Producentgaranti (version 01.12.2021)


Alt Bosch el-værktøj, trykluftværktøj og måleværktøj samt alle Bosch haveredskaber kontrolleres og afprøves omhyggeligt og er underkastet strenge kontroller som led i Boschs kvalitetssikring. Robert Bosch Power Tools GmbH, MaxLang-Straße  40-46,  D-70771  Leinfelden-Echterdingen  (i det følgende kaldet "Bosch" eller "vi") yder garanti på Bosch el-værktøj, trykluftværktøj, måleværktøj og haveredskaber samt alle elektrisk drevne produkter (i det følgende kaldet "værktøj") i henhold til følgende betingelser. Købers mangelsbeføjelser i henhold til den købekontrakt, køber har indgået med sælger, samt andre lovbestemte rettigheder berøres ikke af denne garanti. Det er gratis at påberåbe sig ovenstående rettigheder.

1.            I henhold til følgende bestemmelser yder vi en garanti på to år for mangler ved værktøjet, der påviseligt inden for garantiperioden skyldes materialeeller produktionsfejl. På værktøj, der anvendes professionelt eller erhvervsmæssigt eller på en måde, der kan sidestilles hermed, er garantiperioden begrænset til 12 måneder. Garantiperioden regnes fra det tidspunkt, hvor den første køber har anskaffet værktøjet. Det er datoen på den originale købskvittering, der gælder.

2.            Du kan forlænge garantiperioden til i alt tre år (dette gælder ikke for højfrekvensværktøjer, batteridrevne industriskruemaskiner, trykluftsværktøj, batterier og ladere til maskiner i gør-det-selv-serien). Forlængelsen forudsætter, at du senest fire uger efter anskaffelsen registrerer værktøjet på følgende måde:

▪              Registreringen kan udelukkende foretages på følgende websider:

www.mybosch-tools.com i det omfang det drejer sig om et værktøj i gør-det-selv-serien, eller

www.bosch-professional.com/pro360/ i det omfang det drejer sig om et værktøj i den professionelle serie. Registreringen forudsætter, at du giver samtykke til, at de oplysninger, du afgiver, gemmes.

▪              Ved afgørelsen af om registreringen har fundet sted inden for den angivne tidsfrist, er det datoen på fakturaen eller købskvitteringen fra den sælger, som du har købt værktøjet af, der gælder. Det er derfor vigtigt, at du gemmer den originale købskvittering.

▪              Når registreringen af gennemført, modtager du et certifikat. Også dette certifikat skal anvendes, hvis du vil gøre garantikrav gældende. Du bør derfor gemme det.

3.            Følgende er ikke omfattet af garantien:

▪              Tilbehør

▪              Demo-maskiner

▪              Dele, der er udsat for slitage som følge af brug eller andet naturligt slid, samt mangler ved værktøjet, akkuer og ladere der skyldes slitage som følge af brug eller andet naturligt slid.

▪              Mangler og fejl ved værktøjet, som skyldes tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne, ikke-bestemmelsesmæssig brug, unormale miljøpåvirkninger, ugunstige

 

driftsforhold, overbelastning eller manglende service eller vedligeholdelse.

▪              Mangler og fejl ved værktøjet, som er forårsaget af brug af ekstraudstyr samt tilbehørseller reservedele, der ikke er originaldele fra Bosch.

▪              Værktøj, hvorpå der er foretaget ændringer eller tilføjelser, og værktøj, som er blevet adskilt helt eller delvist, samt

▪              Små afvigelser fra standardudførelsen, der er uden betydning for værktøjets værdi og arbejdsevne.

4.            Garantikrav skal gøres gældende inden for garantiperioden. Det pågældende værktøj inklusive en kopi af købsbevis, der skal indeholde købsdatoen og produktbetegnelsen, og eventuelt certifikatet skal afleveres komplet eller sendes til sælger eller til et af de kundeserviceværksteder, der er nævnt i betjeningsvejledningen. I det omfang du selv indsender værktøjet til sælger eller kundeserviceværkstedet, bærer du omkostningerne og risikoen ved transporten.

5.            En mangel, som vi anerkender som garantipligtig, behandles på den måde, at vi vælger enten at reparere det defekte værktøj eller at ombytte det med et intakt værktøj (evt. den efterfølgende model) uden beregning. Ombyttede værktøjer eller dele bliver automatisk vores ejendom.

6.            Krav ud over den i disse garantibetingelser nævnte ret til udbedring af mangler ved værktøjet kan ikke gøres gældende iht. vores garanti. Du har ikke krav på at få udleveret et erstatningsværktøj, imens reparationen foretages.

7.            Vores garantiydelser hverken forlænger eller fornyr garantiperioden for værktøjet.

8.            Det er ikke muligt at overdrage krav i henhold til denne garanti. Denne garanti finder ikke anvendelse på produkter, som er købt brugt.

Denne garanti gælder for værktøj, som er købt inden for EU (inklusive Storbritannien, Norge, Schweiz) og anvendes her. Denne garanti er omfattet af tysk ret under udelukkelse af FN-konventionen vedrørende aftaler om internationale løsø-rekøb (CISG). Retsvalget betyder ikke, at den beskyttelse, du ydes i henhold til ufravigelig lovgivning i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, bortfalder (gunstighedsprincippet).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Tyskland