Information om dataskydd


1.    Information om dataskydd

Bosch Power Tools GmbH (nedan »Bosch Power Tools» resp. »vi» eller »oss») är glada över ditt besök på våra webbsidor och i våra appar (nedan även »onlineutbud») och ditt intresse för vårt företag och våra produkter.


2.    Bosch Power Tools respekterar din privatsfär

I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vår facebooksida konfidentiellt och endast enligt gällande lagbestämmelser.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.


3.    Personuppgiftsansvarig

Robert Bosch Power Tools är ansvarigt för hantering av dina uppgifter. Undantag från detta nämns i denna information om personuppgifter.

Våra kontaktuppgifter:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland kontakt@bosch.de.


4.    Insamling, behandling och användning av personuppgifter

4.1  Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande datakategorier bearbetas:

  • Planerings- och styrdata
  • Rörelsedata

4.2  Principer

Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså till exempel namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

4.3  Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

4.3.1     Tillhandahållande av detta onlineutbud

(Juridisk grund: berättigat intresse från vår sida för direktmarknadsföring, så länge det står i samklang med personuppgiftsrättsliga och marknadsföringsrättsliga anvisningar.)

4.3.2     För att upptäcka störningar och av säkerhetsskäl

(Juridisk grund: uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom datasäkerhetsområdet och berättigat intresse av att åtgärda störningar och säkerheten i vårt utbud.)

4.3.3     Bevaka och skydda våra intressen

(Juridisk grund: Berättigat intresse från vår sida för att bevaka och skydda våra rättigheter).

4.4  Loggfiler

Så fort du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna under 30 dagar för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

I loggfilerna sparas följande information:

-       IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet

-       Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)

-       Namn på filer och information som öppnas

-       Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge det pågick

-       Operativsystem och information om använd webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)

-       http-statuskod (t.ex. »Begäran slutförd» eller »Det gick inte att hitta begärd fil»).

4.5  Barn

Detta onlineutbud är inte avsett för barn under 16 år.

4.6  Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen. Detaljerad information om de rättsliga grunderna och mottagare eller kategorier av mottagare hittar du i avsnittet Ändamål med behandlingen och rättslig grund.

Därutöver kan uppgifter överföras till andra om vi skulle vara skyldiga att göra det enligt lag eller om en myndighet eller en domstol eller annan rättslig myndighet begär det.

4.6.1     Tjänsteleverantör (allmänt)

Vi ger externa tjänsteleverantörer i uppdrag att hantera uppgifter som programmering och datahosting. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med stor omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet när det gäller en noggrann och säker hantering av de uppgifter som finns sparade om dig. Samtliga tjänsteleverantörer som vi anlitar har förbundit sig att följa gällande lagar och sekretessbestämmelser. Tjänsteleverantörerna kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen.

4.7  Datalagringens varaktighet, lagringstider

I normala fall sparar vi bara dina uppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett berättigat intresse i den fortsatta lagringen av uppgifterna (t.ex. kan vi även efter att ett avtal är uppfyllt fortfarande ha ett berättigat intresse i att skicka reklam med vanlig post). Därefter raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara längre (t.ex. är vi skyldiga enligt skatte- och affärslagstiftning att lagra dokument som avtal och fakturor under en viss tid).


5.   Användning av kakor

Kakor och spårningsfunktioner kan förekomma i tillhandahållandet av vår onlinetjänst.

Kakor är små textfiler som kan lagras på din enhet när du besöker vår onlinetjänst.

Spårning möjliggörs med olika tekniker. Vi behandlar information i huvudsak genom pixelteknik och/eller loggfilsanalys.

5.1  Kategorier

Vi skiljer mellan kakor som är obligatoriska för onlinetjänstens tekniska funktioner och kakor/spårningsmekanismer som inte krävs för onlinetjänstens tekniska funktioner.

Det går i allmänhet att använda onlinetjänsten utan kakor som inte tjänar ett tekniskt syfte.

5.1.1   Kakor som tjänar ett tekniskt syfte

Med kakor som tjänar ett tekniskt syfte menar vi de kakor som krävs för att onlinetjänsten ska kunna tillhandahållas. Detta inkluderar kakor som lagrar data för korrekt återgivning av ljud och bild.

Sådana kakor raderas när du lämnar webbplatsen.

5.1.2   Kakor och mekanismer som inte tjänar ett tekniskt syfte

Vi använder endast kakor och spårningsmekanismer efter att du ger ditt samtycke vid varje enskilt tillfälle. Undantaget är den kaka som sparar dina sekretessinställningar (val). Denna kakas ställs in baserat på legitimt intresse.

Vi skiljer mellan två underkategorier av sådana kakor och spårningsmekanismer:

5.2  Komfortkakor

Dessa kakor underlättar användning så att du kan gå igenom vår onlinetjänst mer komfortabelt (dina språkinställningar kan t.ex. inkluderas i dessa kakor).

5.3  Marknadsföringskakor och spårningsmekanismer

Allmänt

Genom att använda marknadsföringskakor och spårningsmekanismer kan vi och våra partner visa erbjudanden som baseras på dina intressen och en analys av ditt användarbeteende:

– Statistik:

Med hjälp av analysverktyg kan vi fastställa hur många sidor du visar, etc.

– Konverteringsspårning:

Våra partner placerar en kaka på din dator ("konverteringskaka") om du har nått vår webbsida via en annons hos partnern. Sådana kakor varar i regel inte längre än 30 dagar. Om du besöker sidor på vår webbplats där denna kaka är aktiv, kan vi och relevant konverteringspartner se att en viss användare har klickat på annonsen och vidarebefordrats till vår webbplats. Detta kan även ske över flera enheter. Den information som erhålls från en konverteringskaka används för skapande av konverteringsstatistik och registrering av det totala antalet användare som har klickat på respektive annons och vidarebefordrats till en webbplats som har en tagg för konverteringsspårning.

– Omdirigering:

Dessa verktyg skapar användarprofiler med hjälp av annonskakor från oss eller annonskakor från tredje part, så kallade ”web beacons" (osynlig grafik som även kallas pixlar och spårningspixlar) eller liknande teknik. De används för interessebaserad annonsering och registrering av hur ofta användaren tittar på vissa annonser. Relevant leverantör är den registeransvarige för uppgiftsbehandlingen i samband med verktyget. Leverantören av tjänsterna kan även yppa information till tredje part i de syften som anges ovan. Observera meddelanden om uppgiftsskydd för varje relevant leverantör i denna kontext.

Observera att användning av verktygen kan inkludera överföring av dina uppgifter till mottagare utanför EES där det inte föreligger något uppgiftsskydd som GDPR (t.ex. USA). Du hittar mer information om detta i följande beskrivningar av enskilda marknadsföringsverktyg.

5.3.1   Google Analytics

Namn: Google Analytics Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Funktion: analys av användarbeteende (sidhämtning, antal besökare och besök samt nedladdningar), skapande av pseudonymiserade användarprofiler baserat på information från flera enheter om inloggade Google-användare (enhetsövergripande spårning), komplettering av pseudonymiserade användaruppgifter med gruppspecifik information från Google, omdirigering, UX-testning, konverteringsspårning och omdirigering i samband med Google Ads

5.3.2   Tealium

Namn: Tealium

Leverantör: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121.

Funktion: administration av webbplatstaggar via ett användargränssnitt samt integration av programkoder på våra webbplatser.

5.4  Hantering av kakor och spårningsmekanismer

Du kan hantera dina inställningar av kakor och spårningsmekanismer i webbläsaren och/eller våra sekretessinställningar.

OBS! Dina inställningar avser endast den webbläsare som används för tillfället.

5.4.1   Avaktivering av alla kakor

Om du vill inaktivera alla kakor kan du göra det i dina webbläsarinställningar. Observera att denna åtgärd kan påverka webbplatsens funktionalitet.

5.4.2   Hantering av dina inställningar rörande kakor och spårningsmekanismer som inte tjänar ett tekniskt syfte

När du besöker våra webbplatser tillfrågas du om du samtycker till vårt bruk av komfortkakor, marknadsföringskakor eller spårningsmekanismer.
I våra sekretessinställningar kan du dra tillbaka ditt samtycke för framtida bruk med möjlighet att åter ge samtycke vid ett senare tillfälle.


6.   Kommunikationsverktyg på sociala medieplattformar

På våra sociala medieplattformar (t.ex. Twitter) använder vi kommunikationsverktyg i syfte att behandla de meddelanden du skickar från en social medieplattform och erbjuda dig support.

Vi behandlar meddelanden/begäran som du skickar via vår sociala medieplattform (vid behov använder vi även ytterligare, kompletterande uppgifter som vi erhåller från den sociala medieleverantören, t.ex. ditt namn eller filer).

Vi kan komma att analysera dessa uppgifter i aggregerad och anonym form i syfte att bättre förstå hur vår sociala medieplattform används.

Vi överför de personuppgifter du uppger till den juridiska person på Bosch som ansvarar för behandlingen av din fråga (t.ex. om frågan rör en produkt som distribueras av en annan juridisk person på Bosch). Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter utgörs av vårt legitima intresse (art. 6, stycke 1 s. 1 lit. f i dataskyddsförordningen) eller, om tillämpligt, ett befintligt avtal (art. 6 stycke 1 s. 1 lit. b i dataskyddsförordningen). Behandlade personuppgifter raderas senast 180 dagar efter mottagandet av ditt meddelande.


 

7.    Externa länkar

Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part – med leverantörer som vi inte har något avtal med. När du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av de personuppgifter (t.ex. IP-adress eller sidans URL-adress) som eventuellt överförs till tredje part i samband med att du klickar på länken, eftersom vi av naturliga skäl inte har någon kontroll över tredje parts agerande. Vi har inget ansvar för den behandling av sådana personuppgifter som tredje part utför.


8.    Säkerhet

Våra medarbetare och de företag vi anlitar som tjänsteleverantörer är förbundna att respektera tystnadsplikten och följa bestämmelserna i tillämpliga dataskyddslagar.

Vi uppfyller alla tekniska och organisatoriska krav för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och för att skydda de uppgifter om dig som vi hanterar i synnerhet mot risker för oavsiktlig eller felaktig radering, manipulering, förlust, ändring eller obehörig utlämning och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.


9.    Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

Rätt att få tillgång till information:

Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

Rätt till rättelse och radering:

Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter.

Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling:

Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Dataportabilitet:

Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en tredje part.

9.1  Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan då vända dig till den dataskyddsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss. Denna är:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Besöksadress:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadress:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tel.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


10.    Ändring av information om dataskydd

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vår information om dataskydd. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vår information om dataskydd.


11.    Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss på den adress som finns angiven i avsnittet »Personuppgiftsansvarig».

Använd följande länk för att åberopa dina rättigheter: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f6.

Använd följande länk för att rapportera dataskyddsincidenter: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

För inspel och klagomål gällande hantering av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till vår dataskyddsansvarige:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailto: DPO@bosch.com

 

Status: 19.10.2022.