ประทับ


ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์

ชื่อและที่อยู่
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

ผู้จัดการ
Thomas Donato, Katharina Hartl, Lennart de Vet, Christoph Kilian

ช่องทางการติดต่อกับบ๊อช
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

ข้อมูลการจดทะเบียน
ศาลที่จดทะเบียน: Stuttgart District Court, HRB 756628

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
DE811128452

"รับผิดชอบตามมาตรา 18 วรรค 2 ของสนธิสัญญาว่าด้วยสื่อ (Medienstaatsvertrag - MStV)"

Robert Bosch Power Tools GmbH Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46 70771 Leinfelden-Echterdingen“


ข้อมูลทางกฎหมายจากกลุ่มบริษัทบ๊อช (บ๊อช)

© สงวนลิขสิทธิ์

ขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ รวมถึงการจัดเรียงสิ่งเหล่านั้นบนเว็บไซต์ของบ๊อช อยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ ห้ามคัดลอก แจกจ่าย ดัดแปลง หรือเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ เว็บไซต์บางแห่งของบ๊อชยังประกอบด้วยรูปภาพที่บุคคลที่สามเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์อีกด้วย


สารบบเครื่องหมายการค้า

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าชื่อแบรนด์ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบ๊อชเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งดังกล่าวรวมถึงชื่อแบรนด์ แผ่นป้ายระบุประเภท โลโก้บริษัท และสัญลักษณ์ของบ๊อช ชื่อแบรนด์และองค์ประกอบในการออกแบบที่ใช้บนเว็บไซต์ของเราถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบ๊อช


สารบบการอนุญาต

ทรัพย์สินทางปัญญาที่รวมไว้บนเว็บไซต์ของบ๊อช เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง เว็บไซต์แห่งนี้ไม่ให้สิทธิ์อนุญาตในการนำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทต่างๆ ในเครือของกลุ่มบริษัทบ๊อช (บ๊อช) หรือบุคคลที่สามไปใช้งาน


ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทบนระบบออนไลน์

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มกระบวนการระงับข้อพิพาทบนระบบออนไลน์ (ODR) ไว้ให้แล้ว โดยเป็นแพลตฟอร์มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อในการเจรจาระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อผูกพันตามสัญญาอันเกิดจากข้อตกลงในการซื้อบนระบบออนไลน์และข้อตกลงการใช้บริการออนไลน์ภายนอกศาล

สำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://ec.europa.eu/consumers/odr/