zum Seitenanfang

Dremel kennisgeving inzake gegevensbescherming


1.    Kennisgeving inzake gegevensbescherming

Bosch Power Tools B.V. (hierna "Dremel", "we", "wij" of "ons") heet u welkom op onze internetpagina's en mobiele applicaties (collectief "online aanbod" genoemd). Wij danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten.


2.    Dremel respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens en de beveiliging van alle bedrijfsgegevens staan bij ons hoog in het vaandel. De persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan ons online aanbod worden verzameld, verwerken we vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn opgenomen in ons bedrijfsbeleid.


3.    Verwerkingsverantwoordelijke

DREMEL is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen worden toegelicht in deze kennisgeving inzake gegevensbescherming.


Hieronder vindt u onze contactgegevens:

DREMEL Europe

Bosch Power Tools B.V.

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

Nederland

Telefoonnummer +31-(0)76-5795-000

Fax +31-(0)76-5875-431

Online contact

Houd er rekening mee dat "Bosch Power Tools" tijdens de registratie "Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke" is met andere bedrijven van de Bosch-groep overeenkomstig art. 26 AVG . Voor meer informatie hierover en over uw rechten in dit verband, raadpleeg sectie 4.4: "Registratie".


4.    Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

4.1  Gegevenscategorieën die worden verwerkt

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

•      Communicatiegegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mail, adres, IP-adres)

•      Plannings- en reguleringsgegevens

4.2  Principes

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, gegevens over de boekhoudkundige verwerking en betaalgegevens die kenmerkend zijn voor de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) enkel als daar een rechtsgrondslag voor is of als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens met betrekking tot deze zaak, bijv. door middel van registratie.

4.3  Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag

Wij en onze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:


4.3.1    Terbeschikkingstelling van dit online aanbod


(Rechtsgrondslag: nakomen van contractuele verplichtingen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: link).


4.3.2    Beantwoorden van (aan)vragen van gebruikers in het kader van een contactformulier


(Rechtsgrondslag: nakomen van contractuele verplichtingen of legitiem belang bij de verbetering van producten/diensten).


4.3.3    Oplossen van serviceonderbrekingen en om veiligheidsredenen.


(Rechtsgrondslag: nakomen van onze wettelijke verplichtingen in het kader van gegevensbeveiliging en legitiem belang bij het oplossen van serviceonderbrekingen en de bescherming van ons aanbod).


4.3.4    Het beschermen en verdedigen van onze rechten.


(Rechtsgrondslag: ons legitiem belang om onze rechten te beschermen en te verdedigen).


4.3.5    Zelfpromotie en promotie door anderen, alsmede marktonderzoek en analyseren van het bereik binnen het wettelijk toegestane of op toestemming gebaseerde toepassingsgebied.


(Rechtsgrondslag: toestemming / ons legitiem belang bij direct marketing indien in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededinging).


4.3.6    Product- of klantenenquêtes via e-mail en/of telefoon onder voorbehoud van uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

(Rechtsgrondslag: toestemming).


4.3.7    Het houden van loterijen of kortingsacties volgens de betreffende voorwaarden voor loterijen of kortingsacties.


(Rechtsgrondslag: nakomen van contractuele verplichtingen).


4.3.8    Het sturen van een nieuwsbrief via e-mail of sms/mms onder voorbehoud van toestemming van de ontvanger.

(Rechtsgrondslag: toestemming).

4.4     Registratie

Om uitgebreide functies te gebruiken, is registratie in ons online aanbod vereist. Hieronder vindt u meer informatie over de registratie en het login-proces.

Dit is als volgt gestructureerd:

4.4.1 Geïntegreerd klantenprofielbeheer - maakt de integratie mogelijk van meerdere registratieopties zoals Bosch Single Key-ID en inloggen op sociale netwerken.

4.4.2 Single Key-ID - een van de login-opties verstrekt door Bosch IO.

4.4.1 iCPM, gemeenschappelijke controle, overeenkomstig art. 26 AVG

Bosch "Geïntegreerd klantenprofielbeheer" (iCPM) verbindt verschillende Bosch-toepassingen, met als doel dat u als zakenpartner (gebruiker, klant) uw gegevens niet meerdere keren hoeft te verstrekken en u zodoende de best mogelijk klantervaring geboden wordt. Daarnaast biedt iCPM de mogelijkheid om in te loggen op Bosch-toepassingen via verschillende login-opties.

In het kader van iCPM werken

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

hierna aangeduid als "Bosch PT

 

en

 

de partijen vermeld in de "Lijst van partijen" (hierna aangeduid als "Partijen")

nauw

samen. Dit is ook van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens. De Partijen hebben gezamenlijk de volgorde bepaald waarin deze gegevens verwerkt moeten worden in de afzonderlijke procesfases en moeten derhalve als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden beschouwd in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving conform art. 26 AVG.

Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de gezamenlijke en afzonderlijke gegevensverwerkingsactiviteiten en -verantwoordelijkheden van de partijen:

 

Gegevensverwerking:

 

Verantwoordelijkheid:

Identity Brokering met de eigen identiteitsproviders van Bosch evenals externe identiteitsproviders (Facebook,Apple, Google) voor B2C- en externe B2B-gebruikers Bosch PT.

 

Bosch PT

Identity brokering met BCD/Bosch ADFS voor B2E (Bosch-beheerders)

Bosch PT

Vastleggen, opslag en terbeschikkingstelling van gebruikerskenmerken voor verbonden toepassingen

De Partijen

 

Wat dit voor u betekent:

- De partijen voorzien u, als geregistreerde personen, kosteloos van de informatie vereist door Art. 13 en 14 AVG, op een precieze, transparante en begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm in duidelijke en eenvoudige taal. Elke partij verstrekt de andere partij alle nodige informatie op het gebied waarop deze actief is.

- De partijen dienen elkaar zonder vertraging te informeren over de rechten van de geregistreerde personen die u als geregistreerde persoon doet gelden. Ze verstrekken elkaar alle benodigde informatie om aan uw verzoeken om informatie te voldoen.

- U kunt uw rechten als geregistreerde persoon op ieder willekeurig moment direct tegen elke partij laten gelden.

 

4.4.2. Login met SingleKey-ID, gezamenlijke controle

U kunt inloggen op onze website met SingleKey-ID.

SingleKey-ID is ontwikkeld door Bosch.IO GmbH voor de Bosch-groep om gebruikers te voorzien van een overkoepelende login-optie op Bosch-websites, -winkels, -apps en -diensten. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlijn, Duitsland, is verantwoordelijk voor het verstrekken van SingleKey-ID.

Bosch.IO GmbH verwerkt uw gegevens met als doel de "registratie en login met SingleKey-ID” en ook het "overzicht en onderhoud van mastergegevens en apps met SingleKey-ID" onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met ons. Ga voor meer informatie naar: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Na eenmalige registratie kunt u SingleKey-ID gebruiken om in te loggen. Voor dit doeleinde wordt u doorgestuurd naar een login-scherm van Bosch.IO GmbH. Na succesvolle authenticatie verstrekt Bosch.IO GmbH ons de vereiste persoonsgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, voornaam, achternaam, taal, land). Uw wachtwoord wordt niet aan ons doorgegeven.

U kunt uw SingleKey-ID-gebruikerscontract op ieder willekeurig moment beëindigen op de SingleKey-ID-website door uw SingleKey-ID te wissen: https://singlekey-id.com/myprofile/. Houd er rekening mee dat u door het wissen van uw SingleKey-ID de toegang tot alle Bosch-websites, -winkels, -apps en -diensten verliest waar u met SingleKey-ID hebt ingelogd.

 

4.6 Logbestanden

Elke keer dat u het internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wordt opgeslagen in zogenaamde logbestanden.

Wij bewaren deze logbestanden om serviceonderbrekingen vast te stellen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken). De bestanden worden voor 7 dagen opgeslagen en daarna verwijderd. Logbestanden die voor bewijsdoeleinden behouden moeten blijven, zijn uitgezonderd van verwijdering totdat het respectievelijke incident is verholpen en deze bestanden kunnen, van geval tot geval, worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

In logbestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

-    IP-adres ("Internet Protocol"-adres) van het eindapparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het online aanbod;

-    Internetadres van de website van waaruit toegang wordt verkregen tot het online aanbod (zogenaamde herkomst-URL of verwijzende URL);

-    Naam van de dienstverlener die is gebruikt om toegang te krijgen tot het online aanbod;

-    Naam van de bestanden of informatie waar toegang tot is verkregen;

-    Datum, tijd en duur van het bezoek;

-    Hoeveelheid overgebrachte data;

-    Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde add-ons (bijv. Flash Player);

-    http-statuscode (bijv. "Request successful" (verzoek succesvol) of "File requested not found" (verzocht bestand niet gevonden)).

4.7    Kinderen

Dit online aanbod is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar.

4.8     Gegevensoverdracht aan andere verwerkingsverantwoordelijken

In principe worden uw persoonsgegevens alleen overgedragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor het nakomen van een contractuele verplichting, of als wij zelf, of een derde partij, een legitiem belang hebben bij de gegevensoverdracht, of als u toestemming hebt gegeven. Bijzonderheden over de rechtsgrondslag en de ontvangers of ontvangerscategorieën zijn te vinden in de sectie Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag. Derde partijen kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn. Wanneer gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang aan derden worden overgedragen, wordt in deze kennisgeving inzake gegevensbescherming toegelicht.


Daarnaast kunnen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden overgedragen als wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften of afdwingbare administratieve of rechterlijke bevelen.

4.8.1    Dienstverleners (algemeen)

Wij maken gebruik van externe dienstverleners voor taken als programmeren en datahosting. Wij hebben deze dienstverleners met grote zorg uitgekozen en monitoren hen regelmatig, vooral op het gebied van de zorgvuldige behandeling en bescherming van de gegevens die ze opslaan. Alle dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

4.9       Overdracht aan ontvangers buiten de EER

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens overdragen aan ontvangers buiten de EER, in zogenaamde derde landen.

In dergelijke gevallen zorgen wij er vóór de overdracht voor dat de ontvanger van de gegevens een passend niveau van gegevensbescherming biedt (op grond van een besluit van de Europese Commissie waarbij de bescherming voor het betreffende land als passend wordt erkend, of op grond van een overeenkomst met de ontvanger op basis van zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen) of dat u toestemming hebt gegeven voor de overdracht.

U hebt het recht om een overzicht te krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifiek overeengekomen bepalingen die een passend niveau van gegevensbescherming waarborgen. Gebruik hiervoor de verklaringen in de sectie Contact.

4.10    Duur van de opslag, bewaartermijnen

In principe slaan wij uw gegevens op zolang dit nodig is om ons online aanbod en de daarmee verbonden diensten uit te voeren of zolang wij een legitiem belang hebben in de opslag van uw gegevens (wij kunnen bijv. nog steeds een legitiem belang hebben bij marketing via post na het nakomen van onze contractuele verplichtingen). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij verplicht moeten opslaan voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (wij zijn bijv. vanwege bewaartermijnen volgens de belasting- en handelswet verplicht om documenten zoals contracten en facturen voor een bepaalde periode beschikbaar te houden).


5.       Loterijen en kortingsacties

In het geval dat u meedoet aan een van onze loterijen of kortingsacties, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren indien u een prijs hebt gewonnen en om onze producten te adverteren, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven. In de betreffende deelnamevoorwaarden vindt u meer informatie over loterijen of kortingsacties.


6.       Gebruik van cookies

In het kader van onze online service kunnen er cookies of trackingmechanismen worden gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u onze online service bezoekt.

Tracking is met verschillende technologieën mogelijk. Wij verwerken vooral informatie met behulp van pixeltechnologie en/of tijdens de analyse van logbestanden.

6.1     Categorieën

Wij maken onderscheid tussen cookies die vereist zijn voor de technische functies van de online service en dergelijke, en trackingmechanismen die niet vereist zijn voor de technische functies van de online service.

Het is over het algemeen mogelijk om de online service te gebruiken zonder cookies die niet-technische doeleinden dienen.

6.1.1    Technisch vereiste cookies

Met technisch vereiste cookies bedoelen we cookies die voor de technische functies van de online service niet mogen ontbreken. Dit zijn o.a. cookies die gegevens opslaan om een vlotte reproductie van video's of audio te garanderen.

Dergelijke cookies worden verwijderd wanneer u de website verlaat.

6.1.2    Cookies en trackingmechanismen die technisch niet vereist zijn

Wij gebruiken alleen cookies en trackingmechanismen indien u ons voor elk geval voorafgaand toestemming hebt gegeven, met uitzondering van de cookie die de huidige status van uw privacyinstellingen opslaat (selectiecookie). Deze wordt geplaatst op basis van legitiem belang.

We maken onderscheid tussen twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en trackingmechanismen:

6.2     Comfort-cookies

Deze cookies vereenvoudigen de bediening en stellen u dus in staat om comfortabeler door onze online service te scrollen; bijv. uw taalinstellingen kunnen in deze cookie worden opgenomen.

6.3     Marketingcookies en trackingmechanismen

Algemeen

Door marketingcookies en trackingmechanismen te gebruiken, kunnen wij en onze partners u aanbiedingen tonen op basis van uw interesses, die voortvloeien uit een analyse van uw gebruikersgedrag:

- Statistieken:

Met behulp van statistische tools meten we bijv. het aantal paginaweergaven.

- Conversie bijhouden:

Onze partners voor het bijhouden van conversie plaatsen een cookie op uw computer ("conversiecookie") als u onze website via een advertentie van de respectievelijke partner hebt bezocht. Normaal gesproken zijn deze cookies na 30 dagen niet meer geldig. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookies nog niet verlopen zijn, kunnen wij en de betreffende conversiepartner herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze website is doorgestuurd. Dit kan ook op meerdere apparaten worden gedaan. De informatie die via de conversiecookie wordt verkregen, dient om conversiestatistieken te verzamelen en het totale aantal gebruikers te registreren die op de betreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een website met een tag voor conversie bijhouden.

- Retargeting:

Deze tools creëren gebruikersprofielen door middel van advertentiecookies of advertentiecookies van derden, zogenaamde "web beacons" (onzichtbare afbeeldingen die ook "pixels" of "tracking pixels" worden genoemd), of door middel van vergelijkbare technologieën. Deze worden gebruikt voor advertenties op basis van interesse en regelen de frequentie waarmee de gebruiker bepaalde advertenties ziet. De respectievelijke provider is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in verband met de tool. De providers van de tools kunnen informatie ook aan derden bekendmaken voor de hierboven genoemde doeleinden. Neem hiervoor de kennisgeving inzake gegevensbescherming van de betreffende provider in acht.

Houd er rekening mee dat het gebruik van de tools de overdracht van uw gegevens aan ontvangers buiten de EER kan omvatten wanneer er geen adequaat niveau van gegevensbescherming overeenkomstig de AVG is (bijv. in de VS). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de volgende beschrijving van de individuele marketingtools.

6.3.1    Optimizely

Naam: Optimizely
Provider: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, USA
Functie: De cookie kan het gebruikersgedrag op websites volgen, bruikbaarheidstesten

6.3.2    Monetate

Naam: Monetate

Provider: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA.

Functie: cookie kan het gedrag van de gebruiker op verschillende websites volgen, UX testing.


6.3.3    Google Analytics

Naam: Google Analytics

Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Functie: analyse van gebruikersgedrag (ophalen van pagina's, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), genereren van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van informatie over meerdere apparaten van ingelogde Google-gebruikers ("cross-device tracking"), toevoegen van doelgroepspecifieke informatie van Google aan pseudonieme gebruikersgegevens, retargeting, UX testing, conversie bijhouden en retargeting in combinatie met Google Ads.


6.3.4  Tealium en Tealium Audience Stream

Naam: Tealium en Tealium Audience Stream

Aangeboden door: Tealium Inc, 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, VS.

Functie: Tealium wordt gebruikt om websitetags te beheren via een interface en om programmacodes te integreren op onze websites. Tealium Audience Stream is een cookie die uw gebruiksgedrag (bewegingsprofiel, aankoopgedrag) op onze digitale aanbiedingen gepseudonimiseerd registreert en ook gegevens gebruikt die al in de algemene klantendatabase zijn opgeslagen met betrekking tot de gebruikers om de planning en analyses van campagnes te ondersteunen om gepersonaliseerde reclame in reclamenetwerken zoals Facebook Ads weer te geven


6.3.5    Hotjar

Naam: Hotjar

Provider: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta.

Functie: cookies kunnen volgen hoe gebruikers door meerdere pagina's bladeren; generatie van heatmaps, sessie-opnames, enquêtes/polls.


6.3.6 Google AdSense

Naam: Google AdSense

Provider: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ("Google").

Functie: Google Adsense kan ons helpen door het plaatsen van advertenties, remarketing, bijhouden van conversies.

 

6.4       Beheer van cookies en trackingmechanismen

U kunt uw instellingen voor de cookie- en trackingmechanismen beheren in de browser- en/of privacyinstellingen.

Opmerking: de instellingen die u hebt gewijzigd, verwijzen alleen naar de browser die in het betreffende geval wordt gebruikt.

6.4.1    Deactivering van alle cookies

Als u alle cookies wenst te deactiveren, doet u dit in uw browserinstellingen. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.

6.4.2    Beheer van instellingen m.b.t. cookies en trackingmechanismen die technisch niet vereist zijn

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt u in een cookievenster gevraagd of u toestemt met het gebruik van comfort-cookies, marketingcookies of trackingmechanismen.

In onze privacyinstellingen kunt u uw toestemming voor toekomstig gebruik intrekken of op een later tijdstip geven.


7. Marketing Pixels

Naam: Meta Pixel

Aangeboden door: Meta Platforms Ireland Limited, Harbour, D2, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin, Ireland, ("Meta").

Samen met Meta zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens binnen de context van de verwerking van uw gegevens met betrekking tot ons online aanbod door het gebruik van Meta Pixel.

We hebben een overeenkomst voor gedeelde verantwoordelijkheid gesloten met Meta om de respectievelijke verantwoordelijkheden te definiëren voor het nakomen van verplichtingen conform de AVG voor gezamenlijke verwerking. De belangrijkste punten van deze overeenkomst kunt u te allen tijde bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Dit regelt met name welke veiligheidsmaatregelen Meta moet overwegen (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) en hoe de rechten van betrokkenen ten aanzien van Meta moeten worden uitgevoerd.

Functie: Meta verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming middels Meta Pixel om campagnerapporten te genereren, conversietracking, klikgebeurtenissen en gerichte reclame buiten onze website (retargeting) op basis van HTTP-headers (inclusief IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, URL, verwijzende URL, uw persoon), Pixel-specifieke gegevens (inclusief Pixel-ID en Meta-cookie), klikgedrag, optionele waarden (zoals conversies, paginatype), formulierveldnamen (zoals "e-mailadres", "adres" en "hoeveelheid" voor de aankoop van een product of dienst)

Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van u via Meta, maar geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep van de website en de prestaties van advertenties.

U kunt het ontvangen van op uw interesse gerichte advertenties van Meta stopzetten door uw advertentievoorkeuren op de Meta/ Instragram te wijzigen. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies van derden deactiveren via de opt-outpagina van Digital Advertising Alliance op http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN of op de http://www.youronlinechoices.com-website.


 

8. Social Sign In (aanmelden via sociale netwerken)

U hebt de mogelijkheid om bij ons online aanbod in te loggen met zogenaamde "Social Sign Ins" als Facebook Connect en Twitter.


Hiervoor wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van het betreffende sociale netwerk, waar u kunt inloggen met uw aanmeldgegevens. Dit betekent dat uw account van het betreffende netwerk aan onze service wordt gelinkt. Hierdoor wordt de informatie van uw openbare profiel, uw e-mailadres en de identificatietags van uw netwerkvrienden en mogelijk verdere informatie vanuit het sociale netwerk naar ons doorgestuurd.


Het sociale netwerk dat voor de registratie wordt gebruikt, ontvangt uw aanmeldstatus, browserinformatie en uw IP-adres. De provider van het sociale netwerk of diens server kan buiten de EU of EER (bijv. in de VS) gevestigd zijn.


Als u niet wilt dat er een gegevensoverdracht plaatsvindt tussen ons en het sociale netwerk, kunt u zich via onze eigen aanmeldpagina aanmelden in plaats van de "Social Log Ins" te gebruiken.


9. YouTube

Ons online aanbod gebruikt het videoplatform van YouTube, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube is een platform waarmee video- en audiobestanden kunnen worden afgespeeld.


Wanneer u een bepaalde website van ons online aanbod bezoekt die een ingebedde YouTube-speler bevat, maakt deze verbinding met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden doorgestuurd en afgespeeld. Wanneer u dit doet, worden er gegevens doorgestuurd naar YouTube als gegevensverwerker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.


Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube en uw rechten en privacy-opties kunt u vinden in de kennisgeving inzake gegevensbescherming van YouTube.


10.Nieuwsbrief met aanmelding; herroepingsrecht

Binnen het kader van ons online aanbod kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Wij bieden de zogenaamde dubbele aanmeldoptie, wat betekent dat we u enkel een nieuwsbrief via e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals Whatsapp), sms of pushmelding sturen nadat u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven door op de link in het bericht te klikken. Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door op de link in de betreffende e-mail met de nieuwsbrief te klikken of in de administratieve instellingen van het online aanbod. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens in de sectie Contact.


11.     Externe links

Ons online aanbod kan links bevatten naar internetpagina's van derden. Dit zijn voornamelijk providers die niet aan ons verbonden zijn. Wanneer u op deze links klikt, hebben wij geen invloed op de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens die mogelijk worden overgedragen aan deze derden (zoals het IP-adres of de URL van de website waarop de link zich bevindt), aangezien het beleid van derden uiteraard buiten onze controle valt. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door derden.


12.     Beveiliging

Onze medewerkers en de bedrijven die namens ons diensten leveren, zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen en om de gegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen de risico's van onbedoelde of onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, verandering of ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische vooruitgang.


13.     Gebruikersrechten

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u de contactgegevens in de sectie Contact gebruiken. Gelieve er daarbij voor te zorgen dat u uw identiteit op ondubbelzinnige wijze kunt aantonen.

Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, als deze worden verwerkt, om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.

Recht op correctie en verwijdering

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.Voor zover er wordt voldaan aan de wettelijke eisen, hebt u het recht om uw gegevens aan te vullen of te laten verwijderen.

Dit geldt niet voor gegevens die nodig zijn voor facturatie- of boekhoudkundige doeleinden of gegevens die aan een wettelijke bewaartermijn onderworpen zijn. Als toegang tot dergelijke gegevens niet noodzakelijk is, wordt de verwerking ervan echter beperkt (zie het volgende).

Beperking van de verwerking

Voor zover er wordt voldaan aan de wettelijke eisen, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

Overdraagbaarheid van gegevens

Voor zover er wordt voldaan aan de wettelijke eisen, kunt u verzoeken om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of – indien technisch haalbaar – dat wij deze gegevens aan een derde partij overdragen.

Intrekking van toestemming

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming voor toekomstig gebruik weer in te trekken. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft onveranderd.


14.     Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of regio, of op de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons. Dit is:

Autoriteit Persoonsgegevens

Adres:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

NL 2509 AJ Den Haag

Telefoon: + 31-70-88 88 500

Fax: + 31-70-88 88 501

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl


15.     Wijzigingen in de kennisgeving inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen ten aanzien van beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen wij onze kennisgeving inzake gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Raadpleeg daarom de meest recente versie van onze kennisgeving inzake gegevensbescherming, aangezien deze onderhevig is aan wijzigingen.


16. Contactgegevens

Zie het adres in de sectie "Verwerkingsverantwoordelijke" als u contact met ons wilt opnemen.

Gebruik de volgende link om uw rechten uit te oefenen: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNB.

Gebruik de volgende link om ons te attenderen op incidenten op het gebied van gegevensbescherming: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens adviseren wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

(C/ISP) functionaris voor gegevensbescherming

Bosch Group

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

of

mailto:DPO@bosch.com.

 

Ingangsdatum: 29-10-2020

 

© Bosch Power Tools B.V. 2021, alle rechten voorbehouden