Meddelande om uppgiftsskydd


1.     Meddelande om uppgiftsskydd

Bosch Power tools GmbH (i det följande kallat "Bosch" eller "vi" eller "oss") hälsar dig välkommen till våra internetsidor och våra mobilappar (i det följande kallade "onlineerbjudanden"). Vi tackar dig för ditt intresse av vårt företag och våra produkter.


2.     Bosch Power Tools värnar om din integritet

Skydd av integritet och affärsinformation spelar en viktig roll under samtliga steg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter som samlas in under dina besök bland våra onlineerbjudanden konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade regleringar.
Uppgiftsskydd och informationssäkerhet ingår i vår företagspolicy.


3.     Registeransvarig

Bosch Power Tools är registeransvarig som ansvarar för behandling av dina uppgifter. Möjliga undantag anges i detta uppgiftsskyddsmeddelande.

Våra kontaktuppgifter är:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Insamling, behandling och användning av personuppgifter

4.1     Behandlade uppgiftskategorier

Följande uppgiftskategorier behandlas:

•   Uppgifter som rör planering och reglering

•   Transaktionsdata

4.2     Principer

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på detta är namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, avtalsuppgifter i mastersystem och uppgifter rörande avtalsredovisning och -betalning som anger en individs identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adresser) endast om det föreligger en rättslig grund för detta eller om du har givit ditt samtycke till behandling eller användning av sådana personuppgifter, t.ex. genom registrering.

4.3     Behandlingens syfte och rättsliga grund

Vi och de serviceleverantörer som vi anlitar behandlar dina personuppgifter i följande syfte:

4.3.1    Att tillhandahålla dessa onlineerbjudanden

(Rättslig grund: samtycke/vårt legitima intresse av direkt marknadsföring så länge detta sker i enlighet med uppgiftsskydds- och konkurrenslagar).

4.3.2    Åtgärda avbrott i tjänsten och säkerhetsfrågor.

(Rättslig grund: uppfyllande av rättsliga förpliktelse rörande uppgiftssäkerhet och legitimt intresse av att åtgärda avbrott i tjänsten och skydda våra erbjudanden).

4.3.3    Skydda och försvara våra rättigheter.

(Rättslig grund: ett legitimt intresse av att skydda och försvara våra rättigheter).

4.4     Logfiler

Varje gång du använder internet överför din webbläsare viss information som vi lagrar i så kallade loggfiler.

Vi lagrar loggfiler i syfte att fastställa avbrott i tjänsten och av säkerhetsskäl (t.ex. undersökning av attacker) i 7 dagar, varefter filerna raderas. Loggfiler som måste behandlas i bevissyfte raderas inte förrän incidenten i fråga har fått en lösning och kan i vissa fall överlämnas till undersökande myndighet.

Följande information sparas i loggfiler:

-   IP-adress (internetprotokolladress) för den enhet med vilken omlinererbjudandet nås;

-   Internetadress för den webbplats från vilken onlineerbjudandet nås (så kallad ursprunglig URL eller hänvisande URL);

-   Namn på de filer eller den information som är föremål för åtkomsten

-   Uppgiftsåtkomstens varaktighet, datum och tid

-   Överförd uppgiftsmängd

-   http-statuskod (t.ex ”Begäran utförd” eller ”Begärd fil kan inte hittas”)

4.5     Minderåriga

Detta onlineerbjudande är inte avsett för personer under 16 år.

4.6     Uppgiftsöverföring till andra registeransvariga

Dina personuppgifter öveförs endast till andra registeransvariga om detta krävs för uppfyllande av avtalsvillkor, om vi eller en tredje part har ett legitimt intresse av överföringen av uppgifter eller om du har givit ditt samtycke. Information om rättslig grund och mottagare eller mottagarkategorier finns i avsnittet Behandlingens syfte och rättsliga grund.

Uppgifter kan även överföras till andra registeransvariga när vår skyldighet till detta åberopas enligt lagstadgade regleringar eller på tvingande administrativ eller juridisk uppmaning.

4.6.1    Tjänsteleverantörer (allmänt)

Vi anlitar externa leverantörer för tjänster som programmering av och värdskap för uppgifter. Vi väljer sådana tjänsteleverantörer med omsorg och övervakar dem på regelbunden basis, speciellt vad gäller deras digitala behandling och skydd av lagrade uppgifter. Samtliga tjänsteleverantörer är skyldiga att tillförsäkra konfidentialitet och följa lagstadgade bestämmelser. Tjänsteleverantörer kan även vara andra företag i Bosch-koncernen.

4.7     Överföring till mottagare utanför EES

Vi kommer eventuellt att överföra personuppgifter till mottagare i så kallade tredjeländer utanför EES. I sådana fall tillförsäkrar vi före överföringen att antingen uppgiftsmottagaren tillhandahåller en viss nivå av uppgiftsskydd eller att du ger ditt samtycke till överföringen.

Du äger rätt till översikt över mottagare i tredjeländer och en kopia på överenskomna bestämmelser rörande lämplig nivå av uppgiftsskydd. Använd informationen i kontaktavsnittet för detta syfte.

4.8     Lagringens varaktighet och hållperioder

Vi lagrar dina uppgifter så länge som det krävs för att tillhandahålla våra onlineerbjudanden och relaterade tjänster eller så länge vi har ett legitimt intresse av att lagra uppgifterna (vi kan t.ex. ha ett legitimt intresse av marknadsföring via post efter uppfyllande av våra avtalsförpliktelser). I övriga fall kommer vi att radera dina personuppgifter, med undantag för den uppgiftslagring vi är skyldig till enligt rättsliga förpliktelser (t.ex. hållperioder under vilka vi tillhandahåller dokument som avtal och fakturor till skattemyndigheter under viss tid).


5.     Bruk av kakor

Kakor och spårningsfunktioner kan förekomma i tillhandahållandet av vår onlinetjänst.
Kakor är små textfiler som kan lagras på din enhet när du besöker vår onlinetjänst.
Spårning möjliggörs med olika tekniker. Vi behandlar information i huvudsak genom pixelteknik och/eller loggfilsanalys.

5.1     Kategorier

Vi skiljer mellan kakor som är obligatoriska för onlinetjänstens tekniska funktioner och kakor/spårningsmekanismer som inte krävs för onlinetjänstens tekniska funktioner.

Det går i allmänhet att använda onlinetjänsten utan kakor som inte tjänar ett tekniskt syfte.

5.1.1    Kakor som tjänar ett tekniskt syfte

Med kakor som tjänar ett tekniskt syfte menar vi de kakor som krävs för att onlinetjänsten ska kunna tillhandahållas. Detta inkluderar kakor som lagrar data för korrekt återgivning av ljud och bild.

Sådana kakor raderas när du lämnar webbplatsen.

5.1.2    Kakor och mekanismer som inte tjänar ett tekniskt syfte

Vi använder endast kakor och spårningsmekanismer efter att du ger ditt samtycke vid varje enskilt tillfälle. Undantaget är den kaka som sparar dina sekretessinställningar (val). Denna kakas ställs in baserat på legitimt intresse.

Vi skiljer mellan två underkategorier av sådana kakor och spårningsmekanismer:

5.2     Komfortkakor

Dessa kakor underlättar användning så att du kan gå igenom vår onlinetjänst mer komfortabelt (dina språkinställningar kan t.ex. inkluderas i dessa kakor).

5.3     Marknadsföringskakor och spårningsmekanismer

Allmänt

Genom att använda marknadsföringskakor och spårningsmekanismer kan vi och våra partner visa erbjudanden som baseras på dina intressen och en analys av ditt användarbeteende:

– Statistik:

Med hjälp av analysverktyg kan vi fastställa hur många sidor du visar, etc.

– Konverteringsspårning:

Våra partner placerar en kaka på din dator (konverteringskaka) om du har nått vår webbsida via en annons hos partnern. Sådana kakor varar i regel inte längre än 30 dagar. Om du besöker sidor på vår webbplats där denna kaka är aktiv, kan vi och relevant konverteringspartner se att en viss användare har klickat på annonsen och vidarebefordrats till vår webbplats. Detta kan även ske över flera enheter. Den information som erhålls från en konverteringskaka används för skapande av konverteringsstatistik och registrering av det totala antalet användare som har klickat på respektive annons och vidarebefordrats till en webbplats som har en tagg för konverteringsspårning.

– Omdirigering:

Dessa verktyg skapar användarprofiler med hjälp av annonskakor från oss eller annonskakor från tredje part, så kallade ”web beacons”, (osynlig grafik som även kallas pixlar och spårningspixlar) eller liknande teknik. De används för interessebaserad annonsering och registrering av hur ofta användaren tittar på vissa annonser. Relevant leverantör är den registeransvarige för uppgiftsbehandlingen i samband med verktyget. Leverantören av tjänsterna kan även yppa information till tredje part i de syften som anges ovan. Observera meddelanden om uppgiftsskydd för varje relevant leverantör i denna kontext.
Observera att användning av verktygen kan inkludera överföring av dina uppgifter till mottagare utanför EES där det inte föreligger något uppgiftsskydd som GDPR (t.ex. USA). Du hittar mer information om detta i följande beskrivningar av enskilda marknadsföringsverktyg.

5.3.1    Google Analytics

Namn: Google Analytics

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funktion: analys av användarbeteende (sidhämtning, antal besökare och besök samt nedladdningar), skapande av pseudonymiserade användarprofiler baserat på information från flera enheter om inloggade Google-användare (enhetsövergripande spårning), komplettering av pseudonymiserade användaruppgifter med gruppspecifik information från Google, omdirigering, UX-testning, konverteringsspårning och omdirigering i samband med Google Ads

5.3.2    Tealium

Namn: Tealium

Leverantör: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121.

Funktion: administration av webbplatstaggar via ett användargränssnitt samt integration av programkoder på våra webbplatser.

5.4     Hantering av kakor och spårningsmekanismer

Du kan hantera dina inställningar av kakor och spårningsmekanismer i webbläsaren och/eller våra sekretessinställningar.

OBS! Dina inställningar avser endast den webbläsare som används för tillfället.

5.4.1    Avaktivering av alla kakor

Om du vill inaktivera alla kakor kan du göra det i dina webbläsarinställningar. Observera att denna åtgärd kan påverka webbplatsens funktionalitet.

5.4.2    Hantering av dina inställningar rörande kakor och spårningsmekanismer som inte tjänar ett tekniskt syfte

När du besöker våra webbplatser tillfrågas du om du samtycker till vårt bruk av komfortkakor, marknadsföringskakor eller spårningsmekanismer.

I våra sekretessinställningar kan du dra tillbaka ditt samtycke för framtida bruk med möjlighet att åter ge samtycke vid ett senare tillfälle.


6.     Externa länkar

Våra onlineerbjudanden kan innehålla länkar till tredje parts internetsidor, speciellt leverantörer som inte är relaterade till oss. När du klickar på en sådan länk har vi inte något inflytande över insamling, behandling eller bruk av eventuella personuppgifter som överförs till tredje part i ett sådant ögonblick (t.ex. IP-adress eller webbadress till webbplatsen som länken leder till), detta eftersom tredje parts beteende normalt ligger utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte för tredje parts behandling av personuppgifter.


7.     Säkerhet

Våra anställda och de företag som erbjuder tjänster å våra vägnar måste tillförsäkra konfidentialitet och följa tillämpliga lagar om uppgiftsskydd.

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att tillförsäkra en lämplig nivå av säkerhet och skydd av de uppgifter som administreras av oss, speciellt vad gäller risk för oavsiktlig eller olaglig radering, manipulering, förlust, ändring eller ej auktoriserad förmedling/tillgång. Våra säkerhetsåtgärder uppdateras kontinuerligt i takt med tekniska framsteg.


8.     Användarrättigheter

Använd uppgifterna i kontaktavsnittet om du vill åberopa dina rättigheter. I ett sådant fall måste du uppge otvetydigt bevis på din identitet.

Rätt till information och åtkomst

Du har rätt att kräva information från oss rörande huruvida dina uppgifter behandlas eller ej och åtkomst till de personuppgifter som behandlas.

Rätt till korrigering och radering

Du har rätt att kräva korrigering av felaktiga personuppgifter. Du har rätt att kräva komplettering eller radering av dina uppgifter om lagstadgade krav är uppfyllda.

Detta gäller inte uppgifter som är nödvändiga för fakturering eller kontobehandling eller som omfattas av lagstadgade hållperioder. Möjlighet av behandling av uppgifter som inte kräver åtkomst begränsas dock (se nedan).

Begränsning av behandling

Du har rätt att kräva begränsning i behandlingen av dina uppgifter om lagstadgade krav är uppfyllda.

Överföring av uppgifter

Om lagstadgade krav är uppfyllda kan du begära att erhålla uppgifter som du har gjort tillgängliga för oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsligt format, eller – om tekniskt möjligt – att vi överför sådana uppgifter till en tredje part.


9.     Rätt att föra klagomål genom övervakande myndighet

Du har rätt att föra klagomål genom övervakande myndighet. Du kan framföra ditt ärende till den övervakande myndighet som ansvarar för din hemvistort/ditt hemvistland eller den övervakande myndighet som ansvarar för oss. Ansvarig myndighet:

Person ansvarig för uppgiftsskydd och informationsfrihet

Adress:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart, TYSKLAND

Postadress:

P.O. Box 10 29 32

70025 Stuttgart, TYSKLAND

Mobil: +49 (711)/615541-0

Fax: +49 (711)/615541-15

E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


10.   Ändringar i meddelande om uppgiftsskydd

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår policy om säkerhet och uppgiftsskydd. I ett sådant fall kommer vi att uppdatera vårt meddelande om uppgiftsskydd. Se av denna anledning till att du har den senaste versionen av vårt meddelande om uppgiftsskydd.

Använd adressen som anges i avsnittet Registeransvarig om du vill kontakta oss.

Använd följande länk för att åberopa dina rättigheter: https://request.privacy-bosch.com/.

Använd följande länk för att rapportera incidenter i samband med uppgiftsskydd: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Vi rekommenderar att du kontaktar din dataskyddsansvarige med eventuella förslag eller klagomål rörande behandling av dina personuppgifter:

Dataskyddsansvarig

Informationssäkerhet och integritet (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

TYSKLAND

eller

mailto:DPO@bosch.com.

 

Datum för ikraftträdande: 14/07/2020