Polityka prywatności


1.    Informacje o polityce prywatności

ROBERT BOSCH Sp. z o.o. (w dalszej części "Bosch Power Tools" bądź "My" lub "Nam") cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "ofertą online") oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.


2.    Bosch Power Tools szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.


3.    Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Bosch Power Tools; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco:

ROBERT BOSCH Sp. z o.o.,

ul. Jutrzenki 105,
02-231 Warszawa,
Polska,
Numer telefonu +48 (0) 22 715 40 00.


4.    Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

4.1. Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

– dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP);
– dane referencyjne umowy (stosunek umowny, interes związany z produktem bądź umową);
– historia klienta;
– dane rozliczeniowe umowy i dane płatnicze.

4.2. Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.

4.3. Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:


–  Udostępnienie tej oferty online i wykonanie umowy zgodnie z naszymi warunkami umowy, łącznie z rozliczeniem. Do rozliczenia może zaliczać się również sprzedaż wierzytelności
(podstawy prawne: wykonanie umowy bądź w przypadku sprzedaży wierzytelności uzasadniony interes z naszej strony w efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami).

–  Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa
(podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).

– Autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody.
(podstawa prawna: zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).

– Badania produktowe bądź konsumenckie przez pocztę elektroniczną i/lub telefon, o ile udzielili Państwo na nie wyraźnej zgody
(podstawa prawna: udzielenie zgody).
Adnotacja: jeżeli do badań włączymy instytut badania rynku, będzie on działał wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi poleceniami.

– Przeprowadzanie konkursów lub akcji rabatowych zgodnie z odnośnymi warunkami konkursów lub warunkami akcji rabatowych
(podstawa prawna: wykonanie umowy).

– Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy przez pocztę elektroniczną bądź SMS/MMS
(podstawa prawna: udzielenie zgody).

– Zachowanie i obrona naszych praw
(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

4.4. Logowanie za pośrednictwem centralnego portalu Bosch-ID

Zalogowanie się celem skorzystania z naszej oferty online jest możliwe wyłącznie przy użyciu centralnego portalu Bosch-ID. Centralny portal Bosch-ID został opracowany przez spółkę Robert Bosch GmbH na potrzeby RB Group celem umożliwienia wspólnym użytkownikom korzystania z ofert różnych przedsiębiorstw należących do grupy przy użyciu jednolitych danych logowania, a także celem zwiększenia bezpieczeństwa danych.

Podmiotem odpowiedzialnym za udostępnianie serwisu logowania jest spółka Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Niemcy („RBG”).

W odniesieniu do rejestracji w centralnym portalu Bosch-ID w RBG obowiązują Ogólne Warunki Korzystania dotyczące rejestracji oraz korzystania z centralnego portalu Bosch-ID , a także Informacje w sprawie polityki prywatności centralnego portalu Bosch-ID RBG.

Po dokonaniu rejestracji można korzystać z danych logowania stosowanych w odniesieniu do centralnego portalu Bosch-ID także do zalogowania się celem korzystania z niniejszej oferty online. Do tego celu udostępniliśmy okno logowania RBG do centralnego portalu Bosch-ID. RBG potwierdza nam Państwa uprawnienia i udostępnia nam dane referencyjne (np. nazwisko, imię, datę urodzenia, nazwę firmy, adres e-mail, numery telefonu, adres pocztowy) niezbędne do korzystania z naszej oferty. Państwa hasło nie jest nam przekazywane.

W kwestii przekazywania pozostałych danych związanych z centralnym portalem Bosch-ID w ramach grupy Bosch odsyłamy do Informacji w sprawie polityki prywatności centralnego portalu Bosch-ID RBG.

4.5. Pliki dziennika

Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.

Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.
Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa.

W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:
– adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
– adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
– nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;
– nazwa pobranych plików bądź informacji;
– data i godzina oraz czas trwania pobierania;
– ilość przesłanych danych;
– system operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej, łącznie z zainstalowanymi wtyczkami (np. do Flash Playera);
– kod statusu http (np. "zapytanie powiodło się" lub "nie znaleziono żądanego pliku").

4.6. Dzieci

Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia.


5.    Przekazywanie danych

5.1. Przekazywanie danych innym podmiotom odpowiedzialnym

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.

5.2. Dostawcy usług (ogólnie)

Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.

5.3. Dostawcy usług płatniczych

Angażujemy zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
Zależnie od tego, jaką metodę płatności wybiorą Państwo w procesie zamówienia, dane zebrane w celu realizacji płatności (np. dane konta bankowego lub karty kredytowej) przekazujemy instytucji kredytowej realizującej płatność lub zaangażowanym przez nas dostawcom usług płatniczych. Po części dostawcy usług płatniczych zbierają i przetwarzają te dane również jako podmioty odpowiedzialne. Obowiązują wtedy informacje o polityce prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

5.4. Przekazywanie odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub dostępna była Państwa zgoda na przekazywanie danych.

Można u nas uzyskać rozeznanie co do odbiorców w krajach trzecich i otrzymać kopię konkretnie uzgodnionych regulacji dotyczących zapewniania odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę wykorzystać do tego dane zawarte w punkcie Kontakt.


6.    Okres zapisania; terminy przechowywania

Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).


7.    Konkursy lub akcje rabatowe

Jeżeli uczestniczą Państwo w naszym konkursie lub w naszej akcji rabatowej, wykorzystujemy Państwa dane do powiadomienia o wygranej i do reklamy naszych produktów w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź o ile wyrazili Państwo na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów lub akcji rabatowych znajdują się w warunkach udziału w nich.


8.    Wykorzystywanie ciasteczek

Informacje ogólne

W trakcie korzystania z naszej oferty mogą być używane pliki cookies i inne mechanizmy śledzenia.
Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online.

Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. W szczególności przetwarzamy informacje za pomocą technologii pikseli i / lub podczas analizy plików dziennika.
 
Kategorie Cookies
Rozróżniamy pliki cookie, które są obowiązkowo wymagane dla funkcji technicznych usługi online oraz takie pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są obowiązkowo wymagane dla technicznej funkcji usługi online.
Zasadniczo można korzystać z usługi online bez plików cookie, które służą innym celom niż techniczne.

Technicznie wymagane Cookies
Przez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zapewnić technicznego świadczenia usługi online. Obejmują one np. pliki cookie przechowujące dane w celu zapewnienia płynnej reprodukcji materiału wideo lub audio.

Takie pliki cookie zostaną usunięte po opuszczeniu witryny.

Pliki cookies i mechanizmy śledzące, które technicznie nie są wymagane
Używamy tylko takich plików cookie i mechanizmów śledzenia, na które uprzednio wyraziłeś zgodę. Rozróżniamy dwie podkategorie w odniesieniu do tych plików cookie i mechanizmów śledzenia:

Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie ułatwiają działanie, a tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej usługi online; na przykład twoje ustawienia językowe mogą być zawarte w tych cookies.

Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia

Ogólnie:
Korzystając z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie pokazać Ci oferty na podstawie Twoich zainteresowań, wynikające z analizy Twojego zachowania:

Statystyka:
Za pomocą narzędzi statystycznych mierzymy np. liczba wyświetleń strony.

Śledzenie konwersji:
Nasi partnerzy śledzący konwersję umieszczają plik cookie na Twoim komputerze ("plik cookie konwersji"), jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy danego partnera. Zwykle te pliki cookie nie są już ważne po 30 dniach. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i odpowiedni partner konwersji możemy rozpoznać, że dany użytkownik kliknął reklamę, a tym samym został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służącego do konwersji służą do kompilowania statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani do witryny z tagiem śledzenia konwersji.

- Wtyczki społecznościowe
Niektóre strony naszego serwisu internetowego zawierają treści i usługi innych dostawców (np. Facebook, Twitter), które mogą również wykorzystywać pliki cookie i aktywne moduły. Więcej informacji na temat wtyczek społecznościowych można znaleźć w sekcji na temat wtyczek społecznościowych

- Retargetowanie
Narzędzia te tworzą profile użytkowników za pomocą reklamowych plików cookie lub plików cookie innych firm, tzw. "Web beacons" (niewidoczna grafika określana również jako piksele lub piksele śledzące) lub za pomocą porównywalnych technologii. Są one używane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach i kontrolowania częstotliwości, z jaką użytkownik patrzy na określone reklamy. Odpowiedni dostawca jest Administatorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z narzędziem. Dostawcy narzędzi mogą ujawniać informacje także stronom trzecim w wyżej wymienionych celach. Proszę zanotować uwagi dotyczące ochrony danych odpowiedniego dostawcy w tym kontekście.

Należy pamiętać, że korzystanie z narzędzi może obejmować transfer danych do odbiorców spoza EOG, gdzie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z GDPR (np. USA). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z poniższym opisem poszczególnych narzędzi marketingowych

Nazwa: WebTrends
Dostawca: WebTrends Inc., 851 SW 6th  Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA
Funkcja: Analizuje zachowania użytkowników (odsłony strony, liczę odwiedzających I odwiedzin, pobrań).

Nazwa: Google Analytics
Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcja: Analizuje zachowania użytkowników Analyses user behaviour (odsłony strony, liczbę odwiedzających I odwiedzin, pobrań) testy UX.

Nazwa: Tealium
Dostwca: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcja:  Tworzy segmenty I profile w rzeczywistym czasie, zarządzanie tagami.  
Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia
Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmy śledzenia w zakładce i/lub ustawienia prywatności.

Uwaga: Ustawienia, które wprowadziłeś, odnoszą się do tylko do przeglądarki używanej w każdym przypadku.
Zarządzanie Twoimi ustawieniami w odniesieniu do plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest wymagane technicznie

Odwiedzając nasze strony internetowe, użytkownik zostanie poproszony w warstwie cookie, czy zgadzasz się na użycie przez nas odpowiednio plików cookie, marketingowych plików cookie lub mechanizmów śledzenia.
W naszych ustawieniach prywatności możesz wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić zgodę w późniejszym terminie.


9.    Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych

W naszej ofercie online używamy wtyczek społecznościowych różnych serwisów;są one opisane pojedynczo w niniejszym punkcie.

Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli nie posiadacie konta użytkownika u tego dostawcy lub akurat nie jesteście tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA).

Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek.
Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego.

Jeśli nie chcą Państwo, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.

Wtyczki Facebooka

Facebook jest prowadzony pod adresem www.facebook.com przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, i pod adresem www.facebook.de przez firmę Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/plugins; informacje na temat polityki prywatności Facebooka znajdują się tutaj: http://www.facebook.com/policy.php.


10.    Newsletter

10.1. Newsletter z rejestracją opt-in; prawo odwołania

W ramach naszej oferty online mogą Państwo subskrybować newsletter. Stosujemy do tego tzw. metodę double opt-in, zgodnie z którą dopiero wtedy będziemy przysyłać Państwu newsletter przez pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe (jak np. WhatsApp), SMS lub wiadomość typu Push, gdy wcześniej przez kliknięcie na link w powiadomieniu potwierdzicie wyraźnie aktywację usługi newslettera. Jeśli później zdecydują się Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, możecie w każdej chwili zakończyć subskrypcję, odwołując swoją zgodę. Odwołanie w przypadku newslettera e-mailowego odbywa się poprzez zamieszczony w nim link, ewentualnie w ustawieniach administracyjnych odnośnej oferty online. Alternatywnie proszę skontaktować się z nami poprzez dane zamieszczone w punkcie Kontakt.


11.    Zewnętrzne linki

Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − oferentów z nami niepowiązanych. Po kliknięciu linku nie mamy wpływu na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych przekazywanych podmiotowi trzeciemu w wyniku kliknięcia linku (przykładowo adresu IP lub URL strony, na której znajduje się link), ponieważ postępowanie podmiotów trzecich jest siłą rzeczy poza naszą kontrolą. Nie bierzemy odpowiedzialności za przetwarzanie tego typu danych osobowych przez te osoby trzecie.


12.    Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy oraz zaangażowane przez nas przedsiębiorstwa usługowe mają obowiązek zachowywania dyskrecji oraz przestrzegania przepisów stosownych ustaw z zakresie polityki prywatności.

Podejmujemy wszelkie wymagane działania techniczne i organizacyjne pozwalające zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz ochronę administrowanych przez nas Państwa danych osobowych w szczególności przed ryzykiem przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, zmanipulowania, utraty, zmiany, bądź nieupoważnionego ujawnienia, względnie przed nieupoważnionym dostępem do nich. Nasze działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


13.    Prawa użytkowników

Celem dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z informacji zawartych w rozdziale Kontakt. Proszę przy tym upewnić się, że będziemy mieć możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Państwa osoby.

Prawo do informacji:
Mają Państwo prawo do uzyskiwania od nas informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych. W tym zakresie mogą Państwo skorzystać z prawa do informacji odnoszących się do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas.

Prawo do korygowania i usuwania danych:
Mają Państwo prawo zażądać od nas skorygowania błędnych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia bądź usunięcia Państwa danych.
Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych, bądź podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli dostęp do takich danych nie jest potrzebny, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz niżej).

Ograniczenie przetwarzania:
Mają Państwo prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – ograniczenie przetwarzania Państwa danych.

Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:
Ponadto mają Państwo możliwość wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych („Sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na względzie, że ze względów organizacyjnych może dojść do zbiegnięcia się w czasie wyrażenia sprzeciwu oraz wykorzystywania Państwa danych w ramach rozpoczętej już kampanii.

Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej „uzasadniony interes”:
Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.

Cofnięcie zgody:
Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania Państwa danych dokonywanego do momentu cofnięcia zgody.

Przenoszalność danych:
Ponadto mają Państwo prawo do otrzymywania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym maszynowo formacie, względnie – o ile jest to technicznie wykonalne – zażądania przekazania danych podmiotowi trzeciemu.

Prawo do wniesienia odwołania w organie nadzorczym:
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania w organie ochrony danych. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, względnie kraju związkowego, bądź organu ochrony danych właściwego dla naszej siedziby. W tym zakresie:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
PL 00-193 Warszawa
Infolinia UODO: + 48 606-950-000
E-Mail:  kancelaria@uodo.gov.pl


14.    Zmiana informacji w sprawie polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w działaniach zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, o ile będzie to niezbędne ze względu na postęp technologiczny. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze informacje w sprawie polityki prywatności. Z tego względu należy zawsze zwracać uwagę na aktualną wersję naszej informacji w sprawie ochrony danych osobowych.


15.    Kontakt

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie "Podmiot odpowiedzialny".

Aby dochodzić swoich praw, prosimy kliknąć w ten link: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBPL.

W celu powiadomienia o incydentach związanych z ochroną danych osobowych należy skorzystać z poniższego linku: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

W odniesieniu do dochodzenia swoich praw oraz do sugestii i zażaleń dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz do odwołania swojej zgody zalecamy, by zwrócili się Państwo do Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer)
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart, GERMANY
lub na adres mailowy: DPO@bosch.com


Stan na 10.11.2020