Privacyverklaring


Privacyverklaring
Robert Bosch Power Tools GmbH (hierna genoemd 'Bosch Power Tools' resp. 'wij' of 'ons') verheugt zich over uw bezoek aan onze internetpagina's en mobiele applicaties (samen ook 'online-aanbod' genoemd) en over uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten.


Bosch Power Tools respecteert uw privacy
De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens vinden wij een belangrijk thema, dat wij in onze bedrijfsprocessen dan ook in aanmerking nemen. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn een integraal onderdeel van ons ondernemingsbeleid.


Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Bosch Power Tools; Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Onze contactgegevens luiden als volgt: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
4.1 Principes
Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, als hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven.

4.2 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden
Wij en dienstverleners die wij hiervoor opdracht geven, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

– Beschikbaarstelling van dit online-aanbod
(rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst).

– Voor het opsporen van storingen en uit veiligheidsoverwegingen
(rechtsgronden: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van de gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en de betrouwbaarheid van ons aanbod).

– Zelfpromotie en promotie van derden, marktonderzoek en bereiksmeting voor zover wettelijk toegestaan resp. op basis van toestemming
(rechtsgrond: toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het mededingingsrecht).

– Product- resp. klantenenquêtes per e-mail of telefoon, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd
(rechtsgrond: toestemming).
Opmerking: Als wij voor enquêtes een marktonderzoeksbureau inschakelen, handelt dit uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze instructies.

– Houden van kansspelen of kortingsacties volgens de daarvoor geldende kansspelvoorwaarden of kortingsactievoorwaarden
(rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst).

– Verzending van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger per e-mail resp. sms/mms
(rechtsgrond: toestemming).

– Beheer van een community voor aangemelde leden
(rechtsgrond: uitvoering van een overeenkomst).

– Handhaving en verdediging van onze rechten
(rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het handhaven en het verdedigen van onze rechten).

4.3 Registratie
Voor zover u gebruik wilt maken van diensten waarvoor een overeenkomst moet worden afgesloten, verzoeken wij u zich te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij de voor de afsluiting en uitvoering van de overeenkomst vereiste persoonsgegevens (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en evt. gegevens over de gewenste betaalwijze resp. de rekeninghouder) en evt. verdere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens markeren we met een *.

4.4 Log-bestanden
Telkens wanneer u internet gebruikt, wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde log-bestanden.

Om storingen te kunnen opsporen en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het onderzoeken van aanvalspogingen) worden deze log-bestanden door ons voor korte tijd bewaard en daarna weer gewist. Log-bestanden die voor bewijsdoeleinden langer bewaard moeten blijven, worden niet gewist tot het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Log-bestanden (zonder resp. zonder volledig IP-adres) worden ook gebruikt voor analysedoeleinden; zie hiervoor de paragraaf over webanalyse.

In de log-bestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:
– IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat van waaraf toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
– internetadres van de website van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (zgn. bron- of referrer-URL);
– naam van de serviceprovider via welke er toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
– naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;
– datum, tijd en duur van het opvragen;
– verzonden gegevenshoeveelheid;
– besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
– http-statuscode (bijv. 'aanvraag geslaagd' of 'opgevraagd bestand niet gevonden').

4.5 Kinderen
Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar.


Doorgeven van gegevens
5.1 Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken
Uw persoonsgegevens worden door ons principieel alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derden een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Nadere bijzonderheden over de rechtsgronden kunt u vinden in de paragraaf over verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Voor zover gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een gerechtvaardigd belang, wordt dit in deze privacyverklaring nader toegelicht.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking resp. gerechtelijk bevel verplicht zijn.

5.2 Dienstverleners (algemeen)
Wij geven opdrachten zoals verkoop- en marketingdiensten, contractmanagement, betalingsafwikkeling, programmering, datahosting en hotline-diensten in opdracht aan externe dienstverleners. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

5.3 Doorgeven van gegevens aan ontvangers buiten de EER
Wij kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan ontvangers die gevestigd zijn in zogenaamde derde landen buiten de EER. Als dit het geval is, waarborgen wij voordat wij uw gegevens doorgeven, dat er bij de ontvanger sprake is van een passend beschermingsniveau (bijv. op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of het overeenkomen van zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen met de ontvanger) of dat u uw toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van gegevens.

U kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen voor het waarborgen van een passend beschermingsniveau. Gebruik hiervoor de gegevens in de paragraaf Contact.


Duur van de opslag; bewaartermijnen
Wij slaan uw gegevens principieel zolang op als voor het uitbrengen van ons online-aanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is resp. als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). In allen andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).


Kansspelen of kortingacties
Als u deelneemt aan een door ons gehouden kansspel of kortingactie, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over het winnen van een prijs en om reclame te maken voor onze producten voor zover dit wettelijk is toegestaan resp. voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven. Gedetailleerde informatie over de kansspelen of kortingacties kunt u vinden in de betreffende deelnamevoorwaarden.


Gebruik van cookies
8.1 Algemeen
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen. Als u dit online-aanbod opnieuw opvraagt, stuurt uw browser de inhoud van het cookie terug naar de betreffende aanbieder, zodat deze uw eindapparaat kan herkennen. Het uitlezen van cookies stelt ons in staat om ons online-aanbod te optimaliseren en u het gebruik ervan gemakkelijker te maken.

8.2 Cookies uitschakelen en verwijderen
Als u onze internetpagina's bezoekt, wordt u in een cookie-layer pop-up gevraagd of u akkoord gaat met de cookies die op onze pagina worden geplaatst, of dat u deze in de instellingen wilt uitschakelen.

Als u ervoor kiest om de cookies niet toe te staan, wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie dient uitsluitend voor de toewijzing van uw bezwaar. Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben, dat bepaalde functies van onze internetpagina's u niet meer ter beschikking staan. Houd er rekening mee dat een opt-out-cookie op technische gronden alleen gebruikt kan worden voor de browser van waaruit het is geplaatst. Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. een ander eindapparaat gaat gebruiken, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Deze instellingsmogelijkheid heeft geen invloed op cookies die tijdens uw bezoek door andere aanbieders zijn geplaatst op internetpagina's van derden.

Via uw browser kunt u echter alle cookies te allen tijden verwijderen. Meer informatie hierover kunt u vinden met de helpfuncties van uw browser. Ook dit kan evenwel tot gevolg hebben dat bepaalde functies u niet meer ter beschikking staan.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om het gebruik van cookies door derden te beheren en te deactiveren via de volgende website:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Deze website wordt niet door ons geëxploiteerd, zodat wij er niet voor verantwoordelijk zijn en geen invloed hebben op de content en beschikbaarheid ervan.

8.3  Cookies van Bosch Power Tools
Bosch Power Tools gebruikt cookies en actieve componenten (bijv. JavaScript) om de voorkeuren van bezoekers te kunnen traceren en het ontwerp van de websites dienovereenkomstig optimaal te kunnen aanpassen.

8.4 Cookies van derden
Sommige websites van Bosch Power Tools bevatten inhoud en diensten van andere aanbieders (bijv. YouTube, Facebook, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Bosch Power Tools heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze aanbieders.


Gebruik van retargeting-tools
9.1 Voor het optimaliseren van onze online-marketing gebruiken wij retargeting-technologieën. Het is de bedoeling om zo het internetaanbod voor u interessanter vorm te geven en op uw behoeften af te stemmen.

9.2 Door het gebruik van cookies waarin uw interesse in onze producten en diensten wordt opgeslagen evenals door de analyse van uw gebruiksgedrag kunnen wij u van dienst zijn met individueel aangepaste en op uw interesses afgestemde reclame op de websites van onze retargeting-partners zoals Google AdWords. Dit gebeurt echter in anonieme vorm, zodat u niet via de retargeting kunt worden geïdentificeerd.

9.3 Wanneer u niet wilt dat Bosch Power Tools en zijn retargeting-partners de betreffende retargeting-cookies gebruiken, ga dan te werk zoals beschreven in punt 8.2.


Gebruik van conversie tracking
10.1 Om ons online-aanbod voor onze gebruikers zo aantrekkelijk mogelijk vorm te geven, gebruiken wij het zogenoemde conversie tracking.

10.2 Onze conversie tracking-partners zoals Google AdWords zetten bij deze analysedienst een cookie op uw computer („conversie cookie“), voor zover u via een advertentie van de betreffende partner op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid. Bezoekt u bepaalde websites van ons en is de cookie nog niet verlopen, dan kunnen wij en de desbetreffende conversie tracking-partner herkennen dat iemand op de advertentie geklikt heeft en zo naar onze website werd doorgestuurd. De cookies kunnen niet via onze website worden getraceerd. De met behulp van de conversie-cookie verzamelde informatie dient voor het opstellen van conversie-statistieken en het achterhalen van het totale aantal gebruikers dat op de betreffende advertentie geklikt heeft en werd doorgestuurd naar een pagina die van een conversie-tracking-tag is voorzien. Dit gebeurt echter in anonieme vorm, zodat u niet via de conversie tracking kunt worden geïdentificeerd.

10.3 Wanneer u niet wilt dat Bosch Power Tools en zijn conversie tracking-partners de betreffende conversie-cookies gebruiken, ga dan te werk zoals beschreven in punt 8.2.


Gebruik van analysetools
11.1 Voor de websites voert Bosch Power Tools toegangsmetingen met webanalysetools zoals WebTrends en Tealium uit.

11.2 Bij de keuze van de analysetools letten wij erop dat deze toegangsgegevens uitsluitend in anonieme vorm registreren, zodat geen verbinding met een gebruiker tot stand kan worden gebracht. Dit gebeurt met name door het IP-adres te anonimiseren. Voor de meting worden cookies gebruikt om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Bosch Power Tools kan hiermee vooral de kwaliteit van de gegevens verbeteren.

11.3 Wanneer u niet wilt dat betreffende analysecookies worden gebruikt, ga dan te werk zoals beschreven in punt 8.2.


Gebruik van sociale plug-ins
12.1 Bosch Power Tools gebruikt op zijn websites en mobiele applicaties zogenoemde sociale plug-ins van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+. Hierbij gaat het om knoppen zoals de „Facebook-Vind-ik-leuk-knop“.

12.2 Met de zogenoemde 2-klik-methode beschermen wij u ervoor dat uw bezoek aan onze websites standaard door aanbieders van sociale netwerken wordt geregistreerd en geanalyseerd. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Pas wanneer u op de beschikbaar gestelde knop klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Met deze activering brengt u de verbinding met het desbetreffende sociale netwerk tot stand en geeft u toestemming om uw gegevens door te sturen. Wanneer u op de desbetreffende knop klikt, wordt de dienovereenkomstige informatie door uw browser direct naar het desbetreffende sociale netwerk gestuurd en daar opgeslagen. Als u de overdracht wilt beëindigen, dan moet u de plug-in weer uitschakelen.

12.3 Als u bij een sociaal netwerk bent aangemeld, kan dit bovendien het bezoek linken aan uw account bij dat netwerk. Wanneer u niet wilt dat het betreffende sociale netwerk de bij uw bezoek verzamelde gegevens linkt met uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens, dan moet u zich afmelden bij het desbetreffende netwerk, voordat u de sociale plug-inknop activeert.

12.4 Doel en omvang van het verzamelen, verder verwerken en gebruiken van de gegevens door het sociale netwerk evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaringen van het desbetreffende sociale netwerk.


Social sign in (aanmelding via sociale netwerken)
Wij bieden u de mogelijkheid om u bij ons online-aanbod aan te melden met zogenaamde social sign ins zoals Facebook-Connect en Twitter.
Voor de registratie wordt u doorgestuurd naar de site van het betreffende sociale netwerk, waar u kunt inloggen met uw gegevens voor die site. Dit heeft tot gevolg dat uw account bij het betreffende netwerk wordt gekoppeld aan onze service. Daarbij worden de gegevens van het openbare profiel dat u daar hebt, uw e-mailadres, de identificatienummers van uw netwerkvrienden en evt. nog meer gegevens door het betreffende sociale netwerk aan ons doorgegeven.

Omgekeerd ontvangt het voor de registratie gebruikte sociale netwerk uw inlogstatus, browserinformatie en uw IP-adres. De aanbieder van het sociale netwerk kan buiten de EU resp. de EER gevestigd zijn resp. de server van de betreffende aanbieder kan zich buiten de EU resp. de EER bevinden (bijv. in de VS).

Als u niet wilt dat er gegevens tussen ons en de sociale netwerken worden uitgewisseld, meld u dan niet aan via de sociale registratiediensten, maar gebruik in plaats daarvan onze eigen aanmeldservice.


YouTube
Dit online-aanbod gebruikt het videoplatform YouTube, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS ('YouTube'). YouTube is een platform dat de weergave van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Als u een desbetreffende pagina van ons aanbod opvraagt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube, zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en weergegeven. Daarbij worden ook gegevens verzonden naar YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Nadere informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, uw rechten en de opties die u kunt kiezen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube.


Nieuwsbrief
15.1 Nieuwsbrief met aanmelding; herroepingsrecht
In het kader van ons online-aanbod kunt u zich abonneren op nieuwsbrieven. Wij gebruiken hiervoor de zogenaamde dubbele opt-in-procedure, volgens welke wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendienst (bijv. WhatsApp), sms of pushbericht zullen toezenden, nadat u de activering van de nieuwsbrief-dienst door het aanklikken van een link in een van ons ontvangen bericht uitdrukkelijk hebt bevestigd. Mocht u op een gegeven moment geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u uw abonnement te allen tijde beëindigen door uw toestemming tot toezending in te trekken. Uw toestemming voor de toezending van e-mail-nieuwsbrieven kunt u intrekken via de in de nieuwsbrief opgenomen link en evt. in de beheerinstellingen van het betreffende online-aanbod. In plaats hiervan kunt u ook contact met ons opnemen zoals aangegeven in de paragraaf Contact.


Community's
Wij bieden u de mogelijkheid om lid te worden van een van onze Bosch Power Tools community's (zoals de BOB en MyBosch Community). U kunt zich daar registreren, een gebruikersprofiel aanmaken en communiceren met andere leden. Uw in een community gegenereerde gegevens gebruiken wij alleen in het kader van de daar door u afgegeven toestemmingsverklaring voor de betreffende marketing-, marktonderzoeks- en servicedoeleinden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Via een invoerscherm in de betreffende community kunt u kiezen of bepaalde gegevens van uw gebruikersprofiel bekend worden gemaakt aan alle leden van de community of alleen aan uw 'community-vrienden' of dat ze privé moeten blijven.

Alle andere gegevens die u in de community's genereert, bijv. door commentaren of foto's te plaatsen, zijn daarentegen automatisch openbaar toegankelijk en worden gekoppeld aan uw gebruikersprofiel.


Externe links
Ons online-aanbod kan links bevatten naar internetpagina's van derden − aanbieders die los van ons staan. Nadat u de link hebt aangeklikt, hebben wij geen invloed meer op de verzameling, de verwerking en het gebruik van eventuele bij het aanklikken van de link aan derden verzonden persoonsgegevens (bijv. het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link staat), omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controlesfeer valt. Voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door deze derden dragen wij geen verantwoordelijkheid.


Veiligheid
Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die handelen in opdracht van ons, zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving.
Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en om uw door ons beheerde gegevens in het bijzonder te beschermen tegen de risico's van onbedoelde en onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.


Rechten van de gebruikers
Gebruik om u op uw rechten te beroepen, de gegevens in de paragraaf Contact. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

Informatierecht:
U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en verwijdering:
U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens te rectificeren en – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – dat wij uw gegevens aanvullen of verwijderen.

Dit geldt alleen voor gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking:
U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking:
Bovendien hebt u het recht er te allen tijde bezwaar tegen te maken dat wij uw gegevens verwerken. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing:
U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Houd er rekening mee dat het om organisatorische redenen kan gebeuren dat u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens hebt ingetrokken, terwijl deze nog worden gebruikt voor een al lopende campagne.

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij de rechtsgrond 'gerechtvaardigd belang':
Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover dit berust op de rechtsgrondslag 'gerechtvaardigd belang'. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekken van toestemming:
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment waarop u uw toestemming intrekt, blijft hierdoor onverlet.

Overdraagbaarheid van gegevens:
U hebt bovendien het recht om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegezonden te krijgen resp. – voor zover technisch mogelijk – te verlangen dat de gegevens worden doorgezonden naar een derde.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit waaronder uw woonplaats (resp. uw deelstaat) ressorteert, of tot de toezichthoudende autoriteit waaronder wij ressorteren. Dit is:
De functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid

Bezoekadres:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
DUITSLAND

Postadres:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
DUITSLAND

Tel.: +49 (0)711/615541-0
FAX: +49 (0)711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


Wijziging van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het gebied van de gegevensbeveiliging en -bescherming te wijzigen, voor zover dit vanwege de technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.


Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in de paragraaf 'Verwerkingsverantwoordelijke' vermelde adres. Als u zich wilt beroepen op uw rechten of melding wilt maken van incidenten op het gebied van de gegevensbescherming, gebruik dan de volgende link:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Als u suggesties wilt doen of een bezwaar/klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:


Herr
Matthias Goebel
functionaris voor gegevensbescherming
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
DUITSLAND
of
mailto: DPO@bosch.com


Stand: 11.12.2018