Personvernbestemmelser


1.    Personvernbestemmelser

Bosch Power Tools GmbH (omtalt som «Bosch Power Tools», «vi» eller «oss» nedenfor) setter pris på at du besøker internettsidene og mobilapplikasjonene våre (til sammen også «online-tilbud») og viser interesse for selskapet og produktene våre.


2.    Bosch Power Tools respekterer din private sfære

Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av din private sfære ved behandlingen av personopplysninger og sikre alle forretningsopplysninger. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Personopplysninger som innhentes når du bruker online-tilbudene våre blir behandlet konfidensielt, og behandles kun i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser.

Personvern og datasikkerhet er del av vår bedriftspolitikk.


3.    Ansvarlig instans

Bosch Power Tools er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, med de unntakene som er beskrevet i disse personvernbestemmelsene.

Våre kontaktdata er som følger:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Innhenting, behandling og bruk av personopplysninger

4.1  Kategorier for behandlede data

Følgende datakategorier blir behandlet:

  • Planleggings- og styringsdata
  • Bevegelsesdata

4.2  Prinsipper

Personopplysninger er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, kontrakts-, bestillings- og fakturadata, som uttrykker en persons identitet.

Vi innhenter, behandler og bruker persondata (inkludert IP-adresser) bare når det foreligger et rettslig grunnlag for dette, f.eks. i rammen av en registrering, eller når du gir oss ditt samtykke til dette.

4.3  Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag

Vi og tjenesteleverandørene som arbeider for oss behandler dine personopplysninger med følgende formål:

4.3.1     Klargjøring av dette online-tilbudet

(Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side i forbindelse med direkte markedsføring, så lenge dette er i samsvar med personvernrettslige og konkurranserettslige bestemmelser.)

4.3.2     For registrering av feil og av sikkerhetsgrunner

(Rettslig grunnlag: Oppfylle våre rettslige forpliktelser innen personvern og berettiget interesse for å eliminere feil og for sikkerheten i forbindelse med våre tilbud.)

4.3.3     Opprettholdelse og beskyttelse av våre rettigheter

(Rettslig grunnlag: Berettiget interesse fra vår side for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

4.4  Loggfiler

Ved hver bruk av Internett blir det automatisk overført bestemte opplysninger fra nettleseren som vi lagrer i såkalte loggfiler.

Loggfilene lagres i 30 dager og slettes deretter, for å kunne registrere eventuelle feil og av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å belyse forsøk på angrep). Loggfiler som må oppbevares videre av bevisgrunner, unntas fra slettingen inntil den avsluttende avklaringen av hver hendelse og kan videreformidles til etterforskningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle..

I loggfilene lagres følgende informasjon:

-       IP-adresse (Internett-protokolladresse) til enheten som gir tilgang til online-tilbudet;

-       Internett-adresse til nettstedet som online-tilbudet ble aktivert fra (såkalt opprinnelses- eller referrer-URL);

-       Navn på de innhentede filene eller opplysningene;

-       Dato og klokkeslett og varighet for innhentingen;

-       Operativsystem og opplysninger om anvendt nettleser, inkludert installerte tilleggsmoduler (f.eks. for flash player);

-       http-statuskode (f.eks. «Forespørsel lyktes» eller «Forespurt fil ikke funnet»).

4.5  Barn

Dette online-tilbudet retter seg ikke til barn under 16 år.

4.6  Videreformidling av data til andre ansvarlige instanser

Vi meddeler prinsipielt sett bare dine persondata til andre ansvarlige instanser hvis dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten og vi eller en tredjepart har en berettiget interesse for videreformidling eller dersom vi har fått ditt samtykke i dette. Informasjon om rettslig grunnlag og mottakere eller kategorier av mottakere finner du i avsnittet Formål med databehandlingen og rettslige grunnlag.

I tillegg kan dataene overføres til andre ansvarlige instanser dersom vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemmelser eller rettslige eller andre offentlige ordninger.

4.6.1     Tjenesteleverandører (generelt)

Vi gir eksterne tjenesteleverandører i oppdrag å utføre tjenester som programmering og datahosting. Vi har omhyggelig valgt ut disse tjenesteleverandørene, og kontrollerer dem regelmessig, særlig med tanke på omhu i databehandlingen og sikring av dataene de har lagret. Vi forplikter samtlige tjenesteleverandører på å holde dataene fortrolige og oppfylle lovens bestemmelser. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.

4.7  Lagringsvarighet; oppbevaringstid

Vi lagrer prinsipielt dine data så lenge det er nødvendig for å fremlegge vårt online-tilbud og tjenestene som er forbundet med dette eller så lenge vi har en berettiget interesse i videre lagring (vi kan f.eks. også etter oppfyllelse av en kontrakt fortsatt ha en berettiget interesse i markedsføring via post). Deretter sletter vi dine personopplysninger med unntak av opplysninger vi må fortsette å lagre for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (f.eks. har vi på grunn av skatte- og handelsrettslige bestemmelser plikt til å oppbevare dokumenter som f.eks. kontrakter og fakturaer i en bestemt tid).


5.    Eksterne lenker

Vårt online-tilbud kan inneholde lenker til nettsidene fra tredjeparter, dvs. tilbydere som ikke er forbundet med oss. Når du har klikket på lenken, har vi ikke lenger noen innflytelse på innhentingen, behandlingen eller bruken av eventuelle personopplysninger som overføres til tredjepart ved at du klikket på lenken (f.eks. IP-adressen eller nettadressen til siden der lenken står), ettersom tredjeparts handlinger av naturlige årsaker er utenfor vår kontroll. Vi tar ikke noe ansvar for tredjeparts behandling av slike personopplysninger. 


6.    Sikkerhet

Våre medarbeidere og tjenesteleverandørene som handler på oppdrag fra oss har taushetsplikt og er forpliktet til å overholde bestemmelsene i den gjeldende personvernlovgivningen.

Vi treffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et adekvat beskyttelsesnivå og beskytte personopplysningene vi forvalter, i særdeleshet mot risikoen for ufrivillig eller urettmessig sletting, manipulering, tap, endring eller uautorisert offentliggjøring eller tilgang uten tillatelse. Våre sikkerhetstiltak blir stadig forbedret i samsvar med den teknologiske utviklingen.


7.    Brukerens rettigheter

Vennligst bruk opplysningene i avsnittet Kontakt for å gjøre dine rettigheter gjeldende. I denne forbindelsen må du passe på at det er mulig å identifisere deg helt entydig.

Informasjons- og opplysningsrett:

Du har rett til å motta opplysninger fra oss om behandlingen av dine opplysninger. Du kan da gjøre gjeldende en rett til informasjon med hensyn til personopplysningene fra deg som vi behandler.

Rett til korrigering og sletting:

Du kan forlange å korrigere feil i opplysningene og – dersom de rettslige forutsetningene for dette er oppfylt – slette opplysningene.

Dette gjelder ikke for data som trengs for avregnings- og regnskapsformål eller som er underlagt lovlig fastsatt lagringsplikt. Dersom det ikke trengs tilgang til slike personopplysninger, begrenses imidlertid behandlingen (se nedenfor).

Begrensning av behandlingen:

Du kan forlange av oss at vi begrenser behandlingen av dine opplysninger hvis de rettslige forutsetningene for dette foreligger.

Dataportabilitet:

Du har videre rett til å motta opplysninger som du har stilt til vår disposisjon, overført i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller, hvis det er teknisk gjennomførbart, at de overføres til en tredjepart.

7.1  Rett til å klage til personvernmyndigheten

Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. I dette øyemed kan du henvende deg til personvernmyndigheten på ditt bosted eller i din delstat / ditt fylke eller til personvernmyndigheten som er ansvarlig for oss. Dette er:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Besøksadresse:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadresse:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tlf.: +49 711/615541-0
Faks: +49 711/615541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de 


8.    Endring av personvernbestemmelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre våre sikkerhets- og personvernregler. I disse tilfellene tilpasser vi våre personvernbestemmelser. Vær vennligst oppmerksom på den til enhver tid aktuelle versjonen av våre personvernbestemmelser.


9.    Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du oss på adressen som er angitt i avsnittet «Ansvarlig instans».

For å gjøre dine rettigheter gjeldende bruker du denne lenken: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=9ec84c1f-47fd-4ca5-84dc-e4c555a3a3af.

For å varsle om personvernhendelser bruker du denne lenken: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Når det gjelder forslag og klager angående behandling av dine personopplysninger, anbefaler vi at du henvender deg til personvernansvarlig:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
TYSKLAND

Eller

mailto: DPO@bosch.com

 

 Utgave: 27.09.2019