuo tikslu būsite nukreipti į „Bosch.IO GmbH“ prisijungimo kaukę. Sėkmingai nustačius tapatybę, „Bosch.IO GmbH“ pateiks mums reikiamus asmens duomenis (pvz., el. pašto adresą, telefono numerį, vardą, pavardę, kalbą, šalį). Jūsų slaptažodis mums neperduodamas.

„SingleKey ID“ naudotojo sutartį galite nutraukti bet kuriuo metu „SingleKey ID“ interneto svetainėje pašalindami savo „SingleKey ID“: https://singlekey-id.com/myprofile/. Atkreipkite dėmesį, kad ištrynę „SingleKey ID“ prarasite prieigą prie visų „Bosch“ svetainių, parduotuvių, taikomųjų programėlių ir paslaugų, prie kurių buvote prisijungę naudodami „SingleKey ID“.

4.5 „Log“ rinkmenos

Kiekvieną kartą naudojantis internetu iš Jūsų interneto naršyklės automatiškai yra perduodama tam tikra informacija, kurią mes išsaugome vadinamosiose „Log“ rinkmenose.

„Log“ rinkmenas trikčių nustatymo tikslu ir dėl saugumo (pvz., siekdami išsiaiškinti įsilaužimo bandymus) saugome 7 dienas, o vėliau ištriname. „Log“ rinkmenos, kurias reikia saugoti kaip įrodymus, neištrinamos iki galutinio atitinkamo įvykio išsiaiškinimo ir atskirais atvejais gali būti perduodamos ikiteisminiams organams.

„Log“ rinkmenose išsaugoma ši informacija:

-    Galinio prietaiso, iš kurio atidaromas internetinis pasiūlymas, IP adresas (interneto protokolo adresas)
-    Tinklalapio, iš kurio buvo iškviestas internetinis pasiūlymas, interneto adresas (vadinamieji, pirminis ir persiuntimo URL)
-    Paslaugos teikėjo, per kurį prieinama prie internetinio pasiūlymo, pavadinimas
-    Iškviestų rinkmenų pavadinimas ir informacija
-    Iškvietimo data, laikas ir trukmė
-    Perduodamas duomenų kiekis
-    Operacinė sistema ir informacija apie naudotą interneto naršyklę, įskaitant plėtinius (pvz., „Flash“ leistuvui)
-    http būsenos kodai (pvz., „Reikalinga užklausa“ arba „Užklausta rinkmena nerasta“).

4.6    Vaikai

Šis internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems kaip 16 metų amžiaus vaikams.

4.7    Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams

Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams mes perduodame tik tada, jei to reikia sutarties sąlygų įvykdymui, jei mes arba tretieji asmenys turime teisėtą interesą perduoti duomenis arba tam yra gautas Jūsų sutikimas. Išsamios informacijos apie teisinius pagrindus ir gavėjus ar gavėjų kategorijas rasite skirsnyje „Apdorojimai tikslai ir teisiniai pagrindai“.

Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų valdytojams, jei tam būtume įpareigoti įstatyminių reikalavimų arba teismo vykdymo organų ar teisinių potvarkių.

4.7.1    Paslaugos teikėjas (bendrąja prasme)

Išoriniams paslaugų tiekėjams pavedame teikti rinkodaros bei karštosios linijos paslaugas, vykdyti programavimą bei duomenų prieglobą. Šiuos paslaugų teikėjus mes rūpestingai atrinkome ir reguliariai stebime, ypač jų rūpestingą elgseną su Jūsų išsaugotais duomenimis ir duomenų apsauga. Visus paslaugų teikėjus įpareigojame laikytis konfidencialumo ir teisinių nuostatų. Paslaugų teikėjas taip pat gali būti kita „Bosch“ grupės įmonė.

4.8    Saugojimo trukmė;

Jūsų duomenis paprastai saugome tol, kol jų reikia mūsų internetiniam pasiūlymui ir su juo susijusioms paslaugoms įvykdyti, arba mes turime teisėtą interesą tolimesniam saugojimui (pvz., net ir įvykdę užsakymą galime turėti teisėtą interesą vykdyti rinkodarą paštu). Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis pašaliname, išskyrus tuos duomenis, kuriuos turime saugoti, kad įvykdytumėm teisinius įsipareigojimus (pvz., laikydamiesi mokesčių ir prekybos teisės nurodytų saugojimo terminų, tam tikrą laikotarpį privalome saugoti dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas).


5.    Loterijos

Jeigu dalyvaujate mūsų organizuojamoje loterijoje, Jūsų duomenis naudojame pranešti apie laimėjimą ir savo gaminių reklamos tikslu įstatymų nustatytu būdu ir jeigu esame gavę Jūsų sutikimą. Informacijos apie loterijas rasite atitinkamose dalyvavimo sąlygose.


6.    Slapukų naudojimas

Rengiant mūsų internetinį pasiūlymą, gali būti naudojami slapukai ir sekimo mechanizmai.

Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kurie gali būti išsaugomi jūsų galutiniame prietaise, jums lankantis internetiniame pasiūlyme.

Sekimas galimas taikant įvairias technologijas. Mes apdorojame informaciją remdamiesi pikselių technologija arba registracijos failo analize.

6.1    Kategorijos

Mes taikome slapukus, kurie yra privalomi, kad pasiūlymas internete būtų siūlomas iš techninės pusės, ir slapukus bei sekimo mechanizmus, kurie nėra privalomi, kad pasiūlymas internete būtų siūlomas iš techninės pusės.

Internetiniam pasiūlymui paprastai slapukų, kurie nėra skirti techniniams tikslams, naudoti nereikia.

6.1.1    Techniškai privalomi slapukai

Techniškai privalomi slapukai – tai slapukai, be kurių nebus užtikrinamas techninis internetinio pasiūlymo parengimas. Tai yra slapukai, kurie, pavyzdžiui, kaupia duomenis, kad užtikrintų nepriekaištingą vaizdo ir garso turinių perdavimą.

Apsilankymo pabaigoje šie slapukai ištrinami.

6.1.2    Techniškai neprivalomi slapukai ir sekimo mechanizmai

Šiuos slapukus ir sekimo mechanizmus naudojame tuomet, jeigu jūs mums esate davę išankstinį savo sutikimą. Išimtį sudaro slapukai, kuriuose saugoma jūsų asmeninių nustatymų esama būsena (pasirinkimo slapukai). Jie nustatomi, atsižvelgiant į teisėtą interesą.

Šiuos slapukus ir sekimo mechanizmus skirstome į dvi subkategorijas:

6.2    Komforto slapukai

Šie slapukai palengvina valdymą ir leidžia patogiai naršyti mūsų internetiniame pasiūlyme, pavyzdžiui, šiuose slapukuose gali būti įkeliami jūsų kalbos nustatymai.

6.3    Rinkodaros slapukai ir sekimo mechanizmai

Bendroji informacija

Naudojant rinkodaros slapukus ir sekimo mechanizmus, mums ir mūsų partneriams rodomi jūsų interesus atitinkantys pasiūlymai, parengti išanalizavus jūsų naudotojo profilį:

-    Statistika:

Naudodami statistikos įrankius, galime apskaičiuoti, pavyzdžiui, puslapių atvėrimų skaičių.

-    „Conversion Tracking“:

Mūsų „Conversion Tracking“ partneriai savo kompiuteriuose naudoja slapukus („Conversion Cookie“), jeigu jūs apsilankote mūsų internetinėje svetainėje, į kurią patenkate per susijusio partnerio skelbimą. Šie slapukai paprastai po 30 dienų nebegalioja. Jeigu lankotės tam tikruose mūsų puslapiuose, o slapuko galiojimas dar nėra pasibaigęs, mes ir atitinkamas „Conversion Tracking“ partneris galime atpažinti, kad tam tikras naudotojas spragtelėjo ant rodmens ir taip buvo nukreiptas į mūsų puslapį. Taip gali atsitikti ir, naudojant kitus įrenginius.

Naudojantis „Conversion-Cookies“ slapukais gauta informacija skirta parengti „Conversion“ statistiką ir nustatyti bendrą naudotojų, spragtelėjusių ant skelbimo ir nukreiptų su „Conversion-Tracking-Tag“ pažymėtą puslapį, skaičių.

-    „Social Plugins“

Kai kuriuose mūsų internetinio pasiūlymo puslapiuose rasite kitų tiekėjų (pvz., „Facebook“, „Twitter“) turinį ir paslaugas, kurie taip pat gali naudoti slapukus ir aktyvius komponentus. Daugiau informacijos apie socialinius keičiamus modulius rasite skirsnyje „Social Plugins“.

-    „Retargeting“

Šie įrankiai naudoja reklamos slapukus arba trečiųjų reklamos slapukus ir sukuria „Web Beacons“ (nematomus grafikus, vadinamus vaizdo taškais arba svetainių vaizdo taškais) arba lyginamąsias naudotojų profilių technologijas. Jie skirti tikslinei reklamai bei naudotojo atitinkamų skelbimų žiūrėjimo periodiškumui valdyti. Atsakingas asmuo už duomenų apdorojimą, naudojant atitinkamus įrankius, yra atitinkamas tiekėjas. Įrankių tiekėjas pateikia informaciją, susijusią su pirmiau išvardintais tikslais ir, jei reikia, persiunčia ją tretiesiems asmenims. Atsižvelgdami į tai, vadovaukitės atitinkamo tiekėjo duomenų apsaugos nurodymais.

Atsižvelkite į tai, kad naudojant įrankius, prireikus, jūsų duomenys gali būti perduoti gavėjui, nesančiam EEE teritorijoje, kur nėra tinkamo duomenų apsaugos lygio pagal BDAR (pvz., JAV). Daugiau informacijos apie tai rasite atskiro rinkodaros įrankio aprašyme.

6.3.1    „Monetate“

Pavadinimas: „Monetate“
Tiekėjas: „Monetate Inc.“, 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, JAV
Funkcija: slapukas gali matyti naudotojo elgseną naršant, „UX-Testing“ testas

6.3.2    „Google Analytics“

Pavadinimas: „Google Analytics“
Tiekėjas: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: naudotojo elgsenos analizė (puslapių atvėrimas, lankytojų ir apsilankymų skaičius, atsisiuntimai), naudotojų profilių su slapyvardžiais sukūrimas, naudojant prisijungusių „Google“ naudotojų informaciją skirtinguose įrenginiuose („Cross-Device-Tracking“), naudotojų profilių su slapyvardžiais išplėtimas „Google“ paruošta, tikslinei grupei skirta informacija, „Retargeting“, „UX-Testing“, „Conversion Tracking“ ir „Retargeting“ kartu su „Google Ads“

6.3.3    „Tealium“

Pavadinimas: „Tealium“
Tiekėjas: „Tealium Inc.“, 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcija: internetinių svetainių žymenų administravimas per sąsają, programos kodų integravimas mūsų internetinėse svetainėse

6.4    Slapukų ir sekimo mechanizmų administravimas

Naršyklėje ir (arba) privačios erdvės nustatymuose galite administruoti savo slapukus ir sekimo mechanizmų nustatymus.

Nurodymas: jūsų atlikti nustatymai susiję su atitinkamai naudota naršykle.

6.4.1    Visų slapukų išjungimas

Jeigu norite išjungti visus slapukus, tuomet eikite į savo naršyklės nustatymus ir išaktyvinkite slapukų nustatymą. Atsižvelkite į tai, kad dėl to gali pablogėti internetinės svetainės funkcionalumas.

6.4.2    Jūsų nustatymų, susijusių su techniškai neprivalomais slapukais ir sekimo mechanizmais, administravimas

Jums lankantis mūsų internetinėje svetainėje, „Cookie-Layer“ pasiteiraus, ar sutinkate, kad mes naudotume komforto ir rinkodaros slapukus arba sekimo mechanizmus.
Mūsų privačios erdvės nustatymuose galėsite atšaukti jau duotą savo sutikimą ateičiai arba savo sutikimą duoti vėliau.


7.    Naujienlaiškiai su registracija; atšaukimo teisė

Remdamiesi mūsų internetiniu pasiūlymu, galite užsisakyti naujienlaiškius. Tam naudojame taip vadinamus „Double Opt-In“ procesus, kuriais remiantis, mes Jums naujienlaiškį el. paštu, per mobiliąją pranešimų siuntimo funkciją (pavyzdžiui, „WhatsApp“), SMS arba „Push“ pranešimą išsiųsime tik tada, kai Jūs, spragtelėdami ant naujienlaiškio paslaugos aktyvinimo pranešimo nuorodos, mums aiškiai tai patvirtinsite. Jeigu vėliau nuspręsite, kad nenorite gauti naujienlaiškių, užsakymą galėsite bet kada nutraukti, atšaukdami savo sutikimą. El. laišku siunčiamus naujienlaiškius atšaukti galima, spragtelėjus ant naujienlaiškyje atspausdintos nuorodos, prireikus, ant atitinkamo internetinio pasiūlymo administravimo nustatymo. Su mumis galite susisiekti ir per skyriuje „Kontaktai“ esančius duomenis.


8.    Išorinės nuorodos

Mūsų internetiniame pasiūlyme gali būti nuorodos į trečiųjų asmenų – su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų – puslapius. Spustelėjus šią nuorodą, mes nebeturime įtakos nuorodos spustelėjimu tretiesiems asmenims perduotų asmens duomenų (pvz., IP adreso arba puslapio, kuriame yra nuoroda, URL) rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, nes trečiųjų asmenų kontroliuoti mes negalime. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šie tretieji asmenys tvarko asmens duomenis.


9.    Sauga

Mūsų darbuotojai ir mūsų įgaliotos paslaugų teikimo įmonės yra įpareigotos viską laikyti paslaptyje ir laikytis taikomo duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų.

Mes imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių reikiamam saugumo lygiui užtikrinti ir mūsų tvarkomiems Jūsų duomenims apsaugoti, ypač nuo neapdairaus ar neteisėto sunaikinimo, manipuliacijų, praradimo, pakeitimo arba nuo pateikimo ir nuo prieigos pašaliniams asmenims. Mūsų saugos priemonės, atsižvelgiant į technologijų vystymąsi, yra nuolat tobulinamos.


10.    Naudotojo teisės

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis. Prašome užtikrinti, kad galėtume vienareikšmiškai identifikuoti Jūsų asmenį.

Teisė gauti informaciją:

Turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą. Todėl galite naudotis teise gauti su Jūsų asmeniu susijusią informaciją, kurią mes tvarkome.

Taisymo ir ištrynimo teisė:

Galite pareikalauti, kad mes ištaisytume neteisingus duomenis ir, jeigu įstatymų nustatytos sąlygos yra įvykdytos, papildyti arba ištrinti Jūsų duomenis.

Tai negalioja duomenims, kurių reikia atsiskaitymui ir buhalteriniams tikslams arba kuriems taikoma įstatymų numatyta saugojimo prievolė. Jei prieigos prie tokių duomenų nereikia, jų tvarkymas yra apribojamas (žr. toliau).

Tvarkymo apribojimas:

galite reikalauti iš mūsų, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, kad mes apribotumėme Jūsų duomenų tvarkymą.

Duomenų perkeliamumas:

taip pat Jūs turite teisę mums pateiktus duomenis gauti struktūruotus, kompiuterio skaitomu formatu, ir – jei tai galima techniškai – reikalauti perduoti duomenis tretiesiems asmenims.

10.1    Skundų pateikimo kontrolinėms institucijoms teisė

Turite teisę duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundą. Tuo tikslu galite kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga Jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, arba į mums priskirtą duomenų apsaugos inspekciją. Tai yra:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Adresas:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
VOKIETIJA

Pašto adresas:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
VOKIETIJA

Tel.: +49 711/615541-0
FAKS.: +49 711/615541-15
E. paštas: poststelle@lfdi.bwl.de


11.    Privatumo pranešimo keitimas

Pasiliekame teisę keisti saugumo ir duomenų apsaugos priemones. Tokiu atveju atitinkamai priderinsime ir savo privatumo pranešimą. Todėl prašome skaityti galiojančią mūsų privatumo pranešimo versiją.


12.    Kontaktai

Jei norite susisiekti su mumis, kreipkitės pastraipoje „Duomenų valdytojas“ nurodytu adresu.

Pasinaudoti savo teisėmis galite: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=34e06089-8879-4d25-a67a-0fe012d2e960.

Duomenų apsaugos pažeidimų atvejams pranešti pasinaudokite nuoroda:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Dėl pasiūlymų ir skundų, susijusių su asmens duomenų apdorojimu, siūlome kreiptis į mūsų už duomenų apsaugą atsakingą asmenį:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
VOKIETIJA

arba

el. paštas: DPO@bosch.com


Redakcija: 03.04.2023.