Privacyverklaring


1. Privacyverklaring

Bosch Power Tools GmbH (hierna „Bosch Power Tools” of „wij” of „ons”) verheugt zich over uw bezoek aan onze internetpagina's evenals mobiele applicaties (samen ook „online-aanbod”) en over uw interesse in ons bedrijf en onze producten.


2. Bosch Power Tools respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is onze eerste zorg en hier houden wij ook rekening mee bij onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen.
Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.


3. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Bosch Power Tools, uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.
Onze contactgegevens luiden als volgt:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

4.1 Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:
•    communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
•    plannings- en besturingsgegevens
•    bewegingsgegevens

4.2 Principes

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven.

4.3 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij en dienstverleners die wij hiervoor opdracht geven, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

4.3.1 Beschikbaarstelling van dit online-aanbod

(Rechtsgrond: uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor gelden de
volgende gebruiksvoorwaarden).

4.3.2 Beantwoording van gebruikersvragen in het kader van een contactformulier

Rechtsgronden: overwegend gerechtvaardigd belang onzerzijds bij marketing evenals bij de verbetering van onze producten en diensten, zolang dit in overeenstemming met privacyrechtelijke voorschriften plaatsvindt resp. uitvoering van de overeenkomst resp. toestemming.

4.3.3 Voor het opsporen van storingen en uit veiligheidsoverwegingen

(Rechtsgronden: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van de gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en de betrouwbaarheid van ons aanbod.)

4.3.4 Zelfpromotie en promotie van derden, marktonderzoek en bereiksmeting voor zover wettelijk toegestaan resp. op basis van toestemming.

(Rechtsgrond: toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit gebeurt in overeenstemming met privacyrechtelijke en concurrentierechtelijke voorschriften.)

4.3.5 Product- of klantenquêtes via e-mail en/of telefoon, voor zover u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

(Rechtsgrond: toestemming)

4.3.6 Doorvoeren van prijzenspellen of kortingsacties volgens de betreffende voorwaarden van het prijzenspel of de kortingsactie.

(Rechtsgrond: uitvoering van de overeenkomst)

4.3.7 Verzending van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger via e-mail of SMS/MMS.

(Rechtsgrond: toestemming).

4.3.8 Handhaving en verdediging van onze rechten

(Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het handhaven en verdedigen van onze rechten).

4.4 Registratie

Voor zover u een beroep wilt doen op diensten waarvoor de afsluiting van een overeenkomst nodig is, verzoeken wij u zich te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de initiëring en uitvoering van de overeenkomst (bijv. voornaam, achternaam, e-mailadres, adres), evenals evt. andere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens geven wij aan met een *.

4.5 Log-bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde log-bestanden.

Om storingen te kunnen opsporen en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het onderzoeken van aanvalspogingen) worden deze log-bestanden door ons gedurende 7 dagen opgeslagen en daarna weer gewist. Log-bestanden die voor bewijsdoeleinden langer bewaard moeten blijven, worden niet gewist tot het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

In de log-bestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

-    IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat van waaraf toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
-    internetadres van de website van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (zgn. bron- of referrer-URL);
-    naam van de serviceprovider via welke er toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
-    naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;
-    datum, tijd en duur van het opvragen;
-    verzonden datavolume;
-    besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
-    http-statuscode (bijv. „aanvraag geslaagd” of „opgevraagd bestand niet gevonden”).

4.6 Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

4.7 Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden door ons principieel alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derden een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Details over de rechtsgronden en de ontvangers of de categorieën van ontvangers vindt u in de paragraaf Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking resp. gerechtelijk bevel verplicht zijn.

4.7.1 Dienstverleners (algemeen)

Wij geven opdrachten zoals marketingdiensten, programmering, datahosting en hotline-diensten in opdracht aan externe dienstverleners. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

4.8 Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens principieel zolang op als voor het leveren van ons online-aanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is resp. als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). Daarna wissen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).


5. Prijzenspellen

Wanneer u deelneemt aan een prijzenspel van ons, dan gebruiken wij uw gegevens voor mededeling van de prijs en voor reclame voor onze producten in de wettelijk toegestane omvang of voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven. Gedetailleerde informatie over de prijzenspellen vindt u in de betreffende deelnamevoorwaarden.


6. Gebruik van cookies

In het kader van het beschikbaar stellen van ons online-aanbod kunnen cookies en tracking-mechanismen worden gebruikt.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een online-aanbod op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen.
Tracking is met gebruikmaking van verschillende technologieën mogelijk. Wij verwerken informatie vooral in het kader van de pixel-technologie of de logbestand-analyse.

6.1 Categorieën

Wij maken onderscheid tussen cookies die voor de technische functies van het online-aanbod absoluut noodzakelijk zijn en die cookies en tracking-mechanismen die voor de technische werking van het online-aanbod niet absoluut noodzakelijk zijn.
Het gebruik van het online-aanbod is gewoonlijk mogelijk zonder cookies die niet voor technische doeleinden dienen.

6.1.1 Technisch noodzakelijke cookies

Onder technisch noodzakelijke cookies verstaan wij cookies zonder welke het technisch beschikbaar stellen van het online-aanbod niet kan worden gewaarborgd. Hieronder vallen bijv. cookies die gegevens opslaan om een storingsvrije weergave van video- resp. audiocontent te waarborgen.
Deze cookies worden aan het einde van uw bezoek gewist.

6.1.2 Technisch niet noodzakelijke cookies en tracking-mechanismen

Deze cookies en tracking-mechanismen gebruiken wij alleen, wanneer u ons van tevoren hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Een uitzondering hierop vormt de cookie die de actuele status van uw privacy-instelling opslaat (keuze-cookie). Deze wordt op grond van gerechtvaardigd belang gezet.

Wij verdelen deze cookies en tracking-mechanismen in twee subcategorieën:

6.2 Gemak-cookies

Deze cookies vereenvoudigen de bediening en maken zo comfortabel surfen door ons online-aanbod mogelijk, zo kunnen bijv. in deze cookies uw taalinstellingen worden opgeslagen.

6.3 Marketing-cookies en tracking-mechanismen

Algemeen

Het gebruik van marketing-cookies en tracking-mechanismen stelt ons en onze partners in staat u aanbiedingen op basis van uw interesse te laten zien die op een analyse van uw gebruiksgedrag zijn gebaseerd:

-    Statistiek:

Door het gebruik van statistische tools meten wij bijv. het aantal door u opgevraagde pagina's.

-    Conversion-tracking:

Onze conversion-tracking-partners zetten een cookie op uw computer ('conversion cookie'), als u via een advertentie van de betreffende partner op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen hun geldigheid gewoonlijk na 30 dagen. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen wij en de betreffende conversion-tracking-partner herkennen dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo is doorgestuurd naar onze pagina. Dit kan ook apparaatoverkoepelend plaatsvinden. De met behulp van conversie-cookies verkregen informatie is bedoeld voor het maken van conversie-statistieken en om het totale aantal bezoekers te registreren die op de betreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversion-tracking-tag.

-    Social plugins

Op enkele pagina's van ons online-aanbod zijn inhoud en diensten van andere aanbieders (bijv. Facebook, Twitter) opgenomen die van hun kant cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Meer informatie over social plugins vindt u in de paragraaf Social plugins.

-    Retargeting

Deze tools maken met behulp van advertentiecookies of advertentiecookies van derden, zogenoemde Web Beacons (onzichtbare grafieken die ook pixels of telpixels worden genoemd) of vergelijkbare technologieën gebruiksprofielen aan. Deze dienen voor advertenties op basis van interesses evenals de regeling van de frequentie waarmee de gebruiker bepaalde advertenties ziet. Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens in samenhang met de tools is de desbetreffende aanbieder. De aanbieders van de tools geven informatie voor de hierboven genoemde doeleinden evt. ook aan derden door. Neem in dit verband ook goed nota van de privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder.
Denk eraan dat bij het gebruik van de tools eventueel uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER waar geen passend gegevensbeschermingsniveau conform AVG aanwezig is (bijv. USA). Details hierover vindt u bij de volgende beschrijving van de afzonderlijke marketingtools.

6.3.1    Monetate

Naam: Monetate
Aanbieder: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Functie: cookie kan traceren hoe gebruikers zich pagina-overschrijdend hebben gedragen, UX-testing

6.3.2 Google Analytics

Naam: Google Analytics
Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Functie: gebruikersgedrag analyseren (opgevraagde pagina's, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), opstelling van pseudonieme gebruikersprofielen aan de hand van apparaatoverkoepelende informatie van aangemelde Google-gebruikers (cross-device-tracking), verzameling van pseudonieme gebruikersgegevens met door Google beschikbaar gestelde doelgroepspecifieke informatie, retargeting, UX-testing, conversion-tracking en retargeting in combinatie met Google Ads

6.3.3 Tealium

Naam: Tealium
Aanbieder: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Functie: beheer van website-tags via een gebruikersinterface, opnemen van programmacodes op onze internetpagina's

6.4 Beheer van cookies en tracking-mechanismen

In de browser en/of in onze privacy-instellingen kunt u uw cookie- en tracking-mechanisme-instellingen beheren.

Aanwijzing: de door u verrichte instellingen hebben telkens alleen betrekking op de gebruikte browser.

6.4.1 Alle cookies uitschakelen

Wanneer u alle cookies wilt uitschakelen, ga dan naar uw browserinstellingen en deactiveer het zetten van cookies. Denk eraan dat hierdoor de functionaliteit van de website kan worden belemmerd.

6.4.2 Beheer van uw instellingen m.b.t. technisch niet noodzakelijkecookies en tracking-mechanismen

Wanneer u onze internetpagina's bezoekt, wordt u in een cookie-layer gevraagd of u ons voor het gebruik van Gemak-cookies en Marketing-cookies resp. tracking-mechanismen uw desbetreffende toestemming geeft.

In onze privacy-instellingen kunt u reeds gegeven toestemmingen met werking voor de toekomst intrekken of ons uw toestemming ook op een later tijdstip geven.


7. Social plugins

Wij maken in ons online-aanbod gebruik van zogenoemde social plugins van verschillende sociale netwerken, deze worden in deze paragraaf afzonderlijk beschreven.

Bij gebruik van de plugins brengt uw internetbrowser een directe verbinding tot stand met de servers van het betreffende sociale netwerk. Hierdoor krijgt de betreffende aanbieder de informatie dat uw internetbrowser de betreffende pagina van ons online-aanbod heeft opgevraagd, ook wanneer u geen gebruikersaccount bij de aanbieder heeft of momenteel niet daarop bent ingelogd. Log-bestanden (inclusief het IP-adres) worden daarbij door uw internetbrowser direct verzonden naar een server van de betreffende aanbieder en evt. daar opgeslagen. De aanbieder of diens server kan zijn verblijfplaats buiten de EU of de EER hebben (bijv. in de VS).

De plugins zijn zelfstandige uitbreidingen van de aanbieders van de sociale netwerken. Wij hebben derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die door de aanbieders van de sociale netwerken via de plugins worden verzameld en opgeslagen.

Doel en omvang van het verzamelen, het verder verwerken en gebruiken van de gegevens door het sociale netwerk evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaringen van het betreffende sociale netwerk.

Wanneer u niet wilt dat de aanbieders van de sociale netwerken gegevens via dit online-aanbod krijgen en evt. opslaan of verder gebruiken, dan moet u de betreffende plugins niet gebruiken.

7.1 Plugins van Facebook

Facebook wordt op www.facebook.com geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en op www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland („Facebook”). Een overzicht van de plugins van Facebook en hoe deze eruit zien vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins; informatie over de gegevensbescherming bij Facebook vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2 Plugins van Twitter

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Een overzicht van de plugins van Twitter en hoe deze eruit zien vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons; informatie over de gegevensbescherming bij Twitter vindt u hier: https://twitter.com/privacy.

7.3 Plugins van Instagram

Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Een overzicht van de plugins van Instagram en hoe deze eruit zien vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informatie over de gegevensbescherming bij Instagram vindt u hier: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4  Plugins van Pinterest

Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Een overzicht van de plugins van Instagram en hoe deze eruit zien vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informatie over de gegevensbescherming bij Instagram vindt u hier: https://help.instagram.com/155833707900388/.


8. Nieuwsbrief met aanmelding; herroepingsrecht

U kunt in het kader van ons online-aanbod een abonnement nemen op de nieuwsbrief. Wij gebruiken hiervoor de zogenoemde Double Opt-In - methode, volgens welke wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals bijv. WhatsApp), SMS of pushbericht zullen toesturen, wanneer u het activeren van de nieuwsbriefdienst van tevoren uitdrukkelijk door het aanklikken van een link in een bericht heeft bevestigd. Mocht u er later voor kiezen om geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen, dan kunt u het abonnement op elk moment opzeggen door uw toestemming in te trekken. Het herroepen gebeurt voor nieuwsbrieven per e-mail via de in de nieuwsbrief opgenomen link evt. in de beheerinstellingen van het betreffende online-aanbod. Of neem contact met ons op via de gegevens in de paragraaf Contact.


9. Externe links

Ons online-aanbod kan links bevatten naar internetpagina's van derden − aanbieders die los van ons staan. Nadat u de link hebt aangeklikt, hebben wij geen invloed meer op de verzameling, de verwerking en het gebruik van eventuele bij het aanklikken van de link aan derden verzonden persoonsgegevens (bijv. het IP-adres of de URL van de pagina waarop de link staat), omdat het gedrag van derden uit de aard der zaak buiten onze controlesfeer valt. Voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door deze derden dragen wij geen verantwoordelijkheid.


10. Veiligheid

Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die handelen in opdracht van ons, zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en om uw door ons beheerde gegevens in het bijzonder te beschermen tegen de risico's van onbedoelde en onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.


11. Rechten van de gebruikers

Gebruik om u op uw rechten te beroepen, de gegevens in de paragraaf Contact. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

Recht op informatie en inzage:

U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en wissing:

U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens rectificeren en – voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – dat wij uw gegevens vervolledigen of wissen.

Dit geldt alleen voor gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).

Beperking van de verwerking:

U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Overdraagbaarheid van gegevens:

U hebt bovendien het recht om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegezonden te krijgen resp. – voor zover technisch mogelijk – te verlangen dat de gegevens worden doorgezonden naar een derde.

11.1 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit waaronder uw woonplaats (resp. uw deelstaat) ressorteert, of tot de toezichthoudende autoriteit waaronder wij ressorteren. Dit is:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Bezoekadres:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
DUITSLAND

Postadres:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
DUITSLAND

Tel.: +49 (0)711/615541-0
FAX: +49 (0)711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12. Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.


13. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in de paragraaf 'Verwerkingsverantwoordelijke' vermelde adres.

Als u zich wilt beroepen op uw rechten of melding wilt maken van incidenten op het gebied van de gegevensbescherming, gebruik dan de volgende link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Als u suggesties wilt doen of een bezwaar/klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
DUITSLAND

of

mailto: DPO@bosch.com


Stand: 10-10-2019