Pranešimas apie duomenų apsaugą


1.    Pranešimas apie duomenų apsaugą

„Bosch Power Tools GmbH“ (toliau „Bosch Power Tools“, „Mes“ arba „Mus“) sveikina jus apsilankius mūsų interneto puslapiuose ir mobiliosiose programose (kartu taip pat vadinamuose „Internetiniais pasiūlymais“). Dėkojame už susidomėjimą mūsų įmone ir mūsų gaminiais.


2.    „Bosch Power Tools“ gerbia jūsų privatumą

Jūsų privatumo apsauga tvarkant asmens duomenis, taip pat visų verslo duomenų saugumas mums yra svarbi užduotis. Asmens duomenis, kurie buvo surinkti apsilankius mūsų Internetiniuose pasiūlymuose, tvarkome konfidencialiai ir tik laikydamiesi norminių teisės aktų.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra įtraukti į mūsų įmonės politiką.


3.    Duomenų valdytojas

„Bosch Power Tools GmbH“ yra duomenų valdytojas, atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą; išimtys yra nurodytos šiame pranešime apie duomenų apsaugą.

Mūsų kontaktinė informacija:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.


4.    Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas

4.1    Tvarkomų duomenų kategorijos

Tvarkomos šios duomenų kategorijos:

•    duomenys, skirti informacijai perduoti (pvz., vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas);
•    pagrindiniai sutarties duomenys (pvz., sutartiniai santykiai, sutartiniai arba su gaminiais susiję interesai);
•    kliento istorija;
•    planavimo ir reguliavimo duomenys;
•    sandorių duomenys.

4.2    Principai

Asmens duomenis sudaro visa informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu. Ši informacija apima, pavyzdžiui, vardus, pavardes, adresus, telefonų numerius, elektroninio pašto adresus, pagrindinius sutarties duomenis, sutarties apskaitos ir mokėjimo duomenis, kurie išreiškia asmens tapatybę.
Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis (įskaitant IP adresus) tik tuo atveju, kai tam yra įstatymų nustatytas teisinis pagrindas arba jei jūs sutikote, pvz., registruodamiesi, kad šiuo klausimu būtų tvarkomi ar naudojami asmens duomenys.

4.3    Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Mes, kaip ir mūsų įgaliotieji paslaugų teikėjai, tvarkome jūsų asmens duomenis šiais tvarkymo tikslais:

4.3.1    Šių Internetinių pasiūlymų teikimas

(Teisinis pagrindas: sutartinių įsipareigojimų vykdymas.).

4.3.2    Atsakymai į vartotojo prašymą, pateiktą naudojant kontaktinę formą

(Teisinis pagrindas: sutartinių įsipareigojimų arba teisėto intereso tobulinti produktus / paslaugas vykdymas.)

4.3.3    Paslaugų sutrikimų sutvarkymas, įskaitant saugumo sumetimus

(Teisinis pagrindas: teisinių įsipareigojimų, susijusių su duomenų saugumu, vykdymas ir teisėtas interesas išspręsti paslaugų teikimo sutrikimus ir apsaugoti mūsų pasiūlymus.)

4.3.4    Mūsų teisių apsauga ir gynimas

(Teisinis pagrindas: teisėtas mūsų interesas apsaugoti ir ginti savo teises.)

4.3.5    Savarankiška ir kitų asmenų vykdoma reklama, taip pat rinkos tyrimai ir aprėpties analizė, atliekama įstatymų leidžiamais pagrindais arba remiantis sutikimu

(Teisinis pagrindas: mūsų sutikimas / teisėtas interesas dėl tiesioginės rinkodaros pagal duomenų apsaugos ir konkurencijos įstatymus.)

4.3.6    Produktų ar klientų tyrimai, atlikti elektroniniu paštu ir (arba) telefonu, gavus išankstinį aiškų jūsų sutikimą

(Teisinis pagrindas: sutikimas.)

4.3.7    Loterijų ar nuolaidų kampanijų vykdymas pagal atitinkamas loterijų ar nuolaidų kampanijų sąlygas

(Teisinis pagrindas: sutartinių įsipareigojimų vykdymas.)

4.3.8    Elektroninio laiško ar SMS / MMS informacinio biuletenio siuntimas gavus gavėjo sutikimą

(Teisinis pagrindas: sutikimas.)

4.4    Registracija

Jei norite gauti prieigą ar naudotis lengvatomis, susijusiomis su sutarties įvykdymu, prašome registruotis. Kai jūs registruojatės, mes renkame asmens duomenis, reikalingus sutarties įvykdymui (pavyzdžiui, vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, jei taikoma, duomenis apie pasirinktą mokėjimo būdą ar sąskaitos savininką), taip pat kitus duomenis, pateikiamus savanoriškai, jei taikoma. Privaloma informacija pažymėta *.

4.5    Žurnalo failai

Kiekvieną kartą jums naudojantis internetu jūsų naršyklė perduoda tam tikrą informaciją, kurią mes kaupiame vadinamuosiuose žurnalo failuose.

Žurnalo failus saugome 7 dienas, kad būtų galima aptikti paslaugų teikimo sutrikimus, taip pat saugumo sumetimais (pavyzdžiui, siekiant ištirti bandymus atlikti išpuolius), paskui juos ištriname. Žurnalo failai, kurie turi būti saugomi įrodymų tikslais, nėra sunaikinami, kol nebus išspręstas atitinkamas incidentas, ir kiekvienu konkrečiu atveju gali būti perduoti tyrimų institucijoms.

Žurnalo failuose yra išsaugoma ši informacija:

-    įrenginio, naudojamo prisijungti prie Internetinio pasiūlymo, IP adresas (interneto protokolo adresas);
-    interneto svetainės, iš kurios pasiekiamas Internetinis pasiūlymas, interneto adresas (vadinamasis šaltinio URL arba nurodomasis URL);
-    paslaugų teikėjo, kuris buvo naudojamas prisijungti prie Internetinio pasiūlymo, pavadinimas;
-    failų ar informacijos, kuriais buvo pasinaudota, pavadinimas;
-    data ir laikas, taip pat duomenų atkūrimo trukmė;
-    perduotų duomenų kiekis;
-    operacinė sistema ir informacija apie naudojamą interneto naršyklę, įskaitant įdiegtus papildinius (pavyzdžiui, „Flash Player“);
-    http būsenos kodas (pvz., „Užklausa sėkmingai pateikta“ arba „Prašomas failas nerastas“).

4.6    Vaikai

Šis Internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams.

4.7    Duomenų perdavimas kitiems valdytojams

Paprastai jūsų asmens duomenys kitiems duomenų valdytojams yra perduodami tik tuo atveju, jei to reikia sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti arba jei mes ar trečioji šalis turi teisėtą interesą perduoti duomenis, arba jei jūs davėte savo sutikimą. Išsamią informaciją apie teisinį pagrindą ir gavėjus ar gavėjų kategorijas galima rasti skyriuje „Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas“.

Be to, duomenys gali būti perduoti kitiems duomenų valdytojams, kai privalome tai padaryti pagal norminius teisės aktus arba vykdytinus administracinius ar teismo įsakymus.

4.7.1    Paslaugų teikėjai (bendroji informacija)

Mes įtraukiame išorės paslaugų teikėjus į tokias užduotis kaip programavimas ir duomenų prieglobos paslaugos. Mes kruopščiai atsirinkome anksčiau minėtus paslaugų teikėjus ir reguliariai juos tikriname, ypatingą dėmesį skirdami tam, kad jie kruopščiai tvarkytų ir saugotų savo saugomus duomenis. Visi paslaugų teikėjai privalo išlaikyti konfidencialumą ir laikytis įstatymų nuostatų. Paslaugų teikėjai gali būti ir kitos „Bosch“ grupės įmonės.

4.8    Duomenų perdavimas gavėjams už EEE ribų

Mes galime perduoti asmens duomenis gavėjams, esantiems už EEE ribų, vadinamosiose trečiosiose šalyse. Tokiais atvejais prieš perduodami duomenis mes įsitikiname, kad duomenų gavėjas užtikrintų reikiamą duomenų apsaugos lygį arba kad jūs sutiktumėte perduoti duomenis.

Jūs turite teisę gauti trečiųjų šalių gavėjų apžvalgą ir specialiai sutartų nuostatų, užtikrinančių tinkamą duomenų apsaugos lygį, kopijas. Šiuo tikslu prašome naudotis ataskaitomis, pateiktomis skyriuje „Kontaktinė informacija“.

4.9    Saugojimo trukmė, saugojimo laikotarpiai

Paprastai mes saugome jūsų duomenis tiek laiko, kiek būtina įvykdyti Internetinius pasiūlymus ir susijusias paslaugas, arba tol, kol turime teisėtą interesą saugoti duomenis (pvz., įvykdę savo sutartinius įsipareigojimus vis dar galime turėti teisėtą interesą į rinkodarą paštu). Visais kitais atvejais mes ištriname jūsų asmens duomenis, išskyrus duomenis, kuriuos privalome saugoti vykdydami teisinius įsipareigojimus (pvz., dėl pagal mokesčių ir komercinius kodeksus nustatytų saugojimo laikotarpių mes privalome turėti tokius dokumentus kaip sutartys ir sąskaitos faktūros, kurie būtų prieinami tam tikrą laiką).


5.    Loterijos ir nuolaidų kampanijos

Jei dalyvausite vienoje iš mūsų loterijų ar nuolaidų kampanijų, mes naudosime jūsų duomenis, norėdami informuoti jus apie laimėtą prizą ir mūsų produktų reklamavimo tikslais tiek, kiek leidžia įstatymai, arba jei jūs sutikote. Informaciją apie loterijas arba nuolaidų kampanijas galima rasti atitinkamose dalyvavimo sąlygose.


6.    Slapukų naudojimas

Teikiant mūsų internetinę paslaugą, gali būti naudojami slapukai ir stebėjimo mechanizmai.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie gali būti išsaugomi jūsų įrenginyje, kai lankotės mūsų interneto svetainėje.

Stebėjimas yra įmanomas naudojant skirtingas technologijas. Paprastai mes apdorojame informaciją naudodami pikselių technologiją ir (arba) analizuodami žurnalo failą.

6.1    Kategorijos

Mes išskiriame slapukus, reikalingus internetinės paslaugos techninėms funkcijoms atlikti, ir tokius slapukus bei stebėjimo mechanizmus, kurie nėra būtini internetinės paslaugos techninėms funkcijoms atlikti.
Paprastai galima naudotis internetine paslauga be jokių slapukų, kurie naudojami ne techniniais tikslais.

6.1.1    Techniškai būtini slapukai

Techniškai būtini slapukai – tai slapukai, be kurių neįmanoma užtikrinti techninio internetinės paslaugos teikimo. Pavyzdžiui, tai yra slapukai, kurie saugo duomenis, kad būtų užtikrintas sklandus vaizdo ar garso atkūrimas.

Tokie slapukai bus ištrinti, kai išeisite iš interneto svetainės.

6.1.2    Slapukai ir stebėjimo mechanizmai, kurie techniškai nėra būtini

Mes naudojame slapukus ir stebėjimo mechanizmus tik tuo atveju, jei esate davę išankstinį sutikimą, išskyrus slapuką, kuris išsaugo dabartinę jūsų privatumo nustatymų būseną (nustatymų slapukas). Šis slapukas nustatytas remiantis teisėtu interesu.

Mes išskiriame dvi subkategorijas, susijusias su šiais slapukais ir stebėjimo mechanizmais:

6.2    Patogumo slapukai

Šie slapukai palengvina darbą, todėl patogiau naršyti mūsų interneto svetainėje, pvz., jūsų kalbos nustatymai gali būti įtraukti į šiuos slapukus.

Rinkodaros slapukai ir stebėjimo mechanizmai

Bendroji informacija

Naudodami rinkodaros slapukus ir stebėjimo mechanizmus, mes ir mūsų partneriai, išanalizavę vartotojo elgesį, galime parodyti jums pasiūlymus, pagrįstus jūsų interesais:

- Statistika:

Naudodami statistinius įrankius, mes apskaičiuojame, pvz., puslapių peržiūrų skaičių.

- Konversijų stebėjimas:

Mūsų konversijų stebėjimo partneriai į jūsų kompiuterį įdiegia slapuką („konversijų slapuką“), jei apsilankėte mūsų interneto svetainėje per atitinkamo partnerio reklamą. Paprastai šie slapukai nebegalioja po 30 dienų. Jei lankotės tam tikruose mūsų interneto svetainės puslapiuose, ir slapuko galiojimo laikas dar nėra pasibaigęs, mes ir atitinkamas konversijų partneris galime atpažinti, kad tam tikras vartotojas spustelėjo reklamą ir tokiu būdu buvo nukreiptas į mūsų interneto svetainę. Tai taip pat gali būti padaryta keliuose įrenginiuose. Informacija, gauta naudojant konversijų slapuką, yra skirta kaupti konversijų statistiką ir registruoti bendrą vartotojų, kurie spustelėjo atitinkamą reklamą ir buvo nukreipti į interneto svetainę su konversijų stebėjimo žyma, skaičių.

- Pakartotinė rinkodara:

Šios priemonės sukuria vartotojų profilius, naudojant reklaminius slapukus ar trečiųjų šalių reklaminius slapukus, vadinamuosius „žiniatinklio indikatorius“ (nematomą grafiką, dar vadinamą pikseliais arba stebėjimo pikseliais), arba panašias technologijas. Jos yra naudojamos reklamai pagal pomėgius ir siekiant kontroliuoti, kaip dažnai vartotojas žiūri tam tikras reklamas. Atitinkamas teikėjas yra duomenų valdytojas, atsakingas už duomenų, susijusių su priemone, tvarkymą. Priemonių teikėjai gali atskleisti informaciją ir trečiosioms šalims pirmiau nurodytais tikslais. Atkreipkite dėmesį į atitinkamo teikėjo pranešimus dėl duomenų apsaugos.
Atkreipkite dėmesį, kad naudojant šias priemones jūsų duomenys gali būti perduoti gavėjams už EEE ribų, kur duomenų apsaugos lygis nėra pakankamas pagal BDAR (pvz., JAV). Norėdami sužinoti daugiau informacijos šiuo klausimu, skaitykite toliau pateiktą atskirų rinkodaros priemonių aprašymą.

6.2.1    „Monetate“

Pavadinimas: „Monetate“
Teikėjas: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funkcija: slapukas gali sekti vartotojų elgesį interneto svetainėse, tikrinti vartotojo patirtį

6.2.2    „Google Analytics“

Pavadinimas: „Google Analytics“
Teikėjas: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: vartotojo elgsenos analizė (puslapių paieška, lankytojų ir apsilankymų skaičius, atsisiuntimai), pseudoniminių vartotojo profilių kūrimas, pagrįstas prisijungusių „Google“ vartotojų informacija keliuose įrenginiuose (kelių įrenginių stebėjimas), pseudoniminių vartotojų duomenų papildymas „Google“ pateikta tikslinei grupei būdinga informacija, pakartotinis tikslinių grupių nustatymas, vartotojo patirties tikrinimas, konversijų stebėjimas ir pakartotinis tikslinių grupių nustatymas kartu su „Google Ads“

6.2.3    „Tealium“

Pavadinimas: „Tealium“
Teikėjas: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcija: interneto svetainių žymų administravimas per vartotojo sąsają, programų kodų integracija į mūsų interneto svetaines

6.2.4    „Google Doubleclick“

Pavadinimas: „Google Doubleclick“
Teikėjas: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: reklamų skelbimas, pakartotinis tikslinių grupių nustatymas, konversijų stebėjimas

6.2.5    „Hotjar“

Pavadinimas: „Hotjar“
Teikėjas: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funkcija: slapukai gali sekti, kaip vartotojai naršo keliuose puslapiuose, interneto svetainės puslapių vaizdinių sudarymą, sesijų įrašymą, tyrimus / apklausas

6.3    Slapukų ir sekimo mechanizmų valdymas

Slapukų ir stebėjimo mechanizmo nustatymus galite valdyti naršyklėje ir (arba) mūsų privatumo nustatymuose.
Pastaba. Jūsų nustatyti parametrai taikomi tik tuo atveju, kai yra naudojama naršyklė.

6.3.1    Visų slapukų išjungimas

Jei norite išjungti visus slapukus, išjunkite slapukus savo naršyklės nustatymuose. Atkreipkite dėmesį, kad tai gali turėti įtakos interneto svetainės funkcionalumui.

6.3.2    Jūsų nustatymų tvarkymas, atsižvelgiant į slapukus ir stebėjimo mechanizmus, kurie techniškai nėra būtini

Kai lankysitės mūsų interneto svetainėse, būsite paklausti, ar leidžiate mums naudoti bet kokius atitinkamus patogumo slapukus, rinkodaros slapukus ar stebėjimo mechanizmus.


Mūsų privatumo nustatymuose galite atšaukti savo sutikimą, atšaukimui įsigaliojant ateityje, arba galite pateikti sutikimą vėliau.


7.    Informacinis biuletenis su pasirinkimu; atsisakymo teisė

Naudodamiesi mūsų Internetiniais pasiūlymais, galite prenumeruoti informacinį biuletenį. Mes teikiame vadinamąją dvigubo pasirinkimo parinktį, tai yra, mes jums atsiųsime informacinį biuletenį tik elektroniniu paštu, mobiliuoju pranešimu (pvz., per programėlę „WhatsApp“), SMS žinute ar aktyviuoju pranešimu, kai aiškiai mums patvirtinsite informacinio biuletenio paslaugos aktyvinimą spustelėdami pranešime pateiktą nuorodą. Jei nebenorite gauti informacinių biuletenių, bet kuriuo metu galite atsisakyti prenumeratos atšaukdami sutikimą. Galite atsisakyti savo sutikimo gauti informacinius biuletenius elektroniniu paštu spustelėdami nuorodą, kuri siunčiama atitinkamame informacinio biuletenio el. laiške, arba internetinio pasiūlymo administraciniuose nustatymuose. Arba susisiekite su mumis pasinaudodami kontaktine informacija, pateikta skyriuje „Kontaktinė informacija“.


8.    Išorinės nuorodos

Mūsų Internetiniuose pasiūlymuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių, ypač su mumis nesusijusių tiekėjų, interneto puslapius. Spustelėjus nuorodą į trečiąją šalį (pvz., interneto svetainės, kurioje yra nuoroda, IP adresas arba URL), mes nebeturime jokios įtakos asmens duomenų, kurie gali būti perduoti, rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, nes, savaime suprantama, nekontroliuojame trečiųjų šalių elgesio. Mes neprisiimame atsakomybės už asmens duomenų tvarkymą, kurį atlieka trečiosios šalys.


9.    Saugumas

Mūsų darbuotojai ir įmonės, teikiančios paslaugas mūsų vardu, privalo laikytis konfidencialumo ir galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.

Mes imamės visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti tinkamą saugumo lygį ir apsaugoti jūsų duomenis, kuriuos administruojame, ypač nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, manipuliavimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos rizikos. Mūsų saugumo priemonės yra nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į technologijų pažangą.


10.    Vartotojo teisės

Norėdami įgyvendinti savo teises, naudokitės informacija, pateikta skyriuje „Kontaktinė informacija“. Tai darydami įsitikinkite, kad įmanoma aiškiai nustatyti jūsų asmenybę.

Teisė į informaciją ir prieigą

Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Jei jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę gauti prieigą prie savo asmens duomenų.

Teisė į taisymą ir ištrynimą

Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis.  Jei yra įvykdyti įstatymais nustatyti reikalavimai, jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų užpildyti arba ištrinti.  
Tai netaikoma duomenims, kurie yra būtini atsiskaitymo ar apskaitos tikslais arba kuriems yra taikomas įstatymų numatytas saugojimo laikotarpis. Tačiau jei prieiga prie tokių duomenų nėra būtina, jų tvarkymas yra apribotas (žr. toliau).

Tvarkymo apribojimas

Jūs turite teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jei yra įvykdyti įstatymais nustatyti reikalavimai.

Duomenų perkeliamumas

Jei yra įvykdyti įstatymais nustatyti reikalavimai, jūs galite reikalauti gauti duomenis, kuriuos mums pateikėte struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu arba, jei tai yra techniškai įmanoma, perduoti šiuos duomenis trečiajai šaliai.

Sutikimo atšaukimas

Jei davėte sutikimą dėl savo duomenų tvarkymo, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, atšaukimui įsigaliojant ateityje. Duomenų tvarkymo teisėtumas iki jūsų sutikimo atšaukimo išlieka nepakitęs.


11.    Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Jūs galite kreiptis į priežiūros instituciją, kuri yra atsakinga už jūsų gyvenamąją vietą ar valstybę arba į priežiūros instituciją, kuriai atskaitingi esame mes. Tai yra:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Duomenų apsaugos ir informacijos laisvės priežiūros valstybės pareigūnas)

Adresas:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, VOKIETIJA

Pašto adresas:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Telefonas: +49 (711)/615541-0
Faksas: +49 (711)/615541-15
El. paštas: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Pranešimo apie duomenų apsaugą pakeitimai

Mes pasiliekame teisę pakeisti savo saugumo ir duomenų apsaugos priemones. Tokiais atvejais mes atitinkamai pakeisime savo pranešimą apie duomenų apsaugą. Todėl atkreipkite dėmesį į dabartinę mūsų pranešimo apie duomenų apsaugą versiją, nes ji gali keistis.

Jei norite susisiekti su mumis, susisiekite adresu, nurodytu skyriuje „Duomenų valdytojas“.

Norėdami pareikšti savo teises, naudokitės šia nuoroda: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=2023eaa7-eb9d-427d-b285-3e913a5cdfb6.

Norėdami pranešti apie duomenų apsaugos incidentus, naudokitės šia nuoroda: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Dėl pasiūlymų ir skundų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, rekomenduojame kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

arba

mailto:DPO@bosch.com.

 

Įsigaliojimo data: 2021-07-19