Privacyverklaring


 1.    Privacyverklaring

Bosch Power Tools GmbH (hierna te noemen ‚Bosch Power Tools‘ of ‚Wij‘ of ‚Ons/Onze‘) verwelkomt u op haar internetpagina‘s en mobiele applicaties (ook te noemen ‚online aanbod‘) Wij danken u voor uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten.


2.    Bosch Power Tools respecteert uw privacy.

De bescherming van uw privacy tijdens de verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals de veiligheid van alle bedrijfsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen als u gebruik maakt van ons online aanbod, verwerken wij vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.


3.    Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch Power Tools is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen worden beschreven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn als volgt:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.


4.    Correctie, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

4.1    Categorieën van verwerkte gegevens

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

•    contactgegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres,IP-adres)
•    contractuele stamgegevens (bijv. contractuele relaties, contractuele of productgerelateerde belangen)
•    klantgeschiedenis
•    gegevens voor planning en afhandeling
•    transactiegegevens

4.2    Principes

Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Deze informatie omvat o.a. namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, boekhoudkundige en betalingsgegevens waaruit de identiteit van een persoon kan worden afgeleid.

Wij verwerken persoonlijke gegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen wanneer er ofwel een wettelijke grondslag voor is, of als u toestemming hebt gegeven voor verwerking of gebruik van persoonlijke gegevens met betrekking hiertoe, bijv. door middel van een registratie.

4.3    Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag

Zowel wij, als de dienstverleners die door ons zijn aangesteld, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

4.3.1    Beschikbaarstelling van dit online aanbod

(Rechtsgrondslag: vervulling van contractuele verplichtingen.).

4.3.2    Beantwoording van vragen van gebruikers voor zover dit binnen het raamwerk van een contactformulier valt

(Rechtsgrondslag: vervulling van contractuele verplichtingen of een  rechtmatig belang bij de verbetering van producten / diensten).

4.3.3    Het oplossen van verstoringen in de dienstverlening evenals om beveiligingsredenen.

(Rechtsgrondslag: vervulling van onze wettelijke verplichtingen binnen het raamwerk van de gegevensbeveiliging en ons rechtmatig belang bij het oplossen van verstoringen in de dienstverlening, evenals bij de bescherming van ons aanbod).

4.3.4    Bescherming en verdediging van onze rechten.

(Rechtsgrondslag: rechtmatig belang onzerzijds bij de bescherming en verdediging van onze rechten).
4.3.5    Zelfpromotie en promotie door anderen, als ook marktonderzoek en analyse van de reikwijdte voor zover wettelijk toegestaan, dan wel op basis van toestemming.

(Rechtsgrondslag: toestemming/rechtmatig belang onzerzijds bij directe marketing, voor zover in overeenstemming met de gegevensbescherming en mededingingswetgeving).

4.3.6    Product- of klantenonderzoeken per e-mail en/of telefoon, onder voorbehoud dat u vooraf uitdrukkelijk toestemming hiertoe hebt verleend.

(Rechtsgrondslag: toestemming).

4.3.7    Het houden van verlotingen of kortingsacties in overeenstemming met de geldende voorwaarden voor verlotingen en kortingsacties.

(Rechtsgrondslag: vervulling van contractuele verplichtingen.)

4.3.8    Versturen van e-mails of nieuwsbrieven per SMS/MMS, onder voorbehoud dat de ontvanger hiertoe toestemming verleent.

(Rechtsgrondslag: toestemming).

4.4    Registratie

Als u gebruik wilt maken van voordelen, of toegang daartoe wilt krijgen door te voldoen aan een overeenkomst, vragen wij u zich te registreren. Als u zich registreert, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de overeenkomst (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, indien van toepassing, informatie over de gewenste betalingsmethode of over de rekeninghouder). Daarnaast ook gegevens die vrijwillig worden verstrekt, indien van toepassing. Verplichte informatie is gemarkeerd met een *.

4.5 Inloggen met SingleKey ID, gezamenlijke zeggenschap

U kunt op onze diensten inloggen met SingleKey ID.

SingleKey ID werd ontwikkeld door Bosch.IO GmbH voor de Bosch Group om gebruikers een uitgebreide optie voor het inloggen te bieden op websites, shops, apps en diensten van Bosch. Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlijn, Duitsland is verantwoordelijk voor de verstrekking van SingleKey ID.

Bosch.IO GmbH verwerkt uw gegevens voor de doeleinden ‘Aanmelden en inloggen met SingleKey ID’ en ‘Overzicht en beheer van gegevens en toepassingen met SingleKey ID’ in gezamenlijke zeggenschap met ons. Meer informatie vindt u op: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Na uw eenmalige registratie kunt u SingleKey ID gebruiken om in te loggen. Hiervoor wordt u naar een inlogscherm van Bosch.IO GmbH geleid. Na geslaagde authenticatie verstrekt Bosch.IO GmbH ons de benodigde persoonsgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, voor- en achternaam, taal en land). Uw wachtwoord wordt niet aan ons doorgegeven.

U kunt uw gebruikersovereenkomst voor SingleKey ID op elk gewenst moment beëindigen op de website van SingleKey ID door het wissen van uw SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Denk eraan dat u na het wissen van uw SingleKey ID geen toegang meer hebt tot alle websites, shops, apps en diensten van Bosch waarbij u uw SingleKey ID gebruikte om in te loggen.

4.6    Logboekbestanden

Elke keer dat u het internet gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie door die we opslaan in zogenaamde logboekbestanden.

We bewaren logboekbestanden ter vaststelling van verstoringen van de dienstverlening en om beveiligingsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken) gedurende een periode van 7 dagen. Daarna worden ze gewist. Logboekbestanden die bijgehouden moeten worden voor bewijsdoeleinden worden niet gewist, totdat het betreffende incident is opgelost. Naargelang het specifieke geval kunnen deze bestanden worden doorgegeven aan de onderzoekende instanties.

In logboekbestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

-    IP-adres (internetprotocoladres) van het apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot het online aanbod;
-    internetadres van de website van waar toegang tot het online aanbod wordt verkregen (de zogenaamde URL van oorsprong of verwijzende URL);
-    naam van de provider die werd gebruikt om toegang te krijgen tot het online aanbod;
-    naam van de bestanden of de informatie waartoe toegang werd verkregen;
-    datum, tijd en duur van de toegang tot de gegevens;
-    de hoeveelheid gegevens die werden overgedragen;
-    besturingssysteem en informatie over de internetbrowser die werd gebruikt, inclusief geïnstalleerde add-ons (bijv. Flash Player);
-    http status code (bijv. ‚Verzoek succesvol‘ of ‚Gevraagd bestand niet gevonden‘).

4.7    Kinderen

Dit online aanbod is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16 jaar.

4.8    Gegevensoverdracht aan andere gegevensverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgestuurd naar andere gegevensverantwoordelijken, indien dit nodig is voor de vervulling van een contractuele verplichting of als wij, of een derde partij, een rechtmatig belang hebben bij de gegevensoverdracht of als u daartoe toestemming hebt verleend. Meer details over de rechtsgrondslag en de ontvangers of categorieën van ontvangers zijn te vinden in de rubriek "Verwerking, doeleinden en wettelijke grondslagen".

Daarnaast kunnen gegevens worden doorgestuurd naar andere gegevensverantwoordelijken, wanneer we verplicht zijn dit te doen wegens wettelijke voorschriften of afdwingbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

4.8.1    Dienstverleners (algemeen)

Wij belasten externe dienstverleners met taken zoals programmeren en data hosting diensten. We hebben de dienstverleners zorgvuldig gekozen en monitoren hen op regelmatige basis. Met name voor wat betreft hun correcte omgang met en de bescherming van de gegevens die ze opslaan. Alle dienstverleners moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften en zijn verplicht tot geheimhouding. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch Groep zijn.

4.9    Overdracht naar ontvangers buiten de EER

Wij kunnen persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers met vestiging buiten de EER, in de zogenaamde derde landen. In dergelijke gevallen verzekeren wij, voor overdracht, dat de ontvangers van de gegevens een passend niveau van gegevensbescherming bieden, of dat u toestemt in de overdracht.

U hebt het recht een overzicht te ontvangen van ontvangers in derde landen, als ook een exemplaar van de specifiek overeengekomen maatregelen die een passend niveau van gegevensbescherming verzekeren. Voor dit doel kunt u gebruik maken van hetgeen wordt vermeld in de rubriek Contact.

4.10    Duur van de opslag; bewaartermijnen

In principe slaan wij uw gegevens op gedurende een termijn die nodig is om het online aanbod en verwante diensten beschikbaar te stellen, of gedurende de tijd dat wij een rechtmatig belang hebben bij de opslag van de gegevens (het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij nog steeds een rechtmatig belang hebben bij marketing via de post nadat wij aan onze contractuele verplichtingen hebben voldaan). In alle andere gevallen wissen wij uw gegevens, met uitzondering van die gegevens die wij verplicht zijn te bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. op grond van bewaartermijnen onder het belasting- en handelsrecht zijn wij verplicht documenten, zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).


5.    Verlotingen of kortingsacties

Als u deelneemt aan een van onze verlotingen of gebruik maakt van kortingsacties, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren of u een prijs hebt gewonnen en om reclame te maken voor onze producten, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover u daartoe toestemming hebt verleend. Informatie over verlotingen of kortingsacties is te vinden in de voorwaarden voor deelname.


6.    Gebruik van cookies

In het kader van onze online service kunnen er cookies en tracking mechanismen worden gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen kunnen worden op uw apparaat wanneer u gebruik maakt van onze online service.

Tracking is mogelijk door het gebruik van verschillende technologieën. Wij verwerken met name informatie door het gebruik van pixeltechnologie en/of door middel van de analyse van logboekbestanden.

6.1    Categorieën

Wij maken onderscheid tussen cookies die noodzakelijk zijn voor het technisch functioneren van de online service en cookies en tracking mechanismen die niet noodzakelijk zijn voor het technisch functioneren van de online service.

Het is in het algemeen mogelijk gebruik te maken van de online service zonder cookies voor niet-technische doeleinden.

6.1.1    Technisch noodzakelijke cookies

Met technisch noodzakelijke cookies bedoelen we cookies die nodig zijn om de technische voorziening van de online service te verzekeren. Deze omvatten cookies voor de opslag van gegevens om video- en geluidsmateriaal vlot weer te kunnen geven.

Dergelijke cookies worden gewist als u de website verlaat.

6.1.2    Cookies en tracking mechanismen die technisch niet noodzakelijk zijn

Wij maken uitsluitend gebruik van cookies en tracking mechanismen als u ons per geval daartoe voorafgaand toestemming hebt verleend. Een uitzondering is de cookie die de actuele status van uw privacyinstelling opslaat (selectiecookie). Het gebruik van deze cookie berust op een rechtmatig belang.

Met betrekking tot deze cookies en tracking mechanismen maken wij onderscheid tussen twee subcategorieën:

6.2    Cookies voor gebruiksvriendelijkheid

Deze cookies zorgen voor een gemakkelijker gebruik zodat u comfortabeler onze online service kunt verkennen. Uw taalinstellingen kunnen in deze cookies zijn opgeslagen.

Marketing cookies en tracking mechanismen

Algemeen

Door het gebruik van marketing cookies en tracking mechanismen kunnen wij en onze partners u aanbiedingen tonen die gebaseerd zijn op uw interesses. Dit als gevolg van de analyse van uw gebruikersgedrag:

- Statistiek:

door het gebruik van statistische tools kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen hoe vaak u pagina‘s hebt bekeken.

- Conversies bijhouden:

Onze partners die conversies bijhouden plaatsen een cookie op uw computer (‚conversie cookie‘) als u toegang hebt gekregen tot onze website via een advertentie van een partner. Gewoonlijk vervallen deze cookies na 30 dagen. Als u bepaalde pagina‘s op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en onze partner voor conversie nagaan dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en daardoor naar onze website werd doorgestuurd. Dit kan ook middels een groot aantal andere voorzieningen. De informatie die is verkregen door middel van de conversie cookie heeft tot doel statistische informatie over conversie te vergaren. Daarnaast is de cookie ook bedoeld om het totale aantal gebruikers te registreren die op de advertentie hebben geklikt en via een conversie tracking tag naar een website werden doorgestuurd.

- Retargeting:

Deze tools stellen profielen van de gebruikers samen met behulp van reclamecookies, de zogenaamde ‚webbakens‘ (onzichtbare grafische elementen, ook wel genaamd pixels of tracking pixels), of met behulp van vergelijkbare technologieën. Deze worden aangewend voor reclame gebaseerd op interesses en ter vaststelling van de frequentie waarmee de gebruiker bepaalde advertenties bekijkt. De betreffende provider is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met deze tool zijn verkregen. De providers van tools kunnen ook informatie doorgeven aan derden voor doeleinden die hierboven zijn vermeld. In deze samenhang wijzen wij op de privacyverklaringen van de providers.

U moet er rekening mee houden dat het gebruik van deze tools ook kan inhouden dat uw gegevens worden doorgegeven naar ontvangers buiten de EER, waar geen sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens de AVG (bijv. in de Verenigde Staten). Zie voor meer informatie de hierna volgende beschrijvingen van de marketing tools.

6.2.1    Optimizely

Naam: Optimizely
Provider: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105
Functie: De cookie kan het gedrag van de gebruiker op verschillende websites volgen, UX-testen

6.2.2    Google Analytics

Naam: Google Analytics
Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Functie: Analyse van gebruikersgedrag (opvragen van pagina‘s, aantallen bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen gebaseerd op apparaatoverschrijdende informatie over ingelogde gebruikers van Google (apparaatoverschrijdende tracking), aanvulling van pseudonieme gebruikersgegevens met specifieke informatie voor doelgroepen die door Google wordt geleverd, retargeting, UX-testen, conversies bijhouden en retargeting in combinatie met Google Ads.

6.2.3   Tealium en Tealium Audience Stream

Naam: Tealium en Tealium Audience Stream

Aangeboden door: Tealium Inc, 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, VS.

Functie: Tealium wordt gebruikt om websitetags te beheren via een interface en om programmacodes te integreren op onze websites. Tealium Audience Stream is een cookie die uw gebruiksgedrag (bewegingsprofiel, aankoopgedrag) op onze digitale aanbiedingen gepseudonimiseerd registreert en ook gegevens gebruikt die al in de algemene klantendatabase zijn opgeslagen met betrekking tot de gebruikers om de planning en analyses van campagnes te ondersteunen om gepersonaliseerde reclame in reclamenetwerken zoals Facebook Ads weer te geven.

 

6.2.4    Google Doubleclick

Naam: Google Doubleclick
Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Functie: Plaatsen van advertenties, remarketing, conversies bijhouden

6.2.5    Hotjar

Naam: Hotjar
Provider: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Functie: Cookies kunnen bijhouden hoe gebruikers meerdere websites verkennen; creatie van heatmaps, sessies opslaan, onderzoeken/enquêtes

6.3    Beheer van cookies en tracking mechanismen

U kunt de instellingen voor cookies en tracking mechanismen beheren via uw browser en/of uw privacyinstellingen.

NB: De instellingen die u hebt gekozen, zijn alleen van toepassing op de browser die u gebruikt voor uw bezoek aan de website.

6.3.1    Uitschakelen van alle cookies

Als u alle cookies wenst te deactiveren, moet u de cookies in uw browserinstellingen uitschakelen. U moet er rekening mee houden dat dit de werking van de website kan beïnvloeden.

6.3.2    Beheer van uw instellingen met betrekking tot cookies en tracking mechanismen die niet technisch noodzakelijk zijn

Als u onze websites bezoekt, wordt u in een laag voor cookies gevraagd of u instemt met ons gebruik van cookies voor gebruiksvriendelijkheid, marketing cookies of tracking mechanismen.
Via onze privacyinstellingen kunt u de toestemming herroepen met uitwerking voor toekomstig gebruik, dan wel toestemming verlenen voor een later tijdstip.


7. Marketing Pixels

Naam: Meta Pixel

Aangeboden door: Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Wij zijn samen met “Meta” verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking op ons online aanbod via Meta-Pixel.

We hebben een overeenkomst voor gedeelde verantwoordelijkheid gesloten met Meta om de respectievelijke verantwoordelijkheden te definiëren voor het nakomen van verplichtingen conform de AVG voor gezamenlijke verwerking. De belangrijkste punten van deze overeenkomst kunt u te allen tijde bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Dit regelt met name welke veiligheidsmaatregelen Meta moet overwegen (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) en hoe de rechten van betrokkenen ten aanzien van Meta moeten worden uitgevoerd.

Functie: Meta verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming middels Meta Pixel om campagnerapporten te genereren, conversietracking, klikgebeurtenissen en gerichte reclame buiten onze website (retargeting) op basis van HTTP-headers (inclusief IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, URL, verwijzende URL, uw persoon), Pixel-specifieke gegevens (inclusief Pixel-ID en Meta-cookie), klikgedrag, optionele waarden (zoals conversies, paginatype), formulierveldnamen (zoals "e-mailadres", "adres" en "hoeveelheid" voor de aankoop van een product of dienst)

Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van u via Meta, maar geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep van de website en de prestaties van advertenties.

U kunt het ontvangen van op uw interesse gerichte advertenties van Meta  stopzetten door uw advertentievoorkeuren op de Meta-website te wijzigen. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies van derden deactiveren via de opt-outpagina van Digital Advertising Alliance op http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN of op de http://www.youronlinechoices.com-website.

 


 

8.    Nieuwsbrief met opt-in; Recht van herroeping

Binnen het kader van ons online aanbod kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Wij bieden de mogelijkheid van de zogenaamde dubbele opt-in. Dit betekent dat wij u uitsluitend een nieuwsbrief sturen per e-mail, mobiele berichtendienst (zoals WhatsApp), SMS of pushbericht als u de activering van de nieuwsbrief expliciet hebt bevestigd door op de link in het bericht te klikken. Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door uw toestemming te herroepen. U kunt uw toestemming voor nieuwsbrieven per e-mail herroepen door te klikken op de link die in iedere nieuwsbrief wordt vermeld, dan wel in de administratieve instellingen van het online aanbod. U kunt ook contact opnemen met ons via de gegevens in de rubriek Contact.


9.    Externe links

Ons online aanbod kan links bevatten naar internetpagina‘s van derden, met name van providers met wie wij geen relaties onderhouden. Als u op de link klikt, hebben wij geen invloed op gegevens die door een derde worden verzameld, verwerkt en gebruikt en mogelijkerwijze doorgegeven (bijvoorbeeld, het IP-adres of de URL van de site waarop de link staat) omdat wij uiteraard geen invloed hebben op het gedrag van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verwerking van persoonlijke gegevens door derden.


10.    Beveiliging

Onze werknemers en de bedrijven die diensten verlenen ten behoeve van ons, zijn verplicht de vertrouwelijkheid te respecteren en de geldende wetten op de gegevensbescherming na te leven.
We nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een geschikt niveau van beveiliging te garanderen en om uw gegevens die door ons worden beheerd te beschermen. Met name tegen de risico’s van onbedoelde of onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, verandering of onbevoegde onthulling of onbevoegde toegang. In overeenstemming met de technologische vooruitgang verbeteren wij voortdurend onze beveiligingsmaatregelen.


11.    Gebruiksrechten

Om uw rechten af te dwingen kunt u gebruik maken van de onderstaande gegevens in de rubriek contactgegevens. U moet daarbij garanderen dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om van ons de bevestiging te verkrijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

Recht op correctie en wissen

U hebt het recht op rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens.  U hebt het recht op correctie of aanvulling van onjuiste persoonsgegevens of op wissen van uw gegevens, zolang aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.  

Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie- en boekhoudingsdoeleinden of die onderhevig zijn aan een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn. Als er echter geen toegang tot zulke gegevens is vereist, wordt de verwerking ervan beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen, zolang er wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften.

Gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de gegevens die u aan ons verstrekt hebt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of, indien technisch mogelijk, te vragen dat we deze gegevens aan een derde overdragen.

Herroepen van toestemming

Als u hebt toegestemd in de verwerking van uw gegevens, hebt u ook het recht deze toestemming te allen tijde te herroepen met uitwerking op gebruik in de toekomst. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaande aan de herroeping blijft daarbij onverlet.


12.    Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of de staat waar u woont of bij de toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor ons. Dit is:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Adres:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart,  DUITSLAND

Postadres:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Telefoon: +49 (711)/615541-0
Fax: +49 (711)/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Veranderingen in de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen voor beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen. In zulke gevallen zullen we onze privacyverklaring op gepaste wijze aanpassen. Let daarom op de huidige versie van onze privacyverklaring, aangezien deze kan veranderen.

Als u contact wenst op te nemen met ons, doe dit dan op het adres dat u kunt vinden in de rubriek “Gegevensverantwoordelijke”.

Om uw rechten te doen gelden kunt u de volgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=ea0ea677-70fe-4752-9c98-4c006e7037ee.

In geval van inbreuk op de privacyverklaring kunt u gebruik maken van de volgende link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Voor suggesties en klachten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met onze Gegevensverwerkingsfunctionaris:

Gegevensverwerkingsfunctionaris
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

of

mailto:DPO@bosch.com.

 

Datum van ingang: 10 juli 2021
Datum van ingang: 07.06.2023