Reparationsvillkor för Robert Bosch AB - Affärsområdet Power Tools

Utgåva: 26.05.2022.


1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor for reparation ("Villkoren") gäller för alla reparationer som Robert Bosch AB, Org. nr. 556047-1194, Isafjordsgatan 15, S - 164 40 Kista ("Bosch") utför samt förberedande arbete som utförs i samband med en reparationsorder, såsom kontroller och beräkning av pris och kostnader ("Reparationsarbete").

1.2 Boschs Reparationsarbeten riktar sig både till konsumenter och till näringsidkare. Den som beställer Reparationsarbeten benämns i dessa Villkor "Beställaren".
1.3 Boschs erbjudande av Reparationsarbeten och andra tjänster (inklusive erbjudanden som lämnas över internet) utgör inte något bindande erbjudande om ingående av avtal utan ar avsett som en uppmaning till allmänheten att lämna en beställning till Bosch.

2. lngående av avtal

2.1 Genom att lämna en beställning avger Beställaren ett anbud till Bosch om att ingå ett avtal. En beställning ska göras på Boschs webbplats genom att Beställaren fyller i ett formulär och skickar detta till Bosch (den skickade beställningen benämns härefter "Beställningen").
Beställaren uppmärksammas även på att produkten som ska repareras ("Produkten") ska skickas till Bosch enligt punkten 8.1.

2.2 Ett avtal ("Avtalet") kommer till stånd först när Bosch skickar en bekräftelse på accepterat avtal ("Bekräftelse") till den e-postadress som Beställaren angivit i Beställningen. En bekräftelse på att Beställningen eller själva Produkten har tagits emot av Bosch utgör inte en Bekräftelse, utan är endast en underrättelse till Beställaren om att Bosch har tagit emot Beställningen eller Produkten.

2.3 Dessa Villkor utgör en integrerad del av Avtalet med Beställaren och en referens till Avtalet omfattar således även dessa Villkor. För Reparationsarbeten som sker inom ramen för Boschs åtaganden enligt en garanti för en produkt gäller Villkoren som tillägg till villkoren för garantin. Om Boschs garanti och Villkoren inte stämmer överens, så har bestämmelserna enligt Boschs garanti företräde.

2.4 En Beställares egna allmänna villkor eller andra avtalsvillkor som en Beställare eventuellt hänvisar till är endast gällande om villkorens giltighet uttryckligen och skriftligen bekräftats av Bosch.

2.5 För det fall tillämplig lagstiftning innehåller rättigheter som är mer förmånliga for Bosch än vad som anges i dessa Villkor har Bosch rätt att gentemot Beställaren åberopa sådana regler.

3. lnsändning av Produkten

3.1 Bosch tillhandahåller på sin webbplats även ett formulär som kan användas i samband med att Produkten skickas. Vid användning av formuläret ska Produkten i väl förpackat skick tillsammans med ifyllt formulär lämnas till den transportör som anges på formuläret. Bosch står för omkostnaderna för försändelser som görs tillsammans med formuläret.

3.2 Om Beställaren skickar in Reparationsartikeln på ett annat sätt sker det på Beställarens eget ansvar och på egen bekostnad. Bosch ansvarar inte för försändelser som skickas ofrankerade.

4. Priser och betalning m.m.

4.1 Priserna för Reparationsarbeten och eventuella merkostnader baseras på Bosch gällande prislistor vid tidpunkten for Beställningen. Beställare kan ta del av prislistorna på Boschs webbplats. Reparationsarbeten som sker inom ramen för Boschs åtaganden enligt en garanti för en produkt utförts utan kostnad for Beställaren.

4.2 I Beställningen ska Beställaren välja ett kostnadsförslag för Reparationsarbetet enligt närmare anvisning i formuläret på Boschs webbplats. Betalning av hela beloppet enligt det valda kostnadsförslaget ska ske i förskott på Boschs webbplats när Beställningen skickas.

4.3 Beställningen är bara bindande upp till det belopp som Beställaren valt i Beställningen. Om priset för Reparationsarbetet understiger det belopp som angivits i kostnadsförslaget ska Beställaren betala det faktiska priset och överskjutande belopp som debiterats Beställaren ska återbetalas.

4.4 Om priset for Reparationsarbetet förväntas överskrida det ursprungliga kostnadsförslaget ska Bosch upprätta ett nytt kostnadsförslag for Reparationsarbetet. Detsamma gäller om Beställaren felaktigt har utgått från att Reparationsarbetet ska vara kostnadsfritt. Kostnadsuppskattningen ska skickas till den e-postadress som angivits av Beställaren i Beställningen.

4.5 Beställaren har möjlighet att acceptera kostnadsförslaget inom sju (7) dagar från det att kostnadsförslaget skickades. Accepteras det nya kostnadsförslaget ska betalning av tillkommande belopp enligt det nya kostnadsförslaget ske i förskott på Boschs webbplats när Beställningen skickas. Bosch ska därefter skicka en reparations-bekräftelse till Beställaren.

4.6 Om Beställaren inte accepterar kostnadsförslaget inom den tid som anges i punkten ovan skickar Bosch tillbaka Produkten i demonterat skick på Beställarens bekostnad till den adress som angetts av Beställaren i Beställningen. I stället för att få Produkten returnerad kan Beställaren också begära att Bosch lämnar Produkten för avfallshantering på ett lämpligt sätt.

4.7 För en Beställare som är konsument gäller även följande. Genom Beställningen ger Beställaren sitt samtycke till att Bosch påbörjar reparationen innan Beställarens lagstadgade ångerfrist enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har löpt ut, vilket innebär att Beställaren inte har rätt att återkalla en skickad Beställning sedan Reparationsarbetet har fullgjorts.

5. Återsändning av Produkten

När reparationen slutförts och Beställaren lämnat full betalning skickar Bosch Produkten till den leveransadress som anges i Beställningen.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Om Beställaren är konsument gäller konsumenttjänstlagens (1985:716) bestämmelser om reklamation och påföljder vid fel vid utförandet av Reparationsarbetena.

6.2 Om Beställaren är näringsidkare gäller följande:
(a) Reparationsarbetena tillhandahålls enligt de villkor som anges i Avtalet. I övrigt tillhandahålls Reparationsarbetena i befintligt skick.
(b) Vid brott mot Avtalet ansvarar Bosch endast för direkta skador och Bosch ansvarar således inte för indirekta skador, följdskador eller annan förmögenhetsskada.
(c) Vill Beställaren åberopa att Reparationsarbetet är felaktig utfört ska Beställaren meddela Bosch senast tre (3) månader från det att Produkten återsänts och mottagits av Beställaren. Samma tidsfrist gäller för Beställarens krav mot Bosch som baseras på att en tredje part i sin tur har riktat krav mot Beställaren på grund av att Reparationsarbetet varit felaktig utfört.
(d) Reklamationsfristen ovan gäller inte avtalsbrott som sker uppsåtligen eller av grov vårdslöshet och inte heller ifall då Bosch ansvarar enligt tillämplig tvingande produktansvarslagstiftning.

7. Övriga bestämmelser

7.1 Om någon bestämmelse i Avtalet är eller förklaras ogiltigt ska övriga bestämmelser i Avtalet fortsätta vara gällande. Parterna ska då skyndsamt inleda förhandlingar för att ändra sådan bestämmelse så att den blir giltig och i största möjliga utsträckning leder till samma ekonomiska resultat som den ogiltiga bestämmelsen var avsedd att uppnå. Motsvarande gäller för utfyllning av eventuella luckor i Avtalet.

7.2 Svensk rätt, med undantag för lagvalsregler och lagen om internationella köp (1987:822), ska tillämpas på Villkoren och Avtalet. Tvist i anledning av Villkoren eller Avtalet ska avgöras vid svensk allmän domstol.

8. Kontaktuppgifter

8.1 Produkter ska endast skickas till följande adress:
Bosch Service Center Telegrafvej 3
DK - 2750 Ballerup Danmark

8.2 Vid frågor gällande Reparationsarbeten kan Beställaren kontakta Bosch på: bsc@dk.bosch.com