Informácie o ochrane údajov


Informácie o ochrane údajov
Robert Bosch spol. s.r.o. (ďalej „Bosch Power Tools“, príp. „My“ alebo „Nás“) teší návštevnosť našich internetových stránok a mobilných aplikácií (spolu aj „online ponuka“) a váš záujem o náš podnik a naše výrobky.


Bosch Power Tools rešpektuje vaše súkromie
Ochranu vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú požiadavku, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Osobné údaje získané pri vašej návšteve našich online ponúk spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.


 

Zodpovedné miesto
Za spracovanie vašich údajov zodpovedá Bosch Power Tools; výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Naše kontaktné údaje sú:
Robert Bosch, spol. s r. o.,
Ambrušova 4,
821 04 Bratislava,
Slovenská republika,
Tel. +421 2 48 703 888
Email: kontakt@sk.bosch.com.


Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov
4.1 Kategórie spracovávaných údajov

Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:
• komunikačné údaje (napr. meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa)
• základné údaje zmluvy (zmluvný vzťah, záujem o výrobky, príp. zmluvy)
• história zákazníka
• vyúčtovanie na základe zmluvy a platobné údaje

4.2 Zásady

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje zmluvy, účtovnícke údaje a vyúčtovacie údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

Osobné údaje (vrátane IP adries) získavame, spracovávame a používame len vtedy, keď je na to právny základ alebo keď ste nám v rámci registrácie dali na to súhlas.

4.3 Účely spracovania a právny základ

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracujú vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

– Poskytnutie tejto online ponuky a zmluvné plnenie podľa našich zmluvných podmienok vrátane vyúčtovania. Za vyúčtovanie sa môže pokladať aj predaj pohľadávok
(právne základy: zmluvné plnenie, príp. predaj pohľadávok, oprávnený záujem z našej strany na efektívnom manažmente pohľadávok).

– Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov
(právne základy: splnenie našich záväzkov v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a na bezpečnosti našich ponúk).

– Zachovávanie a ochrana našich práv
(právny základ: náš oprávnený záujem na uplatnení a ochrane našich práv).

4.4 Log súbory

Pri každom použití internetu sa z vášho internetového prehliadača automaticky odovzdajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných log súborov.

Log súbory dočasne ukladáme na zisťovanie porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) a potom sa vymažú. Log súbory, ktorých ďalšie ukladanie na dokazovacie účely je potrebné, sa nevymažú až do definitívneho objasnenia príslušného prípadu a v jednotlivých prípadoch sa môžu odovzdať vyšetrovacím úradom.

Log súbory sa (bez alebo bez úplnej IP adresy) používajú aj na účely analýzy; pozri odsek Analýza webových stránok.

V log súboroch sa ukladajú predovšetkým nasledujúce informácie:
– IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého používateľ navštívil online ponuku;
– internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. HTTP referer);
– názov poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorého bola online ponuka navštívená;
– názov vyvolaného súboru, príp. informácie;
– dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;
– množstvo prenesených údajov;
– operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);
– Stavový kód HTTP (napr. „požiadavka úspešná“ alebo „požadovaný súbor sa nenašiel“).

4.5 Deti

Táto online ponuka nie je určená deťom mladším ako 13 rokov.


Odovzdanie údajov
5.1 Odovzdanie údajov iným zodpovedným miestam

Vaše osobné údaje odovzdáme iným zodpovedným miestam zásadne len vtedy, ak to je potrebné na zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretie miesta oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak na to existuje súhlas. Podrobnosti o účeloch spracovania a príslušných právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právny základ. Tretími stranami môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. Ak sú údaje odovzdané tretím stranám na základe oprávneného záujmu, vysvetlí sa to v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Okrem toho sa môžu údaje odovzdať iným zodpovedným miestam, ak by sme boli zaviazaní konať tak na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

5.2 Poskytovateľ služieb (všeobecne)

Poverujeme externých poskytovateľov služieb úlohami, ako predaj a marketing, manažment zmlúv, realizácia platieb, programovanie, dátový hosting a služby hotline. Starostlivo sme vybrali týchto poskytovateľov služieb a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom na to, či svedomito zaobchádzajú s údajmi, ktoré sú u nich uložené a či sú tieto údaje dostatočne zabezpečené. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k dôvernosti a dodržiavaniu zákonných podpisov. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch.

5.3 Poskytovatelia platobných služieb

Používame externých poskytovateľov platobných služieb.
Podľa toho, ktorý spôsob platby si pri objednávaní zvolíte, údaje získané na vybavenie platby (napr. bankové spojene alebo kreditné karty) odovzdáme kreditnej inštitúcii poverenej platbou alebo nami povereným poskytovateľom platobných služieb. Poskytovatelia platobných služieb čiastočne získajú a spracujú tieto údaje ako zodpovedné miesta. Do tej miery platia informácie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

5.4 Odovzdanie údajov príjemcom mimo EHS

Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom, ktorí majú svoje sídlo mimo EHS v tzv. tretích štátoch. V takomto prípade pred odovzdaním zabezpečíme, aby u príjemcu bola buď primeraná úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia EÚ komisie o primeranosti pre príslušnú krajinu alebo dohoda takzvaných štandardných zmluvných klauzúl Európskej únie s príjemcom), alebo váš súhlas na odovzdanie údajov.

Môžete u nás získať prehľad o príjemcoch v tretích krajinách a kópiu konkrétnych predpisov na zaistenie primeranej úrovne ochrany údajov. Použite na to údaje v odseku Kontakt.


Doba uloženia; lehoty uchovávania
Vaše údaje budeme uchovávať zásadne dovtedy, pokým to bude potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s tým spojených služieb, príp. pokým budeme mať oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní (napr. aj po splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu uskutočňovanom poštou). Vo všetkých ostatných prípadoch vymažeme vaše osobné údaje s výnimkou tých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na splnenie právnych záväzkov (napr. na základe daňovo-právnych a obchodno-právnych lehôt na uchovávanie údajov sme povinní podržať dokumenty, ako zmluvy a faktúry na určitú dobu).


Používanie cookies
7.1 Všeobecne

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky uložia vo vašom počítači. Ak túto online ponuku znova vyvoláte, váš prehliadač odošle obsah cookies príslušnému poskytovateľovi a umožní tak opätovnú identifikáciu koncového zariadenia. Prečítanie cookies nám umožní, aby sme našu online ponuku pre vás optimálne vytvorili a uľahčili vám jej používanie.

7.2 Vypnutie a vymazanie súborov cookie

Keď navštívite naše internetové stránky, zobrazí sa vyskakovacie okno s otázkou, či chcete cookies, ktoré sú umiestnené na našej stránke, povoliť alebo vypnúť v nastaveniach.

Ak sa rozhodnete nepovoliť cookies, potom sa vo vašom prehliadači uloží opt-out cookie. Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vášho nesúhlasu. Vypnutie cookies však môže viesť k tomu, že jednotlivé funkcie našich internetových stránok už nebudete mať k dispozícii. Prosím, berte do úvahy, že súbor opt-out cookie možno z technických dôvodov používať len pre prehliadač, ktorým bol vytvorený. Ak cookies vymažete alebo používate iný prehliadač, príp. iné koncové zariadenie, musíte opt-out uložiť nanovo.

Možnosti nastavenia sa ale netýkajú tých cookies, ktoré sa uložia počas vašej návštevy internetových stránok iných poskytovateľov.

Vo vašom prehliadači však môžete kedykoľvek vymazať všetky cookies. Informácie o tom nájdete vo funkcii Pomocník vášho prehliadača. Môže to však viesť k tomu, že jednotlivé funkcie už nebudete mať k dispozícii.

Okrem toho máte možnosť používanie cookies tretími stranami spravovať a deaktivovať prostredníctvom nasledovnej webovej stránky:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Nie sme prevádzkovateľmi tento webovej stránky, teda nezodpovedáme a nemáme vplyv na jej obsahy a dostupnosť.

7.3 Prehľad používaných cookies

V tomto odseku nájdete prehľad cookies, ktoré používame.

7.3.1 Bezpodmienečne potrebné cookies

Určité cookies sú potrebné, aby sme mohli bezpečne poskytnúť našu online ponuku. Do tejto kategórie patria napr.
– cookies, ktoré slúžia na identifikáciu alebo autentifikáciu našich používateľov;
– cookies, ktoré dočasne ukladajú určité údaje používateľov (napr. obsah nákupného košíka alebo online formulára);
– cookies, ktoré ukladajú určité preferencie používateľov (napr. nastavenia vyhľadávania alebo jazykové nastavenia);
– cookies, ktoré ukladajú údaje, aby sa zabezpečila bezporuchová reprodukcia videoobsahov, príp. audioobsahov.

7.3.2 Cookies na analýzu internetových stránok

Cookies na analýzu internetových stránok používame, aby sme mohli zaznamenávať správanie (napr. reklamné banery, na ktoré klikli, navštívené podstránky, vyhľadávania) našich používateľov a vyhodnotiť ich štatistickú formu.


Analýza webových stránok
Potrebujeme štatistické informácie o používaní našej online ponuky, aby sme ju mohli optimálnejšie prispôsobiť, zistiť jej dosah a vykonať prieskum trhu.

Na tento účel používame nástroje na analýzu webových stránok, ktoré sú opísané v tomto odseku.

Používateľské profily vytvorené týmito nástrojmi pomocou cookies na analýzu webových stránok alebo vyhodnocovaním log údajov sa nespájajú s osobnými údajmi. Nástroje buď vôbec nepoužívajú IP adresy používateľov, alebo ich hneď po získaní skrátia.

Poskytovatelia nástrojov spracovávajú údaje len ako spracovatelia podľa našich pokynov, a nie na vlastné účely.

Ku každému nástroju nájdete nižšie informácie ku každému poskytovateľovi a o tom, ako môžete zamietnuť získavanie a spracovanie údajov daným nástrojom.

Pri nástrojoch, ktoré pracujú s cookies opt-out, je treba mať na pamäti, že funkcia opt-out sa vzťahuje na zariadenie, príp. prehliadač a platí zásadne len pre práve používané koncové zariadenie, príp. používaný prehliadač. Ak používate viac koncových zariadení, príp. prehliadačov, opt-out musíte uložiť zvlášť na každom koncovom zariadení a v každom používanom prehliadači.

Okrem toho môžete zabrániť aj vytváraniu používateľských profilov celkovo tým, že všeobecne deaktivujete používanie cookies; pozri odsek Vypnutie a vymazanie súborov cookie.

8.1 WebTrends

WebTrends poskytuje WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA.

So získavaním a vyhodnocovaním vašich údajov týmto nástrojom môžete nesúhlasiť tým, že použijete možnosť opt-out pod nasledujúcim odkazom: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.


Externé odkazy
Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – s nami spojených poskytovateľov. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenesú na tretiu stranu (ako napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže konanie tretích strán, prirodzene, nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov týmito tretími stranami nezodpovedáme.


Zabezpečenie
Naši pracovníci a nami poverení poskytovatelia služieb sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení použiteľných zákonov o ochrane osobných údajov.

Príjmeme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené zvlášť pred rizikami neúmyselného alebo neoprávneného zničenia, pred manipuláciou, stratou, alebo zmenou prístupom neoprávnených osob k nim alebo ich neoprávneným poskytnutím. Naše bezpečnostné opatrenia sa technickým vývojom neustále zlepšujú.


Práva používateľov
Na uplatnenie vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte, aby bola možná jednoznačná identifikácia vašej osoby.

Právo na informácie a vysvetlenie

Máte právo dostať od nás informácie o spracovaní vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informácie so zreteľom na osobné informácie, ktoré o vás spracovávame.

Právo na opravu a vymazanie

Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – ak sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie vašich údajov.
Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k týmto údajom, ich spracovanie sa obmedzí (pozri ďalej).

Obmedzenie spracovania

Môžete od nás požadovať – ak sú splnené zákonné predpoklady – aby sa spracovanie údajov obmedzilo.

Odmietnutie spracovania údajov

Okrem toho máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme vaše údaje spracovávali. Spracovanie vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odmietnutie priameho marketingu

Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov na reklamné účely („Odmietnutie reklamy“). Prosím, myslite na to, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k tomu, že vaše odmietnutie a používanie vašich údajov v rámci už začatej kampane môže kolidovať.

Odmietnutie spracovania údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“

Navyše máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme spracovali vaše údaje, pokiaľ sa opierajú o právny základ oprávneného záujmu. Spracovanie vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odvolanie súhlasu

Ak ste poskytli súhlas na spracovanie vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Zákonnosť spracovania vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.

Prenášateľnosť údajov

Ďalej máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom štruktúrovanom elektronickom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané tretej strane.

Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad nad ochranou údajov. Navyše sa môžete obrátiť na úrad pre dohľad nad ochranou údajov príslušný pre vaše bydlisko, príp. vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre dohľad nad ochranou údajov. Je to:

Office For Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovak Republic
Secretariat: +421/2/32313214
Fax: +421/2/32313234
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


Zmena informácie o ochrane údajov
Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch vhodne prispôsobíme aj naše informácie o ochrane údajov. Prosím, pozrite si preto aktuálnu verziu našej informácie o ochrane údajov.


Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Zodpovedná osoba“.

Na uplatnenie vašich práv použite nasledujúci odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBSK.

Ak chcete nahlásiť udalosti súvisiace s ochranou osobných údajov, použite nasledujúci odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho referenta ochrany údajov:


Pán
Matthias Goebel
Koncernový splnomocnenec na ochranu údajov
Bezpečnosť informácií a ochrana skupiny Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
NEMECKO

alebo

mailto: DPO@bosch.com


Stav: 11.12.2018