Gebruiksvoorwaarden

Stand: September 2020


1.    Toepassingsgebied, aanbieder

1.1    Robert Bosch B.V., Divisie Power Tools, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Nederland; Postadres Postbus 3267 NL-4800 DG Breda, Nederland (hierna "Bosch", “wij', "ons" ), biedt een platform aan waarop klanten (hierna "u", "uw"), toegang krijgen tot verschillende door Bosch aangeboden diensten en deze kunnen boeken (hierna "PRO360"). Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") gelden tussen Bosch en de klant voor de toegang tot PRO360 en het gebruik van de diensten door de klant.

1.2    Uitvoerige informatie over Bosch als aanbieder van het PRO360-portaal en de diensten kunnen in Impressum worden opgeroepen.


2.    Onderwerp van het contract

2.1    Bosch biedt uitsluitend toegang tot PRO360 op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Voor het gebruik van de via PRO360 aangeboden diensten kunnen afzonderlijke gebruiksvoorwaarden gelden waarop de klant telkens attent wordt gemaakt.

2.2    PRO360 is een digitale service waarmee de klant zijn eigen elektrische gereedschappen of die van zijn klanten kan registreren en beheren, en deze ook kan registreren voor de garantie van 3 jaar van Bosch. Van tijd tot tijd kunnen meer diensten via PRO360 beschikbaar gesteld worden.
Details over de huidige omvang van het PRO360-portaal kan de klant op het portaal of via de PRO360-app opvragen (indien beschikbaar).

2.3    De klant, als het om een natuurlijke persoon gaat, garandeert dat hij contracten kan en mag afsluiten (hij is bijvoorbeeld niet minderjarig). Als een persoon deze overeenkomst sluit als vertegenwoordiger van een onderneming, zoals de onderneming waarvoor de klant werkzaam is, verklaart deze persoon aan Bosch dat de onderneming naar behoren is georganiseerd volgens het recht van het land waar de onderneming is opgericht of geregistreerd en dat hij over de wettelijke bevoegdheid, de toestemming, het besluit of de volmacht beschikt voor de binding van de onderneming.

2.4    Algemene voorwaarden van de klant of van derden zijn niet van toepassing.

2.5    Juridisch relevante verklaringen en meldingen die de klant na de contractafsluiting aan Bosch moet afleggen en doen (bijv. het stellen van termijnen, het melden van gebreken) moeten schriftelijk (bijv. brief, e-mail) plaatsvinden om geldig te zijn.

2.6    Bosch is gerechtigd om als onderaannemer diensten te leveren die door derden (inclusief verbonden ondernemingen van de aanbieder) zijn uitgevoerd.


3.    Klantaccount en berichten

3.1    Voor toegang tot PRO360 en het gebruik van de diensten is een registratie vereist.

3.2    De klant moet Bosch de gevraagde informatie geven die Bosch nodig heeft om een klantaccount te openen ("Registratie").

3.3    Voor het registratieproces is een bestaande Bosch-ID nodig of, voor zover er geen Bosch-ID beschikbaar is, de registratie van een Bosch-ID waarbij de vereiste toegangsgegevens moeten worden ingevoerd en vastgelegd. Na een succesvolle registratie stuurt Bosch.IO GmbH de klant op het door de klant bij het registratieproces vermelde e-mailadres een e-mail met een bevestigingslink waarin ook de algemene voorwaarden en de privacyrichtlijn van Bosch.IO GmbH nog eens in tekstvorm zijn opgenomen. De contractvoorwaarden worden door Bosch.IO GmbH opgeslagen.

3.4    Na een succesvolle registratie van de klant met zijn Bosch-ID worden de voor de registratie vereiste gegevens uit de account verzonden naar het PRO360-Portaal. In het PRO360-portaal moet de klant aanvullende voor de registratie vereiste gegevens zoals het huidige adres en/of e-mailadres ("Registratiegegevens") opgeven en deze gebruiksvoorwaarden inclusief de garantievoorwaarden van 3 jaar accepteren. De registratie van een rechtspersoon mag alleen worden uitgevoerd door een gevolmachtigde natuurlijke persoon die met naam moet worden genoemd. Pas daarna is de registratie voor het PRO360-Portaal voltooid. Verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. De contractvoorwaarden worden door Bosch opgeslagen.

3.5    Door de overdracht van de registratiegegevens doet de klant Bosch een aanbod om een gebruiksrelatie met betrekking tot een klantaccount op basis van deze gebruiksvoorwaarden aan te gaan. Na de verzending van de registratiegegevens controleert Bosch deze op volledigheid en plausibiliteit. De acceptatie door Bosch vindt plaats door de toezending van een e-mailbevestiging of door de activering van de klantaccount. Na de activering van de klantaccount is de klant gerechtigd om het PRO360-portaal en de diensten te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

3.6    Bosch is gerechtigd om de klant in elektronische vorm contractuele verklaringen met betrekking tot de gebruiksrelatie voor de klant te sturen naar de Bosch-ID die bij de registratie is vastgelegd.

3.7    Met de registratie geeft de klant Bosch het recht om de ingevoerde gegevens te gebruiken voor de uitvoering van de geboekte diensten. Hiertoe behoort met name de overdracht van de gegevens aan derden die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring.


4.    Boeking van diensten, bestelproces, opslag van contractteksten

4.1.   Met de registratie geeft de klant Bosch het recht om de ingevoerde gegevens te gebruiken voor de uitvoering van de geboekte diensten. Hiertoe behoort met name de overdracht van de gegevens aan derden die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring. De klant is verantwoordelijk voor alle handelingen die onder zijn klantaccount worden uitgevoerd. Als bepaalde gegevens (met name contact- en betalingsgegevens) moeten worden opgegeven (telkens gemarkeerd met een *), moet de klant deze gegevens volledig en correct opgeven. Als deze gegevens in de loop van de gebruikersrelatie veranderen, moet de klant de gegevens in het PRO360-portaal onmiddellijk in het contractbeheer en/of de persoonlijke instellingen corrigeren. Als er als gevolg van de onjuiste gegevens kosten ontstaan (bijvoorbeeld bij onjuiste boekingen vanwege onjuiste accountgegevens), zijn wij gerechtigd om een vergoeding te eisen voor deze kosten.

4.2    De klant kan via het PRO360-portaal toegang krijgen tot gratis diensten en diensten waarvoor moet worden betaald. Als voor het gebruik van een dienst (inclusief het oproepen van content) kosten in rekening worden gebracht, ontvangt de klant online een melding over de ontstane kosten, de betalings- en leveringsvoorwaarden, de looptijden, eventueel bestaande opzegtermijnen en andere relevante details voordat toegang wordt geboden tot de desbetreffende dienst. Daarna kan de klant de boeking verzenden door met de muis op de bestelknop te klikken. Na de ontvangst van de boeking ontvangt de klant een e-mailbericht waarin de ontvangst van de boeking wordt bevestigd en de details van de boeking nogmaals worden vermeld.

4.3    De beschikbaarstelling van een dienst in het PRO360-portaal vormt geen bindend aanbod van Bosch. Pas als de klant een dienst boekt, is er sprake van een bindend aanbod van de klant. De contractrelatie komt tot stand als de klant een bevestigings-e-mail ontvangt over de acceptatie van het desbetreffende aanbod. Het gebruik van diensten waarvoor moet worden betaald, is onder bepaalde omstandigheden onderhevig aan andere contractvoorwaarden die Bosch tijdens het bestelproces verstrekt.

4.4    De contracttekst wordt door Bosch opgeslagen. De klant kan de contracttekst met de printfunctie van zijn browser afdrukken of elektronisch opslaan voordat hij de boeking bevestigt. De contracttaal is Nederlands.
Let op: Als de boeking van een dienst waarvoor moet worden betaald plaatsvindt voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, kunt u als consument aanspraak maken op een wettelijk herroepingsrecht. Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsinstructie in paragraaf 19 van de gebruiksvoorwaarden.


5.    Medewerkingsverplichtingen van de klant

5.1    De klant voert alle medewerkingshandelingen uit die nodig zijn voor de uitvoering van de contractrelatie aan de kant van de klant. Hij is met name verplicht om:

a)    alle door Bosch aan hem doorgegeven wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen in wachtwoorden die alleen hij kent, de wachtwoorden voor de aan hem toegewezen gebruiks- en toegangsbevoegdheden geheim te houden, ervoor te zorgen dat derden geen toegang krijgen tot de wachtwoorden en de wachtwoorden niet door te geven aan onbevoegde gebruikers. De klant stelt Bosch onmiddellijk op de hoogte als de verdenking bestaat dat de toegangsgegevens en/of wachtwoorden bij onbevoegde personen bekend kunnen zijn geworden;

b)    de gegevens in de klantaccount onmiddellijk te corrigeren als de opgegeven gegevens na de registratie wijzigen;

c)    vóór het gebruik van de diensten te controleren of de diensten voldoen aan de vereisten van de klant met betrekking tot capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid;

d)    alleen gereedschappen te registreren die eigendom zijn van de klant of, als de gereedschappen geen eigendom zijn van de klant maar van een derde partij, deze alleen te registreren als de klant hiertoe effectief gemachtigd is door de derde partij;

5.2    De klant is niet gerechtigd om:

a)    zich toegang te verschaffen tot niet-openbare onderdelen van het PRO360-portaal en/of de diensten of de technische systemen waaraan ze ten grondslag liggen;

b)    Robots, Spiders, Scrapers of andere vergelijkbare tools voor de gegevensverzameling of extractie, programma's, algoritmen of methoden voor het zoeken, openen, verwerven, het kopiëren of het besturen van het PRO360-portaal en/of de diensten buiten de gedocumenteerde API-eindpunten te gebruiken;

c)    willens en wetens klantgegevens over te dragen die virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere besmette of schadelijke componenten bevatten of op een andere manier de correcte werking van het PRO360-portaal en/of de diensten te verstoren;

d)    de broncode, software of gebruikte propriëtaire algoritmen te ontcijferen, te decompileren, te ontleden, te reconstrueren of deze op een andere manier proberen te achterhalen, voor zover dit niet is toegestaan op grond van dwingende niet-essentiële voorschriften;

e)    de kwetsbaarheid van het PRO360-portaal en/of de diensten te testen, te scannen of te onderzoeken en/of veiligheids- of verificatiemaatregelen van het PRO360-portaal en/of de diensten te schenden, nadelig te beïnvloeden of te omzeilen;

f)    het PRO360-portaal en/of de diensten te framen of te spiegelen; of

g)    opzettelijk apparaten, software of routines te gebruiken die de applicaties, functies of de bruikbaarheid van het PRO360-portaal en/of de diensten verstoren of andere gegevens, systemen en communicatie opzettelijk vernietigen, overmatige belasting genereren, een schadelijke interferentie veroorzaken, of frauduleuze onderscheppingen of overnames verrichten.

5.3    De klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn toegang tot het PRO360-portaal en het gebruik van de diensten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetten, inclusief wetten op het gebied van auteursrecht of merkenrecht, kartel- en mededingingswetten, exportcontrolewetten, gegevensbeschermingswetten of andere wetten in het toepasselijke rechtssysteem plaatsvinden en niet in strijd zijn met enige overeenkomst die de klant heeft ondertekend met een derde partij.


6.    Gebruiksrechten en gebruiksomvang

6.1    Bosch verleent de klant voor de duur van de contractrelatie conform paragraaf 13 het eenvoudige, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare recht om het PRO360-portaal en de diensten voor eigen doeleinden te gebruiken.

6.2    Als Bosch tijdens de duur van het contract nieuwe versies, updates, upgrades, wijzigingen of uitbreidingen van het PRO360-portaal en de diensten beschikbaar stelt of andere wijzigingen aanbrengt, gelden de bepalingen van deze paragraaf 6 ook hiervoor.

6.3    De klant is alleen gerechtigd tot het downloaden van content ("Download") en voor het afdrukken van content, voor zover er een optie voor het downloaden of voor het afdrukken op het PRO360-portaal als functionaliteit (bijv. met een downloadknop) ter beschikking staat.

6.4    De klant krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht voor onbepaalde tijd voor de content die door de klant naar behoren is gedownload of afgedrukt voor het gebruik voor eigen doeleinden. Voor zover het gaat om content die tegen betaling aan de klant ter beschikking wordt gesteld, is een verdere voorwaarde voor deze verlening van rechten de volledige betaling van de desbetreffende content.

6.5    De klant kan geen aanspraak maken op rechten die volgens deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk aan hem zijn verleend. De klant is in het bijzonder niet gerechtigd om het PRO360-portaal en de diensten buiten de in deze gebruiksvoorwaarden overeengekomen gebruiksomvang te gebruiken of door derden te laten gebruiken. Het is de klant in het bijzonder niet toegestaan om het PRO360-portaal en de diensten te reproduceren, voor een beperkte tijd ter beschikking te stellen en met name niet te verhuren of uit te lenen.

6.6    Als de klant de bepalingen van paragraaf 6 schendt, kan Bosch na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de klant de toegang van de klant tot het PRO360-portaal en de diensten conform paragraaf 10 blokkeren als de schending hierdoor ongedaan kan worden gemaakt. Als de klant ondanks een schriftelijke herinnering van Bosch de bepalingen van deze paragraaf 6 blijft schenden of deze herhaaldelijk schendt, kan Bosch de contractrelatie zonder de inachtneming van een opzegtermijn om een uitzonderlijke reden beëindigen, tenzij de klant niet verantwoordelijk is voor deze schendingen.


7.    Intellectuele eigendom | content van derden

7.1    Alle rechten, titels en aanspraken op alle auteursrechten, merkenrechten, patentrechten en andere rechten van de intellectuele eigendom of andere rechten op de diensten, en op alle verbeteringen, het ontwerp of afgeleide versies die door Bosch of zijn licentiegevers in of op het PRO360-portaal of de diensten zijn ontworpen of gecreëerd, berusten uitsluitend bij Bosch of zijn licentiegevers.

7.2    Het is niet toegestaan om verwijzingen en aantekeningen in het PRO360-portaal of in de diensten te verwijderen die betrekking hebben op de vertrouwelijkheid, de auteursrechten, de merkenrechten, de patentrechten en andere rechten van de intellectuele eigendom.

7.3    De op het PRO360-portaal of in de diensten beschikbare content is deels afkomstig van ons en deels afkomstig van andere derden. Content van andere klanten en andere derden wordt hierna samenvattend "Content van derden" genoemd.

Wij voeren bij de content van derden geen controle uit op volledigheid, juistheid en rechtmatigheid en nemen daarom geen enkele verantwoordelijkheid of staan niet garant voor de volledigheid, juistheid, rechtmatigheid en actualiteit van de content van derden. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de content van derden en de geschiktheid voor een bepaald doel.


8.    Overdracht van de content door de klant

8.1    Voor zover de functionaliteit op het PRO360-portaal beschikbaar is, kan de klant content naar het PRO360-portaal overdragen met inachtneming van de volgende bepalingen.

8.2    Met de overdracht van de content verleent de klant Bosch het niet-exclusieve, gratis, onbeperkte en overdraagbare recht qua tijd, ruimte en content om de overdragen content online en offline te gebruiken voor de beschikbaarstelling van het PRO360-portaal en de levering van de diensten. Dit omvat met name het recht om de content te reproduceren en te bewerken. Dergelijke informatie wordt alleen doorgegeven aan derden als u dit zelf tot stand hebt gebracht of als u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd.

8.3    Als Bosch de klant uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt om overgedragen content weer van het PRO360-portaal te verwijderen, vervalt het hierboven verleende gebruiks- en exploitatierecht met de verwijdering van de content. Maar Bosch blijft gerechtigd om kopieën te bewaren die voor back-up- en/of verificatiedoeleinden zijn gemaakt. De rechten met betrekking tot de gegevens die aan derden zijn overgedragen, blijven ook onaangetast.

8.4    De klant is volledig verantwoordelijk voor de content die door hem aan Bosch is overgedragen. Bosch voert geen controle van de content uit op de volledigheid, juistheid, rechtmatigheid, actualiteit, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.

8.5    De klant verklaart dat hij de enige eigenaar is van alle rechten op de door hem aan Bosch overgedragen content of dat hij op een andere manier is gerechtigd (bijv. door een effectieve toestemming van de rechthebbende) om de content op het PRO360-portaal te plaatsen en de hierboven weergegeven gebruiks- en exploitatierechten te verlenen. Dit geldt met name voor externe auteursrechten, merken- of octrooirechten van derden, alsmede voor industriële en/of mededingingsrechtelijke naburige rechten en persoonlijkheidsrechten. De klant verplicht zich er bovendien toe om geen content te plaatsen die in strijd is met het geldende recht.


9.    Prijzen, betaling

9.1    Er zijn geen kosten verbonden aan de registratie van de klant bij het PRO360-portaal.

9.2    Voor het gebruik van de door Bosch via het PRO360-portaal aangeboden diensten waarvoor moet worden betaald, gelden de weergegeven prijzen. Alle prijzen zijn eindprijzen en zijn exclusief btw tegen het wettelijke tarief.


10.    Blokkering

10.1    Bosch kan de toegang van de klant tot het PRO360-portaal en/of de diensten blokkeren als Bosch vaststelt dat

a)    het gebruik van het PRO360-portaal en/of het gebruik van de diensten

•    een veiligheidsrisico vormt voor het PRO360-portaal en/of de diensten en/of een derde partij;
•    negatieve gevolgen hebben voor het PRO360-portaal en/of de diensten of de systemen of de content van andere klanten;
•    in strijd is met het geldende recht of met de rechten van derden;
•    Bosch, zijn gelieerde ondernemingen of derden aansprakelijk kan stellen voor schade, of
•    frauduleus zijn.

b)    de klant deze gebruiksvoorwaarden schendt;

c)    de klant meer dan 30 dagen in gebreke is met zijn betalingsverplichtingen voor een dienst waaraan kosten zijn verbonden;

d)    de klant zijn werkzaamheden met betrekking tot de normale bedrijfsvoering heeft gestaakt, een cessie ten gunste van een schuldeiser of een soortgelijke beschikking over het vermogen van de klant heeft plaatsgevonden of de onderneming van de klant het voorwerp is geworden van een faillissements-, reorganisatie-, liquidatie-, ontbindings- of soortgelijke procedure.

10.2    Bosch informeert de klant over de blokkering doordat Bosch vóór de blokkering een bericht verzendt naar het e-mailadres dat met de klantaccount is verbonden, tenzij Bosch onmiddellijk moet handelen vanwege de urgentie en niet in staat is om een voorafgaande kennisgeving te verstrekken.

10.3    De blokkering wordt opgeheven zodra de klant het probleem dat tot de blokkering heeft geleid, heeft verholpen.

10.4    Het recht van Bosch om de toegang van de klant tot het PRO360-portaal en/of de diensten te blokkeren, is een aanvulling op het recht van Bosch om deze gebruiksvoorwaarden conform paragraaf 13 op te zeggen en andere rechtsmiddelen te kiezen die Bosch volgens het geldende recht ter beschikking staan.


11.    Garantie

11.1    Garantie voor gratis diensten: Als het PRO360-portaal en de diensten gratis ter beschikking worden gesteld, staat Bosch er niet voor garant dat het PRO360-portaal en de gratis diensten voldoen aan de vereisten van de klant en dat het PRO360-portaal en de gratis diensten zonder onderbreking en/of zonder fouten beschikbaar zijn. Bosch voert geen onderhoud uit aan het PRO360-portaal en de gratis aangeboden diensten. Bosch neemt in dergelijke gevallen geen enkele verplichting op zich met het doel dat de toegang tot het PRO360-portaal en het gebruik van de diensten niet wordt belemmerd door stilstand, onderhoudsactiviteiten, doorontwikkelingen, updates en upgrades of storingen. Bosch doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat het PRO360-portaal en de diensten zo gebruikersvriendelijk mogelijk zijn. Maar technische storingen (bijv. onderbreking van de stroomvoorziening, hard- en softwarefouten, technische problemen in de datalijnen) kunnen ook leiden tot tijdelijke beperkingen of onderbrekingen.

11.2    Garantie voor diensten waarvoor moet worden betaald: De toepasselijke algemene voorwaarden van de desbetreffende dienst zijn van kracht.


12.    Aansprakelijkheid

12.1    Aansprakelijkheid voor gratis diensten:
Als de dienstverlening gratis is, stelt Bosch zich niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de dienstverlening, behalve in het geval van kwade trouw, grove nalatigheid of opzet. Dit sluit geen enkele aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit de productaansprakelijkheidswet of andere dwingende, niet door onderhandeling voor wijziging vatbare bepalingen.

12.2    Aansprakelijkheid voor diensten waarvoor moet worden betaald: De toepasselijke algemene voorwaarden van de desbetreffende dienst zijn van kracht.

12.3    De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in het geval van een schuld van een gedelegeerde persoon van Bosch en voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers, vertegenwoordigers en organen van Bosch.


13.    Contractduur en opzegging

13.1    De duur van deze gebruiksvoorwaarden begint op de datum van de registratie en eindigt met de opzegging door Bosch of de klant.

13.2    Gewone opzegging

a)    De klant kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder reden opzeggen en zijn klantaccount voor alle diensten sluiten. Bosch kan hiervoor een accountsluitingsmechanisme ter beschikking stellen.

b)    Bosch kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder reden opzeggen met een opzegtermijn van zes (6) weken tot het einde van de maand. Het recht van Bosch om de klantaccount op grond van paragraaf 9 te blokkeren en het PRO360-portaal of de diensten conform paragraaf 16 te wijzigen, blijft onaangetast.

13.3    Buitengewone opzegging

a)    Het recht van de partijen op beëindiging vanwege gegronde redenen zonder inachtneming van een opzegtermijn blijft onaangetast.
b)    Er is sprake van een gegronde reden als een partij de in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk geregelde verplichtingen op grove wijze schendt, en met name als de klant het PRO360-portaal en/of de diensten buiten de omvang van deze gebruiksvoorwaarden gebruikt en de schending niet binnen een redelijke termijn en na een aanmaning van Bosch staakt.

13.4    Gevolgen van de opzegging

Met het effectief worden van de opzegging

a)    zijn het PRO360-portaal en de diensten voor de klant niet meer toegankelijk;

b)    blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten en uitgaven die tot het tijdstip van de opzegging zijn ontstaan, inclusief de kosten die voor de nog door Bosch uit te voeren taken na de opzegging ontstaan waarvoor de klant verantwoordelijk is;

c)    eindigen ook alle bevoegdheden en registraties van de klant volgens dit contract. Een beëindiging van de contractrelatie houdt ook in dat alle gebruikers-ID's die voor eindklanten of medewerkers van de klant beschikbaar zijn gesteld op het eerstvolgende tijdstip, niet meer geldig zijn.


14.    Gegevensbescherming

14.1    De partijen nemen de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming in acht en verplichten hun medewerkers die in verband met deze contractrelatie en de uitvoering daarvan worden ingezet, de gegevensbescherming en vertrouwelijkheid conform de geldende wetten in acht te nemen, tenzij ze al algemeen verplicht zijn om dienovereenkomstig te handelen.

14.2    Als de klant persoonsgegevens verwerkt, garandeert hij dat hij daartoe conform de geldende wetten en voorschriften bevoegd is en dat hij alle noodzakelijke toestemmingen, bevoegdheden en noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen of op effectieve wijze de vereiste overeenkomsten met derden heeft gesloten om Bosch in staat te stellen deze taken uit te voeren, inclusief de toegang tot en de verwerking van persoonsgegevens en andere privégegevens van alle betrokkenen en/of derden (bijv. eindklanten van klanten of medewerkers van de klant) die onderworpen kunnen zijn aan een bijzondere bescherming volgens het geldende recht.

14.3    Bosch verwerkt persoonsgegevens van de klant alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden of voor zover dit anderszins wettelijk is toegestaan. De klant erkent en bevestigt de verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens in deze omvang. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaringen van het PRO360-portaal.

14.4    Als Bosch in opdracht van de klant als gegevensverwerker werkzaam is, gaat het om een verwerking in opdracht van een opdrachtgever. Dergelijke verwerkingswerkzaamheden zijn onderhevig aan het door Bosch in het kader van de desbetreffende processen ter beschikking gestelde vereiste gegevensverwerkingscontract ("Gegevensverwerkingscontract") dat de partijen vóór het gebruik van de diensten in schriftelijke vorm afsluiten als het toepasselijke recht dit vereist.  

14.5    De verplichtingen volgens paragraaf 14 blijven bestaan zolang persoonsgegevens van de klant zich in de invloedsfeer van Bosch bevinden, ook na de beëindiging van de gebruiksvoorwaarden of van een abonnement.


15.    Geheimhouding

15.1    De partijen zullen stilzwijgen betrachten met betrekking tot alle informatie die vertrouwelijk moet worden behandeld en die in het kader van deze overeenkomst direct of indirect onder hun aandacht is gekomen of deze informatie alleen gebruiken na eerder overeengekomen schriftelijke instemming van de andere partij - voor welk doel dan ook. De informatie die vertrouwelijk moet worden behandeld omvat informatie die de informatieverstrekkende partij uitdrukkelijk als vertrouwelijk identificeert en informatie die door zijn aard als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

15.2    Als een autoriteit bij een van de partijen vertrouwelijke informatie opvraagt, moet de andere partij zonder uitstel op de hoogte worden gebracht van de overdracht van deze vertrouwelijk te behandelen informatie aan de autoriteit.

15.3    De verplichtingen van paragraaf 15.1 zijn niet van toepassing op informatie of delen daarvan, waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat deze

a)    vóór de ontvangstdatum aan haar bekend of algemeen beschikbaar was of na de ontvangstdatum wettig en zonder enige geheimhoudingsplicht zijn onthuld door een derde partij;

b)    vóór de ontvangstdatum bij het publiek bekend of algemeen beschikbaar was; of

c)    na de ontvangstdatum bij het publiek bekend of algemeen beschikbaar is gemaakt, zonder dat de informatie-ontvangende partij hiervoor verantwoordelijk is.

15.4    Elk van de partijen mag vertrouwelijk te behandelen informatie doorgeven aan haar medewerkers en aan haar gelieerde bedrijven als

a)    dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze gebruiksvoorwaarden,

b)    de vertrouwelijk te behandelen informatie alleen wordt doorgegeven in die mate, die minimaal noodzakelijk is voor het toepassen van deze gebruiksvoorwaarden ("need to know") en

c)    de ontvanger van de vertrouwelijk te behandelen informatie verplicht is geheimhouding te betrachten in overeenstemming met paragraaf 15.5.

15.5    Elk van de partijen verbindt zich ertoe om medewerkers, gelieerde ondernemingen en derden zoals gedefinieerd in paragraaf 15.4 die gerechtigd zijn vertrouwelijk te behandelen informatie te ontvangen, in overeenstemming met de bepalingen van paragraaf 15.1 tot en met paragraaf 15.3 tot geheimhouding te verplichten, voor zover zij niet anderszins tot geheimhouding verplicht zijn vanwege wettelijke of statutaire bepalingen in een mate, die ten minste gelijk is aan het beschermingingsniveau dat voortvloeit uit paragraaf 15.1 tot en met paragraaf 15.3.

15.6    De verplichtingen op grond van paragraaf 15 blijven ook na het einde van de overeenkomst voor onbepaalde tijd van kracht, zolang er geen uitzonderingen op grond van paragraaf 15.3 zijn aangetoond.


16.    Export Compliance

16.1    Het gebruik van de diensten, de toegang tot het PRO360-portaal, de boeking van diensten en de overdracht van content kunnen onderhevig zijn aan nationale en internationale wetten op het gebied van export- en herexportcontrole en aan sanctiebepalingen. De klant verplicht zich tot de naleving van alle toepasselijke wetten op het gebied van export- en herexportcontrole en aan sanctiebepalingen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties en alle andere betrokken rechtsgebieden.

16.2    De klant erkent dat het PRO360-portaal zo is ontworpen dat het onafhankelijk van de geografische locatie van de gebruiker toegankelijk is. De Klant mag niet - direct of indirect - toegang tot het PRO360-portaal verlenen aan een plaats van bestemming, instelling of persoon die is gesanctioneerd conform de wetten en voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Unie, de Verenigde Staten, de Verenigde Naties of alle andere betrokken rechtsgebieden.

16.3    Deze Export Compliance-clausule blijft ook na de beëindiging of opzegging van de overeenkomsten tussen Bosch en de klant van kracht.


17.    Wijzigingen

Wij behouden ons ook het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden en de soorten van gebruik van persoonsgegevens die zijn beschreven in de privacyverklaringen, te allen tijde aan te passen. U wordt ten minste één maand vóór de geplande ingangsdatum van de wijzigingen per e-mail op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Als u niet binnen één maand na ontvangst van de mededeling bezwaar maakt en de diensten op het PRO360-portaal ook na afloop van de bezwaartermijn blijft gebruiken, gelden de wijzigingen na afloop van de termijn als effectief overeengekomen. In geval van een bezwaar wordt de contractrelatie onder de tot nu toe geldende voorwaarden voortgezet. Wij zijn gerechtigd om in geval van een bezwaar de contractrelatie zonder inachtneming van een termijn te beëindigen. Er vindt mogelijk een evenredige terugbetaling van de vergoedingen plaats. In de mededeling van de wijziging wordt u gewezen op uw recht van bezwaar en op de gevolgen.


18.    Online platform voor geschillenbeslechting, geschillenbeslechtingsprocedure, klachten

18.1    De Europese Commissie stelt een platform beschikbaar voor online-geschillenbeslechting (ODR-platform). Dit platform is bedoeld als meldpunt voor het buitengerechtelijk beslechten van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen van online-koopovereenkomsten en online-arbeidsovereenkomsten. Dit platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2    Bosch is niet verplicht tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillenorgaan voor consumenten en heeft ervoor gekozen hieraan niet vrijwillig deel te nemen.


19.    Herroepingsrecht

19.1    Als de klant een consument is, is bij het sluiten van een transactie op afstand het wettelijke herroepingsrecht van kracht voor de door Bosch aangeboden diensten. De voorwaarden en juridische gevolgen van de herroeping vloeien voort uit de volgende instructies voor herroeping. Een voorbeeldformulier voor herroeping vindt u in paragraaf 19.2 van deze gebruiksvoorwaarden.

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst.
Om uw herroepingsrecht te doen gelden, moet u ons

Robert Bosch B.V.
Divisie Power Tools
Postbus 3267
NL-4800 DG Breda, Nederland
Telefoon: +31765795462
E-mail: bosch.pro@nl.bosch.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over het doen gelden van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn opstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan door het feit dat u een andere manier van levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling door uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling vergoedingen in rekening gebracht.


Definitieve instructies voor herroeping

19.2    Het Bosch voorbeeldformulier voor herroeping is als volgt opgesteld:

Herroepingsformulier (voorbeeld)

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
Aan
Robert Bosch B.V.
Divisie Power Tools
Postbus 3267
NL-4800 DG Breda, Nederland

-    Hierbij herroep ik/herroepen wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

-    Besteld op (*)/ontvangen op (*)

-    Naam van consument(en)

-    Adres van consument(en)

-    Handtekening van consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

-    Datum
__________
(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.


20.    Definities

API staat voor Application Programming Interface. Een API maakt verbinding met een dienst op basis van een SaaS-model. API's worden in het kader van deze gebruiksvoorwaarden als diensten beschouwd.

Bosch-ID geeft de gebruikers-ID aan van de Single Sign-On-verificatieservices van Bosch.IO GmbH die het gebruik van verschillende onafhankelijke diensten van de Bosch-groep mogelijk maakt waarvoor het e-mailadres van de klant van een willekeurige e-mailprovider nodig is.

PRO360-portaal is het platform op [www.pro360.com].

Boeking is de contractrelatie tussen de klant en Bosch met betrekking tot de boeking van een dienst via het PRO360-portaal.

Diensten zijn de functionaliteiten waartoe de klant via het PRO360-portaal onder zijn klantaccount toegang heeft, bijv. de garantieverlenging van 3 jaar van Bosch, en alle andere informatie, andere producten of diensten die door Bosch op basis van deze gebruiksvoorwaarden worden aangeboden.

Eindklant is elke natuurlijke of rechtspersoon die direct of indirect toegang heeft tot of gebruikmaakt van de content van de klant via een andere klant. Het begrip "eindklant" omvat niet natuurlijke personen of rechtspersonen die toegang hebben tot of gebruikmaken van het PRO360-portaal en de diensten onder hun eigen klantaccount. In dit geval geldt de natuurlijke of rechtspersoon als klant in de zin van deze gebruiksvoorwaarden.

Content duidt op software (inclusief machineafbeeldingen, broncode), softwarefunctionaliteiten, API's, gegevens, teksten, audio, video's, afbeeldingen, documentatie, softwarebibliotheken, voorbeeldcode, commandoregelopdrachten, ontwerpen en elke andere technologie.

Klant is de eigenaar van een klantaccount.

Klantaccount is de toegangsbevoegdheid voor het PRO360-portaal en de diensten.

Toegangsgegevens dienen voor de controle van de toegang tot een klantaccount en bestaan uit een gebruikers-ID en een wachtwoord die alleen bekend zijn bij de klant.


21.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

21.1    Op de overeenkomst tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De geldigheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

21.2    Alle geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden of daarmee verband houden, zijn onderworpen aan het oordeel van de ter zake bevoegde rechtbank te Brussel, België.


22.    Slotbepalingen

22.1    Storingen als gevolg van overmacht of andere onvermijdelijke gebeurtenissen die

-    zich buiten de controle van Bosch bevinden,
-    met een redelijke inspanning niet konden worden voorkomen,
-    ook met redelijke zorgvuldigheid niet waren te voorzien en die
-    de verplichtingen van Bosch uit deze gebruiksvoorwaarden aanzienlijk verzwaren of geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken,
zoals stakingen, blokkades, uitval van het openbare elektriciteitsnet, internetstoringen, buitengewone weersomstandigheden, bedrijfs- of verkeersstoringen en transportbelemmeringen,
ontheffen Bosch van de verplichtingen volgens deze gebruiksvoorwaarden voor de duur van de gebeurtenis.

22.2    De klant is niet gerechtigd om zijn verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden zonder schriftelijke toestemming van Bosch, welke niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd, geheel of gedeeltelijk te cederen.

22.3    Als zich in de praktische toepassing van deze overeenkomst hiaten bevinden die de partijen niet hebben voorzien of als de ineffectiviteit van een bepaling juridisch of door beide partijen onderling wordt vastgesteld, verbinden zij zich ertoe dit hiaat of deze ineffectieve bepaling zodanig op objectieve wijze in te vullen of te vervangen, dat recht wordt gedaan aan het economische doel van de overeenkomst.