Information om dataskydd


Information om dataskydd
Robert Bosch Power Tools GmbH (i fortsättningen ”Bosch Power Tools” resp. ”vi” eller ”oss”) är glada över att du besöker våra webbplatser och våra mobila applikationer (som vi gemensamt brukar kalla vårt ”onlineutbud”) och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.


Bosch Power Tools respekterar din integritet
I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och alltid enligt gällande lagbestämmelser.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.


Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för bearbetningen av dina uppgifter är Bosch Power Tools; Eventuella undantag förklaras i denna information om dataskydd.

Våra kontaktuppgifter: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Insamling, behandling och användning av personuppgifter
4.1 Principer
Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså till exempel namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

4.2 Ändamål med behandlingen och rättslig grund
Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

– Tillhandahållande av detta onlineutbud
(rättslig grund: fullgörande av avtal).

– För att upptäcka störningar och av säkerhetsskäl
(rättslig grund: uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom datasäkerhetsområdet och berättigat intresse i åtgärdande av störningar och i säkerheten i vårt utbud).

– Egen och andra företags marknadsföring samt marknadsundersökningar och målgruppsmätning i den omfattning lagen tillåter eller baserat på samtycke
(rättslig grund: samtycke/berättigat intresse från vår sida i direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med gällande dataskydds- och konkurrenslagstiftning).

– Produkt- eller kundenkäter per e-post och/eller telefon, under förutsättning att du har gett ditt uttryckliga samtycke
(rättslig grund: samtycke).
Anmärkning: Om vi anlitar ett marknadsundersökningsföretag för att genomföra en enkät agerar detta endast på uppdrag av oss och enligt våra anvisningar.

– Genomförande av tävlingar eller säljfrämjande rabatter enligt gällande tävlingsvillkor eller rabattvillkor
(rättslig grund för fullgörande av avtal).

– Utskick av ett nyhetsbrev efter samtycke från mottagaren per e-post eller SMS/MMS
(rättslig grund: samtycke).

– Drift av ett användarforum för anmälda medlemmar
(rättslig grund: fullgörande av avtal)

– Bevaka och skydda våra intressen
(rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida för att bevaka och skydda våra intressen).

4.3 Registrering
Om du vill kunna använda funktioner som kräver att det finns ett upprättat avtal ber vi dig att först registrera dig. Vid registreringen samlar vi in de personuppgifter som krävs för att kunna upprätta och uppfylla avtalet (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, eventuella uppgifter om önskat betalsätt eller om kontoinnehavaren) samt eventuellt ytterligare frivilliga uppgifter. Uppgifter som måste anges är märkta med *.

4.4 Loggfiler

Så fort du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna en kort tid för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

Loggfilerna används även för analysändamål (utan eller med förkortad IP-adress). För mer information om detta, se avsnittet Webbanalys.

I loggfilerna sparas i synnerhet följande information:
– IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet
– Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)
– Namnet på tjänsteleverantören via vilken åtkomsten till onlineutbudet sker
– Namn på filer och information som öppnas
– Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge det pågick
– Överförd datamängd
– Operativsystem och information om använd webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)
– http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” eller ”Det gick inte att hitta begärd fil”).

4.5 Barn
Detta onlineutbud är inte avsett för barn under 13 år.


Överföring av uppgifter
5.1 Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga
Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen. En närmare förklaring av rättslig grund hittar du i avsnittet Ändamål med behandlingen och rättslig grund. ”Tredje part” kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen. Så länge överföring av uppgifter till tredje part bygger på ett berättigat intresse förklaras den i denna information om dataskydd.

Därutöver kan uppgifter överföras till andra om vi skulle vara skyldiga att göra det enligt lag eller om en myndighet eller en domstol eller annan rättslig myndighet begär det.

5.2 Tjänsteleverantör (allmänt)
Vi anlitar externa tjänsteleverantörer för bland annat försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, värdtjänster och telefonjourtjänster. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med stor omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet när det gäller en noggrann och säker hantering av de uppgifter som finns sparade om dig. Samtliga tjänsteleverantörer som vi anlitar har förbundit sig att följa gällande lagar och sekretessbestämmelser. Tjänsteleverantörerna kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen.

5.3 Överföring till mottagare utanför EES
Vi kan även överföra personuppgifter till mottagare baserade utanför EES, så kallade tredjeländer. I dessa fall säkerställer vi före en eventuell uppgiftsöverföring att mottagaren håller adekvat dataskyddsnivå (baserat på t.ex. EU-kommissionens beslut om adekvat skydd för det aktuella landet eller att en överenskommelse med så kallade EU-standardavtalsklausuler föreligger mellan Europeiska unionen och mottagaren) eller att du har gett ditt samtycke till överföringen.

Du kan beställa en översikt över mottagare i tredjeland och en kopia av de överenskommelser som har ingåtts för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå. Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt.


Hur länge får uppgifterna sparats Lagringstider
I normala fall sparar vi bara dina uppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett berättigat intresse i den fortsatta lagringen av uppgifterna (t.ex. kan vi även efter att ett avtal är uppfyllt fortfarande ha ett berättigat intresse i att skicka reklam med vanlig post). I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara längre (t.ex. är vi skyldiga enligt skatte- och affärslagstiftning att behålla dokument som avtal och fakturor under en viss tid).


Tävlingar eller säljfrämjande rabatter
Om du deltar i en tävling eller utnyttjar ett rabatterbjudande från oss använder vi dina uppgifter för att meddela dig om en eventuell vinst och för reklamändamål, i den mån det är tillåtet enligt lag resp. i den utsträckning du har lämnat ditt samtycke till det. Mer information om tävlingar och rabatterbjudanden hittar du under respektive deltagarvillkor.


Användning av cookies
8.1 Allmänt
Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen skickar din webbläsare tillbaka innehållet i cookien till den aktuella leverantören och gör det på så vis möjligt att känna igen terminalenheten. Genom att läsa av cookies får vi möjlighet att anpassa vårt onlineutbud för dig och göra det lättare för dig att använda.

8.2 Stänga av och radera cookies
När du besöker våra webbplatser får du i ett popup-fönster frågan om du vill tillåta de cookies som används på vår sida eller om du vill gå till inställningarna och stänga av dem.

Om du bestämmer dig för att inte tillåta cookies sätts en opt out-cookie i din webbläsare. Denna cookie är endast till för att hålla reda på att du motsätter dig övriga cookies. Om du väljer att stänga av cookies kan det dock leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner på våra webbplatser. Tänk på att en opt out-cookie av tekniska skäl endast kan användas i den webbläsare där den placeras. Om du raderar cookies och använder en annan webbläsare eller en annan enhet måste du göra om avanmälan (opt-out).

Inställningsmöjligheten gäller inte cookies som sätts när du besöker tredjepartswebbplatser som tillhör andra leverantörer.

Du kan dock alltid välja att radera samtliga cookies i din webbläsare. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare för att se hur du gör. Även detta kan dock leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner.

Du kan också gå in på nedanstående webbplats för att hantera och avaktivera användningen av cookies från tredjepartsleverantörer:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Det är inte vi som driver denna webbplats, så vi har inget ansvar för den och vi kan inte påverka varken tillgänglighet eller innehåll.

8.3 Bosch Power Tools cookies
Bosch Power Tools använder cookies och aktiva komponenter (t.ex. JavaScript), för att spåra besökarens preferenser och kunna utforma webbsidorna optimalt efter dessa."

8.4 Cookies från tredje part
På några Bosch Power Tools-webbsidor är innehåll och tjänster från andra leverantörer (t.ex. YouTube, Facebook, Twitter) integrerade, och dessa kan i sin tur använda sig av egna cookies och aktiva komponenter. Bosch Power Tools kan inte påverka hanteringen av personuppgifter som utförs av dessa leverantörer.


Användning av retargeting-verktyg
9.1 För optimering av vår online-marknadsföring använder vi oss av retargeting-teknik. Syftet med det är att göra internetutbudet mer intressant och anpassat efter dina behov.

9.2 Genom användning av cookies sparas ditt intresse för våra produkter och tjänster, och genom analys av din användning kan vi använda oss av anpassad och intresserelaterad reklam på våra retargeting-partners webbsidor som Google AdWords. Detta sker dock anonymt, så att du inte kan identifieras via retargeting-processen.

9.3 Om du inte vill att Bosch Power Tools och dess retargeting-partners ska använda gällande retargeting-cookies, se punkt 8.2.


Användning av Conversion Tracking
10.1 För att göra vårt onlineutbud så attraktivt som möjligt använder vi oss av sk. Conversion Tracking.

10.2 Våra Conversion Tracking-partners, som Google AdWords, placerar genom denna analystjänst en cookie på din dator (”Conversion Cookie”), om du har hamnat på vår webbsida via en annons från respektive partner. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar. Om du besöker vissa av våra sidor och cookien ännu inte förlorat sin giltighet kan vi och Conversion Tracking-partnern ifråga se att någon har klickat på annonsen och därmed vidarebefordrats till vår sida. Cookies kan inte spåras via vår webbsida. Informationen som hämtats med hjälp av Conversion-cookies är till för att sammanställa Conversion-statistik och det antal användare som har klickat på annonsen ifråga, och därmed vidarebefordrats till en sida som försetts med en Conversion-Tracking-tag.

Detta sker dock anonymt, så att du inte kan identifieras via Conversion Tracking."

10.3 Om du inte vill att Bosch Power Tools och dess Conversion Tracking-partners använder Conversion-cookies, se punkt 8.2.


Användning av analysverktyg
11.1 Bosch Power Tools utför mätningar med webbanalysverktyg som WebTrends och Tealium.

11.2 Vid val av analysverktyg ser vi till att dessa åtkomstdata endast registreras anonymt, så att de inte kan spåras till någon användare. Detta gäller särskilt anonymisering av IP-adresser. Cookies används för att användningen av webbsidan ska kunna analyseras. På detta sätt kan Bosch Power Tools förbättra datakvaliteten.

11.3 Om du inte vill att sådana analys-cookies används, se punkt 8.2.


Användning av social plugins
12.1 Bosch Power Tools använder sig på sina webbsidor och appar av sk. social plugins från sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+. Det kan handla om knappar som t.ex. ”gilla”-knappen på Facebook.

12.2 Med den sk. 2-klick-metoden skyddar vi dig mot att ditt besök på våra webbsidor registreras och används som standard av leverantörer av sociala nätverk. När du öppnar en av våra webbsidor som innehåller sådana plugins är dessa först deaktiverade. Först när du klickar på knappen aktiveras de. Med denna aktivering upprättas en anslutning till respektive sociala nätverk och du får bekräfta ditt medgivande till överföring av din information. När du klickar på knappen överförs informationen från din webbläsare direkt till respektive sociala nätverk och sparas där. Om du vill stoppa denna överföring måste du avaktivera motsvarande plugin igen.

12.3 Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan ditt besök på webbsidan kopplas till ditt konto på detta sociala nätverk. Om du inte vill att detta sociala nätverk ska koppla ihop information som samlats in under besöket på webbsidan med din sparade medlemsinformation måste du logga ut från respektive sociala nätverk innan du aktiverar social plugin-knappen.

12.4 Syfte och omfattning för insamling, ytterligare bearbetning och användning av information via det sociala nätverket samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd för din integritet hittar du i sekretesspolicyn för respektive sociala nätverk.


Social Sign In (inloggning via sociala nätverk)
Vi ger dig möjlighet att logga in till vårt onlineutbud genom så kallad Social login som till exempel Facebook-Connect och Twitter.

När du ska registrera dig skickas du vidare till det aktuella sociala nätverket så att du kan logga in med samma uppgifter som du använder där. Det innebär att ditt konto på det aktuella nätverket kopplas samman med vår tjänst. Därmed överförs den information som finns i din offentliga profil på det aktuella nätverket, din e-postadress och dina vänners identifieringsinformation samt i vissa fall ytterligare uppgifter till oss.

Omvänt mottar det sociala nätverk som du använder för registreringen din inloggningsstatus, webbläsarinformation och din IP-adress. Leverantören av det sociala nätverket eller det sociala nätverkets server kan vara belägen utanför EU eller EES (t.ex.i USA).

Om du inte godtar att dataöverföring sker mellan oss och de sociala nätverken, logga inte in via den sociala registreringstjänsten utan använd vår egen inloggningstjänst.


YouTube
Detta onlineutbud använder videoplattformen YouTube som drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”). YouTube är en plattform för uppspelning av ljud- och videofiler.

När du öppnar en sida från vårt utbud upprättar den inbyggda YouTube-spelaren en anslutning till YouTube så att video- eller ljudfilen kan överföras och spelas upp. I samband med detta överförs också uppgifter till YouTube i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi har inget ansvar för den behandling av uppgifter som sker hos YouTube.

Mer information om omfattningen av och syftet med de uppgifter som samlas in, om vilken ytterligare bearbetning och användning av dessa uppgifter som sker hos YouTube, om dina rättigheter och vilka dataskyddsalternativ du kan välja hittar du i YouTubes information om dataskydd.


Nyhetsbrev
15.1 Nyhetsbrev med registrering, rätt att återkalla
I vårt onlineutbud har du bland annat möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi använder så kallad dubbel anmälan. Det betyder att vi aldrig börjar skicka nyhetsbrev per e-post, mobilmeddelanden (t.ex. via WhatsApp), SMS eller push-notiser förrän du uttryckligen har bekräftat att du verkligen vill prenumerera på nyhetsbrevet genom att klicka på en länk i ett meddelande och på så vis aktiverat nyhetsbrevstjänsten. Om du senare skulle ångra dig och inte längre vill ha nyhetsbrevet kan du när som helst välja att avsluta prenumerationen genom att ta tillbaka ditt samtycke. För att avsluta prenumerationen på ett e-postnyhetsbrev klickar du på den länk som finns i nyhetsbrevet eller under Inställningar för hantering för det aktuella onlineutbudet. Du kan också höra av dig till oss via telefon, e-post eller brev, kontaktuppgifter hittar du i avsnittet Kontakt.


Användarforum
Vi erbjuder dig möjligheten att bli medlem i en av våra Bosch Power Tools användarforum (t.ex. BOB eller MyBosch-communityn). Där kan du registrera dig, skapa en användarprofil och kommunicera med andra medlemmar. De uppgifter som du skapar i användarforumet använder vi i marknadsförings-, marknadsundersöknings- och servicesyfte endast inom ramen för den förklaring om samtycke som du har gett. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Via en indatamask för det aktuella användarforumet får du möjlighet att välja om vissa uppgifter i din användarprofil ska visas för alla medlemmar eller endast för dina ”vänner” i forumet eller om alla dina uppgifter ska förbli privata.

Alla ytterligare uppgifter som du skapar i forumet, t.ex. när du skriver kommentarer eller lägger upp bilder, är däremot automatiskt tillgängliga och kopplas samman med din användarprofil.


Externa länkar
Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part – med leverantörer som vi inte har något avtal med. När du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av de personuppgifter (t.ex. IP-adress eller sidans URL-adress) som eventuellt överförs till tredje part i samband med att du klickar på länken, eftersom vi av naturliga skäl inte har någon kontroll över tredje parts agerande. Vi har inget ansvar för den behandling av sådana personuppgifter som tredje part utför.


Säkerhet
Våra medarbetare och de företag vi anlitar som tjänsteleverantörer är förbundna att respektera tystnadsplikten och följa bestämmelserna i tillämpliga dataskyddslagar.

Vi uppfyller alla tekniska och organisatoriska krav för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och för att skydda de uppgifter om dig som vi hanterar i synnerhet mot risker för oavsiktlig eller felaktig radering, manipulering, förlust, ändring eller obehörig utlämning och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.


Användarens rättigheter
För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

Rätt att få tillgång till information:
Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

Rätt till rättelse och radering:
Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter.

Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling:
Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Invändning mot behandling av uppgifter:
Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Invändning mot direktmarknadsföring:
Du kan också när som helst lämna in en invändning mot att dina personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte (”Reklaminvändning”). Observera att det av organisatoriska skäl kan uppstå en överlappning mellan ditt återkallande och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan påbörjad marknadsföringskampanj.

Invändning mot behandling av uppgifter vid rättslig grund ”berättigat intresse”:
Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter såvida den baseras på rättsliga grunden berättigat intresse. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Återkallande av samtycke:
Om du har gett oss ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med gällande verkan. Detta påverkar inte lagligheten i behandlingen av dina uppgifter fram till återkallandet.

Dataportabilitet:
Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en tredje part.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:
Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan då vända dig till den dataskyddsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss. Denna är:
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Besöksadress:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadress:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
E-postadress: poststelle@lfdi.bwl.de


Ändring av information om dataskydd
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder när detta är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vår information om dataskydd. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vår information om dataskydd.


Kontakt
Om du vill komma i kontakt med oss når du oss på den adress som finns angiven i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”.

För att åberopa dina rättigheter, eller om du har andra ärenden gällande sekretess, använd följande länk:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

För inspel och klagomål gällande hantering av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till vår dataskyddsansvarige:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailto: PT.DSO@bosch.com


Uppdaterad: 11.12.2018