zum Seitenanfang

USLOVI KORIŠĆENJA

Ovi uslovi korišćenja („uslovi KORIŠĆENJA“) se primenjuju tamo gde KORISNIK odluči da se registruje na MyDremel aplikaciju.

Ovi uslovi korišćenja važe između Bosch Power Tools BV i registrovanog korisnika My Dremel aplikacije („Korisnik“).


1. DOBAVLJAČ I PRIMENLJIVOST

1.1. MyDremel aplikacijom na veb lokaciji www.dremel.com (u daljem tekstu „Aplikacija“) upravlja Bosch Power Tools BV, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Holandija (u daljem tekstu „Dremel“ ili „Bosch Power Tools BV”). Više informacija o provajderu Dremel možete pronaći u impresum / korporativnim informacijama na veb stranici.

1.2 Dremel može da promeni i/ili dopuni ove Uslove korišćenja i sadržaj usluga koji su ovde detaljno opisani u bilo kom trenutku uz razumno obaveštenje. U slučaju izmena Uslova korišćenja i/ili dopuna istih, Dremel će poslati izmenjenu verziju Uslova korišćenja na e-mail adresu koju je Korisnik naveo prilikom registracije, pri čemu će jasno navesti koje su promene napravljene. Ako se Korisnik ne usprotivi izmenjenoj i/ili dopunjenoj verziji Uslova korišćenja u roku od šest (6) nedelja od prijema istih, smatraće se da je Korisnik saglasan sa validnošću izmenjenih Uslova korišćenja. Dremel se obavezuje da će obavestiti Korisnika o svim primenjivim posledicama ako se Korisnik ne usprotivi izmenjenoj i/ili dopunjenoj verziji Uslova korišćenja prilikom saopštavanja promene. Od trenutka kada izmenjeni Uslovi korišćenja stupe na snagu, sve prethodne verzije Uslova korišćenja će izgubiti svoju važnost. Ukoliko Korisnik ne da svoju saglasnost, ugovor ostaje nepromenjen. U meri u kojoj odredbe izmenjenih Uslova korišćenja ili promene u opisu usluga koje se pružaju nisu prihvatljive u razumnoj meri za Korisnika, Korisnik ima pravo da odmah raskine ugovor sa Dremelom.


2. PONUDA USLUGA I PRUŽANJE USLUGA

2.1 Aplikacija registrovanom korisniku nudi mogućnost korišćenja različitih onlajn servisa, između ostalog, pod korisničkim imenom koje je sam dodelio ili izabrao u okviru tehničke dostupnosti. Korisnik može da registruje svoje električne alate u Aplikaciji i, pod uslovom da se pridržava USLOVA GARANCIJE DREMEL-a, korisnik će dobiti produženje garancije (do 3 godine) na svoje Dremel električne alate.


3. PROCES REGISTRACIJE

3.1. Registracija predstavlja sporazum između Korisnika i Dremel-a u vezi sa učešćem i korišćenjem MyDremel aplikacije. Samo punoletni korisnici (18 godina ili više) mogu da se registruju za aplikaciju. Maloletnicima i licima kojima je pristup trajno ograničen, zabranjena je registracija.

3.2 Proces registracije zahteva postojeći Dremel ID ili, u slučaju da Dremel ID nije dostupan, registraciju Dremel ID-a, što će zahtevati unos i čuvanje korisničkih podataka.
Nakon uspešne registracije, Bosch Power Tools BV (Dremel) će poslati e-poruku sa vezom za potvrdu na adresu e-pošte koju je korisnik naveo tokom procesa registracije. Ova veza će takođe uključiti ove Uslove korišćenja kao i Politiku privatnosti kompanije Bosch Power Tools BV u vidu teksta. Ove Uslove korišćenja čuva Bosch Power Tools BV.

3.3 Nakon uspešne registracije Korisnika sa njegovim Dremel ID-om, podaci potrebni za registraciju biće poslati sa naloga, nakon čega će registracija za aplikaciju biti završena. U okviru Aplikacije, Korisnik će moći da unese dalje podatke u svoj korisnički profil, npr. svoje ime, adresu itd. Ovi podaci nisu obavezni. Obavezni podaci su označeni sa *.. Registracijom na Aplikaciju, Korisnik daje pravo Bosch-u da koristi podatke za potrebe Aplikacije. Više detalja o obradi ličnih podataka možete pronaći u obaveštenju o zaštiti podataka kompanije Bosch Power Tools BV (Obaveštenje o zaštiti podataka (bosch-pt.com)).

Korisnik garantuje da su svi podaci koje je dao/la prilikom registracije tačni i potpuni. Korisnik je u obavezi da odmah obavesti Dremel o svim promenama unesenim u korisničke podatke ažuriranjem podataka svog profila.

3.3. Svaki korisnik se može registrovati sa samo jednim korisničkim imenom/e-mailom


4. PRISTUP PODACIMA I LOZINKAMA

4.1. Korisnik se obavezuje da čuva u tajnosti pristupne podatke i lozinku potrebne za pristup Aplikaciji i da će odmah pismeno obavestiti Dremel ako treće lice sazna za njegove korisničke podatke i/ili lozinku. Korisnik je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem od strane trećih lica, osim ako Korisnik nije kriv.

4.2. Ukoliko Korisnik poveri pristupne podatke i/ili lozinku bilo kom trećem licu, Dremel zadržava pravo da privremeno ili trajno blokira pristup Korisnika u skladu sa tačkom 5.1 ili da odmah otkaže ugovor sa Korisnikom, da izbriše registraciju korisnika i da isključi Korisnika iz daljeg korišćenja aplikacije u budućnosti.


5. BLOKIRANJE PRISTUPA

5.1. Dremel može privremeno ili trajno blokirati korisnikov pristup aplikaciji ako, dok koristi aplikaciju, pomenuti korisnik postupa ili je postupio u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja ili važećim zakonom, ili ako Dremel ima neki drugi legitiman razlog za blokiranje pristupa Korisniku. Dodatni legitimni interes nastaje posebno ako Korisnik više puta postupa suprotno ovim Uslovima korišćenja, uslovima učešća u takmičenjima, nadmetanjima i testovima proizvoda. Dremel će uzeti u obzir legitimne interese Korisnika kada odlučuje da li će i koliko dugo Korisnik biti blokiran.

5.2 Po nahođenju Dremel-a, Korisnik takođe može biti obavešten ličnom porukom (PM) pre nego što bude blokiran. Dremel će uzeti u obzir legitimne interese Korisnika prilikom donošenja odluke.

5.3. U slučaju privremenog ili trajnog blokiranja, Korisnik neće imati pristup Aplikaciji. Dremel će obavestiti Korisnika e-poštom o takvom blokiranju.

5.4. U slučaju privremenog blokiranja, Dremel će ponovo aktivirati pravo pristupa nakon što istekne vreme blokiranja koje je saopšteno. Trajno blokirano pravo pristupa se ne može ponovo aktivirati.


6. ODGOVORNOST DREMEL-a

6.1. U meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno, Dremel će biti odgovoran prema Korisniku bez ograničenja samo u slučaju da šteta nastane usled neispunjavanja ugovornih obaveza od strane Dremel-a namerom ili krajnjom nepažnjom, u slučaju telesne povrede ili drugog oštećenja zdravlja. Za kršenje obaveza krajnjom nepažnjom, čije je ispunjenje apsolutni preduslov za pravilno izvršenje ugovora, a za koje klijent može normalno da veruje da će biti ispunjeno (značajne ugovorne obaveze/kardinalne obaveze), odgovornost Dremela je ograničena na predvidljive i tipične štete. Konkretno, Dremel nije odgovoran za posledičnu štetu – bilo koje vrste – za izgubljenu dobit niti za druge čiste finansijske gubitke. U suprotnom, u meri dozvoljenoj zakonom, isključena je odgovornost za običnu i krajnju nepažnju. Ova klauzula ne utiče na bilo kakvu odgovornost kompanije Dremel prema holandskom Zakonu o odgovornosti za proizvode ili prihvatanju garancija. Ništa u ovoj klauzuli ne ograničava ili isključuje odgovornost Dremela kada bi to bilo nezakonito, kao što je u vezi sa bilo kojim obaveznim lokalnim zakonima i propisima potrošača koji se ne mogu ograničiti ili isključiti primenjivim zakonom.

6.2. Gore navedena ograničenja odgovornosti će se takođe primenjivati u slučaju povrede dužnosti od strane pravnih zastupnika Dremel-a i lica koja su pristala da izvršavaju Dremel-ove obaveze na dobrovoljnoj osnovi. U meri u kojoj je odgovornost Dremel-a isključena prema prethodnim odredbama, ovo će se takođe primeniti na ličnu odgovornost zaposlenih u Dremel-u i lica koja su pristala da ispune Dremel-ove obaveze na dobrovoljnoj osnovi.


7. TRAJANJE I RASKID

7.1. Ovaj ugovor važi na neodređeno vreme. I Korisnik i Dremel imaju pravo da raskinu ugovor o korišćenju Aplikacije u bilo kom trenutku bez navođenja razloga za to u pisanom obliku. Da bi se korisniku pružila dovoljna mogućnost da kopira svoje podatke pohranjene u aplikaciji, Dremel ima pravo na takvo otkazivanje samo nakon četiri (4) sedmice unapred od datuma kada je poslat e-mail o otkazivanju.

7.2. Pored toga, Dremel ima pravo da u svakom trenutku raskine Korisnički ugovor u celini ili delimično sa trenutnim stupanjem na stagu, u skladu sa tačkom 5. ovih Uslova korišćenja gde Dremel ima pravo na trajno blokiranje (vanredni raskid). Upozorenje kao što je opisano u tački 5.2 nije neophodno u takvom slučaju.


8. PRENOS UGOVORA

Dremel zadržava pravo da ustupi ovaj ugovor filijali unutar Dremel grupe. Dremel će obavestiti Korisnika o takvom prenosu ugovora blagovremeno i na odgovarajući način. U slučaju prenosa ugovora, Korisnik zadržava posebno pravo na otkazivanje, o čemu Dremel mora biti obavešten u pisanoj formi uz dužno poštovanje perioda od četiri (4) nedelje od obaveštenja o prenosu ugovora. Otkazivanje stupa na snagu odmah ili najkasnije u trenutku prenosa ugovora.


9. OSTALE ODREDBE

9.1. Dremel nije u obavezi da obezbedi da Aplikacija bude (u celini ili u delovima) stalno dostupna. Međutim, Dremel nastoji da Aplikacija bude dostupna stalno koliko je to moguće. Konkretno, u vezi sa održavanjem, bezbednošću i preopterećenjem, kao i sa događajima koji su van kontrole Dremel-a (npr. nestanak struje, viša sila, kvarovi u javnim komunikacionim mrežama, itd.), može doći do kratkotrajnih prekida ili usluga Aplikacije (u celini ili delimično) može biti privremeno pauzirana.

9.2. Holandski zakon se primenjuje na sporazum između strana. Ako je kupac potrošač, ovaj izbor prava se primenjuje utoliko što nije lišen zaštite koju pružaju obavezne odredbe zakona države u kojoj kupac ima prebivalište ili boravište (princip povoljnosti). Važenje Bečke konvencije o prodaji (CISG) je isključeno.

9.3. Ako jedna ili više odredbi ovih Uslova korišćenja budu ili postanu nevažeće ili nepotpune, preostale odredbe će ostati na snazi.

9.4. Ukoliko je Korisnik preduzetnik u smislu Građanskog zakonika (BV) ili je pravno lice po zakonu o javnoj svojini ili telo u nadležnosti zakona o javnoj svojini, svi sporovi koji proizilaze iz ovih Uslova korišćenja, ili u vezi sa njima, su predmet odlučivanja nadležnog suda u Roterdamu, Holandija.

9.5 Korisnik nema pravo da ustupi, u celini ili delimično, svoje obaveze prema ovim Uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti Dremel-a, koja se ne može neopravdano odbiti.