Részvételi feltételek a promócióban

1.    Szervező

A Robert Bosch Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104., cégjegyzékszám: 01-09-079217, adószám: 10622618-2-44, a továbbiakban: „Szervező”) promóciót (a továbbiakban „Promóciót”) szervez a jelen szabályzatban meghatározott Bosch mérőműszer termékek vásárlásához kapcsolódóan, az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

2.    A Promócióban részt vevő és abból kizárt személyek

A Promócióban részt vehet minden olyan személy, aki

·         18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkezik és

·         elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit, továbbá

·         a Promócióban való részvételhez szükséges adatait a jelen részvételi feltételek szerint megadja azoknak az Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezelése céljából (a továbbiakban: „Résztvevő”).

·         A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai, viszonteladói, valamint ezek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

3.    Promóció időtartama

A Promócióban a 2024. január 8. napjától 2024. április 30. napjáig vásárolt Bosch Professional mérőműszerekkel lehet részt venni, melyek bizonylatai ajándékokért való beváltására 2024. május 31. napjáig van lehetőség.

4.    A Promócióban való részvétel feltételei

A részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Promóció időtartama alatt saját nevére és használatára legalább egy darab új Bosch Professional mérőműszert (továbbiakban: Bosch Professional mérőműszer) vásároljon Magyarországon és a vásárlás tényét számlával igazolja a jelen szabályzatnak megfelelően. A Promócióban résztvevő Bosch Professional mérőműszerek listája a 1. számú mellékletben található. Egy természetes személy Résztvevő legfeljebb 3 db, jogi személynek minősülő Résztvevő legfeljebb 10 db Bosch Professional mérőműszer vásárlásával vehet részt a Promócióban.

A Résztvevő a részvétel érdekében a www.bosch-promotions.com/hu weblapon (a továbbiakban: Weboldal) a kért adatok (a Résztvevő vezetékneve, keresztneve, telefonszáma és e-mail címe vagy jogi személy esetén annak neve, székhelye, nyilvántartási- és adószáma, telefonszáma és e-mail címe) megadását követően feltölti a Weboldalra a Promóció időtartama alatt vásárolt Bosch Professional mérőműszer megvásárlásáról szóló, a Résztvevő nevére kiállított számlát (a továbbiakban: Számla). Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Promócióban kizárólag névre szóló Számlával lehet részt venni, ennek megfelelően a magánszemélyeknek a Bosch Professional mérőműszerről kiállítandó Számlát a fizetést megelőzően saját nevükre szükséges kérni az eladótól. A feltöltésre kerülő Számlákon szereplő termékek közül kizárólag a Bosch Professional mérőműszer pontos megnevezése és darabszáma szerepelhet, a Számlák feltöltését megelőzően a Számlán található árak és a Promócióban részt nem vevő egyéb termékek beazonosíthatóságát a Résztvevő köteles megszüntetni (az adatokat kisatírozni, kitakarni a feltöltést megelőzően).

Az esetleges adatbeviteli hibákért, pontatlanságokért Szervező felelősséget nem vállal. Résztvevő köteles a Promóció végéig a feltöltött Számlá(ka)t megőrizni.

Szervező felhívja a figyelmet, hogy nyugtát, gyűjtőblokkot, előlegszámlát, garancialevelet, szállítólevelet stb. nem fogad el, igazolásként kizárólag olyan számlát fogad el, amely tartalmazza a Résztvevő nevét, a vásárolt mérőműszer pontos megnevezését, vásárlás idejét és helyét!

Részvételre – azaz a fentiek szerinti adatközlésre és számlafeltöltésre – kizárólag 2024. május 31. 23:59 percig van lehetőség, az ettől eltérő időpontban beérkezett adatok és Számlák nem kerülnek feldolgozásra. Az adatok és Számlák abban az időpontban minősülnek beküldöttnek, amelyben a Szervező szerverének belső órája beérkezési időpontként rögzített. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának (különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalnak) a tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatják olyan, a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező ezen infrastruktúra nem megfelelő működéséből, rendelkezésre állásából fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Résztvevők adatai, valamint a feltöltött Számlák adattartalma a Szervező által ellenőrzésre kerül. Amennyiben a Szervező ennek során a jelen szabályzatban foglaltak megsértését vagy visszaélést észlel (ideértve különösen azt az esetet, ha a Résztvevő nem a saját nevére szóló számlát tölt fel, vagy a Számlán nem szerepel a Promócióban részt vevő Bosch Professional mérőműszer), továbbá, ha a Résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat rendelkezéseinek, jogosult az Ajándék átadását megtagadni és az érintett Résztvevőt a Promócióból véglegesen kizárni. A regisztráció során esetlegesen hibásan megadott adatok korrekciójára utólagosan nincs lehetőség.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő mindennemű meghibásodásáért, melynek következtében a Weboldal átmenetileg nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

5.    Ajándékok, ajándékok átadása

A Résztvevő az adatai megadásával és a Számla feltöltésével egyidejűleg a promóciós kiírás szerint meghatározott Ajándékra válik jogosulttá. Az Ajándékok köre a 2. számú mellékletben található. Résztvevő a Promócióban való részvétellel elfogadja, hogy adott Bosch Professional mérőműszer megvásárlásával kizárólag az 2. sz. mellékletben foglaltak szerinti Ajándékokra jogosult. Az Ajándékok köre függ a megvásárolt Bosch Professional mérőműszer típusától.

A Szervező az egyes Ajándékokat a Promóció időszaka alatt kizárólag az Ajándék termékek készleteinek erejéig biztosítja, amely következtében egyes Ajándékok a Promóció időtartama alatt kikerülhetnek a kínálatból.

A Résztvevő által megadott adatok és a feltöltött Számla ellenőrzését követően, azok jelen szabályzatnak való megfelelősége esetén a Résztvevő jogosultságot szerez az Ajándékra, ami 30 naptári napon belül futárszolgálattal kerül kiszállításra (Gebrüder Weiss Kft., címe: 2330 Dunaharaszti, Raktár u. 2., Pf. 33.) a Résztvevő által megadott címre. Amennyiben az Ajándék Résztvevőnek történő átadása a Szervezőnek fel nem róható okból nem valósul meg, vagy az Ajándék kézbesítése a Résztvevőre visszavezethető okból 2 alkalommal meghiúsul, az érintett Ajándék a Szervező tulajdonában marad és azt a Résztvevő a továbbiakban nem követelheti a Szervezőtől. Az Ajándékok másra nem engedményezhetőek át, és készpénzre nem válthatóak.

Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a nyertes a regisztráció és a Számlafeltöltés alkalmával hibásan vagy hiányosan megadott adatok miatt nem értesül az Ajándékról, és ezáltal nem jut Ajándékhoz. Ugyanígy kizárt a Szervező felelőssége abban az esetben, ha a nyertes az általa használt levelezőrendszer sajátosságai (különösen spam-szűrő használata) miatt nem, vagy késedelmesen értesül az Ajándékról.

Az Ajándékok esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. Szervezőt az Ajándék fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az Ajándék átadásával járó minden költséget a Szervező viseli.

6.    Adatkezelés

A Robert Bosch Kft. adatkezeléséről az „Adatkezelési Tájékoztató” rendelkezik. A tájékoztató mindenkor elérhető a Robert Bosch Kft. weboldalán az alábbi címen: https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/de/ptde/hu/pro/privacy/

7.    Záró rendelkezések

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét a részvétel érdekében megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), továbbá az Ajándék átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért, mind a Promócióban részt vevők, mind harmadik személyek irányában.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

Ha a Résztvevő a Számla feltöltése során a feltöltés közben bezárja a Weboldalt vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért, a sikertelen feltöltésért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A sikeres feltöltésről a Résztvevő minden esetben visszaigazolást kap a Weboldalon keresztül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót akár a Promóció időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A Résztvevők kötelessége és felelőssége, hogy a változásokról megfelelően tájékozódjanak.

A Promócióban való részvétel önkéntes, de ha a Résztvevő a jelen szabályzatot vagy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban alaptalan kifogást emel, illetve a Résztvevő a személyes adatai törlését kéri, a Promócióban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Résztvevővel szemben csalás gyanúja merül fel, azt kizárhatja a Promócióból, még abban az esetben is, ha a csalás ténye egyértelműen nem bizonyítható, de a gyanú erősen megalapozott.

Szervező kizárja a felelősségét a Promócióban való részvételből vagy az Ajándék elfogadásából származó bármilyen kárért, veszteségért vagy egyéb sérelemért. Szervező kizárja továbbá szavatossági kötelezettségét az Ajándékok tekintetében a jogszabályok által megengedett mértékben. Ennek alapján a Szervező nem köteles az esetlegesen hibás Ajándékot kicserélni vagy megjavítani, egyedi megítélés alapján azonban ez alól kivételt tehet.

A Promócióra és a jelen szabályzatra a magyar jog az irányadó.

 

Robert Bosch Kft. Kelt: 2023.08.28.


1.    Számú Melléklet – A Promócióban résztvevő Bosch Professional mérőműszerek

 

 

            Cikkszám        Megnevezés

1.         0601072S00   GLM 50-22 lézeres távolságmérő

2.         0601072V00   GLM 50-25 G zöld lézeres távolságmérő

3.         0601072T00    GLM 50-27 C lézeres távolságmérő

4.         0601072U00   GLM 50-27 CG zöld lézeres távolságmérő

5.         0601072U01   GLM 50-27 CG zöld lézeres távolságmérő + BA 3.7V 1.0Ah A akkumulátor

6.         0601066G00   GCL 2-50 C kombilézer + RM 2 tartó

7.         0601066G02   GCL 2-50 C kombilézer + BT 150 állvány + RM 2 tartó

8.         0601066G03   GCL 2-50 C kombilézer + RM 2 tartó + BM 3 fali tartó

9.         0601066G08   GCL 2-50 C kombilézer (akku és töltő nélkül) + BM 3 fali tartó + L-Boxx 136

10.       0601066H00   GCL 2-50 CG zöld kombilézer (1x2,0Ah) + RM 2 tartó + BM 3 fali tartó

11.       0601066H03   GCL 2-50 CG zöld kombilézer (akku és töltő nélkül) + BM 3 fali tartó + L-Boxx 136

12.       0601063R00   GLL 3-80 C vonallézer

13.       0601063R01   GLL 3-80 C vonallézer + BT 150 állvány

14.       0601063R02   GLL 3-80 C vonallézer (1x2,0Ah) + BM 1 tartó + L-Boxx 136

15.       0601063R03   GLL 3-80 C vonallézer (akku és töltő nélkül) + BM 1 tartó + L-Boxx 136

16.       0601063R05   GLL 3-80 C vonallézer (1x2,0Ah) + BM 1 tartó + LR 7 lézervevő + L-Boxx 136

17.       0601063T03    GLL 3-80 CG zöld vonallézer (akku és töltő nélkül) L-Boxxban

18.       0601063T00    GLL 3-80 CG zöld vonallézer (1x2,0Ah) + BM 1 tartó + L-Boxx 136

 

 

19.       0601081303    D-Tect 120 falszkenner

20.       0601081301    D-Tect 120 falszkenner (1x1,5Ah) L-Boxxban

21.       0601081308    D-tect 120 falszkenner (akku és töltő nélkül) L-Boxxban

22.       0601081600    D-tect 200 C falszkenner + 4xAA elemek + elem adapter + USB-C kábel + csuklópánt

23.       0601081601    D-tect 200 C falszkenner + 12V 2.0Ah Li-Ion akkumulátor + GAL 12V-40 töltő + USB-C kábel + csuklópánt + L-boxx

24.       0601081608    D-tect 200 C falszkenner + USB-C kábel + csuklópánt + L-boxx

25.       0601083300    GIS 1000 C termodetektor

26.       0601083301    GIS 1000 C termodetektor (1x1,5Ah) L-Boxxban

27.       0601083308    GIS 1000 C termodetektor (akku és töltő nélkül) L-Boxxban

28.       0601083101    GTC 400 C hőkamera (1x1,5Ah) L-Boxxban

29.       0601083108    GTC 400 C hőkamera (akku és töltő nélkül) L-Boxxban

30.       0601083500    GTC 600 C hőkamera (1x2,0Ah) L-Boxxban

31.       0601083508    GTC 600 C hőkamera (akku és töltő nélkül) L-Boxxban

32.       0601241200    GIC 120 C vizsgálókamera SD kártyával

33.       0601241201    GIC 120 C vizsgálókamera (1x1,5Ah) SD kártyával L-Boxxban

34.       0601241208    GIC 120 C vizsgálókamera (akku és töltő nélkül) L-Boxxban

35.       0601241500    GIC 12V-4-23 C vizsgálókamera

36.       0601241400    GIC 12V-5-27 C vizsgálókamera

37.       0601241401    GIC 12V-5-27 C vizsgálókamera L-boxx akkuval és töltővel

38.       0601241402    GIC 12V-5-27 C vizsgálókamera L-boxx (akku és töltő nélkül)

39.       0601061F00    GRL 600 CHV forgólézer

40.       06159940P5   GRL 600 CHV forgólézer + BT 170 HD állvány + GR 240 mérőléc

41.       0601061V00   GRL 650 CHVG zöld forgólézer

42.       06159940PR   GRL 650 CHVG zöld forgólézer + BT 170 HD állvány + GR 500 mérőléc

43.       06159940PS   GRL 650 CHVG zöld forgólézer + BT 300 HD állvány

 

 

 

2.    Számú Melléklet – Az Ajándékok listája

AJÁNDÉKOK LISTÁJA

CIKKSZÁM

Termék megnevezés

Termékkép

Műszaki adatok

Az alábbi megvásárolt műszerek mellé:

Akkumulátorok

 

 

 

 

160A016GB

ProCORE18V 4.0Ah Professional akkumulátor

  

Akkufeszültség: 18 V

Akkukapacitás: 4.0 Ah

Súly: 515 g

Forgólézerek: GRL 600 CHV, GRL 650 CHVG

1600Z0002X

GBA 12V 2.0Ah Professional akkumulátor

   

Akkufeszültség: 12 V

Akkukapacitás: 2.0 Ah

Súly: 175 g

Vonallézerek: GLL 3-80 C,
GLL 3-80 CG

Kombilézerek: GCL 2-50 C,
GCL 2-50 CG

Falszkennerek: D-tect 120,
D-tect 200 C

Termodetektor: GIS 1000 C

Vizsgálókamerák: GIC 120 C, GIC 12V-4-23 C,

GIC 12V-5-27 C

Hőkamerák: GTC 400 C,
GTC 600 C

1608M00C43

BA 3,7V 1.0 AH A Professional Lítium-ion akkumulátor

      

Akkufeszültség 3,7 V

Akkukapacitás: 1 Ah

Súly: 30 g

USB-töltőcsatlakozó: USB-C™

Lézeres távolságmérők:
GLM 50-22, GLM 50-25 G,

GLM 50-27 C, GLM 50-27 CG