zum Seitenanfang

Meddelande från Dremel om uppgiftsskydd


1.    Meddelande om uppgiftsskydd

Bosch Power Tools B.V. (hädanefter kallat ”Dremel”, ”vi” eller ”oss”) välkomnar dig till våra internetsidor och mobilapplikationer (även kallade ”onlineerbjudanden”). Vi tackar dig för ditt intresse av vårt företag och våra produkter.


2.    Dremel respekterar din integritet

Skydd av integritet och affärsinformation spelar en viktig roll under samtliga steg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter som samlas in under dina besök bland våra onlineerbjudanden konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade regleringar.

Uppgiftsskydd och informationssäkerhet utgör en del av vår företagspolicy.


3.    Registeransvarig

DREMEL är registeransvarig för behandling av dina uppgifter. Undantag för detta anges i detta meddelande om uppgiftsskydd.


Vår kontaktinformation:

DREMEL Europe

Bosch Power Tools B.V.

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

Nederländerna

Telefonnummer +31 (0)76-5795-000

Faxnummer +31 (0)76-5875-431

Onlinekontakt


4.    Insamling, behandling och användning av personuppgifter

4.1  Behandlade uppgiftskategorier

Följande uppgiftskategorier behandlas:

•      Kommunikationsuppgifter (t.ex namn, telefonnummer, e-post, adress och IP-adress)

•      Överföring av uppgifter som rör planering och reglering

4.2  Principer

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på detta är namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, avtalsuppgifter i mastersystem och uppgifter rörande avtalsredovisning och -betalning som anger en individs identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adresser) endast om det föreligger en rättslig grund för detta eller om du har givit ditt samtycke till behandling eller användning av sådana personuppgifter, t.ex. genom registrering.

4.3  Behandlingens syfte och rättsliga grund

Vi och de serviceleverantörer som vi anlitar behandlar dina personuppgifter i följande syfte:


4.3.1    Tillhandahålla dessa onlineerbjudanden


(Rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelse. Följande villkor gäller: länk ).


4.3.2    Svara på användares förfrågningar via ett kontaktformulär


(Rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelse eller legitimt intresse av produkt-/tjänsteförbättringar).


4.3.3    Åtgärda avbrott i tjänsten och säkerhetsfrågor.


(Rättslig grund: uppfyllande av rättsliga förpliktelse rörande uppgiftssäkerhet och legitimt intresse av att åtgärda avbrott i tjänsten och skydda våra erbjudanden).


4.3.4    Skydda och försvara våra rättigheter.


(Rättslig grund: ett legitimt intresse av att skydda och försvara våra rättigheter).


4.3.5    Vår egen och andras marknadsföring och marknadsundersökning/kundanalys enligt lag eller genom inhämtat samtycke.


(Rättslig grund: samtycke/vårt legitima intresse av direkt marknadsföring som följer uppgiftsskydds- och konkurrenslagstiftning).


4.3.6    Produkt- och kundundersökningar som genomförs via e-post och/eller telefon efter kundens uttryckliga samtycke.

(Rättslig grund: samtycke).


4.3.7    Arrangera utlottningar eller rabattkampanjer i enlighet med respektive villkor rörande sådana aktiviteter.


(Rättslig grund: uppfyllande av avtalsförpliktelse).


4.3.8    Skicka e-post eller SMS/MMS-nyhetsbrev efter mottagarens samtycke.

(Rättslig grund: samtycke).

4.4     Registrering

Din registrering krävs om du vill använda eller få åtkomst till förmåner som vi reglerar i ett avtal. I samband med din registrering samlar vi in de personuppgifter som krävs för avtalets uppfyllande (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress [i förekommande fall] och information om önskad betalningsmetod eller kontoinnehavare) och andra uppgifter (i förekommande fall och på frivillighetsbasis). Obligatorisk information markeras med *.

4.5   Registrering via MyDremel

Du kan registrera dig via MyDremel för att få ett extra registreringsår. MyDremel ger dig tillgång till en app där du kan registrera dina Dremel-verktyg. 

 

Registreringen och sekretessmeddelandet Villkor gäller om du vill ansöka om MyDremel.

 

Du kan utnyttja det här erbjudandet när du har slutfört registreringen. I detta syfte tillhandahåller vi en registreringsmall för MyDremel-ID:t. Dremel kommer sedan att bekräfta ditt godkännande och tillhandahålla oss de grundläggande uppgifter som krävs för att ta del av våra erbjudanden (t.ex. efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer och postadress). Ditt lösenord kommer inte att skickas till oss.

 

Se meddelandet om uppgiftsskydd gällande ytterligare uppgiftsöverföringar inom Bosch Group kopplat till MyDremel-appen. Du kan när som helst avbryta ditt MyDremel-användaravtal genom att avregistrera dig. Gör detta genom att klicka på följande länk: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNB/lang/sv-SE/enter/

4.6  Loggfiler

Varje gång du använder internet överför din webbläsare viss information som vi lagrar i så kallade loggfiler.

Vi lagrar loggfiler i syfte att fastställa avbrott i tjänsten och av säkerhetsskäl (t.ex. undersökning av attacker) i 7 dagar, varefter filerna raderas. Loggfiler som måste behandlas i bevissyfte raderas inte förrän incidenten i fråga har fått en lösning och kan i vissa fall överlämnas till undersökande myndighet.

Följande information sparas i loggfiler:

-    IP-adress (internetprotokolladress) för den enhet med vilken omlinererbjudandet nås

-    Internetadress för den webbplats från vilken onlineerbjudandet nås (ursprunglig URL eller hänvisande URL)

-    Namn på den tjänsteleverantör från vilken åtkomst till onlineerbjudandet sker

-    Namn på de filer eller den information som är föremål för åtkomsten

-    Uppgiftsåtkomstens varaktighet, datum och tid

-    Överförd uppgiftsmängd

-    Det operativsystem och den information som används i webbläsaren, inklusive installerade tillägg (t.ex. Flash Player)

-    http-statuskod (t.ex ”Begäran utförd” eller ”Begärd fil kan inte hittas”)

4.7     Minderåriga

Detta onlineerbjudande är inte avsett för personer under 16 år.

4.8     Uppgiftsöverföring till andra registeransvariga

Dina personuppgifter öveförs endast till andra registeransvariga om detta krävs för uppfyllande av avtalsvillkor, om vi eller en tredje part har ett legitimt intresse av överföringen av uppgifter eller om du har givit ditt samtycke. Information om rättslig grund och mottagare eller mottagarkategorier finns i avsnittet Behandlingens syfte och rättsliga grund. Tredje part kan även vara andra företag i Bosch-koncernen. Uppgifter som överförs till tredje part baserat på legitimt intresse förklaras i detta meddelande om uppgiftsskydd.


Uppgifter kan även överföras till andra registeransvariga när vår skyldighet till detta åberopas enligt lagstadgade regleringar eller på tvingande administrativ eller juridisk uppmaning.

4.8.1    Tjänsteleverantörer (allmänt)

Vi anlitar externa leverantörer för tjänster som programmering av och värdskap för uppgifter. Vi väljer sådana tjänsteleverantörer med omsorg och övervakar dem på regelbunden basis, speciellt vad gäller deras digitala behandling och skydd av lagrade uppgifter. Samtliga tjänsteleverantörer är skyldiga att tillförsäkra konfidentialitet och följa lagstadgade bestämmelser. Tjänsteleverantörer kan även vara andra företag i Bosch-koncernen.

4.9       Överföring till mottagare utanför EES

Vi kommer eventuellt att överföra personuppgifter till mottagare i så kallade tredjeländer utanför EES.

I sådana fall tillförsäkrar vi före överföringen att uppgiftsmottagaren tillhandahåller en viss nivå av uppgiftsskydd (enligt ett beslut av Europeiska kommissionen rörande landets lämplighet eller en överenskommelse som bygger på EU:s typklausuler med mottagaren) eller att du ger ditt samtycke till överföringen.

Du äger rätt till översikt över mottagare i tredjeländer och en kopia på överenskomna bestämmelser rörande lämplig nivå av uppgiftsskydd. Använd informationen i kontaktavsnittet för detta syfte.

4.10     Lagringens varaktighet och hållperioder

Vi lagrar dina uppgifter så länge som det krävs för att tillhandahålla våra onlineerbjudanden och relaterade tjänster eller så länge vi har ett legitimt intresse av att lagra uppgifterna (vi kan t.ex. ha ett legitimt intresse av marknadsföring via post efter uppfyllande av våra avtalsförpliktelser). I övriga fall kommer vi att radera dina personuppgifter, med undantag för den uppgiftslagring vi är skyldig till enligt rättsliga förpliktelser (t.ex. hållperioder under vilka vi tillhandahåller dokument som avtal och fakturor till skattemyndigheter under viss tid).


5.       Utlottningar och rabattkampanjer

Om du deltar i utlottningar eller rabattkampanjer använder vi dina uppgifter till att informera dig om eventuella vinster och marknadsföra våra produkter i den utsträckning som lagen eller ditt samtycke tillåter. Information om utlottningar och rabattkampanjer finns i respektive villkor för deltagande.


6.       Bruk av kakor

Kakor och spårningsfunktioner kan förekomma i tillhandahållandet av vår onlinetjänst.

Kakor är små textfiler som kan lagras på din enhet när du besöker vår onlinetjänst.

Spårning möjliggörs med olika tekniker. Vi behandlar information i huvudsak genom pixelteknik och/eller loggfilsanalys.

6.1     Kategorier

Vi skiljer mellan kakor som är obligatoriska för onlinetjänstens tekniska funktioner och kakor/spårningsmekanismer som inte krävs för onlinetjänstens tekniska funktioner.

Det går i allmänhet att använda onlinetjänsten utan kakor som inte tjänar ett tekniskt syfte.

6.1.1    Kakor som tjänar ett tekniskt syfte

Med kakor som tjänar ett tekniskt syfte menar vi de kakor som krävs för att onlinetjänsten ska kunna tillhandahållas. Detta inkluderar kakor som lagrar data för korrekt återgivning av ljud och bild.

Sådana kakor raderas när du lämnar webbplatsen.

6.1.2    Kakor och mekanismer som inte tjänar ett tekniskt syfte

Vi använder endast kakor och spårningsmekanismer efter att du ger ditt samtycke vid varje enskilt tillfälle. Undantaget är den kaka som sparar dina sekretessinställningar (val). Denna kakas ställs in baserat på legitimt intresse.

Vi skiljer mellan två underkategorier av sådana kakor och spårningsmekanismer:

6.2     Komfortkakor

Dessa kakor underlättar användning så att du kan gå igenom vår onlinetjänst mer komfortabelt (dina språkinställningar kan t.ex. inkluderas i dessa kakor).

6.3     Marknadsföringskakor och spårningsmekanismer

Allmänt

Genom att använda marknadsföringskakor och spårningsmekanismer kan vi och våra partner visa erbjudanden som baseras på dina intressen och en analys av ditt användarbeteende:

– Statistik:

Med hjälp av analysverktyg kan vi fastställa hur många sidor du visar, etc.

– Konverteringsspårning:

Våra partner placerar en kaka på din dator (konverteringskaka) om du har nått vår webbsida via en annons hos partnern. Sådana kakor varar i regel inte längre än 30 dagar. Om du besöker sidor på vår webbplats där denna kaka är aktiv, kan vi och relevant konverteringspartner se att en viss användare har klickat på annonsen och vidarebefordrats till vår webbplats. Detta kan även ske över flera enheter. Den information som erhålls från en konverteringskaka används för skapande av konverteringsstatistik och registrering av det totala antalet användare som har klickat på respektive annons och vidarebefordrats till en webbplats som har en tagg för konverteringsspårning.

– Omdirigering:

Dessa verktyg skapar användarprofiler med hjälp av annonskakor från oss eller tredje part (”web beacons”, osynlig grafik som även kallas pixlar och spårningspixlar) eller liknande teknik. De används för interessebaserad annonsering och registrering av hur ofta användaren tittar på vissa annonser. Relevant leverantör är den registeransvarige för uppgiftsbehandlingen i samband med verktyget. Leverantören av tjänsterna kan även yppa information till tredje part i de syften som anges ovan. Se meddelande om uppgiftsskydd för varje relevant leverantör.

Observera att bruk av verktygen kan inkludera överföring av dina uppgifter till mottagare utanför EES där det inte föreligger något uppgiftsskydd som GDPR (t.ex. USA). Du hittar mer information om detta i följande beskrivningar av enskilda marknadsföringsverktyg.

6.3.1   Namn: Optimizely

Leverantör: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105

Funktion: Kakan kan spåra användarens beteende mellan olika webbplatser, UX-test

6.3.2    Monetate

Namn: Monetate


Leverantör: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA.


Funktion: kaka som kan följa användarbeteenden på flera webbplatser, UX-tester


6.3.3    Google Analytics

Namn: Google Analytics


Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.


Funktion: analys av användarbeteende (sidhämtning, antal besökare/besök samt nedladdningar), skapande av pseudonymförsedda användarprofiler baserat på information från flera enheter om inloggade Google-användare (enhetsövergripande spårning), komplettering av pseudonymförsedda användaruppgifter med gruppspecifik information från Google, omdirigering, UX-testning, konverteringsspårning och omdirigering i samband med Google Ads


6.3.4    Tealium

Namn: Tealium


Leverantör: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 9212.


Funktion: administration av webbplatstaggar via ett användargränssnitt och integration av programkoder på våra webbplatser.


6.3.5    Hotjar

Namn: Hotjar


Leverantör: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta.


Funktion: kakor kan spåra hur användare går mellan olika sidor samt skapa värmekartor, sessionsinspelningar och undersökningar/enkäter.


6.3.6 Google AdSense

Namn: Google AdSense

Leverantör: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. (”Google”).

Funktion: Google Adsense kan hjälpa oss med utplacering av annonser, ny marknadsföring och konverteringsspårning

 

6.4       Hantering av kakor och spårningsmekanismer

Du kan hantera dina inställningar av kakor och spårningsmekanismer i webbläsaren och/eller våra sekretessinställningar.

OBS! Dina inställningar avser endast den webbläsare som används för tillfället.

6.4.1    Avaktivering av alla kakor

Om du vill avaktivera alla kakor ska du göra det i dina webbläsarinställningar. Observera att denna åtgärd kan påverka webbplatsens funktionalitet.

6.4.2    Hantering av dina inställningar rörande kakor och spårningsmekanismer som inte tjänar ett tekniskt syfte

När du besöker våra webbplatser tillfrågas du om du samtycker till vårt bruk av komfortkakor, marknadsföringskakor eller spårningsmekanismer.

I våra sekretessinställningar kan du dra tillbaka ditt samtycke för framtida bruk med möjlighet att åter ge samtycke vid ett senare tillfälle.


7. Marketing Pixels

Namn: Facebook Pixel

Leverantör: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Tillsammans med Facebook är vi ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för behandlingen av dina personuppgifter i vårt onlineerbjudande med Facebook Pixel.

För att definiera respektive ansvar för fullgörandet av skyldigheter enligt GDPR för gemensam behandling har vi slutit ett delat ansvarsavtal med Facebook. Du kan se huvudpunkterna i avtalet när som helst under följande länk: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Detta styr i synnerhet vilka säkerhetsåtgärder Facebook måste ta hänsyn till (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) och hur de registrerades rättigheter kan hävdas gentemot Facebook.

 

Funktion: Facebook behandlar dina personuppgifter på basis av ditt samtycke genom Facebook Pixel för generering av kampanjrapporter, konverteringsspårning, klickhändelser och riktad annonsering utanför vår webbplats (omdirigering) på basis av HTTP-rubriker (inklusive IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper, webbadress, hänvisningsadress, din person), Pixel-specifik data (inklusive Pixel ID och Facebook-cookie), klickbeteende, valfria värden (som konverteringar, sidtyp), formulärfältnamn (som "e-post", "adress" , "kvantitet" för att köpa en produkt eller tjänst)

Vi får inga personuppgifter om dig från Facebook, utan tar emot anonymiserade kampanjrapporter om webbplatsens målgrupp och annonsprestanda.

Du kan sluta få intressebaserade annonser från Facebook genom att ändra dina annonspreferenser på Facebooks webbplats. Alternativt kan du avaktivera användningen av tredjeparts cookies genom att besöka Digital Advertising Alliances avanmälningssida på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller http://www.youronlinechoices.com webbsidan.

Du hittar mer information på: https://www.facebook.com/policy


 

8. Social inloggning (inloggning via sociala nätverk)

Vi ger dig möjlighet att logga in på våra onlineerbjudanden via social inloggning, t.ex. Facebook Connect och Twitter.


I registreringssyfte vidarebefordras du till det respektive sociala nätverkets sida för att logga in med dina uppgifter. Det betyder att ditt konto hos respektive nätverk länkas till vår tjänst. Detta medför att informationen i din offentliga profil, din e-postadress och ID-taggarna för dina nätverksvänner, inklusive andra uppgifter som är relevanta, överförs till oss via det sociala nätverket.


Det sociala nätverk som används för registreringen erhåller din inloggningsstatus, webbläsarinformation och IP-adress. Leverantören av, eller servern för, det sociala nätverket kan finnas utanför EU eller EES (t.ex. i USA).


Logga in med vår egen inloggningstjänst i stället för social inloggning om du inte vill att uppgifter ska överföras mellan oss och den sociala nätverkstjänsten.


9. YouTube

Vi använder videoplattformen YouTube för våra onlineerbjudanden. Plattformen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”). YouTube är en plattform för uppspelning av ljud- och videofiler.


När du når en sida med våra onlineerbjudanden som innehåller en inbäddad YouTube Player skapas en anslutning till YouTube som möjliggör överföring och uppspelning av ljud- eller bildfiler. I detta ögonblick överförs uppgifterna till YouTube, som då utgör uppgiftsbehandlare. Vi ansvarar inte för behandling av sådana uppgifter av YouTube.


Ytterligare information om omfattningen av, och syftet med, insamlade uppgifter, ytterligare behandling och bruk av uppgifterna i YouTube samt dina rättigheter och de sekretessalternativ du kan välja, finns i meddelandet om uppgiftsskydd från YouTube.


10. Nyhetsbrev för abonnemang och rätt till avabonnemang

Vårt onlineerbjudande ger dig möjlighet att abonnera på nyhetsbrev. Vi ger dig ett så kallat dubbelt abonnemangsalternativ som betyder att vi endast skickar dig nyhetsbrev med e-post, mobil meddelandetjänst (t.ex. WhatsApp), SMS eller push-meddelande efter att du uttryckligen bekräftar aktivering av nyhetsbrevsfunktionen för oss genom att klicka på länken i ett meddelande. Du kan när som helst säga upp abonnemanget på nyhetsbrev genom att dra tillbaka ditt samtycke. Du kan dra tillbaka ditt samtycke till nyhetsbrev via e-post genom att klicka på länken som tillhandahålls i respektive nyhetsbrev eller i onlineeerbjudandets administrativa inställningar. Du kan även kontakta oss med de uppgifter som ges i kontaktavsnittet.


11.     Externa länkar

Våra onlineerbjudanden kan innehålla länkar till tredje parts internetsidor, speciellt leverantörer som inte är relaterade till oss. När du klickar på en sådan länk har vi inte något inflytande över insamling, behandling eller bruk av eventuella personuppgifter som överförs till tredje part i ett sådant ögonblick (t.ex. IP-adress eller webbadress till webbplatsen som länken leder till), detta eftersom tredje parts beteende normalt ligger utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte för tredje parts behandling av personuppgifter.


12.     Säkerhet

Våra anställda och de företag som erbjuder tjänster å våra vägnar måste tillförsäkra konfidentialitet och följa tillämpliga lagar om uppgiftsskydd.

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att tillförsäkra en lämplig nivå av säkerhet och skydd av de uppgifter som administreras av oss, speciellt vad gäller risk för oavsiktlig eller olaglig radering, manipulering, förlust, ändring eller ej auktoriserad förmedling/tillgång. Våra säkerhetsåtgärder uppdateras kontinuerligt i takt med tekniska framsteg.


13.     Användarrättigheter

Använd de uppgifterna i kontaktavsnittet om du vill åberopa dina rättigheter. I ett sådant fall måste du uppge otvetydigt bevis på din identitet.

Rätt till information och åtkomst

Du har rätt att kräva information från oss rörande huruvida dina uppgifter behandlas eller ej och åtkomst till de personuppgifter som behandlas.

Rätt till korrigering och radering

Du har rätt att kräva korrigering av felaktiga personuppgifter. Du har rätt att kräva komplettering eller radering av dina uppgifter om lagstadgade krav är uppfyllda.

Detta gäller inte uppgifter som är nödvändiga för fakturering eller kontobehandling eller som omfattas av lagstadgade hållperioder. Möjlighet av behandling av uppgifter som inte kräver åtkomst begränsas dock (se nedan).

Begränsning av behandling

Du har rätt att kräva begränsning i behandlingen av dina uppgifter om lagstadgade krav är uppfyllda.

Överföring av uppgifter

Om lagstadgade krav är uppfyllda kan du begära att erhålla uppgifter som du har gjort tillgängliga för oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsligt format, eller (om tekniskt möjligt) att vi överför sådana uppgifter till en tredje part.

Tillbakadragning av samtycke

Om du har givit ditt samtycke till behandling av dina uppgifter, har du rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke för framtida bruk. Uppgiftsbehandlingens laglighet före ditt tillbakadragande påverkas inte.


14.     Rätt att föra klagomål genom övervakande myndighet

Du har rätt att föra klagomål genom övervakande myndighet. Du kan framföra ditt ärende till den övervakande myndighet som ansvarar för din hemvistort/ditt hemvistland eller den övervakande myndighet som ansvarar för oss. Ansvarig myndighet:

Person ansvarig för uppgiftsskydd och informationsfrihet

Adress:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

NL 2509 AJ Den Haag/Haag

Telefon: + 31-70-88 88 500

Fax: + 31-70-88 88 501

E-post: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl


15.     Ändringar i meddelande om uppgiftsskydd

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår policy om säkerhet och uppgiftsskydd. I ett sådant fall kommer vi att uppdatera vårt meddelande om uppgiftsskydd. Se av denna anledning till att du har den senaste versionen av vårt meddelande om uppgiftsskydd.


16. Kontakt

Använd adressen som anges i avsnittet Registeransvarig om du vill kontakta oss.

Använd följande länk för att åberopa dina rättigheter: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNB.

Använd följande länk för att rapportera incidenter i samband med uppgiftsskydd: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Vi rekommenderar att du kontaktar din dataskyddsansvarige med eventuella förslag eller klagomål rörande behandling av dina personuppgifter:

(C/ISP) dataskyddsansvarig

Bosch-Group

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

TYSKLAND

eller

mailto:DPO@bosch.com.

 

Datum för ikraftträdande: 29/10/2020

 

© Bosch Power Tools B.V. 2021, med ensamrätt