Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie


Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied

 2. Registratie, sluiting van het contract

 3. Herroepingsrecht

 4. Prijzen en betalingscondities

 5. Leverings- en verzendvoorwaarden

 6. Eigendomsvoorbehoud

 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie), beperking van aansprakelijkheid

 8. Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

 9. Inwisseling van promotionele waardebonnen

 10. Toepasselijk recht

 11. Bevoegde rechtbank

 12. Alternatieve vormen van oplossing van geschillen

1)       Toepassingsgebied

 

1.1       Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via onze Bosch Home and Garden Online Shop (hierna "Bosch Online Shop" genoemd) worden gesloten tussen

Datenwerk direct sales GmbH

Franz-Joseph-Straße 38

80801 München

Duitsland


Tel.: +49 89 45249250

E-mail: bosch@direct-sales.de


Rechtbank: lokale rechtbank München

Registratienummer: HRB 157319


Directeur: Tino Schöninger


BTW-nummer conform § 27 a "Umsatzsteuergesetz": DE814432149

(hierna "Verkoper"),

die een verbruiker of ondernemer (hierna te noemen: "Koper", "u") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in de Bosch Online Shop aangeboden goederen. Meer informatie over Bosch als aanbieder van de Bosch-onlineshop vindt u in het colofon.

1.2       De goederen en diensten die via de Bosch online shop worden aangeboden, zijn in de eerste plaats bestemd voor consumenten. In de zin van deze AV wordt verstaan onder (i) een "verbruiker" elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig beroepsmatig zijn (§ 13 BGB) en (ii) is een "ondernemer" een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een partnerschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 14 par. 1 BGB).

 

1.3       De zakenrelatie tussen de Koper en de Verkoper wordt uitsluitend bepaald door deze Algemene Voorwaarden in de versie die geldt op het ogenblik van de bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden van de koper of andere afwijkende regelingen of aanvullingen worden niet erkend - zelfs indien de verkoper daarvan op de hoogte is - tenzij de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de geldigheid daarvan.

 

2)       Registratie, sluiting van het contract

 

2.1       De in de Bosch online shop opgenomen productbeschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindende bestelling door de koper.

 

2.2       De koper kan de bestelling indienen via het online bestelformulier dat in de Bosch online shop is geïntegreerd. Nadat de koper de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, doet hij een juridisch bindende bestelling voor de goederen in het winkelwagentje door te klikken op de knop "Bestelling met betalingsverplichting", waarmee het bestelproces wordt afgesloten. De koper heeft de keuze om in te loggen met een bestaande MyBosch-account, een nieuwe MyBosch-account aan te maken en verder te gaan als een geregistreerde koper of te bestellen als een gast.

 

2.3       Alvorens bindend een bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Koper mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De koper kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

 

2.4       De verkoper kan de bestelling van de koper binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door verzending aan de Koper van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail), in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de Koper bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de koper te leveren, in welk geval de inontvangstneming van de goederen door de koper bepalend is, of
 • door de koper om betaling te vragen nadat de koper zijn bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor de aanvaarding van de bestelling begint op de dag nadat de koper de bestelling heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van de bestelling. Indien de Verkoper de bestelling van de Koper niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van de bestelling met als gevolg dat de Koper niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.5       Indien de koper betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper de bestelling van de koper reeds te aanvaarden op het ogenblik dat de koper op de knop met het opschrift "Bestelling onder voorbehoud van betaling" klikt.

 

2.6       Bij het indienen van een bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail of fax) aan de Koper doorgegeven, nadat de Koper zijn bestelling heeft verzonden. De verkoper zal de tekst van het contract verder niet toegankelijk maken.

 

2.7       De Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

 

2.8       De orderverwerking en het contact vinden plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De koper dient zich ervan te vergewissen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de afhandeling van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de Koper bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de Verkoper of door derden die door de Verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

 

3)       Herroepingsrecht

 

3.1       Verbruikers hebben het volgende herroepingsrecht.

 

3.2       Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de verbruiker doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de verbruiker zijn toegesneden.

 

3.3       Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Datenwerk direct sales GmbH, Franz-Joseph-Straße 38, 80801 München, Duitsland, Tel.: +49 89 45249250, E-Mail: bosch@direct-sales.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of per post verzonden e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering, dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan Datenwerk direct sales GmbH, Franz-Joseph-Straße 38, 80801 München, Duitsland, te retourneren of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

3.4       Voorbeeld herroeping

Voorbeeld herroeping

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

— Aan Datenwerk direct sales GmbH, Franz-Joseph-Straße 38, 80801 München, Deutschland

Telefoon: +49 89 45249250

E-mail: bosch@direct-sales.de

— Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)

— Naam van de verbruiker(s)

— Adres van de verbruiker(s)

— Handtekening van de verbruiker(s) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

— Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is

4)       Prijzen en betalingscondities

 

4.1       Alle prijsopgaven zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Alle prijzen zijn uitsluitend in Euro (€/EUR). Eventuele extra leverings- en verzendkosten kunnen door de koper worden bekeken onder de volgende link: Gereedschappen voor Huis & Tuin | Bosch DIY (bosch-diy.com)

 

4.2       Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de Koper komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de koper de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

 

4.3       Betaling kan plaatsvinden via PayPal, creditcard of automatische incasso. Daarnaast is het mogelijk om met door ons uitgegeven vouchers (geheel of gedeeltelijk) te betalen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalwijzen uit te sluiten. In het geval van nieuwe klanten behoudt de verkoper zich het recht voor om de door de koper gekozen betalingswijze te controleren of te wijzigen. In geval van wijziging zal de verkoper de koper onmiddellijk op de hoogte brengen en een alternatieve betaling voorstellen. In dat geval kan de verkoper de door de koper gevraagde levering slechts uitvoeren indien de voorgestelde betalingswijze wordt aanvaard. Bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing op vouchers. Bovendien zullen de betalingsmogelijkheid(pen) aan de koper worden meegedeeld in de onlineshop.

 

4.4       Als de betalingsmethode PayPal wordt gekozen, wordt het factuurbedrag via de online betalingsprovider PayPal, (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. („PayPal“) overgemaakt. Hiervoor wordt de koper omgeleid naar de website van PayPal, www.paypal.de. De koper moet ingeschreven zijn bij PayPal of, indien nodig, zich voor de eerste keer inschrijven, zich vervolgens legitimeren met zijn toegangsgegevens bij PayPal en vervolgens de betalingsopdracht aan de verkoper bevestigen. De "PayPal-gebruiksvoorwaarden" van PayPal (Europe) S.à r.l., beschikbaar op www.paypal.com, zijn van toepassing & Cie, S.C.A. in de geldende uitgave. De verzending vindt plaats na bevestiging van de betaling door PayPal.

 

4.5       Als u kiest voor de betaalmethode automatische incasso of creditcard, wordt de boeking gemaakt via de betalingsdienstaanbieder PayPal. Hiervoor wordt de koper omgeleid naar de website van PayPal, www.paypal.de. De koper hoeft hiervoor niet bij PayPal geregistreerd te zijn, maar heeft de mogelijkheid om een PayPal-rekening te openen. Nadat de koper zijn betalingsgegevens heeft ingevoerd, bevestigt hij zijn betalingsopdracht aan de verkoper. De "PayPal-gebruiksvoorwaarden", beschikbaar op www.paypal.com, zijn van toepassing

 

5)       Leverings- en verzendvoorwaarden

 

5.1       De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de koper opgegeven leveringsadres binnen 2-6 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Het in de bestelling door de Verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afwikkeling van de levering.

 

5.2       Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de Koper verantwoordelijk is, zal de Koper de redelijke kosten dragen die de Verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van terugzending indien de koper daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de koper, is de regeling in de herroepingsinstructie van de verkoper van toepassing op de terugzendingskosten.

 

5.3       Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

 

5.4       De verkoper heeft bij wijze van uitzondering het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken en is niet verplicht de bestelde goederen te leveren, indien de verkoper de goederen van zijn kant naar behoren heeft besteld, maar deze niet juist of niet tijdig zijn geleverd (congruente dekkingsverrichting) en de verkoper niet aansprakelijk is voor het niet beschikbaar zijn van de goederen. De verkoper zal de koper onmiddellijk op de hoogte brengen van de niet beschikbaarheid en de koper onverwijld de reeds betaalde aankoopprijs terugbetalen.

 

6)       Eigendomsvoorbehoud

 

6.1       De verkoper blijft eigenaar van de goederen totdat de koopprijs volledig is betaald.

 

6.2       De koper is verplicht de goederen tot de eigendomsoverdracht met zorg te behandelen. Voor zover onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken noodzakelijk zijn voor de goede zorg van de goederen, dient de koper deze tijdig op eigen kosten te verrichten.

 

6.3       Indien de koper een ondernemer is, is hij gerechtigd de goederen waarop de verkoper zich het eigendom heeft voorbehouden in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of te combineren. Tot zekerheid voor de in lid 1 bedoelde vorderingen verkrijgt de verkoper het mede-eigendom van de door de verwerking of verbinding ontstane producten, die de koper hierbij aan de verkoper overdraagt. De koper zal de goederen die de verkoper in mede-eigendom heeft, gratis opslaan als een secundaire contractuele verplichting. Het bedrag van het mede-eigendomsaandeel van de verkoper wordt bepaald door de verhouding tussen de waarde van de goederen (berekend op basis van het uiteindelijke factuurbedrag inclusief BTW) en het voorwerp dat door de verwerking of combinatie ontstaat op het tijdstip van de verwerking of combinatie. De koper is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tegen contante betaling of onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen. De koper draagt hierbij aan de verkoper alle vorderingen over die hem toekomen uit de wederverkoop van de goederen, inclusief nevenrechten, ter hoogte van het volledige bedrag, ongeacht of de goederen verder werden verwerkt of niet. De overgedragen vorderingen dienen tot zekerheid van de vorderingen van de verkoper volgens lid 1. De koper is gerechtigd de overgedragen vorderingen te innen. Op verzoek van de Verkoper zal de Koper de Verkoper onmiddellijk meedelen aan wie hij de goederen heeft verkocht en welke vorderingen hem uit de wederverkoop toekomen, en zal hij de Verkoper op zijn kosten openbaar gewaarmerkte documenten betreffende de overdracht van de vorderingen overhandigen.

 

6.4       De koper is niet gerechtigd op enige andere wijze te beschikken over de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud of mede-eigendom rust, noch over de vorderingen die aan de verkoper zijn overgedragen. De Koper dient de Verkoper onverwijld in kennis te stellen van elke inbeslagneming of andere juridische aantasting van de zaken of vorderingen die geheel of gedeeltelijk aan de Verkoper toebehoren. De koper draagt alle kosten die moeten worden gemaakt om de toegang van derden tot de voorbehouden goederen of tot de tot zekerheid dienende goederen van de verkoper ongedaan te maken en de zaak terug te vorderen, voor zover zij niet op derden kunnen worden verhaald.

 

6.5       Indien de waarde van de voor de verkoper bestaande zekerheden de vorderingen in totaal met meer dan 10 % overschrijdt, zal de verkoper op verzoek van de koper in deze mate zekerheden naar keuze van de verkoper vrijgeven.

 

7)       Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie), beperking van aansprakelijkheid

 

7.1       Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB. De garantietermijn voor door de verkoper aan ondernemers geleverde goederen bedraagt 12 maanden.

 

7.2       De Verkoper is alleen aansprakelijk voor schade en vergoeding van onnodige kosten in de zin van § 284 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (hierna "Schadevergoeding") wegens schending van contractuele of niet-contractuele verplichtingen

 • in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • in geval van nalatigheid of opzettelijk letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • als gevolg van het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of het toezeggen van een kwaliteits- of duurzaamheidsgarantie,
 • in geval van nalatigheid of opzettelijke niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, d.w.z. verplichtingen die de uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maken en op de nakoming waarvan de Koper normaliter mag vertrouwen, of
 • als gevolg van de verplichte aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid.

 

7.3       De schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid of gebaseerd is op aansprakelijkheid voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of gebaseerd is op de veronderstelling van een kwaliteits- of duurzaamheidsgarantie.

 

7.4       Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade dan in deze clausule 7 is beschreven is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de ingediende vordering. Dit geldt in het bijzonder voor vorderingen tot schadevergoeding die voortvloeien uit culpa in contrahendo, uit ander plichtsverzuim of uit onrechtmatige vorderingen tot vergoeding van materiële schade overeenkomstig § 823 BGB.

 

7.5       Voor zover aansprakelijkheid voor schade tegen de Verkoper is uitgesloten, geldt dit ook ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van de werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de Verkoper.

 

8)       Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

 

8.1       Indien de verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst naast de levering van de goederen ook verplicht is de goederen volgens bepaalde specificaties van de koper te verwerken, dient de koper de verkoper alle voor de verwerking benodigde inhoud, zoals teksten, afbeeldingen of grafieken in de door de verkoper gespecificeerde bestandsformaten, opmaak, beeld- en bestandsgrootte ter beschikking te stellen en de verkoper hiertoe de nodige gebruiksrechten te verlenen. De koper is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het feit dat hij het recht heeft om de aan de verkoper verstrekte inhoud te gebruiken. Hij ziet er in het bijzonder op toe dat geen rechten van derden worden geschonden, met name auteursrechten, merkrechten en persoonlijke rechten.

 

8.2       De Verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van bestellingen te weigeren indien de door de Koper daartoe verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verbodsbepalingen of met de goede zeden. Dit geldt met name voor het aanbieden van inhoud die strijdig is met de grondwet, racistisch, xenofoob, discriminerend, beledigend, jongeren in gevaar brengt en/of geweld verheerlijkt.

 

9)       Inwisseling van promotionele waardebonnen

 

9.1       Waardebonnen die gratis worden verstrekt in het kader van promotiecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de koper kunnen worden gekocht (hierna "promotionele waardebonnen" genoemd), kunnen uitsluitend in de Bosch - Online-Shop en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

 

9.2       Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten indien een overeenkomstige beperking blijkt uit de inhoud van de promotionele waardebonnen.

 

9.3       Promotionele waardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening naderhand is niet mogelijk.

 

9.4       Bij een bestelling kunnen ook meerdere promotionele waardebonnen worden ingewisseld.

 

9.5       De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele waardebon. Resterende tegoeden worden door de verkoper niet terugbetaald.

 

9.6       Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

 

9.7       Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in geld uitbetaald en brengt geen rente op.

 

9.8       De promotionele waardebon wordt niet terugbetaald, indien de koper de met de promotionele waardebon betaalde goederen in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht geheel of gedeeltelijk retourneert.

 

9.9       De promotionele waardebon is overdraagbaar. De Verkoper kan betalingen met kwijting verrichten aan de respectieve houder die de promotionele waardebon in de onlineshop van de Verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de verkoper kennis heeft of grove nalatige onwetendheid van de onbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de betreffende houder.

 

10)   Toepasselijk recht

 

Op de overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de bepalingen inzake conflictenrecht. De wettelijke bepalingen inzake de beperking van de rechtskeuze en inzake de toepasselijkheid van dwingende bepalingen, met name van de staat waar de koper zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onverlet. De rechtskeuze ontneemt de koper niet de bescherming die hem wordt geboden door de bepalingen waarvan volgens het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, niet bij overeenkomst mag worden afgeweken (legaliteitsbeginsel).

 

11)   Bevoegde rechtbank

 

Indien de koper een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de vestigingsplaats van de verkoper. Indien de klant zijn vestigingsplaats buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de verkoper de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen aan de beroeps- of bedrijfsactiviteit van de koper kunnen worden toegeschreven. In voornoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de koper te wenden.

 

12)   Alternatieve vormen van oplossing van geschillen

 

12.1    De EU-Commissie biedt een platform voor het online oplossen van geschillen op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een verbruiker betrokken is.

12.2    De verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken en heeft besloten niet vrijwillig aan deze procedure deel te nemen.


 [juni, 2021]