Andmekaitsedeklaratsioon


1.     Andmekaitsedeklaratsioon

Bosch Power Tools GmbH (edaspidi: Bosch või meie) tervitab teid oma veebilehtedel ja mobiilirakendustes (edaspidi koos ka: veebipakkumine). Täname teid huvi eest meie ettevõtte ja toodete vastu.


2.     Bosch austab teie andmete kaitset

Teie andmete kaitse kogu isikuandmete töötlemise ajal, samuti kogu äriteabe kaitse on meie jaoks oluline. Töötleme isikuandmeid, mis kogutakse ajal, kui te meie veebipakkumist külastate, konfidentsiaalselt ja kooskõlas õigusaktidega.Andmekaitse ja teabeturve on meie äripõhimõtete osa.


3.     Vastutav töötleja

Bosch Power Tools GmbH on teie andmete vastutav töötleja; erandeid kirjeldatakse selles andmekaitsedeklaratsioonis.

Meie kontaktandmed on:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.     Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

4.1     Töödeldavad andmekategooriad

Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

•   planeerimis- ja reguleerimisandmed

•   tehinguandmed

4.2     Põhimõtted

Isikuandmed on kõik andmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, nt nimi, aadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid, lepingu põhiandmed, lepingu arveldus- ja makseandmed, mis väljendavad inimese identiteeti.

Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) vaid juhul, kui meil on selleks õiguslik alus või kui olete andnud oma isikuandmete kindlal otstarbel töötlemiseks või kasutamiseks oma nõusoleku, nt registreerumisel.

4.3     Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Meie ja meie volitatud teenusepakkujad töötlevad teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

4.3.1    Selle veebipakkumise võimaldamine

(Õiguslik alus: meie õigustatud huvi teha otseturundust, eeldusel, et see toimub kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiõigusega).

4.3.2    Teenusekatkestuste lahendamine ja turvalisuse tagamine.

(Õiguslik alus: meie õiguslike kohustuste täitmine andmeturbe tagamiseks ja õigustatud huvi raames lahendada teenusekatkestused ja tagada oma pakkumise kaitse).

4.3.3    Meie õiguste kaitse.

(Õiguslik alus: meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi).

4.4     Logifailid

Iga kord, kui kasutate internetti, edastab teie veebilehitseja teatud andmeid, mille salvestame nn logifailides.

Salvestame logifailid teenusekatkestuste kindlaks tegemiseks ning turvalisuse huvides (nt rünnakukatsete uurimiseks) 7 päeva ja kustutame need seejärel. Logifaile, mida on vaja tõendamiseks, ei kustutata seni, kuni intsident on lahendatud, ning neid faile võidakse edastada uurimisasutustele.

Logifailides salvestatakse järgnev info:

-   veebipakkumisele ligipääsemiseks kasutatava lõppseadme IP-aadress (internetiprotokolli aadress);

-   veebisaidi aadress, millelt veebipakkumisele ligi pääseti (nn lähte-URL või viitav URL);

-   ligi pääsetud failide nimi või teave;

-   andmete kutsumise kuupäev, kellaaeg ja kestus;

-   edastatud andmete hulk;

-   http olekukood (nt "Päring edukas" või "Soovitud faili ei leitud").

4.5     Lapsed

See veebipakkumine ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele.

4.6     Andmete edastamine teistele vastutavatele töötlejatele

Põhimõtteliselt edastatakse teie isikuandmeid teistele vastutavatele töötlejatele vaid juhul, kui see on vajalik lepingukohustuse täitmiseks või kui meil või kolmandal isikul on õigustatud huvi andmete edastamiseks või kui te olete selleks nõusoleku andnud. Õigusliku aluse üksikasjad ning saajad või saajate kategooriad leiate jaotisest "Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus".

Lisaks võidakse andmeid edastada teistele vastutavatele töötlejatele, kui oleme selleks kohustatud õigusaktide või kehtivate administratiiv- või kohtumääruste alusel.

4.6.1    Teenusepakkujad (üldiselt)

Kasutame väliseid teenusepakkujaid sellisteks töödeks nagu programmeerimine ja andmemajutus. Oleme teenusepakkujaid hoolikalt valinud ning jälgime neid regulaarselt, eriti säilitatavate andmete nõuetekohast käitlemist ja kaitset. Kõik teenusepakkujad on kohustatud tagama konfidentsiaalsuse ning järgima õigusaktides sätestatud nõudeid. Teenusepakkujad võivad olla ka teised Boschi kontserni ettevõtted.

4.7     Edastamine väljaspoole EMP-d

Võime edastada isikuandmeid väljapoole EMP-d, niinimetatud kolmandatesse riikidesse. Sellisel juhul veendume enne andmete edastamist, et andmete saaja pakuks piisavat andmekaitsetaset, või edastame andmeid teie nõusolekul.

Teil on õigus saada ülevaade kolmandates riikides asuvate saajate kohta ning koopia kokkulepitud tingimustest, mis tagavad piisava andmekaitsetaseme. Selleks kasutage jaotises "Kontaktid" olevaid andmeid.

4.8     Säilitamise kestus, säilitusperioodid

Üldiselt säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik meie veebipakkumise ja sellega seotud teenuste kättesadavaks tegemiseks või kuni meil on õigustatud huvi andmeid säilitada (nt võib meil pärast oma lepingukohustuste täitmist olla endiselt õigustatud huvi posti teel turundamiseks). Kõigil muudel juhtudel kustutame teie isikuandmed, välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud neid säilitama oma õigusalaste kohustuste täitmiseks (nt maksu- ja äriõigusest tulenevalt oleme kohustatud säilitama teatud ajaks sellised dokumendid nagu lepingud ja arved).


5.     Küpsiste kasutamine

Meie veebipakkumise kontekstis võib kasutada veebiteenuseid, küpsiseid ja jälgimismehhanisme.
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis võidakse salvestada teie seadmesse meie veebiteenuse külastamisel.
Jälitamiseks saab kasutada eri tehnoloogiaid. Eelkõige töötleme teavet pikslitehnoloogia abil ja/või logifailide analüüsimise teel.

5.1     Kategooriad

Eristame küpsiseid, mis on vajalikud veebiteenuse tehniliseks toimimiseks, ning küpsiseid ja jälitusmehhanisme, mis ei ole veebiteenuste tehniliseks toimimiseks tingimata vajalikud.

Veebipakkumist on võimalik kasutada ilma tehniliselt mittevajalike küpsisteta.

5.1.1    Tehniliselt vajalikud küpsised

Tehniliselt vajalike küpsiste all mõtleme küpsiseid, ilma milleta ei ole võimalik tagada veebiteenuse pakkumist. Nende hulgas on näiteks küpsised, mis salvestavad andmeid selleks, et tagada video- ja audiosalvestiste sujuva esituse.

Sellised küpsised kustutatakse pärast veebisaidilt lahkumist.

5.1.2    Tehniliselt mittevajalikud küpsised ja jälitusmehhanismid

Kasutame küpsiseid ja jälitusmehhanisme ainult siis, kui olete meile selleks igal üksikul juhul eelnevalt loa andnud. Välja arvatud küpsised, mis salvestavad teie andmekaitsesätete praeguse oleku (valikuküpsis). Selle küpsise kasutamine põhineb meie õigustatud huvil.

Eristame nende küpsiste ja jälitusmehhanismide puhul kaht alamkategooriat:

5.2     Mugavusküpsised

Mugavusküpsised parandavad toimivust ning võimaldavad teil seega meie veebiteenust mugavamalt lehitseda, nt võivad need küpsised meeles pidada teie keeleseadistusi.

5.3     Turundusküpsised ja jälitusmehhanismid

Üldist

Turundusküpsiste ja jälitusmehhanismide kasutamine võimaldab meil ja meie partneritel näidata teile pakkumisi vastavalt teie huvidele, mille teeme kindlaks teie kasutuskäitumise analüüsi abil:

- Statistika

Statistikatööriistade abil mõõdame nt teie vaatamiste arvu lehel.

- Konversiooni jälgimine

Meie konversiooni jälgimise partnerid paigutavad teie arvutisse küpsise (konversiooniküpsis), kui sisenesite meie veebisaidile vastava partneri reklaami kaudu. Tavaliselt püsivad need küpsised arvutis 30 päeva. Kui külastate meie veebisaidi lehti ja küpsis ei ole veel aegunud, on meil ja meie vastaval konversioonipartneril võimalik kindlaks teha, et teatud kasutaja klõpsas reklaami ja suunati seejärel meie veebisaidile. Seda saab teha ka mitmes seadmes. Konversiooniküpsiste abil saadavad andmed on mõeldud konversioonistatistika tegemiseks ning vastaval reklaamil klõpsanud ja konversiooni jälitusküpsisega veebisaidile suunatud kasutajate koguarvu fikseerimiseks.

- Taasturundus

Need tööriistad loovad kasutajaprofiile reklaamiküpsiste või kolmandate isikute reklaamiküpsiste ehk nn veebimajakate (nähtamatu graafika, mida nimetatakse ka piksliteks või jälituspiksliteks) või sarnaste tehnoloogiate abil. Neid kasutatakse internetipõhiseks reklaamiks, samuti tehakse nende abil kindlaks, kui tihti kasutaja teatud reklaame vaatab. Vastav pakkuja on vastutav töötleja, kes vastutab tööriistaga seotud andmete töötlemise eest. Tööriista pakkuja võib avaldada andmeid eespool nimetatud eesmärgil ka kolmandatele isikutele. Tutvuge seoses sellega vastava pakkuja andmekaitsedeklaratsiooniga.
Arvestage, et tööriistade kasutamisega võib kaasneda teie andmete edastamine vastuvõtjatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ning kelle juures ei pruugi olla tagatud isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastav andmekaitsetase (nt USA-s). Täpsema info saamiseks selle kohta lugege altpoolt turundustööriista kirjeldust.

5.3.1    Google Analytics

Nimi: Google Analytics

Pakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funktsioon: kasutajakäitumise analüüsimine (lehtede avamine, külastajate arv, allalaadimised), pseudonüümitud kasutajaprofiilide loomine sisselogitud Google'i kasutajate seadmetevahelise teabe põhjal (seadmetevaheline jälitamine), pseudonüümitud kasutajaandmete rikastamine sihtrühmaspetsiigilise teabega, mida pakub Google, taasturundamine, UX-testimine, konversiooni jälitamine ja taasturundamine seoses Google Adsiga

5.3.2    Tealium

Nimi: Tealium

Pakkuja: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Funktsioon: veebisaidi märgendite haldus kasutajaliidese kaudu, programmikoodide lisamine meie veebisaitidele

5.4     Küpsiste ja jälitusmehhanismide haldus

Küpsiste ja jälitusmehhanismide sätteid saab hallata veebilehitsejas ja/või meie andmekaitsesätetes.

Märkus. Teie muudetud sätted kehtivad ainult parasjagu kasutatavas veebilehitsejas.

5.4.1    Kõigi küpsiste keelamine

Kui soovite kõik küpsised keelata, saab seda teha oma veebilehitseja sätetes. See võib mõjutada veebisaidi toimivust.

5.4.2    Teie sätete haldamine seoses tehniliselt mittevajalike küpsiste ja jälitusmehhanismidega

Meie veebisaitide külastamisel küsitakse teilt küpsisekihis mugavus-, turundus- ja jälitusküpsiste kasutamiseks nõusolekut.

Oma andmekaitsesätetes saate varem antud nõusoleku edasiulatuva jõuga tagasi võtta või nõusoleku hiljem anda.


6.     Välislingid

Meie veebipakkumine võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele, eelkõige pakkujatele, kes ei ole meiega seotud. Kui te sellistel linkidel klõpsate, ei saa meie enam mõjutada selliste isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist, mida kolmanda isiku juurde suunaval lingil klõpsamise käigus võidakse edastada (nt IP-aadress või saidi URL, kus link asub), sest kolmandate isikute tegevus ei ole meie kontrolli all. Me ei vastuta isikuandmete töötlemise eest kolmandate isikute poolt.


7.     Turvalisus

Meie töötajad ja ettevõtted, kes pakuvad teenuseid meie nimel, on kohustatud tagama konfidentsiaalsuse ning vastavuse kohalduvale andmekaitseõigusele.

Võtame kõik tehnilised ja korralduslikud meetmed asjakohase turvalisuse taseme tagamiseks ning meie poolt hallatavate andmete kaitsmiseks soovimatu või õigusvastase hävimise, manipuleerimise, kaotsimineku, muutumise või volitamata avaldamise või volitamata ligipääsu eest. Meie turvameetmeid parandatakse seoses tehnika progressiga pidevalt.


8.     Kasutajaõigused

Oma õiguste jõustamiseks pöörduge meie poole kontaktandmete jaotises olevatel kontaktandmetel. Arvestage, et selle käigus on võimalik teie isiku tuvastamine.

Teabe- ja juurdepääsuõigus

Teil on õigus saada meilt teavet selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse, ning kui jah, siis oma isikuandmetele ligi pääseda.

Korrigeerimis- ja kustutusõigus

Teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.Teil on õigus nõuda oma andmete täiendamist või kustutamist, eeldusel, et õiguslikud nõuded on täidetud.

See ei kehti andmete kohta, mis on vajalikud arvete esitamiseks või raamatupidamise jaoks või millele on õigusaktides ette nähtud säilitamisperiood. Kui ligipääs sellistele andmetele pole vajalik, on nende töötlemine piiratud (vt järgnevat).

Töötlemise piiramine

Teil on õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist, eeldusel, et õiguslikud nõuded on täidetud.

Andmete ülekantavus

Võite nõuda meile edastatud andmete esitamist struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus, või kui see on tehniliselt võimalik, nende andmete edastamist kolmandale isikule.


9.     Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

Teil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus. Võite esitada oma elukoha või riigi või meie pädevale järelevalveasutusele kaebuse. See on:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Aadress:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart, GERMANY

Postiaadress:

P.O. Box 10 29 32

70025 Stuttgart, GERMANY

Telefon: +49 (711)/615541-0

Faks: +49 (711)/615541-15

E-post: poststelle@lfdi.bwl.de


10.   Andmekaitsedeklaratsiooni muutmine

Jätame endale õiguse oma turva- ja andmekaitsemeetmeid muuta. Sellistel juhtudel muudame vastavalt oma andmekaitsedeklaratsiooni. Seetõttu arvestage, et käesolevat andmekaitsedeklaratsiooni võidakse muuta.

Kui soovite meiega ühendust võtta, leiate meie aadressi kontaktandmete jaotisest.

Oma õigustega saate tutvuda järgmisel lingil: https://request.privacy-bosch.com/.

Andmekaitseintsidentidest teatamiseks kasutage järgmist linki: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Teie isikuandmete töötlemist puudutavate ettepanekute ja kaebuste esitamiseks soovitame ühendust võtta meie andmekaitsevolinikuga:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

või

mailto:DPO@bosch.com.

 

Jõustumiskuupäev: 14.07.2020