Oplysninger om databeskyttelse


1. Oplysninger om databeskyttelse

Robert Bosch Power Tools GmbH (i det følgende kaldet »Bosch Power Tools« eller »vi« eller »os«) glæder sig over dit besøg på vores internetsider og mobil-applikationer (under ét kaldet »online-tilbud«) og over din interesse i vores virksomhed og vores produkter.


2. Bosch Power Tools respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er vigtig for os, og det tager vi hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.


3. Ansvarlig

Bosch Power Tools er ansvarlig for behandlingen af dine data; undtagelser forklares i disse oplysninger om databeskyttelse.

Vores kontaktdata er følgende:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

4.1 Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

•    Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
•    Planlægnings- og styringsdata
•    Bevægelsesdata

4.2 Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

4.3 Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:


4.3.1 Tilvejebringelse af dette online-tilbud

(Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse. I den forbindelse gælder følgende anvendelsesbetingelser).


4.3.2 Besvarelse af brugerspørgsmål som led i en kontaktformular

Retsgrundlag: Overvejende berettiget interesse fra vores side i markedsføring og forbedring af vores produkter og tjenesteydelser, i det omfang dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige bestemmelser, som led i kontaktopfyldelse eller efter samtykke.


4.3.3 Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde

(Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).


4.3.4 Egen og fremmed reklame samt markedsforskning og rækkeviddemåling i det lovlige omfang og/eller samtykkebaseret.

(Retsgrundlag: Samtykke / berettiget interesse fra vores side i direkte markedsføring, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige bestemmelser).

4.3.5 Produktundersøgelser/kundeinterviews via e-mail og/eller telefon, såfremt du udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.

(Retsgrundlag: Samtykke)


4.3.6 Gennemførelse af konkurrencer eller rabatkampagner i overensstemmelse med de pågældende konkurrencebetingelser eller rabatkampagnebetingelser.

(Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse)


4.3.7 Fremsendelse af et nyhedsbrev med samtykke fra modtageren via e-mail og/eller SMS/MMS.

(Retsgrundlag: Samtykke).


4.3.8 Varetagelse og forsvar af vores rettigheder

(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).


4.4 Registrering

Såfremt du gør brug af ydelser, der kræver en kontraktindgåelse, bedes du registrere dig. Som led i denne registrering indsamler vi personoplysninger, som er nødvendige af hensyn til indgåelsen og opfyldelsen af kontrakten (f.eks. fornavn, efternavn, e-mail-adresse, fysisk adresse), samt eventuelle andre oplysninger, som du afgiver på frivillig basis. Obligatoriske oplysninger mærkes med en *.

4.5 Logfiler

Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.
Vi lagrer logfilerne i 7 dage til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder.

I logfilerne lagres følgende informationer:

-    IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbudet bliver tilgået;
-    Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbudet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL)
-    Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbudet sker
-    Navn på de hentede filer/informationer
-    Dato og klokkeslæt samt varighed af hentningen
-    Overført datamængde;
-    Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)
-    http-statuskode (f.eks. »forespørgsel vellykket« eller »ønsket fil ikke fundet«).

4.6 Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 16 år.

4.7 Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om retsgrundlag samt modtagere eller modtagerkategorier i afsnittet Behandlingsformål og retsgrundlag.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

4.7.1 Serviceudbydere (generelt)

Vi overlader opgaver som marketing, programmering, datahosting og hotline-service til eksterne serviceudbydere. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

4.8 Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). Derefter sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).


5. Konkurrencer

Når du deltager i en af vores konkurrencer, benytter vi dine data til at underrette dig, hvis du har vundet, til at reklamere lovligt for vores produkter, og/eller i det omfang du har givet os dit samtykke hertil. Du kan finde nærmere oplysninger om konkurrencer i de pågældende deltagelsesbetingelser.


6. Anvendelse af cookies

I forbindelse med tilvejebringelsen af vores online-tilbud kan der benyttes cookies og tracking-mekanismer.

Cookies er små tekstfiler, der kan lagres på din terminal ved et besøg på vores online-tilbud.

Tracking er muligt under anvendelse af forskellige teknologier. Vi behandler informationer, især i forbindelse med pixel-teknologi og logfil-analyse.

6.1 Kategorier

Vi skelner mellem cookies, der er absolut nødvendige til online-tilbudets tekniske funktioner, og cookies og tracking-mekanismer, der ikke er absolut nødvendige til online-tilbudenes tekniske funktion.
Det er generelt muligt at anvende online-tilbudet uden cookies, der ikke tjener til tekniske formål.

6.1.1 Teknisk nødvendige cookies

Ved teknisk nødvendige cookies forstår vi cookies, uden hvilke den tekniske tilvejebringelse af online-tilbudet ikke kan garanteres. Det er f.eks. cookies, der lagrer data for at garantere en fejlfri afspilning af video-/audioindhold.

Disse cookies slettes, når dit besøg er afsluttet.

6.1.2 Teknisk ikke-nødvendige cookies og tracking-mekanismer

Disse cookies og tracking-mekanismer bruger vi kun, når du på forhånd har givet os dit samtykke i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder ikke den cookie, der gemmer den aktuelle status for din privatlivsindstilling (valg-cookie). Denne indstilles ud fra en berettiget interesse.
Vi inddeler disse cookies og tracking-mekanismer i to underkategorier:

6.2 Komfort-cookies

Disse cookies letter betjeningen og gør det således muligt at surfe bekvemt blandt vores online-tilbud, og i disse cookies kan f.eks. dine sprogindstillinger gemmes.

6.3 Marketing-cookies og tracking-mekanismer

Generelt

Brugen af marketing-cookies og tracking-mekanismer gør det muligt for os og vores partnere at vise dig interessebaserede tilbud, der er baseret på en analyse af din anvendelsesadfærd:

-    Statistik:

Ved brug af statistik-værktøjer måler vi f.eks. antallet af dine sidekald.

-    Conversion tracking:

Vores conversion tracking-partnere placerer en cookie på din computer (»conversion cookie«), såfremt du er kommet ind på vores hjemmeside via en annonce fra den pågældende partner. Disse cookies mister som regel deres gyldighed efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte af vores sider, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den pågældende conversion tracking-partner se, at en bestemt bruger har klikket på annoncen og således er blevet sendt videre til vores side. Dette kan også ske på tværs af enheder. De via conversion-cookien indhentede oplysninger tjener til at udarbejde conversion-statistikker og registrere det samlede antal brugere, der har klikket på den pågældende annonce og er blevet sendt videre til en side, der er forsynet med en conversion tracking-tag.

-    Social plugins

På nogle sider i vores online-tilbud er der integreret indhold og tjenester fra andre udbydere (f.eks. Facebook, Twitter), der på deres side kan benytte cookies og aktive komponenter. Nærmere oplysninger om social plugins finder du i afsnittet Social plugins.

-    Retargeting

Disse værktøjer opretter anvendelsesprofiler ved hjælp af reklamecookies og/eller reklamecookies fra tredjeparter, såkaldte Web Beacons (usynlige grafikker, der også kaldes pixel eller tælle-pixel) eller tilsvarende teknologier. De benyttes til interessebaserede reklamer og til at styre, med hvilken hyppighed brugeren ser bestemte annoncer. Den ansvarlige for behandlingen af data i forbindelse med værktøjerne er den pågældende udbyder. Udbyderne af værktøjerne videregiver evt. også oplysninger til tredjeparter med de ovenfor angivne formål. I den forbindelse bedes du være opmærksom på den pågældende udbyders databeskyttelseshenvisninger.

Bemærk, at der ved brug af disse værktøjer evt. kan ske en overførsel af dine data til modtagere uden for EØS, hvor der ikke findes et rimeligt databeskyttelsesniveau i henhold til DSGVO (Persondataforordningen) (f.eks. USA). Enkeltheder herom finder du ved den følgende beskrivelse af de enkelte marketing-værktøjer.

6.3.1 Monetate

Navn: Monetate
Udbyder: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funktion: Cookie kan følge, hvordan en bruger har opført sig på tværs af flere sider, UX-Testing

6.3.2 Google Analytics

Navn: Google Analytics
Udbyder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funktion: Analyse af brugeradfærd (åbning af sider, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonymiserede brugerprofiler ved hjælp af informationer fra flere enheder fra påloggede Google-brugere (cross-device-tracking), berigelse af pseudonymiserede brugeroplysninger med målgruppespecifikke informationer fra Google, retargeting, UX-test, conversion tracking og retargeting i forbindelse med Google Ads

6.3.3 Tealium

Navn: Tealium
Udbyder: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funktion: Administration af webside-tags via et interface, integrering af programkode på vores websider

6.4 Administration af cookies og tracking-mekanismer

I browseren og/eller i vores privatssfæreindstillinger kan du administrere dine cookie- og tracking-mekanisme-indstillinger.
Bemærk: Dine udførte indstillinger gælder altid kun for den anvendte browser.

6.4.1 Deaktivering af samtlige cookies

Hvis du vil deaktivere samtlige cookies, skal du gå ind i dine browserindstillinger og deaktivere placeringen af cookies. Bemærk, at hjemmesidens funktion herved kan blive forringet.

6.4.2 Administration af dine indstillinger vedrørende teknisk ikke-nødvendige cookies og tracking-mekanismer

Når du besøger vores internetside, spørges du i en cookie-layer, om du giver os samtykke til at anvende komfort-cookies og marketing-cookies og/eller tracking-mekanismer.
I vores privatlivsindstillinger kan du tilbagekalde et allerede givet samtykke med virkning for fremtiden eller give os dit samtykke på et senere tidspunkt.


7. Social plugins

I vores online-tilbud benytter vi såkaldte social plugins fra forskellige sociale netværk, som beskrives enkeltvis i dette afsnit.

Ved anvendelse af plugins opretter din internetbrowser en direkte forbindelse til de pågældende sociale netværks servere. Herved får den enkelte udbyder den information, at din internetbrowser har åbnet den pågældende side fra vores online-tilbud, selv om du ikke har en brugerkonto hos udbyderen, eller du ikke er logget ind på den i øjeblikket. Logfiler (inklusive IP-adresse) overføres i den forbindelse af din internetbrowser direkte til den pågældende udbyders server, hvor de evt. lagres. Udbyderen og/eller dennes server kan befinde sig uden for EU eller EØS (f.eks. i USA).

Pluginsene udgør selvstændige udvidelser fra udbyderne af de sociale netværk. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af de data, der indsamles og gemmes af udbyderne af de sociale netværk via disse plugins.

Formålet med og omfanget af indsamlingen, den videre behandling og anvendelsen af dataene via de sociale netværk samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse, der tjener til at beskytte din privatsfære, fremgår af det pågældende sociale netværks oplysninger om databeskyttelse.

Hvis du ikke ønsker, at udbyderne af de sociale netværk modtager data via dette online-tilbud og evt. lagrer/videreanvender dem, bør du ikke benytte de pågældende plugins.

7.1 Plugins fra Facebook

Facebook drives under www.facebook.com af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA og under www.facebook.de af Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland (»Facebook«). En oversigt over plugins fra Facebook og deres udseende finder du her: http://developers.facebook.com/plugins; informationer om databeskyttelse hos Facebook finder du her: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2 Plugins fra Twitter

Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (»Twitter«). En oversigt over plugins fra Twitter og deres udseende finder du her: https://twitter.com/about/resources/buttons; informationer om databeskyttelse hos Twitter finder du her: https://twitter.com/privacy.

7.3 Plugins fra Instagram

Instagram drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (»Instagram«). En oversigt over plugins fra Instagram og deres udseende finder du her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informationer om databeskyttelse hos Instagram finder du her: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4 Plugins fra Pinterest

Instagram drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (»Instagram«). En oversigt over plugins fra Instagram og deres udseende finder du her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informationer om databeskyttelse hos Instagram finder du her: https://help.instagram.com/155833707900388/.


8. Nyhedsbrev med tilmelding; fortrydelsesret

Du kan abonnere på nyhedsbreve i forbindelse med vores online-tilbud. Hertil benytter vi den såkaldte double opt-in-procedure, hvorefter vi først sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobile nyhedstjenester (som f.eks. WhatsApp), SMS eller push-besked, hvis du forinden udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevstjenesten ved at klikke på et link i en meddelelse. Skulle du senere ikke mere ønske at modtage nyhedsbreve, kan du til enhver tid afslutte abonnementet ved at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen sker for e-mail-nyhedsbreve via det i nyhedsbrevet trykte link, evt. i administrationsindstillingerne til det pågældende online-tilbud. Alternativt kan du kontakte os via oplysningerne i afsnittet »Kontakt«.


9. Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider − udbydere, der ikke er forbundet med os. Når der er klikket på linket, har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten i forbindelse med, at der klikkes på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.


10. Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og/eller uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.


11. Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige data, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:

Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

Dataportabilitet:

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

11.1 Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Dette er:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Husadresse:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadresse:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tlf.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12. Ændring af databeskyttelseshenvisningen

Vi forbeholder os retten til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.


13. Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet »Ansvarlig«.

For at gøre dine rettigheder gældende og anmelde databeskyttelseshændelser bedes du benytte følgende link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Ved forslag/idéer og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores databeskyttelsesrepræsentant:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailto: DPO@bosch.com


Udgave: 10.10.2019