Teave andmekaitse kohta


 1. Teave andmekaitse kohta

Ettevõttel Bosch Power Tools GmbH (edaspidi «Bosch Power Tools» või «meie» või «meid») on hea meel, et külastasite meie veebilehti ja mobiilirakendusi (koos ka «veebipakkumine») ning et tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu.


2. Bosch Power Tools austab teie eraelu


Isikuandmete töötlemisel on teie eraelu puutumatus ja kõigi ettevõtlusandmete turvalisus meie jaoks oluline ning me arvestame sellega oma äriprotsessides. Töötleme teie isikuandmeid, mis kogutakse meie veebipakkumiste külastamisel, konfidentsiaalselt ja üksnes seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt.

Andmekaitse ja teabe turvalisus moodustavad osa meie ettevõtluspoliitikast.


3. Vastutav isik


Teie andmete töötlemise eest vastutab Bosch Power Tools, sellekohaseid erandeid selgitatakse siinsetes andmekaitsesuunistes.

Meie kontaktandmed on järgmised:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine


4.1 Töödeldavad andmekategooriad

Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

•    planeerimis- ja juhtimisandmed
•    liikumisandmed

4.2 Põhimõtted

Isikuandmed hõlmavad kogu teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, mis tähendab näiteks nimesid, aadresse, telefoninumbreid, e-posti aadresse, lepinguid, broneeringuid ja arveldamist puudutavaid andmeid, mis väljendavad isiku identiteeti.

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev õiguslik alus või kui olete meile selleks näiteks registreerimise raames oma nõusoleku andnud.

4.3    Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

teie isikuandmeid töötleme ja töötlevad meie volitatud teenusepakkujad järgmistel eesmärkidel:

4.3.1    Selle veebipakkumise kasutusseandmine

(Õiguslik alus: meie õigustatud huvi otseturunduseks, kui see toimub kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiõiguslike eeskirjadega.)

4.3.2    Tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse kaalutlustel

(Õiguslikud alused: meie õiguslike kohustuste täitmine andmekaitse vallas ja õigustatud huvi kõrvaldada tõrkeid ja tagada meie pakkumiste turvalisus.)

4.3.3    meie õigustest kinnipidamine ja nende kaitse

(õiguslik alus: meie õigustatud huvi tagada oma õigustest kinnipidamine ja nende kaitse).

4.4 Logifailid

Interneti kasutamisel edastab teie veebilehitseja teatud teavet automaatselt ja meie salvestame selle niinimetatud logifailidesse.

Salvestame logifailid tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse tagamiseks (nt ründekatsete selgitamiseks) 30 päevaks ja kustutame seejärel. Logifailid, mille säilitamine on vajalik tõendamise eesmärgil, jäetakse vastava juhtumi lõpliku selgitamiseni kustutamata ja üksikjuhtudel võidakse need edasi anda uurimisasutustele.

Logifailides salvestatakse järgmist teavet:

-    lõppseadme IP-aadress (internetiprotokolli aadress), millelt kasutatakse veebipakkumist;
-    veebilehe Internetiaadress, millelt avatakse veebipakkumine (nn päritolu- või viitaja URL);
-    avatud failide või teabe nimi;
-    kasutamise kuupäev, kellaaeg ja kestus;
-    operatsioonisüsteem ja kasutatud veebilehitsejat puudutav teave, kaasa arvatud installitud pistikprogrammid (nt Flash Playeri jaoks);
-    HTTP-olekukood (nt «päring edukas» või «soovitud faili ei leitud»).

4.5 Lapsed

See veebipakkumine pole suunatud alla 16-aastastele lastele.

4.6 Andmete edastamine teistele vastutavatele isikutele

Edastame teie isikuandmeid teistele vastutavatele isikutele põhimõtteliselt üksnes juhul, kui see on vajalik lepingu täitmise eesmärgil ja kui meil või kolmandatel isikutel on edastamiseks õigustatud huvi või kui meil on selleks teie nõusolek. Õiguslikke aluseid ja adressaate või adressaatide kategooriaid puudutavad üksikasjad leiate lõigust «Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused».

Lisaks võib andmeid kolmandatele isikutele edastada juhul, kui oleme selleks kohustatud seadusest tulenevate eeskirjade või täitmisele kuuluva halduskorralduse või kohtu ettekirjutuse kohaselt.

4.6.1 Teenusepakkujad (üldiselt)

Ülesanneteks, nagu programmeerimine ja andmemajutus, kasutame väliseid teenusepakkujaid. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt välja valinud ja kontrollime neid regulaarselt, eelkõige seda, kas nad käivad enda juures salvestatud andmetega hoolikalt ümber ja kas andmete kaitse on tagatud. Kohustame kõiki teenusepakkujaid pidama kinni konfidentsiaalsusest ja seadusest tulenevatest eeskirjadest. Teenusepakkujad võivad olla ka teised Boschi grupi ettevõtted.

4.7 Salvestuse kestus; säilitustähtajad

Salvestame teie andmeid põhimõtteliselt senikaua, kuni see on vajalik meie veebipakkumise ja sellega seotud teenuse võimaldamiseks või kui meil on edasiseks salvestamiseks õigustatud huvi (nt võib meil pärast lepingu täitmist olla õigustatud huvi posti teel tehtavaks turunduseks). Seejärel kustutame teie isikuandmed, välja arvatud sellised andmed, mida peame õiguslike kohustuste täitmiseks ka edaspidi säilitama (nt on meil maksu- ja kaubandusõiguslike säilitustähtaegade kohaselt kohustus hoida selliseid dokumente nagu lepingud ja arved teatud aja jooksul alles).


5. Välislingid


Meie veebipakkumine võib sisaldada linke kolmandate isikute internetilehtedele – koos pakkujatega, kes pole meiega seotud. Kui olete sellisele lingile klõpsanud, ei saa me lingil klõpsamisel edastatavate isikuandmete (näiteks linki sisaldava lehe IP-aadressi või URL-aadressi) kogumist, töötlemist või kasutamist enam mingil viisil mõjutada, kuna kolmandate isikute tegevus on oma olemuselt väljaspool meie kontrolli. Meie ei vastuta selliste isikuandmete töötlemise eest nimetatud kolmandate isikute poolt.


6. Turvalisus


Meie töötajatel ja meie volitusel teenuseid osutavatel ettevõtetel on konfidentsiaalsuskohustus ja nad peavad järgima rakenduvate andmekaitseseaduste sätteid.

Me võtame kõik vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada piisav kaitsetase ja kaitsta teie andmeid, mida me haldame, tahtmatu või õigusevastase hävitamise, manipuleerimise, kaotsimineku, muutmise või ebaseadusliku avalikustamise eest. Meie turvameetmeid tõhustatakse pidevalt tehnoloogia arengu kohaselt.


7. Kasutajate õigused


Kasutage oma õiguste jõustamiseks lõigus Kontaktid esitatud andmeid. Veenduge seejuures, et meil oleks võimalik teie isik selgelt tuvastada.

Informatsiooni- ja teabe saamise õigus

Teil on õigus saada meilt teavet enda andmete töötlemise kohta. Selleks saate kasutada enda isikuandmeid, mida me töötleme, puudutava teabe saamise õigust.

Parandus- ja kustutusõigus

Võite meilt nõuda valede andmete parandamist ja – kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud – oma andmete täiendamist või kustutamist.

See ei kehti andmetele, mis on vajalikud arveldamiseks ja raamatupidamiseks või mille kohta kehtib seadusest tulenev säilitamiskohustus. Kui juurdepääsu sellistele andmetele pole vaja, piiratakse nende töötlemist (vt allpool).

Töötlemise piiramine

Juhul kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud, võite meilt nõuda, et piiraksime teie andmete töötlemist.

Andmete ülekantavus

Lisaks on teil õigus nõuda, et edastaksime teile andmed, mille andsite meie käsutusse, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või – kui see on tehniliselt teostatav – nõuda andmete edastamist kolmandatele isikutele.

7.1 Järelevalveasutusele kaebuse esitamise õigus

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Selleks võite pöörduda oma elukohajärgse või teie liidumaal vastutava andmekaitseasutuse või meie vastutava andmekaitseasutuse poole. Viimane on:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Elukoha aadress:

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
GERMANY

Postiaadress:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
GERMANY

Tel +49 711/615541-0
FAKS +49 711/615541-15
E-post poststelle@lfdi.bwl.de


8. Andmekaitsesuuniste muudatus

Jätame endale õiguse oma turva- ja andmekaitsemeetmeid muuta. Sellisel juhul kohandame vastavalt ka oma andmekaitsesuuniseid. Järgige seetõttu meie andmekaitsesuuniste hetkel kehtivat versiooni.


9. Kontakt

Kui tahate meiega ühendust võtte, saate meid kätte lõigus «Vastutav isik» esitatud aadressil.

Kasutage oma õiguste jõustamiseks ja eraelu puutumatuse rikkumisest teada andmiseks järgmist linki:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Isikuandmete töötlemisega seotud ettepanekute ja kaebustega soovitame pöörduda meie andmekaitseametniku poole:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
GERMANY

või

mailto: DPO@bosch.com


Seisuga 27.09.2019