Informace o ochraně osobních údajů


1.    Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Bosch Power Tools GmbH (dále jen „Bosch Power Tools“ nebo „my") je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (dále označovaných společně také jako „online nabídky“). Děkujeme Vám za zájem o naši společnost a naše produkty.


2.     Bosch Power Tools respektuje Vaše soukromí

Velmi nám záleží na tom, abychom během celého procesu zpracování osobních údajů chránili Vaše soukromí i veškerá obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali během Vaší návštěvy naší online nabídky, zpracováváme důvěrně a výhradně v souladu se zákonnými požadavky.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení informací jsou součástí našich firemních zásad.


3.    Správce a zpracovatel údajů

Společnost Bosch Power Tools GmbH je správcem odpovědným za zpracování Vašich údajů.

Naše kontaktní údaje:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, NĚMECKO, kontakt@bosch.de.

Prodejce, společnost ModusLink Corporation, se sídlem 2000 Midway Ln. Smyrna, TN 37167, USA, a její dceřiné společnosti (jako ModusLink B.V.), jsou zpracovatelem resp. sub-zpracovateli osobních údajů a jednají výhradně v rámci pokynů udělených správcem.   

Mějte na paměti, že v průběhu registrace je "Bosch Power Tools" "společným správcem" s ostatními subjekty skupiny Bosch podle čl. 26 nařízení GDPR. Další informace o tomto tématu a svých právech v této souvislosti najdete v oddílu 4.4.: "Registrace".


4.    Shromažďování a další zpracování osobních údajů

4.1    Kategorie zpracovaných údajů

Zpracováváme tyto kategorie údajů:

 • kontaktní údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
 • obchodní údaje (např. informace o smluvním vztahu, zájem o uzavření smlouvy nebo zájem o výrobek)
 • klientská historie
 • účetní a platební údaje
 • údaje pro plánování a řízení
 • transakční údaje

4.2    Zásady

Osobní údaje zahrnují všechny informace, jež souvisejí s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou; patří mezi ně tedy např. jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, obchodní údaje, účetní a platební údaje nebo IP adresa.

Osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme pouze tehdy, pokud k tomu existuje zákonný právní základ nebo pokud jste, například při registraci, udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný případ.

4.3    Účely zpracování a právní základy 

Osobní údaje zpracováváme buď přímo nebo prostřednictvím zpracovatelů, a to pro následující účely:

4.3.1    Přístup na tuto online nabídku

(Právní základ: oprávněný zájem Bosch na přímém marketingu, v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže.)

4.3.2    Přístup na tuto online nabídku vyžadující registraci (uživatelský účet)

(Právní základ: plnění smlouvy)

4.3.3 Provozování e-shopu

(Právní základ: plnění smluvních závazků podle následujících podmínek Odkaz, včetně vyúčtování, a pro případ prodeje pohledávek náš oprávněný zájem na účinné správě vzniklých pohledávek).

4.3.4    Vyřizování Vašich žádostí podaných prostřednictvím kontaktního formuláře

(Právní základ: plnění smluvních závazků nebo oprávněný zájem na zlepšování produktů či služeb).

4.3.5    Řešení výpadků služeb a zajištění bezpečnosti

(Právní základ: plnění našich právních povinností v oblasti zajištění bezpečnosti dat a náš oprávněný zájem na vyřešení výpadků služeb a ochraně našich nabídek).

4.3.6    Ochrana a obhajoba našich práv

(Právní základ: náš oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv).

4.3.7    Vlastní propagace, průzkumy trhu a analýza dosahu

(Právní základ: náš oprávněný zájem na přímém marketingu, v rozsahu, v jakém je tato činnost v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže, příp. souhlas).

4.3.8    Produktové či zákaznické průzkumy prováděné e-mailem nebo telefonicky

(Právní základ: souhlas).

4.3.9    Slosování o ceny nebo slevové kampaně v souladu s příslušnými podmínkami

(Právní základ: plnění smluvních závazků).

4.3.10 Zasílání notifikací nebo  informačního zpravodaje (newsletteru) e-mailem, prostřednictvím SMS/MMS nebo tzv. push notifikací.

(Právní základ: souhlas).

4.4    Registrace

Pro používání rozšířených funkcí je vyžadována registrace našich online nabídek. Níže najdete více informací o registraci a postupu pro přihlášení.

Struktura je následující:

4.4.1 Integrovaná správa profilů zákazníků – umožňuje propojení různých možností registrace, jako je Bosch Single Key ID a přihlášení přes sociální sítě.

4.4.2 Single Key ID – jedna z možností přihlášení od společnosti Bosch IO.

4.4.3 Přihlášení přes sociální sítě – jedna z možností přihlášení od příslušného poskytovatele, např. Apple nebo Google.

4.4.4 iCPM, Společné správcovství, podle čl. 26 nařízení GDPR

Nástroj Bosch "Integrated Customer Profile Management" (iCPM, Integrovaná správa profilů zákazníků) propojuje různé aplikace tak, abyste jako obchodní partner (uživatel, zákazník) nemuseli zadávat údaje opakovaně, díky čemuž je ovládání maximálně pohodlné. Kromě toho iCPM nabízí možnost přihlášení k aplikacím Bosch prostřednictvím různých možností přihlašování.

V rámci systému iCPM

společnost Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

dále jen "Bosch PT"

 

a

 

společnosti uvedené v "Seznamu společností" (dále jen "Společnosti")

úzce

spolupracují. To platí rovněž pro zpracování vašich osobních údajů. Společnosti se dohodly na pořadí, ve kterém budou tyto údaje v jednotlivých fázích procesu zpracovány, a budou tak považovány za společné správce podle zákonu o ochraně údajů a čl. 26 nařízení GDPR.

Zde najdete podrobný přehled společných a samostatných činností a závazků týkající se zpracování údajů:

 

Zpracování údajů:

 

Odpovědnost:

Identity Brokering se společností Bosch a také ostatními poskytovateli identity (Facebook, Apple, Google) pro B2C a externí uživatele B2B Bosch PT.

 

Bosch PT

Identity Brokering s BCD/Bosch ADFS pro B2E (správci Bosch)

Bosch PT

Záznam, uchovávání a poskytování atributů uživatele pro připojené aplikace

Společnosti

 

Co to pro vás znamená:

– Společnosti vám jako subjektům údajů musí bezplatně, srozumitelnou a jednoduchou formou a přesným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem poskytnout informace požadované čl. 13 a 14 nařízení GDPR. Každá společnost musí poskytnout druhé společnosti veškeré potřebné informace ze své sféry činnosti.

– Společnosti se musí bez prodlení vzájemně informovat o veškerých uplatněných právech subjektů údajů vámi jako subjektem údajů. Musí si vzájemně poskytnout veškeré informace potřebné k zodpovězení vašich žádostí o informace.

– Práva subjektu údajů vždy uplatňujte přímo u jednotlivých společností.

 

4.4.5. Přihlášení pomocí SingleKey ID, společné správcovství

Na naši webovou stránku se můžete přihlásit pomocí SingleKey ID.

Společnost Bosch.IO GmbH vyvinula SingleKey ID pro skupinu Bosch, aby uživatelé měli možnost jednotného přihlášení do webových stránek, obchodů, aplikací a služeb Bosch. Odpovědnost za poskytování SingleKey ID nese Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlín, Německo.

Bosch.IO GmbH zpracovává vaše údaje za účely "registrace a přihlášení pomocí SingleKey ID" a "přehledu a údržby hlavních dat a aplikací se SingleKey ID" v rámci společné odpovědnosti s námi. Další informace naleznete na https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Po jednorázové registraci můžete SingleKey ID používat k přihlašování. Za tímto účelem budete přesměrováni na přihlašovací formulář Bosch.IO GmbH. Po úspěšném ověření nám Bosch.IO GmbH poskytne požadované osobní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení, jazyk nebo zemi). Vaše heslo nám nebude přeneseno.

Smlouvu s uživatelem SingleKey ID můžete kdykoli ukončit na webové stránce SingleKey ID odstraněním svého SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/. Upozorňujeme, že odstraněním svého SingleKey ID přijdete o přístup ke všem webovým stránkám, obchodům, aplikacím a službám Bosch, do kterých jste se přihlásili pomocí SingleKey ID.

4.5    Log soubory

Vždy když používáte internet, odesílá Váš prohlížeč určité informace, které ukládáme do takzvaných log souborů.

Log soubory ukládáme, abychom mohli zjistit výpadky služby, a také z bezpečnostních důvodů (například k vyšetření pokusů o útok) po dobu sedmi dnů; poté je mažeme. Log soubory, které představují důkazní materiál, budou odstraněny až po vyřešení příslušného incidentu; tyto soubory mohou být v jednotlivých případech předány vyšetřujícím orgánům.

V log souborech jsou uloženy tyto informace:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení využitého pro přístup k online nabídce;
 • Internetová adresa webové stránky, ze které se přístup k online nabídce realizuje (tzv. zdrojová nebo referenční URL);
 • Název poskytovatele služeb pro přístup k online nabídce;
 • Název zpřístupněných souborů nebo informací;
 • Datum a čas včetně doby stahování dat;
 • Objem přenesených dat;
 • Operační systém a informace o používaném internetovém prohlížeči, včetně nainstalovaných doplňků (např. Flash Player);
 • Stavový kód HTTP (např. „Požadavek byl úspěšný“ nebo „Požadovaný soubor nebyl nalezen“).

4.6    Děti

Tato online nabídka není určena dětem mladším 16 let.

4.7    Předávání údajů jiným správcům

Osobní údaje předáváme jiným správcům pouze tehdy, pokud je to nezbytné k plnění smluvního závazku, pokud takové předání představuje oprávněný zájem (náš či třetí strany) nebo pokud jste k tomu udělili souhlas. Podrobnosti týkající se právního základu naleznete v oddíle Účely zpracování a právní základy.

Údaje mohou být předávány také dalším správcům, pokud nás k tomu zavazují právní předpisy nebo vykonatelné správní či soudní rozhodnutí.

4.7.1    Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úkoly jako jsou služby v oblasti prodeje a marketingu, správa smluv, zpracování plateb, programování, datový hosting nebo provoz call centra (linky podpory). Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně ověřujeme, zejména zda zodpovědně nakládají s údaji, které zpracovávají. Všichni poskytovatelé služeb mají povinnost zachovávat mlčenlivost a dodržovat zákonná ustanovení. Poskytovateli služeb mohou být rovněž jiné společnosti ze skupiny Bosch.

4.8    Předávání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předávat příjemcům, kteří se nacházejí mimo EHP, v takzvaných třetích zemích. V těchto případech před předáním ověříme, zda je u příjemce údajů zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (na základě rozhodnutí Evropské komise nebo standardních smluvních doložek)  anebo zda máme k předání Váš souhlas.

Na Vaši žádost Vám předložíme přehled příjemců z třetích zemí a informace o opatřeních sjednaných k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů v jednotlivých případech. Informace pro podání žádosti naleznete v oddíle Kontakty.

4.9    Doba uchování

Vaše údaje uchováváme zásadně pouze po dobu, která je nezbytná k poskytování našich online nabídek a souvisejících služeb, nebo dokud trvá náš oprávněný zájem (po splnění svých smluvních závazků můžeme stále mít například oprávněný zájem na marketingu prostřednictvím pošty). Dále jsme povinni uchovávat údaje z důvodu plnění právních závazků (např. na základě daňových a obchodních právních předpisů jsme povinni mít po určitou dobu k dispozici některé dokumenty, zejména smlouvy nebo faktury).


5.    Slosování o ceny

Pokud se zúčastníte slosování o ceny, použijeme Vaše údaje k tomu, abychom Vás informovali o případné výhře, a dále za účelem propagace našich produktů (v rozsahu, který umožňují právní předpisy nebo Vámi udělený souhlas). Informace o slosování o ceny najdete v příslušných podmínkách účasti.


6.    Používání souborů cookies

V souvislosti s našimi online nabídkami můžeme využívat soubory cookie a mechanismy pro sledování.

Soubory cookie jsou krátké textové soubory, které se při návštěvě našich online nabídek mohou ukládat na Vaše zařízení.

Sledování je možné pomocí různých technologií. Využíváme zejména pixelové technologie nebo analýzy log souborů.

Rozlišujeme soubory cookie, které jsou nezbytné pro technické funkce online nabídky, a soubory cookie a mechanismy pro sledování, které pro technické funkce online nabídky nezbytné nejsou. Online nabídky lze obecně využívat bez souborů cookie, které slouží jiným než technickým účelům.

6.1.    Technicky nezbytné cookie

Technicky nezbytnými cookie se rozumí soubory cookie, bez nichž nelze technicky  zajistit poskytování online nabídky. Patří mezi ně například soubory cookie, které ukládají data nezbytná pro plynulé přehrávání videa nebo zvuku.

Tyto soubory cookie budou po opuštění webu odstraněny.

6.2    Soubory cookie a mechanismy pro sledování, které nejsou technicky nezbytné

Soubory cookie a mechanismy pro sledování používáme pouze v případě, že jste nám k tomu udělili předchozí souhlas. Výjimkou je soubor cookie, který ukládá současný stav nastavení ochrany osobních údajů (soubor cookie pro výběr). Tento soubor cookie je nastaven na základě oprávněného zájmu.

Rozlišujeme dvě podkategorie těchto souborů cookie a mechanismů pro sledování:

6.2.1    Komfortní cookies

Tyto soubory cookies usnadňují fungování našich online nabídek, a tím Vám umožňují pohodlnější prohlížení; tyto soubory cookies mohou zahrnovat např. Vaše jazyková nastavení.

6.2.2.    Marketingové soubory cookie a mechanismy pro sledování

Pomocí marketingových souborů cookie a mechanismů pro sledování Vám spolu s našimi partnery můžeme zobrazovat nabídky na základě Vašich zájmů. K analýze Vašeho uživatelského chování používáme následující typy nástrojů:

- Statistika:

Pomocí statistických nástrojů měříme například počet stránek, které si zobrazíte.

- Sledování přesměrování:

Naši partneři v oblasti sledování přesměrování umístí na Váš počítač soubor cookie („soubor cookie pro přesměrování“), pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy příslušného partnera. Tyto soubory cookie ztrácejí obvykle po 30 dnech platnost. Pokud navštívíte naši online nabídku v době, kdy platnost souboru cookie nevypršela, můžeme spolu s příslušným partnerem v oblasti přesměrování rozpoznat, že určitý uživatel klikl na reklamu, a byl tak přesměrován na naši online nabídku. Tento nástroj lze využít i napříč několika zařízeními. Informace získané pomocí souboru cookie pro přesměrování slouží k získávání statistiky o přesměrování a zjištění celkového počtu uživatelů, kteří klikli na příslušnou reklamu a byli přesměrováni na webové stránky se příznakem pro sledování přesměrování.

- Retargeting:

Tyto nástroje vytvářejí uživatelské profily pomocí reklamních souborů cookie nebo reklamních souborů cookie třetích stran, takzvaných „web beacons“ (jedná se o transparentní grafiku, které se také říká pixely nebo pixely pro sledování), nebo pomocí obdobných technologií. Pomocí těchto nástrojů lze cílit reklamu na základě zájmů a sledovat četnost, s jakou si uživatel prohlíží určité reklamy. Za zpracování údajů odpovídá příslušný poskytovatel daného nástroje. Pro výše uvedené účely mohou tito poskytovatelé rovněž předávat informace třetím stranám. V této souvislosti platí informace o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Vezměte, prosím, na vědomí, že používání těchto nástrojů může zahrnovat předávání údajů příjemcům, kteří se nacházejí mimo EHP, kde není zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu s GDPR (například USA).

Podrobnější informace najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

 

i.    Google Analytics

Název: Google Analytics
Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Funkce: Analýza chování uživatelů (vyhledání stránky, počet uživatelů a návštěv, stažené položky), vytvoření pseudonymních uživatelských profilů na základě informací z více zařízení přihlášeného uživatele Google (sledování napříč několika zařízeními), rozšíření pseudonymních uživatelských údajů o informace specifické pro cílovou skupinu poskytnuté společností Google, retargeting, uživatelské testování, sledování konverzí a retargeting ve spojení s Google Ads

ii.    Tealium

Název: Tealium
Poskytovatel: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, USA
Function: Správa příznaků webových stránek prostřednictvím uživatelského rozhraní, integrace programových kódů na našich webových stránkách

iii.    Google Doubleclick

Název: Google Doubleclick
Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Funkce: Umisťování reklamy, opětovný marketing, sledování konverzí

iv.    Hotjar

Název: Hotjar
Poskytovatel: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funkce: Soubory cookies mohou sledovat, jak si uživatelé prohlížejí různé stránky; vytváření teplotních map, záznam relace, průzkumy/ankety

v. Optimizely

Název: Optimizely

Poskytovatel: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, USA
Funkce: Cookie umožňuje sledovat chování uživatelů napříč webovými stránkami, provádět UX testování a přizpůsobení uživateli

vi. Sklik

Název: Sklik

Poskytovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, ČR

Funkce: Službu Sklik využíváme na základě vašeho souhlasu. Tato služba umožňuje zobrazit návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a. s. (tzv. retargeting).

Za tímto účelem Sklik využívá vaši IP adresu (z důvodu správné geolokace) a informace o vlastnostech vašeho zařízení (pro správné cílení dle zařízení).

Tyto údaje nejsou žádným způsobem propojeny s vašimi údaji na Seznam.cz a jejich zpracování bude ukončeno nejpozději po 540 dnech.

Další informace o zpracování údajů v souvislosti se službou Sklik naleznete zde: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/.

6.3    Správa souborů cookie a sledovacích mechanismů

Nastavení souborů cookie a mechanismů pro sledování můžete spravovat ve svém prohlížeči nebo v našem nastavení ochrany osobních údajů.

Poznámka: Zvolená nastavení se vztahují pouze na prohlížeč, který v daném případě používáte.

6.3.1    Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete deaktivovat všechny soubory cookie, můžete tak učinit v nabídce nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkčnost webové stránky.

6.3.2    Správa nastavení souborů cookie a mechanismů pro sledování, které nejsou technicky nezbytné

Při návštěvě našich webových stránek se vás ve zvláštním okně zeptáme, zda souhlasíte s používáním komfortních souborů cookie, marketingových souborů cookie a mechanismů pro sledování.
Souhlas můžete kdykoli (s účinností do budoucna) odvolat v naší nabídce nastavení ochrany osobních údajů, případně jej zde můžete udělit i později.


7. Marketing Pixels

Název: Meta pixel

Poskytovatel: Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko

Společně s Metom odpovídáme za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů v naší online nabídce pomocí Meta pixelu.

Abychom vymezili příslušné odpovědnosti kvůli splnění povinností týkajících se společného zpracování v souladu s GDPR, uzavřeli jsme s Metookem dohodu o sdílené odpovědnosti. Hlavní části této dohody si můžete kdykoli přečíst na tomto odkazu: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Tato dohoda zejména určuje, jaká bezpečnostní opatření musí Meta zohlednit (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) a jak lze vůči Meti uplatnit práva subjektů údajů.

 

Funkce: Meta zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu prostřednictvím Meta pixelu kvůli vytváření zpráv o kampaních, sledování konverzí, událostem kliknutí a cílené reklamě mimo naši webovou stránku (retargetingu) na základě HTTP hlaviček (včetně IP adresy, vlastností zařízení a prohlížeče, adresy URL, odkazující adresy URL a vaší osoby), údaje konkrétního pixelu (včetně ID pixelu a souboru cookie Facebooku), chování při klikání, volitelné hodnoty (například konverze a typ stránky) a názvy polí formuláře (například „e-mail“, „adresa“ a „množství“ kvůli nákupu určitého produktu nebo služby).

Od Meti nedostáváme žádné osobní údaje, které se vás týkají. Namísto nich dostáváme anonymizované zprávy o kampaních, které se týkají cílového publika webu a výkonu reklamy.

Reklamy na základě zájmů od Metou se vám mohou přestat zobrazovat, když si změníte předvolby reklamy na webové stránce Meta. Používání souborů cookie třetích stran můžete deaktivovat, také když navštívíte odhlašovací stránku Digital Advertising Alliance na http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN nebo http://www.youronlinechoices.com.

 

 

Název: Google Ads Conversion Tracking Pixel

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Funkce: Google zpracovává vaše osobní údaje prostřednictvím „Google Ads Conversion Tracking Pixel“ na základě vašeho souhlasu. Jakmile ukončíte na naší webové stránce určitou akci (např. kliknutím), Google rozpozná tento cookie a uloží vaši akci jako takzvanou konverzi. Pokud budete procházet naše stránky a dokud platnost souboru cookie nevyprší, poznáme (my a Google), že jste nás našli prostřednictvím reklamy Google Ads. Soubor cookie je přečten a odeslán zpět do Google Ads s údaji o konverzích. Od společnosti Google nedostáváme žádné vaše osobní údaje, pouze statistická vyhodnocení, jako je celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a jaké akce byly provedeny.

Účast na měření konverzí Google Ads můžete ukončit tak, že deaktivujete soubor cookie sledování konverzí Google prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě nebudete zařazeni do statistik sledovacího nástroje. Nastavení cookies můžete ve svém prohlížeči kdykoli změnit. Pokud chcete soubory cookie obecně odmítnout, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás vždy informoval, kdy má být soubor cookie nastaven. Tímto způsobem se můžete rozhodnout pro každý jednotlivý soubor cookie, zda jej povolíte nebo ne. Zákaz všech „personalizovaných reklamních souborů cookie“ lze také docílit stažením a instalací pluginu prohlížeče z této stránky https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Více informací naleznete zde:https://policies.google.com/privacy


8.  Newsletter (informační zpravodaj)

V rámci naší online nabídky se můžete přihlásit k odběru newsletteru (informačního zpravodaje). K přihlášení používáme metodu takzvaného dvoufázového přihlášení, což znamená, že Vám newsletter ve formě e-mailu, zprávy WhatsApp, SMS nebo jiného typu oznámení zašleme teprve poté, kdy nám výslovně potvrdíte aktivaci této kliknutím na odkaz v oznámení. Pokud si již nepřejete newsletter odebírat, můžete odběr kdykoli ukončit odvoláním souhlasu, a to kliknutím na odkaz, který je uvedený v e-mailu či zprávě nebo v nastavení naší online nabídky. Případně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílu Kontakty.


9.    Externí odkazy

Naše online nabídky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran, zejména na poskytovatele, se kterými nemáme smluvní vztah. Nemáme žádný vliv na shromažďování a další zpracování osobních údajů(jako jsou například IP adresa nebo adresa URL stránky, na níž se odkaz nachází), ke kterému případně dojde kliknutím na odkaz třetí strany. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.


10.    Zabezpečení

Naši zaměstnanci a společnosti poskytující služby naším jménem jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat platné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Přijali jsme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení a chránili údaje, které spravujeme, zejména před riziky neúmyslného nebo protiprávního zničení, manipulace, ztráty, změny nebo neoprávněného sdělení či neoprávněného zpřístupnění. Naše bezpečnostní opatření se na základě technologického pokroku neustále zlepšují.


11.    Práva uživatelů

K uplatnění svých práv využijte údaje uvedené v oddílu Kontakty. Ujistěte se, prosím, že Vás budeme moci na základě poskytnutých údajů jednoznačně identifikovat.

Právo na informace a přístup

Máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme; pokud ano, máte právo na přístup ke svým osobním údajům.

Právo na opravu a výmaz

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo na doplnění nebo výmaz svých údajů.  

Nejsme povinni vyhovět žádosti o výmaz v případě údajů, které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností (např. pro účely vedení účetnictví). Pokud však přístup k těmto údajům již není zapotřebí, jejich zpracování omezíme (viz níže).

Omezení zpracování

Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo požadovat omezení zpracování svých údajů.

Přenositelnost údajů

Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo – pokud je to technicky proveditelné – požadovat předání těchto údajů třetí straně.

Námitka proti zpracování údajů

Dále máte právo podat námitku proti zpracování údajů, které je založeno na oprávněném zájmu. Zpracování Vašich údajů ukončíme, jestliže neprokážeme legální a legitimní důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu

Můžete také podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely. V tomto případě jsme povinni zpracování Vašich údajů za tímto účelem ukončit bez dalšího. Vezměte, prosím, na vědomí, že z organizačních důvodů může dojít k časové prodlevě mezi podáním námitky a ukončením zpracování Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Odvolání souhlasu

Pokud jste souhlasili se zpracováním svých údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu zůstává nezměněna.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad, který je příslušný podle místa Vašeho bydliště nebo na dozorový úřad, který je příslušný pro naši společnost. Tímto úřadem je:

Státní komisař pro ochranu osobních údajů a svobodu informací

Adresa:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, NĚMECKO

Korespondenční adresa:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, NĚMECKO

Telefon: +49 (711)/615541-0
Fax: +49 (711)/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Změny Informace o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit bezpečnostní opatření a opatření na ochranu údajů. V takových případech naši informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem upravíme. Věnujte proto, prosím, pozornost aktuální verzi naší informace o ochraně osobních údajů.


 

13. Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese, která je uvedena v oddílu Správce.

K uplatnění svých práv a k oznámení incidentů souvisejících s ochranou osobních údajů použijte tento odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=34e06089-8879-4d25-a67a-0fe012d2e960.

Pokud si přejete v souvislosti se zpracováním osobních údajů předložit návrhy nebo podat stížnost, doporučujeme Vám obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oddělení zabezpečení informací a ochrany osobních údajů (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NĚMECKO

nebo

mailto:DPO@bosch.com

Datum účinnosti: 02.06.2023.