Duomenų apsaugos nurodymai


 1. Duomenų apsaugos nurodymai

„Robert Bosch Power Tools GmbH“ (toliau „Bosch Power Tools“ arba „Mes“) džiaugiasi, kad apsilankėte mūsų internetinėje svetainėje ir mobiliosiose programėlėse (kartu vadinama taip pat „Internetiniu pasiūlymu“) ir kad domitės mūsų įmone ir mūsų gaminiais.


2. „Bosch Power Tools“ gerbia Jūsų privačią sritį

Jūsų privačios srities apsauga tvarkant asmens duomenis bei visų verslo duomenų saugumas mums yra svarbus klausimas, į kurį atsižvelgiame savo verslo procesuose. Asmens duomenis, kurie buvo surinkti Jums apsilankius internetiniame pasiūlyme, tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi teisės aktų nuostatų.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra mūsų įmonės politikos sudedamoji dalis.


3. Duomenų valdytojas

Atsakingas asmuo už Jūsų duomenų tvarkymą yra „Bosch Power Tools“; išimtys paaiškintos šiuose nurodymuose dėl duomenų apsaugos.
Mūsų kontaktiniai duomenys yra šie:

„Robert Bosch Power Tools GmbH“, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Asmens duomenų surinkimas, tvarkymas ir naudojimas

4.1 Tvarkomos duomenų kategorijos

Tvarkomi šių kategorijų duomenys:

•    planavimo ir valdymo duomenys
•    judėjimo duomenys

4.2 Pagrindiniai principai

Asmens duomenys yra visa informacija, kuri susijusi su identifikuoti fiziniu asmeniu arba asmeniu, kurį galima identifikuoti, tai būtų, pvz., vardai, adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai, sutarties, buhalteriniai ir atsiskaitymo duomenys, kurie išreiškia asmens identitetą.

Asmens duomenis (įskaitant ir IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik tada, kai tam yra įstatymų patvirtintas teisinis pagrindas arba Jūs, pvz., registruodamiesi, tam duodate sutikimą.

4.3 Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mes ir mūsų įgalioti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tvarkymo tikslais:

4.3.1 Šio internetinio pasiūlymo pateikimas

(Teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje, kol tai daroma nepažeidžiant duomenų apsaugos ir konkurencijos teisės nuostatų )

4.3.2 Triktims nustatyti arba dėl saugumo

(Teisiniai pagrindai: mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas duomenų apsaugos srityje ir teisėtas interesas šalinti triktis ir užtikrinti mūsų pasiūlymų saugumą)

4.3.3 Mūsų teisių gynimas ir rūpinimasis jomis
(Teisinis pagrindas: teisėtas mūsų interesas naudotis savo teisėmis ir jas ginti).

4.4 „Log“ rinkmenos

Kiekvieną kartą naudojantis internetu iš Jūsų interneto naršyklės automatiškai yra perduodama tam tikra informacija, kurią mes išsaugome vadinamosiose „Log“ rinkmenose.

„Log“ rinkmenas trikčių nustatymo tikslu ir dėl saugumo (pvz., siekdami išsiaiškinti įsilaužimo bandymus) saugome 30 dienų, o vėliau ištriname. „Log“ rinkmenos, kurias reikia saugoti kaip įrodymus, neištrinamos iki galutinio atitinkamo įvykio išsiaiškinimo ir atskirais atvejais gali būti perduodamos ikiteisminiams organams.

„Log“ rinkmenose išsaugoma ši informacija:

-    Galinio prietaiso, iš kurio atidaromas internetinis pasiūlymas, IP adresas (interneto protokolo adresas)
-    Tinklalapio, iš kurio buvo iškviestas internetinis pasiūlymas, interneto adresas (vadinamieji, pirminis ir persiuntimo URL)
-    Iškviestų rinkmenų pavadinimas ir informacija
-    Iškvietimo data, laikas ir trukmė
-    Operacinė sistema ir informacija apie naudotą interneto naršyklę, įskaitant plėtinius (pvz., „Flash“ leistuvui)
-    http būsenos kodai (pvz., „Reikalinga užklausa“ arba „Užklausta rinkmena nerasta“).

4.5 Vaikai

Šis internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems kaip 16 metų amžiaus vaikams.

4.6 Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams

Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams mes perduodame tik tada, jei to reikia sutarties sąlygų įvykdymui, jei mes arba tretieji asmenys turime teisėtą interesą perduoti duomenis arba tam yra gautas Jūsų sutikimas. Išsamios informacijos apie teisinius pagrindus ir gavėjus ar gavėjų kategorijas rasite skirsnyje „Apdorojimai tikslai ir teisiniai pagrindai“.

Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų valdytojams, jei tam būtume įpareigoti įstatyminių reikalavimų arba teismo vykdymo organų ar teisinių potvarkių.

4.6.1 Paslaugos teikėjas (bendrąja prasme)

Išoriniams paslaugų tiekėjams pavedame vykdyti programavimą ir duomenų prieglobą. Šiuos paslaugų teikėjus mes rūpestingai atrinkome ir reguliariai stebime, ypač jų rūpestingą elgseną su Jūsų išsaugotais duomenimis ir duomenų apsauga. Visus paslaugų teikėjus įpareigojame laikytis konfidencialumo ir teisinių nuostatų. Paslaugų teikėjas taip pat gali būti kita „Bosch“ grupės įmonė.

4.7 Saugojimo trukmė;

Jūsų duomenis paprastai saugome tol, kol jų reikia mūsų internetiniam pasiūlymui ir su juo susijusioms paslaugoms įvykdyti, arba mes turime teisėtą interesą tolimesniam saugojimui (pvz., net ir įvykdę užsakymą galime turėti teisėtą interesą vykdyti rinkodarą paštu). Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis pašaliname, išskyrus tuos duomenis, kuriuos turime saugoti, kad įvykdytumėm teisinius įsipareigojimus (pvz., laikydamiesi mokesčių ir prekybos teisės nurodytų saugojimo terminų, tam tikrą laikotarpį privalome saugoti dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas).


5. Išorinės nuorodos

Mūsų internetiniame pasiūlyme gali būti nuorodos į trečiųjų asmenų – su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų – puslapius. Spustelėjus šią nuorodą, mes nebeturime įtakos nuorodos spustelėjimu tretiesiems asmenims perduotų asmens duomenų (pvz., IP adreso arba puslapio, kuriame yra nuoroda, URL) rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, nes trečiųjų asmenų kontroliuoti mes negalime. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip šie tretieji asmenys tvarko asmens duomenis.


6. Sauga

Mūsų darbuotojai ir mūsų įgaliotos paslaugų teikimo įmonės yra įpareigotos viską laikyti paslaptyje ir laikytis taikomo duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų.

Mes imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių reikiamam saugumo lygiui užtikrinti ir mūsų tvarkomiems Jūsų duomenims apsaugoti, ypač nuo neapdairaus ar neteisėto sunaikinimo, manipuliacijų, praradimo, pakeitimo arba nuo pateikimo ir nuo prieigos pašaliniams asmenims. Mūsų saugos priemonės, atsižvelgiant į technologijų vystymąsi, yra nuolat tobulinamos.


7. Naudotojo teisės

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokitės pastraipoje Kontaktai pateiktais duomenimis. Prašome užtikrinti, kad galėtume vienareikšmiškai identifikuoti Jūsų asmenį.

Teisė gauti informaciją:

Turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą. Todėl galite naudotis teise gauti su Jūsų asmeniu susijusią informaciją, kurią mes tvarkome.

Taisymo ir ištrynimo teisė:

Galite pareikalauti, kad mes ištaisytume neteisingus duomenis ir, jeigu įstatymų nustatytos sąlygos yra įvykdytos, papildyti arba ištrinti Jūsų duomenis.

Tai negalioja duomenims, kurių reikia atsiskaitymui ir buhalteriniams tikslams arba kuriems taikoma įstatymų numatyta saugojimo prievolė. Jei prieigos prie tokių duomenų nereikia, jų tvarkymas yra apribojamas (žr. toliau).

Tvarkymo apribojimas:

galite reikalauti iš mūsų, jei tai atitinka įstatymų reikalavimus, kad mes apribotumėme Jūsų duomenų tvarkymą.

Duomenų perkeliamumas:

taip pat Jūs turite teisę mums pateiktus duomenis gauti struktūruotus, kompiuterio skaitomu formatu, ir – jei tai galima techniškai – reikalauti perduoti duomenis tretiesiems asmenims.

7.1 Skundų pateikimo kontrolinėms institucijoms teisė

Turite teisę duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundą. Tuo tikslu galite kreiptis į duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga Jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, arba į mums priskirtą duomenų apsaugos inspekciją. Tai yra:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Adresas:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
VOKIETIJA

Pašto adresas:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
VOKIETIJA

Tel.: +49 711/615541-0
FAKS.: +49 711/615541-15
E. paštas: poststelle@lfdi.bwl.de


8. Privatumo pranešimo keitimas

Pasiliekame teisę keisti saugumo ir duomenų apsaugos priemones. Tokiu atveju atitinkamai priderinsime ir savo privatumo pranešimą. Todėl prašome skaityti galiojančią mūsų privatumo pranešimo versiją.


9. Kontaktai

Jei norite susisiekti su mumis, kreipkitės pastraipoje „Duomenų valdytojas“ nurodytu adresu.

Norėdami pareikšti savo teises arba pranešti apie duomenų apsaugos sutrikimus, naudokite šią nuorodą:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Dėl pasiūlymų ir skundų, susijusių su asmens duomenų apdorojimu, siūlome kreiptis į mūsų už duomenų apsaugą atsakingą asmenį:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
VOKIETIJA

arba

el. paštas: DPO@bosch.com


Redakcija: 2019-09-27