Όροι χρήσης


1.    Πεδίο ισχύος, πάροχος

1.1    Η Robert Bosch Α.Ε., Οδός Ερχείας 37, ΤΚ: 19400, Κορωπί, Αττική (στη συνέχεια «Bosch», «εμείς» «εμάς» ), παρέχει μια πλατφόρμα, στην οποία οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και μπορούν να επιλέγουν υπηρεσίες που παρέχονται από την Bosch (στη συνέχεια «PRO360», «εσείς», «σας»). Οι παρόντες όροι χρήσης («Όροι χρήσης») ισχύουν μεταξύ Bosch και πελάτη για την πρόσβαση στο PRO360 καθώς και για τη χρήση των υπηρεσιών από τον πελάτη.

1.2    Αναλυτικές πληροφορίες για την Bosch ως πάροχο της πύλης PRO360 και των υπηρεσιών μπορούν να αναζητηθούν στο σημείο Νομική Σημείωση  (Legal Notice) .


2.    Αντικείμενο της σύμβασης

2.1    Η Bosch παρέχει την πρόσβαση στο PRO360 αποκλειστικά βάσει αυτών των όρων χρήσης. Για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του PRO360 ισχύουν ενδεχομένως ξεχωριστοί όροι χρήσης, στους οποίους παραπέμπεται ο πελάτης.

2.2    Το PRO360 είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει στον πελάτη να εγγράψει και να διαχειρίζεται τα ηλεκτρικά του εργαλεία ή τα ηλεκτρικά εργαλεία των πελατών του, και να τα καταχωρεί για την 3ετή εγγύηση. Κατά καιρούς διατίθενται ενδεχομένως περαιτέρω υπηρεσίες μέσω του PRO360.

Για λεπτομέρειες για το τρέχον εύρος της πύλης PRO360 μπορεί να ανατρέξει ο πελάτης στην πύλη ή μέσω της εφαρμογής PRO360 (εφόσον διατίθενται).

2.3    Ο πελάτης, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, βεβαιώνει, ότι είναι σε θέση να συνάψει συμβάσεις (π.χ. δεν είναι ανήλικος). Εάν ένα άτομο συνάψει αυτήν τη συμφωνία ως εκπρόσωπος μιας επιχείρησης, όπως της επιχείρησης στην οποία εργάζεται ο πελάτης, αυτό το άτομο διαβεβαιώνει στην Bosch, ότι η επιχείρηση είναι σωστά οργανωμένη σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει συσταθεί ή καταχωριστεί και ότι νομιμοποιείται, διαθέτει την άδεια, την απόφαση ή το πληρεξούσιο να δεσμεύσει την εταιρεία.

2.4    Δεν εφαρμόζονται οι όροι συναλλαγής - συνεργασίας του πελάτη ή τρίτων.

2.5    Οι νομικά σημαντικές δηλώσεις και ειδοποιήσεις που πρέπει να υποβάλει ο πελάτης στην Bosch μετά τη σύναψη της σύμβασης (π.χ. γνωστοποίηση προθεσμιών, ειδοποιήσεις για ελαττώματα) υπόκεινται στον έγγραφο τύπο (π.χ. επιστολή, e-mail) για να είναι ισχυρές και έγκυρες.

2.6    Η Bosch έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες μέσω τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ομίλου του παρόχου) ως υπεργολάβος.


3.    Λογαριασμός πελάτη και μηνύματα

3.1    Η πρόσβαση στο PRO360 και η χρήση των υπηρεσιών προϋποθέτουν μια εγγραφή.

3.2    Ο πελάτης πρέπει να παρέχει στην Bosch τις ζητούμενες πληροφορίες, που χρειάζεται η Bosch για το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη («Εγγραφή»).

3.3    Η διαδικασία της εγγραφής απαιτεί ένα υπάρχον Bosch-ID ή, εφόσον δεν υπάρχει ένα Bosch-ID απαιτείται η καταχώριση του Bosch-ID μέσω εισαγωγής και καθορισμού των απαραίτητων στοιχείων πρόσβασης. Μετά την επιτυχή εγγραφή η Bosch.IO GmbH στέλνει στον χρήστη ένα e-mail με ένα link επιβεβαίωσης στη διεύθυνση e-mail την οποία ο χρήστης έχει δηλώσει στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, στο οποίο περιλαμβάνονται για άλλη μια φορά οι Γενικοί Όροι Συναλλαγής καθώς και η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Bosch.IO GmbH σε μορφή κειμένου. Οι συμβατικοί όροι αποθηκεύονται από την Bosch.IO GmbH .

3.4    Μετά την επιτυχή εγγραφή του πελάτη με την Bosch ID (ταυτότητα) μεταφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή από τον λογαριασμό στην εφαρμογή. Στην εφαρμογή ο πελάτης πρέπει να παρέχει περαιτέρω δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή, όπως η τρέχουσα διεύθυνση ή / και η διεύθυνση e-mail («Δεδομένα εγγραφής») και να αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης συμπεριλαμβανομένων των όρων της 3ετούς εγγύησης. Η εγγραφή ενός νομικού προσώπου επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που πρέπει να κατονομάζεται. Μόνο μετά από αυτό ολοκληρώνεται η εγγραφή. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες επισημαίνονται με ένα *. Οι όροι της σύμβασης αποθηκεύονται από την Bosch.

3.5    Με τη διαβίβαση των δεδομένων εγγραφής υποβάλλει ο πελάτης βάσει των παρόντων όρων χρήσης μία προσφορά στην Bosch για τη δυνατότητα χρήσης ενός λογαριασμού πελάτη. Μετά από την αποστολή των δεδομένων εγγραφής αυτά ελέγχονται από την Bosch ως προς την πληρότητα και εγκυρότητά τους. Η αποδοχή από την Bosch γίνεται με την αποστολή ενός επιβεβαιωτικού e-mail ή μέσω της ενεργοποίησης του λογαριασμού πελάτη. Μετά από την ενεργοποίηση του λογαριασμού πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιεί την πύλη PRO360 και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

3.6    Η Bosch δικαιούται, να στείλει σε ηλεκτρονική μορφή στον πελάτη τις συμβατικές του δηλώσεις, που ο ανωτέρω καταχώρησε στο Bosch ID για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης.  

3.7    Με την εγγραφή ο πελάτης παρέχει στην Bosch το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα καταχωρισμένα δεδομένα για την εκτέλεση των επιλεγμένων υπηρεσιών. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ιδίως η διαβίβαση σε τρίτους των δεδομένων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της σύμβασης. Λεπτομέρειες θα βρείτε στη δήλωση για την προστασία των δεδομένων.


4.    Επιλογή-Παραγγελία υπηρεσιών, διαδικασία παραγγελίας, αποθήκευση κειμένου σύμβασης

4.1    Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του. Εάν είναι απαραίτητη η παροχή ορισμένων δεδομένων (ιδιαίτερα δεδομένα επαφών και πληρωμών) (επισημαίνονται κάθε φορά με *), ο πελάτης πρέπει να τα παρέχει πλήρως και σωστά. Εφόσον αυτά τα δεδομένα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της συμβατικής χρήσης, ο πελάτης πρέπει να τα διορθώσει αμέσως στην πύλη PRO360 στη διαχείριση συμβάσεων και/ή στις προσωπικές ρυθμίσεις. Εφόσον προκύψουν έξοδα λόγω παροχής εσφαλμένων στοιχείων (π.χ. εσφαλμένες επιλογές-παραγγελίες υπηρεσιών λόγω εσφαλμένης υπόδειξης λογαριασμού), δικαιούμαστε να αξιώσουμε αποζημίωση για αυτά τα έξοδα.

4.2    Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν υπηρεσίες και υπηρεσίες με χρέωση μέσω της πύλης PRO360. Εφόσον η χρήση μιας υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της κλήσης περιεχομένων) χρεώνεται, ο πελάτης λαμβάνει πριν από την ενεργοποίηση της δυνατότητας πρόσβασης στην εκάστοτε υπηρεσία online ένα μήνυμα για τα αντίστοιχα έξοδα, τους όρους πληρωμής και παράδοσης, τις διάρκειες ισχύος, ενδεχομένως υφιστάμενες προθεσμίες καταγγελίας καθώς και περαιτέρω σχετικές λεπτομέρειες. Στη συνέχεια ο πελάτης μπορεί να αποστείλει την επιλογή-παραγγελία του κλικάροντας την επιλογή (κουμπί) της επιλογής-παραγγελίας. Μετά από την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης λαμβάνει μια ειδοποίηση e-mail, με την οποία επιβεβαιώνεται η παραλαβή της παραγγελίας και παρατίθενται ξανά οι λεπτομέρειες της παραγγελίας.

4.3    Η διάθεση μιας υπηρεσίας στην πύλη PRO360 δεν αποτελεί δεσμευτική προσφορά της Bosch. Η παραγγελία του πελάτη αποτελεί δεσμευτική προσφορά από τον πελάτη και μόνον. Η συμβατική σχέση συντελείται, όταν ο πελάτης λάβει το e-mail ειδοποίησης για την αποδοχή της εκάστοτε προσφοράς του. Η χρήση υπηρεσιών με χρέωση υπόκειται ορισμένες φορές και σε περαιτέρω συμβατικούς όρους που γνωστοποιούνται από την Bosch κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της παραγγελίας.

4.4    Το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από την Bosch. Ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει το κείμενο της σύμβασης πριν την επιβεβαίωση της της παραγγελίας της υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης (Browser) ή να την αποθηκεύσει ηλεκτρονικά. Η γλώσσα της σύμβασης είναι τα Ελληνικά.
Λάβετε υπόψη: Εφόσον η επιλογή-παραγγελία μιας υπηρεσίας με χρέωση πραγματοποιείται για έναν σκοπό, που δεν εμπίπτει στην εμπορική ούτε στην επαγγελματική σας δραστηριότητα, έχετε νόμιμο δικαίωμα της υπαναχώρησης ως καταναλωτής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα της υπαναχώρησης, θα βρείτε στην ενημέρωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης στο σημείο 19 των παρόντων Όρων Χρήσης.


5.    Υποχρεώσεις σύμπραξης του πελάτη

5.1    Ο πελάτης θα προβεί σε όλες τις ενέργειες σύμπραξης, που απαιτούνται από την πλευρά του πελάτη για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης. Υποχρεούται ιδίως:

a)    να αλλάξει όλους τους κωδικούς, που του έστειλε η Bosch, χωρίς καθυστέρηση επιλέγοντας τους δικούς του κωδικούς, να διατηρεί μυστικά τα στοιχεία/δεδομένα χρήσης και πρόσβασης που του έχουν παραδοθεί, να τα προστατεύει από την πρόσβαση τρίτων και να μην τα παραχωρεί σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο πελάτης θα ενημερώνει αμέσως την Bosch, εάν υπάρχει υποψία, ότι τα στοιχεία πρόσβασης και/ή οι κωδικοί περιήλθαν ή έγιναν γνωστά σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

b)    να διορθώσει χωρίς καθυστέρηση τα στοιχεία στον λογαριασμό πελάτη, όταν αλλάξουν μετά την εγγραφή τα αναφερόμενα δεδομένα,

c)    πριν από την χρήση των υπηρεσιών να ελέγχει, εάν οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη σε σχέση με την επάρκεια, αξιοπιστία και ασφάλεια.

d)    να καταχωρεί μόνο εργαλεία που ανήκουν στην ιδιοκτησία του πελάτη ή, όταν τα εργαλεία δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του πελάτη, αλλά στην ιδιοκτησία τρίτων, να τα καταχωρεί, μόνο εφόσον ο πελάτης έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο έγκυρα από τον τρίτο.

5.2    Ο πελάτης δικαιούται:

a)    να αποκτά πρόσβαση σε μη δημόσιους τομείς της πύλης PRO360 και/ή των υπηρεσιών ή των τεχνικών συστημάτων στα οποία βασίζονται,

b)    να χρησιμοποιεί ρομπότ, αράχνες, ξύστρες ή άλλα συγκρίσιμα εργαλεία για συλλογή ή εξαγωγή δεδομένων, προγράμματα, αλγόριθμους ή μεθόδους για αναζήτηση, για πρόσβαση, για κτήση, για αντιγραφή ή έλεγχο της πύλης PRO360 και/ή των υπηρεσιών εκτός των τεκμηριωμένων τελικών σημείων API,

c)    να μεταδίδει εν γνώση του δεδομένα πελατών με ιούς ή σκουλήκια, δούρειους ίππους ή άλλα μολυσμένα ή επιβλαβή στοιχεία ή να παρεμβαίνει με άλλον τρόπο στη σωστή λειτουργία της πύλης PRO360 και/ή των υπηρεσιών,

d)    να αποκρυπτογραφήσει, να αποσυνθέσει, να χωρίσει, να ανακατασκευάσει ή να επιχειρήσει με άλλον τρόπο να μάθει τον πηγαίο κώδικα, οποιοδήποτε λογισμικό ή ιδιόκτητους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται, εφόσον αυτό δεν επιτρέπεται από αναγκαστικές εφαρμοστέες διατάξεις,

e)    να δοκιμάσει, να σκανάρει ή να εξετάσει την τρωτότητα της πύλης PRO360 και/ή των Υπηρεσιών και/ή να παραβιάσει, να επιδράσει σε αυτά ή να παρακάμψει τα μέτρα προστασίας ή τα μέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της πύλης PRO360 και/ή των Υπηρεσιών,

f)    να αλλοιώσει ή να αναπαράγει την πύλη PRO360 και/ή τις υπηρεσίες, ή

g)    να χρησιμοποιεί σκόπιμα συσκευές, λογισμικό ή ρουτίνες, που παρενοχλούν τις εφαρμογές, τις λειτουργίες ή τη χρηστικότητα της πύλης PRO360 και/ή των υπηρεσιών ή να καταστρέψει σκόπιμα άλλα δεδομένα, συστήματα και την επικοινωνία, να αναπαράγει υπερβολικά φορτία, να παρεμβαίνει με επιβλαβή τρόπο, να υφαρπάζει ή να παραλαμβάνει απατηλά.

5.3    Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει, ότι η πρόσβασή του στην πύλη PRO360 και η χρήση των υπηρεσιών είναι σύμφωνες με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή των νόμων περί εμπορικών σημάτων, των αντιμονοπωλιακών νόμων και των νόμων περί ανταγωνισμού, των νόμων ελέγχου των εξαγωγών, των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή άλλων νόμων στην εκάστοτε ισχύουσα έννομη τάξη και δεν αντίκεινται σε σύμβαση που έχει υπογράψει ο πελάτης με ένα τρίτο μέρος.


6.    Δικαιώματα χρήσης και έκταση χρήσης

6.1    Η Bosch παραχωρεί στον πελάτη για τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης σύμφωνα με το σημείο 13 το απλό, μη αποκλειστικό, μη εκχωρητέο, ανακλητό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της πύλης PRO360 και των υπηρεσιών για δικούς του σκοπούς.

6.2    Εφόσον η Bosch παρέχει κατά τη διάρκεια της σύμβασης νέες εκδόσεις, ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις ή επεκτάσεις της πύλης PRO360 και των Υπηρεσιών ή κάνει τυχόν άλλες σχετικές αλλαγές, οι διατάξεις του παρόντος σημείου 6 ισχύουν και για αυτές.

6.3    Ο πελάτης έχει το δικαίωμα της λήψης περιεχομένων («Download») καθώς επίσης και να εκτυπώσει περιεχόμενα μόνο, εφόσον είναι διαθέσιμη η δυνατότητα της λήψης (download) ή για εκτύπωση στην πύλη PRO360 ως λειτουργικότητα (π.χ. μέσω ενός κουμπιού Download).

6.4    Για τα ληφθέντα ή προσηκόντως εκτυπωμένα από τον πελάτη αρχεία-περιεχόμενα ο πελάτης αποκτά κάθε φορά ένα διαρκές και μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης για δικούς του σκοπούς. Στον βαθμό που πρόκειται για περιεχόμενα που παραχωρούνται στον πελάτη έναντι αμοιβής, μια περαιτέρω προϋπόθεση για αυτήν τη χορήγηση δικαιώματος είναι η ολοσχερής πληρωμή της χρέωσης των εκάστοτε περιεχομένων.

6.5    Ο πελάτης δεν αποκτά δικαιώματα εφόσον δεν του παραχωρούνται ρητώς σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Ο πελάτης δεν δικαιούται ιδίως να χρησιμοποιεί την πύλη PRO360 και τις υπηρεσίες πέραν του πεδίου χρήσης που συμφωνήθηκε στους παρόντες όρους χρήσης ή να επιτρέψει την χρήση σε τρίτους. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται στον πελάτη να αναπαράγει την πύλη PRO360 και τις υπηρεσίες, να τα παραχωρεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, ιδίως δεν επιτρέπεται να τα εκμισθώνει ή να τα χρησιδανείζει.

6.6    Εάν ο πελάτης παραβιάζει τις διατάξεις του σημείου 6, η Bosch δικαιούται κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης του πελάτη, να αποκλείσει την πρόσβαση του πελάτη στην πύλη PRO360 και στις υπηρεσίες σύμφωνα με το σημείο 10, εφόσον η παραβίαση μπορεί με αυτόν τον τρόπο να παύσει. Εάν ο πελάτης παρά τη γραπτή όχληση της Bosch εξακολουθεί να παραβιάζει ή παραβιάζει επανειλημμένα τις διατάξεις του παρόντος σημείου 6, η Bosch δικαιούται να καταγγείλει έκτακτα (με άμεση ισχύ) τη συμβατική σχέση χωρίς τήρηση προθεσμίας προειδοποίησης, εκτός εάν ο πελάτης δεν ευθύνεται για αυτές τις παραβιάσεις.


7.    Πνευματική ιδιοκτησία | περιεχόμενα τρίτων

7.1    Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και οι αξιώσεις στο σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού,  των εμπορικών σημάτων, των ευρεσιτεχνιών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων στις υπηρεσίες, καθώς και για όλες τις βελτιώσεις, τον σχεδιασμό ή τα παράγωγα έργα που σχεδιάστηκαν ή δημιουργήθηκαν από την Bosch ή τους δικαιοπάροχους της στην πύλη PRO360 ή στις υπηρεσίες, ανήκουν αποκλειστικά στην Bosch ή στους δικαιοπάροχους της.

7.2    Δεν επιτρέπεται να διαγράψετε υποδείξεις ή σημειώσεις στην πύλη PRO360 ή τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, τα δικαιώματα δημιουργού, τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

7.3    Το διαθέσιμα στην πύλη PRO360 ή στις υπηρεσίες περιεχόμενα προέρχονται εν μέρει από εμάς και εν μέρει από τρίτους. Τα περιεχόμενα άλλων πελατών καθώς επίσης και τρίτων θα αναφέρονται στη συνέχεια χάριν συντομάς «περιεχόμενα τρίτων».
Στα περιεχόμενα τρίτων δεν προβαίνουμε σε κανέναν έλεγχο πληρότητας, ορθότητας και νομιμότητας και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, ούτε παρέχουμε εγγύηση για την πληρότητα, ορθότητα, νομιμότητα, και επικαιρότητα των περιεχομένων τρίτων. Αυτό ισχύει επίσης για την ποιότητα των περιεχομένων τρίτων και την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό.


8.    Διαβίβαση των περιεχομένων μέσω του πελάτη

8.1    Εφόσον διατίθεται ως λειτουργία στην πύλη PRO360, ο πελάτης δύναται να διαβιβάζει περιεχόμενα στην πύλη PRO360, τηρώντας τους ακόλουθους κανόνες.

8.2    Με τη διαβίβαση των περιεχομένων ο πελάτης παραχωρεί στην Bosch κάθε φορά το μη αποκλειστικό, δωρεάν, διαρκές ως προς τον χρόνο και απεριόριστο ως προς τον τόπο και το περιεχόμενο,  μεταβιβάσιμο δικαίωμα, να χρησιμοποιήσει τα διαβιβαζόμενα περιεχόμενα online και offline με σκοπό τη διάθεση της πύλης PRO360 και την παροχή των υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα το δικαίωμα της αναπαραγωγής και της επεξεργασίας των περιεχομένων. Τέτοιες πληροφορίες διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο, όταν έχετε δώσει μόνοι σας την εντολή ή εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

8.3    Στο βαθμό που η Bosch προσφέρει ρητά στον πελάτη τη δυνατότητα να αφαιρέσει τα διαβιβαζόμενα περιεχόμενα από την πύλη PRO360, αποσβήνεται το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης που παρέχεται παραπάνω με τη διαγραφή του περιεχομένου. Ωστόσο η Bosch δικαιούται να διατηρήσει αντίγραφα που έχουν δημιουργηθεί για λόγους ασφαλείας και/ή απόδειξης. Τα δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους εξακολουθούν να ισχύουν.

8.4    Ο πελάτης είναι απόλυτα υπεύθυνος για τα περιεχόμενα που διαβιβάζει στην Bosch. Η Bosch δεν αναλαμβάνει κανέναν έλεγχο των περιεχομένων ως προς την πληρότητα, ορθότητα, νομιμότητα, επικαιρότητα, ποιότητα και καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό.

8.5    Ο πελάτης δεσμεύεται και βεβαιώνει, ότι είναι ο μοναδικός κύριος όλων των δικαιωμάτων επί των περιεχομένων  που διαβιβάζει στην Bosch, ή ότι νομιμοποιείται άλλως (π.χ. μέσω έγκυρης άδειας από τον κύριο των δικαιωμάτων) να θέσει τα περιεχόμενα στην πύλη PRO360 και να παραχωρήσει τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αυτό ισχύει ιδίως και για ανήκοντα σε τρίτους δικαιώματα δημιουργού, δικαιώματα εμπορικών σημάτων ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και για επαγγελματικά και/ή συγγενικά δικαιώματα βάσει του δικαίου περί ανταγωνισμού και δικαιώματα της προσωπικότητας. Επίσης ο πελάτης δεσμεύεται να μη καταχωρεί περιεχόμενα που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία.


9.    Τιμές, πληρωμή

9.1    Η εγγραφή του πελάτη στην πύλη PRO360 είναι δωρεάν.

9.2    Για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών με χρέωση που παρέχονται από την Bosch μέσω της πύλης PRO360 ισχύουν οι εκάστοτε εμφανιζόμενες τιμές. Όλες οι τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν τον εκάστοτε νόμιμο ΦΠΑ.


10.    Αποκλεισμός

10.1    Η Bosch μπορεί να αποκλείσει τη πρόσβαση του πελάτη στην πύλη PRO360 και/ή στις υπηρεσίες, όταν η Bosch διαπιστώσει, ότι

a)    η χρήση της πύλης PRO360 και/ή η χρήση των υπηρεσιών

•    ενέχει κίνδυνο ασφαλείας για την πύλη PRO360 και/ή τις υπηρεσίες και/ή για τρίτους,
•    επηρεάζει αρνητικά την πύλη PRO360 και/ή τις υπηρεσίες ή τα συστήματα ή τα περιεχόμενα άλλων πελατών,
•    παραβιάζει το ισχύον δίκαιο ή τα δικαιώματα τρίτων,
•    θα μπορούσε να καταστήσει την Bosch, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της ή τρίτα μέρη υπεύθυνα για την καταβολή αποζημίωσης, ή
•    είναι απατηλή,

b)    ο πελάτης παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης,

c)    ο πελάτης τελεί σε υπερημερία πάνω από 30 ημέρες ως προς την πληρωμή μίας υπηρεσίας που χρεώνεται από την Bosch,

d)    ο πελάτης έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, έχει προβεί σε εκχώρηση υπέρ ενός πιστωτή ή έλαβε χώρα σε βάρος του παρόμοια διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων ή η επιχείρηση του πελάτη τελεί σε διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικής εξυγίανσης, εκκαθάρισης, λύσης ή παρόμοιων διαδικασιών.

10.2    Η Bosch θα ενημερώσει τον πελάτη για τον αποκλεισμό του, στέλνοντας μια ειδοποίηση πριν από τον αποκλεισμό στη διεύθυνση e-mail του λογαριασμού του πελάτη, εκτός εάν η Bosch πρέπει να ενεργήσει αμέσως λόγω του κατεπείγοντος και δεν είναι πρόσφορο να τον ειδοποιήσει προηγουμένως.

10.3    Ο αποκλεισμός θα αρθεί, μόλις ο πελάτης αποκαταστήσει το πρόβλημα που οδήγησε στον αποκλεισμό.

10.4    Το δικαίωμα της Bosch να αποκλείει την πρόσβαση του πελάτη στην πύλη PRO360 και/ή στις υπηρεσίες συμπληρώνει το δικαίωμα της Bosch, να καταγγείλει τους παρόντες όρους χρήσης σύμφωνα με το σημείο 13 καθώς επίσης να επιλέξει άλλα ένδικα μέσα που είναι στη διάθεση της Bosch σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.


11.    Εγγύηση

11.1    Εγγύηση για δωρεάν παροχές: Στο βαθμό που η πύλη PRO360 και οι υπηρεσίες διατίθενται δωρεάν, η Bosch δεν εγγυάται, ότι η πύλη PRO360 και οι δωρεάν υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη και ότι η πύλη PRO360 και οι δωρεάν υπηρεσίες είναι διαθέσιμα χωρίς διακοπή και/ή χωρίς σφάλματα. Η Bosch δεν πραγματοποιεί συντήρηση της πύλης PRO360 και των δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Bosch δεν αναλαμβάνει σε αυτές τις περιπτώσεις καμία υποχρέωση παροχής υπηρεσιών, ότι η πρόσβαση στην πύλη PRO360 και η χρήση των υπηρεσιών δεν επηρεαστούν αρνητικά από διακοπές λειτουργίας, εργασίες συντήρησης, περαιτέρω εξελίξεις, ενημερώσεις και αναβαθμίσεις ή τυχόν βλάβες. Η Bosch θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει, ότι η πύλη PRO360 και οι υπηρεσίες είναι κατά το δυνατόν φιλικότερες προς τον χρήστη. Οι τεχνικές βλάβες (π.χ. διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, σφάλματα υλικού και εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, τεχνικά προβλήματα στις γραμμές δεδομένων) μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε προσωρινούς περιορισμούς ή διακοπές.

11.2    Εγγύηση για υπηρεσίες έναντι αμοιβής/χρέωσης: Ισχύουν οι εφαρμοστέοι Γενικοί Όροι Συναλλαγής της εκάστοτε υπηρεσίας.


12.    Ευθύνη

12.1    Ευθύνη για δωρεάν παροχές:
Εφόσον υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, η Bosch δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας, εκτός από τις περιπτώσεις απάτης, βαρειάς αμέλειας ή δόλου. Δεν αποκλείεται τυχόν ευθύνη για ζημιές που εδράζονται στο νόμο περί ευθύνης του παραγωγού για τα προϊόντα ή σε υποχρεωτικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

12.2    Ευθύνη για υπηρεσίες έναντι αμοιβής/χρέωσης: Ισχύουν οι εφαρμοστέοι Γενικοί Όροι Συναλλαγής της εκάστοτε υπηρεσίας.

12.3    Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν και στην περίπτωση υπαιτιότητας ενός βοηθού εκπλήρωσης της Bosch καθώς και για την προσωπική ευθύνη των συνεργατών, εκπροσώπων και οργάνων της Bosch.


13.    Διάρκεια ισχύος σύμβασης και καταγγελία

13.1    Η διάρκεια ισχύος των παρόντων όρων χρήσης αρχίζει την ημερομηνία εγγραφής και τελειώνει με καταγγελία της Bosch ή του πελάτη.

13.2    Τακτική καταγγελία

a)    Ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε χωρίς λόγο και να κλείσει τον λογαριασμό του για όλες τις υπηρεσίες. Η Bosch μπορεί γι’ αυτό τον σκοπό να διαθέσει έναν μηχανισμό κλεισίματος λογαριασμού.

b)    Η Bosch μπορεί να καταγγείλει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε χωρίς λόγο με προθεσμία προειδοποίησης 6 εβδομάδων για το τέλος του μήνα. Το δικαίωμα της Bosch για τον αποκλεισμό του λογαριασμού πελάτη σύμφωνα με το σημείο 10 και για την τροποποίηση της πύλης PRO360 ή των υπηρεσιών σύμφωνα με το σημείο 17 εξακολουθεί να ισχύει.

13.3    Έκτακτη καταγγελία

a)    Το δικαίωμα των συμβαλλόμενων μερών να καταγγείλουν για σπουδαίο λόγο χωρίς τήρηση προθεσμίας προειδοποίησης καταγγελίας εξακολουθεί να ισχύει.

b)    Σπουδαίος λόγος υφίσταται, εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβιάζει σημαντικά τις υποχρεώσεις, που ορίζονται ρητά στους παρόντες όρους χρήσης, ιδίως όταν ο πελάτης χρησιμοποιεί την πύλη PRO360 και/ή τις υπηρεσίες πέραν του πεδίου εφαρμογής των παρόντων όρων χρήσης και δε παύσει την παραβίαση εντός εύλογης προθεσμίας κατόπιν όχλησής του από την Bosch.

13.4    Συνέπειες της καταγγελίας

Με την ενεργοποίηση/επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας

a)    η πύλη PRO360 και οι υπηρεσίες δε θα είναι πλέον προσβάσιμα στον πελάτη,

b)    ο πελάτης παραμένει υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των χρεώσεων και εξόδων, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη χρονική στιγμή της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, που θα επιβαρυνθεί η Bosch για εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν μετά την καταγγελία για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο πελάτης,

c)    διακόπτονται ταυτόχρονα όλα τα απορρέοντα δικαιώματα και οι εγγραφές του πελάτη από αυτή τη σύμβαση. Καταγγελία της συμβατικής σχέσης συμπεριλαμβάνει ταυτόχρονα την καταγγελία όλων των ID χρήστη που έχουν διατεθεί σε τελικούς πελάτες ή υπαλλήλους του πελάτη με άμεση επενέργεια.


14.    Προστασία προσωπικών δεδομένων

14.1    Τα συμβαλλόμενα μέρη τηρούν τους εκάστοτε ισχύοντες όρους σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεώνουν τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο πλαίσιο αυτής της συμβατικής σχέσης και της υλοποίησής της να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα, εκτός εάν είναι ήδη υποχρεωμένοι να ενεργούν αντίστοιχα.

14.2    Εφόσον ο πελάτης επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, βεβαιώνει ότι νομιμοποιείται γι’ αυτό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις και ότι έχει λάβει όλες τις αναγκαίες συγκαταθέσεις, διαθέτει τις αρμοδιότητες και αναγκαίες άδειες ή έχει συνάψει με τρίτους έγκυρα τις απαιτούμενες συμφωνίες, ώστε να καταστήσει εφικτή στην Bosch την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και της επεξεργασίας προσωπικών και λοιπών ιδιωτικών δεδομένων όλων των σχετιζόμενων ατόμων και/ή τρίτων (π.χ. τελικοί πελάτες του πελάτη ή συνεργάτες του πελάτη), που ενδέχεται να υπόκεινται σε ιδιαίτερη προστασία σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

14.3    Η Bosch επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του πελάτη, μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρμογή αυτών των όρων χρήσης ή άλλως επιτρέπεται εκ του νόμου. Ο πελάτης αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει τη συλλογή και επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σε αυτό το εύρος. Πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να λάβετε στις Πληροφορίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της πύλης PRO360.

14.4    Εφόσον η Bosch ενεργεί κατ' εντολή του πελάτη ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων, πρόκειται για μια επεξεργασία κατ' εντολή ενός εντολέα. Τέτοιου είδους ενέργειες επεξεργασίας υπόκεινται στην απαραίτητη σύμβαση της κατ ΄εντολήν επεξεργασίας, που είναι διαθέσιμη από την Bosch στο πλαίσιο των εκάστοτε διαδικασιών («Σύμβαση κατ΄εντολήν επεξεργασίας»), που συνάπτουν γραπτώς τα συμβαλλόμενα μέρη πριν από την παροχή των υπηρεσιών, όταν αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο.  

14.5    Οι υποχρεώσεις σύμφωνα με αυτό το σημείο 14 παραμένουν  ενεργές για όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη εμπίπτουν στο πεδίο επιρροής της Bosch, ακόμα και μετά τη διακοπή της χρήσης ή της συνδρομής.


15.    Εχεμύθεια

15.1    Τα συμβαλλόμενα μέρη τηρούν εχεμύθεια για όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους στο πλαίσιο αυτής της συμβατικής σχέσης ή θα τις χρησιμοποιούν ενώπιον τρίτων μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου μέρους – ανεξαρτήτως σκοπού –. Στις εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ρητά ως εμπιστευτικές από το συμβαλλόμενο μέρος που τις παρέχει και τέτοιες πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές από τη φύση τους.

15.2    Αν ζητηθεί από μία αρχή η παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών από ένα συμβαλλόμενο μέρος, τότε πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το αντισυμβαλλόμενο μέρος για τη διαβίβαση των εμπιστευτικών πληροφοριών στην αρχή.

15.3    Οι υποχρεώσεις σύμφωνα με το στοιχείο 15.1 δεν ισχύουν για τέτοιες πληροφορίες ή μέρη τους, για τις οποίες το συμβαλλόμενο μέρος αποδεικνύει ότι

a)    ήταν γνωστές σε αυτό το συμβαλλόμενο μέρος πριν από την ημερομηνία λήψης ή ήταν γενικά προσβάσιμες ή γνωστοποιήθηκαν νόμιμα μετά από την ημερομηνία λήψης  από έναν τρίτο χωρίς να υπάγεται στην υποχρέωση εμπιστευτικότητας,

b)    ήταν γνωστές ή γενικά προσβάσιμες στο κοινό πριν από την ημερομηνία λήψης, ή

c)    ήταν γνωστές ή γενικά προσβάσιμες στο κοινό μετά από την ημερομηνία λήψης, χωρίς να ευθύνεται για αυτό το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει την πληροφορία.

15.4    Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη επιτρέπεται να προωθεί εμπιστευτικές πληροφορίες στους συνεργάτες του καθώς και σε εταιρείες που συνδέονται με αυτό, εφόσον

a)    αυτό απαιτείται για την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης,

b)    εμπιστευτικές πληροφορίες προωθούνται, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ενσωμάτωση στους παρόντες όρους χρήσης («need to know»), και

c)    ο αποδέκτης εμπιστευτικών πληροφοριών δεσμεύεται σύμφωνα με την ενότητα 15.5 για τήρηση εχεμύθειας.

15.5    Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δεσμεύεται να υποχρεώνει τους συνεργάτες και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τους τρίτους με την έννοια του σημείου 15.4, που νομιμοποιούνται να λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες, από την πλευρά τους σύμφωνα με τα σημεία 15.1 έως 15.3, για την τήρηση της εμπιστευτικότητας, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη υποχρεωθεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας σύμφωνα με συμβατικές ή νομικές διατάξεις σε βαθμό που ισοδυναμεί τουλάχιστον στο επίπεδο προστασίας που προκύπτει από τα σημεία 15.1 έως 15.3.
15.6    Οι υποχρεώσεις σύμφωνα με το σημείο 15 ισχύουν και μετά τη λήξη της σύμβασης χωρίς χρονικό περιορισμό, και μάλιστα όσο δεν αποδεικνύεται περίπτωση εξαίρεσης σύμφωνα με το σημείο 15.3.


16.    Συμμόρφωση εξαγωγής

16.1    Η χρήση των υπηρεσιών, η πρόσβαση στην πύλη PRO360, η παραγγελία υπηρεσιών και η διαβίβαση περιεχομένων ενδέχεται να υπόκεινται σε εθνικούς και διεθνείς νόμους ελέγχου εξαγωγής και επανεξαγωγής και τις διατάξεις κυρώσεων. Ο πελάτης δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους ελέγχου εξαγωγής και επανεξαγωγής και διατάξεις κυρώσεων της Ελλάδος (ή εάν ο πελάτης εδρεύει στην Κύπρο, οι νόμοι και οι κανονισμοί της Κύπρου), της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη σχετική δικαιοδοσία.

16.2    Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η πύλη PRO360 έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να κληθεί ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση του χρήστη. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται - άμεσα ή έμμεσα - να εξασφαλίσει πρόσβαση στην πύλη PRO360 σε τόπο, εγκατάσταση ή άτομο που σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της της Ελλάδος (ή εάν ο πελάτης εδρεύει στην Κύπρο, οι νόμοι και οι κανονισμοί της Κύπρου), της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των Ηνωμένων Εθνών ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής δικαιοδοσίας υπόκειται σε κυρώσεις.

16.3    Αυτή η ρήτρα συμμόρφωσης εξαγωγής εξακολουθεί να ισχύει και μετά την λύση ή την ακύρωση των συμφωνιών μεταξύ της Bosch και του πελάτη.


17.    Τροποποιήσεις

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα της τροποποίησης/προσαρμογής οποτεδήποτε των παρόντων όρων χρήσης και του τρόπου χρήσης των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται στις Πληροφορίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τέτοιες αλλαγές θα ενημερώνεστε μέσω e-mail τουλάχιστον έναν μήνα πριν την προγραμματισμένη εφαρμογή των αλλαγών. Σε περίπτωση που δεν εναντιωθείτε εντός ενός μηνός από την παραλαβή της ειδοποίησης και συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στο PRO360 και μετά τη λήξη της προθεσμίας εναντίωσης, οι αλλαγές ισχύουν από τη λήξη της προθεσμίας ως έγκυρα συμφωνηθείσες. Σε περίπτωση εναντίωσης, η συμβατική σχέση θα συνεχιστεί με τους μέχρι τώρα όρους. Σε περίπτωση εναντίωσης, έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε τη συμβατική σχέση χωρίς τήρηση προθεσμίας προειδοποίησης. Πραγματοποιείται ενδεχομένως μια αναλογική επιστροφή των τελών. Στην ειδοποίηση τροποποίησης θα ενημερωθείτε για το δικαίωμά σας στην εναντίωση με αναφορά και παραπομπή στις έννομες συνέπειες.


18.    Online πλατφόρμα επίλυσης διαφορών, διαδικασία διευθέτησης διαφορών, παράπονα

18.1    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μία online πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών (OS). Αυτή η πλατφόρμα χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών, που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις online συμβάσεων πωλήσεων εξ αποστάσεως και online συμβάσεων υπηρεσιών εξ αποστάσεως. H πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2    Η Bosch δεν υποχρεούται να συμμετέχει σε μία διαδικασία διευθέτησης διαφορών, ενώπιον φορέα επίλυσης διαφορών καταναλωτών και αποφάσισε την μη οικειοθελή συμμετοχή της σε αυτή.


19.    Δικαίωμα υπαναχώρησης

19.1    Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής, υφίσταται νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Bosch κατά την εξ αποστάσεως σύναψη σύμβασης πώλησης. Οι προϋποθέσεις και οι νομικές συνέπειες της υπαναχώρησης  προκύπτουν από την ακόλουθη ενημέρωση άσκησης του δικαιώματος της υπαναχώρησης. Ένα υπόδειγμα της δήλωσης υπαναχώρησης παρατίθεται στο σημείο 19.2 των παρόντων όρων χρήσης.

Ενημέρωση Άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους. Η προθεσμία υπαναχώρησης ανέρχεται σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα της σύναψης της σύμβασης.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας

Όνομα και διεύθυνση
Robert Bosch ΑΕ
Eρχείας 37
194 00 Κορωπί Αττικής, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +302105701258
E-mail: support.pro360.gr@bosch.com

και να μας ενημερώσετε με σαφή δήλωσή σας (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή e-mail) για την απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση. Μπορείτε προς διευκόλυνση να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, χωρίς ωστόσο να είναι δεσμευτικό το υπόδειγμα .

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας για την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας της υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης
Όταν υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα επιπρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τυχόν επιλογή σας ενός διαφορετικού τρόπου παράδοσης από την οικονομικά συμφερότερη συνήθη αποστολή/καθιερωμένη παράδοση που σας προσφέρουμε), αμέσως, το αργότερο δε εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε την ειδοποίησή σας για την υπαναχώρηση από αυτή τη σύμβαση. Για την επιστροφή των χρημάτων (του αντίτιμου), θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό μεταξύ μας, σε καμία όμως περίπτωση δε θα επιβαρυνθείτε ακυρωτικά έξοδα για την επιστροφή των χρημάτων σας.


Ενημέρωση Άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

19.2    Η Bosch παρέχει πληροφορίες σχετικά με το υπόδειγμα της δήλωσης υπαναχώρησης ως εξής:

Υπόδειγμα Δήλωσης Υπαναχώρησης

(Εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω)
Προς
Όνομα και διεύθυνση
Robert Bosch ΑΕ.
Eρχείας 37
194 00 Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

-    Με το παρόν υπαναχωρώ (υπαναχωρούμε) (*) από τη σύμβαση που σύναψα(συνάψαμε) (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών (*)

-    Παραγγέλθηκε στις (*)/ελήφθη στις (*)

-    Όνομα του/των καταναλωτή(ών)

-    Διεύθυνση του/των καταναλωτή(ών)

-    Υπογραφή του/των καταναλωτή(ών) (μόνο σε περίπτωση κοινοποίησης σε χαρτί)

-    Ημερομηνία
__________
(*) Διαγράψτε αυτό που δεν ισχύει.


20.    Ορισμοί

API σημαίνει Application Programming Interface (διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής). Μια API δημιουργεί τη σύνδεση με μια υπηρεσία βάσει ενός μοντέλου SaaS. Οι API νούνται ως υπηρεσίες στο πλαίσιο αυτών των όρων χρήσης.

Το Bosch ID αποτελεί το User ID της υπηρεσίας ταυτοποίησης Single-Sign-On της Bosch.IO GmbH, που κάνει εφικτή τη χρήση διαφόρων, ανεξάρτητων υπηρεσιών του Ομίλου Bosch, για τις οποίες απαιτείται η διεύθυνση e-mail του πελάτη από έναν οποιονδήποτε πάροχο e-mail.
Πύλη PRO360 είναι η πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.pro360.com].

Επιλογή/Παραγγελία υπηρεσίας είναι η συμβατική σχέση μεταξύ του πελάτη και της Bosch αναφορικά με την επιλογή/παραγγελία μιας υπηρεσίας μέσω της πύλης PRO360.

Υπηρεσίες είναι οι λειτουργίες, στις οποίες αποκτά πρόσβαση ο πελάτης μέσω της πύλης PRO360 στον λογαριασμό του, π.χ. την 3ετή επέκταση της εγγύησης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από την Bosch βάσει των παρόντων όρων χρήσης.

Τελικός πελάτης είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά άμεσα ή έμμεσα μέσω ενός άλλου πελάτη πρόσβαση σε περιεχόμενα του πελάτη ή τα χρησιμοποιεί. Ο όρος «τελικός πελάτης» δεν περιλαμβάνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην πύλη PRO360 και τις υπηρεσίες με τον δικό τους λογαριασμό πελάτη ή τις χρησιμοποιούν. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται πελάτης το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με την έννοια των παρόντων όρων χρήσης.

Περιεχόμενα είναι το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων Machines Images, Source Code), λειτουργίες λογισμικού, API, δεδομένα, κείμενα, ήχος, βίντεο, εικόνες, έγγραφα τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκες λογισμικού παραδείγματος κώδικα, εντολές γραμμών εντολών, σχέδια και κάθε άλλη τεχνολογία.
Πελάτης είναι ο κάτοχος ενός λογαριασμού πελάτη.
Λογαριασμός πελάτη είναι το δικαίωμα πρόσβασης στην πύλη PRO360 και στις υπηρεσίες.

Τα στοιχεία πρόσβασης χρησιμεύουν στον έλεγχο πρόσβασης στον λογαριασμό πελάτη και αποτελούνται από ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, που είναι γνωστά μόνο στον πελάτη.


21.    Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

21.1    Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο ή εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής με έδρα την Κύπρο, τους νόμους της Κύπρου. Εφόσον ο πελάτης είναι καταναλωτής, αυτή η επιλογή δικαίου εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που η παρεχόμενη προστασία δεν αναιρείται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου του κράτους, στο οποίο ο πελάτης διατηρεί τη συνήθη του διαμονή (αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης). Η εφαρμογή του νόμου (CISG) [Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων] των Ηνωμένων Εθνών (UN) περί πωλήσεων δεν εφαρμόζεται.

21.2    Εάν ο πελάτης είναι έμπορος κατά την έννοια του νόμου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου  δικαίου, αποκλειστικός τόπος δωσιδικίας για όλες τις νομικές διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης ορίζεται η Αθήνα, Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει, εάν ο πελάτης δε έχει γενική δωσιδικία στη Ελλάδα ή όταν ο συνήθης τόπος διαμονής του δεν είναι γνωστός κατά τον χρόνο έγερσης της αγωγής.


22.    Τελικές διατάξεις

22.1    Βλάβες, που προκαλούνται από ανωτέρα βία ή άλλα αναπόφευκτα συμβάντα, που

-    βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Bosch,
-    δεν μπορούσαν να αποφευχθούν με εύλογo κόστος,
-    δεν ήταν προβλέψιμες ακόμη και με την προσήκουσα επιμέλεια και οι
-    οποίες δυσχεραίνουν σημαντικά τις υποχρεώσεις της Bosch βάσει των παρόντων όρων χρήσης, ή τις καθιστούν αδύνατες εν όλω ή εν μέρει,
όπως για παράδειγμα απεργίες, αποκλεισμοί, βλάβη του δημόσιου ηλεκτρικού δικτύου, αστοχίες και δυσλειτουργία του διαδικτύου, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, επιδημίες, σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία της επιχείρησης, διαταραχές και παρεμπόδιση των μεταφορών, απαλλάσσουν την Bosch από τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης για το διάστημα της διάρκειας του συμβάντος.

22.2    Ο πελάτης δε δικαιούται να εκχωρήσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, είτε στο σύνολό τους είτε εν μέρει, χωρίς την  προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Bosch, η οποία δεν μπορεί να την αρνηθεί αναιτιολόγητα χωρίς λόγο.

22.3    Εάν προκύπτουν κενά στην πρακτική εφαρμογή αυτής της σύμβασης που τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν προβλέψει, ή εάν καταστεί τελεσίδικη και αμετάκλητη η ακυρότητα ενός όρου ή αναγνωριστεί η ακυρότητα από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, δεσμεύονται να συμπληρώσουν ή να αντικαταστήσουν αυτό το κενό ή τον άκυρο όρο με τρόπο ανταποκρινόμενο στον οικονομικό σκοπό της σύμβασης.