Teave andmekaitse kohta


1.    Teave andmekaitse kohta

Ettevõttel Robert Bosch Power Tools GmbH (edaspidi „Bosch Power Tools“ või „meie“ või „meid“) on hea meel, et külastasite meie veebilehti ja mobiilirakendusi (koos ka „veebipakkumine“) ning et tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu.


2.    Bosch Power Tools austab teie eraelu

Isikuandmete töötlemisel on teie eraelu puutumatus ja kõigi ettevõtlusandmete turvalisus meie jaoks oluline ning me arvestame sellega oma äriprotsessides. Töötleme teie isikuandmeid, mis kogutakse meie veebipakkumiste külastamisel, konfidentsiaalselt ja üksnes seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt.


3.    Vastutav isik

Teie andmete töötlemise eest vastutab Bosch Power Tools, sellekohaseid erandeid selgitatakse siinses andmekaitsesuunises.

Meie kontaktandmed: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

4.1 Töödeldavad andmekategooriad

Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:
•    sideandmed (nt nimi, telefon, e-post, aadress, IP-aadress)
•    lepingu alusandmed (lepinguline suhe, toote- või lepinguhuvi)
•    kliendi ajalugu
•    lepingupõhine arveldamine – ja makseandmed
•    planeerimis- ja juhtimisandmed
•    liikumisandmed
•    teabepäringute andmed (kolmandatelt isikutelt, nt teabeteenused, või avalikest registritest)

4.2     Põhimõtted

Isikuandmed hõlmavad kogu teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, mis tähendab näiteks nimesid, aadresse, telefoninumbreid, e-posti aadresse, lepinguid, broneeringuid ja arveldamist puudutavaid andmeid, mis väljendavad isiku identiteeti.

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev õiguslik alus või kui olete meile selleks näiteks registreerimise raames oma nõusoleku andnud.

4.3    Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
teie isikuandmeid töötleme ja töötlevad meie volitatud teenusepakkujad järgmistel eesmärkidel:

4.3.1 Selle veebipakkumise kasutusseandmine ja lepingu täitmine meie lepingutingimuste kohaselt, k.a arveldamine. Arveldamise hulka võib kuuluda ka nõuete müük
(õiguslikud alused: lepingu täitmine või meie nõuete tõhusast haldamisest tulenev õigustatud huvi müüa nõudeid).

4.3.2 Tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse kaalutlustel
(õiguslikud alused: meie õiguslike kohustuste täitmine andmekaitse vallas ja õigustatud huvi kõrvaldada tõrkeid ja tagada meie pakkumiste turvalisus).

4.3.3 Oma ja kolmanda isiku reklaam ning turu-uuringud ja sihtrühma mõõtmine seadusega lubatud ulatuses või nõusoleku alusel
(õiguslik alus: nõusolek / meie õigustatud huvi otseturunduseks, kui see toimub kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiõiguslike eeskirjadega).

4.3.4 Toote- või kliendiuuringud posti teel
(õiguslik alus: toodete/teenuste parendamisest tulenev õigustatud huvi).
Märkus: juhul kui rakendame uuringuteks turu-uuringute ettevõtet, tegutseb nimetatud ettevõte üksnes meie volitusega ja meie juhiste kohaselt.

4.3.5 Meie õigustest kinnipidamine ja nende kaitse
(õiguslik alus: meie õigustatud huvi tagada oma õigustest kinnipidamine ja nende kaitse).

4.4 Registreerimine

Lepingu sõlmimist eeldavate teenuste kasutamise soovi korral palume, et registreeriksite end. Registreerimise käigus kogume me lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil vajalikke isikuandmeid (nt eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, vajaduse korral andmed soovitud makseviisi või kontoomaniku kohta) ja vajaduse korral vabatahtlikkuse alusel täiendavaid andmeid. Kohustuslikud andmed on tähistatud tähisega *.

4.5 Logifailid

Interneti kasutamisel edastab teie veebilehitseja teatud teavet automaatselt ja meie salvestame selle niinimetatud logifailidesse.

Salvestame logifailid tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse tagamiseks (nt ründekatsete selgitamiseks) 30 päevaks ja kustutame seejärel. Logifailid, mille säilitamine on vajalik tõendamise eesmärgil, jäetakse vastava juhtumi lõpliku selgitamiseni kustutamata ja üksikjuhtudel võidakse need edasi anda uurimisasutustele.

Logifaile kasutatakse ka analüüsi eesmärgil (ilma IP-aadressita või osalise IP-aadressiga); vt selle kohta lõiku Veebianalüüs. Logifailides salvestatakse eelkõige järgmist teavet:
– lõppseadme IP-aadress (interneti-protokolli aadress), millelt kasutatakse veebipakkumist;
– veebilehe aadress, millelt avatakse veebipakkumine (nn päritolu- või viitaja URL);
– teenuseandja nimi, kelle kaudu toimub juurdepääs veebipakkumisele;
– avatud failide või teabe nimi;
– kasutamise kuupäev, kellaaeg ja kestus;
– edastatud andmete maht;
– operatsioonisüsteem ja kasutatud veebilehitsejat puudutav teave, kaasa arvatud installitud pluginad (nt Flash Playeri jaoks);
– HTTP olekukood (nt „päring edukas“ või „soovitud faili ei leitud“).

4.5 Lapsed

See veebipakkumine pole suunatud alla 16-aastastele lastele.

4.6 Andmete edastamine teistele vastutavatele isikutele

Edastame teie isikuandmeid teistele vastutavatele isikutele põhimõtteliselt üksnes juhul, kui see on vajalik lepingu täitmise eesmärgil ja kui meil või kolmandatel isikutel on edastamiseks õigustatud huvi või kui meil on selleks teie nõusolek. Õiguslikke aluseid puudutavad üksikasjad leiate lõigust „Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused“. Kolmandad isikud võivad olla ka teised Boschi grupi ettevõtted. Kui andmeid edastatakse kolmandatele isikutele õigustatud huvi alusel, selgitatakse seda siinsetes andmekaitsesuunistes.

Lisaks võib andmeid kolmandatele isikutele edastada juhul, kui oleme selleks kohustatud seadusest tulenevate eeskirjade või täitmisele kuuluva halduskorralduse või kohtu ettekirjutuse kohaselt.

4.7 Teenusepakkujad (üldiselt)

Ülesanneteks nagu andmemajutus kasutame väliseid teenusepakkujaid. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt välja valinud ja kontrollime neid regulaarselt, eelkõige seda, kas nad käivad enda juures salvestatud andmetega hoolikalt ümber ja kas andmete kaitse on tagatud. Kohustame kõiki teenusepakkujaid pidama kinni konfidentsiaalsusest ja seadusest tulenevatest eeskirjadest. Teenusepakkujad võivad olla ka teised Boschi grupi ettevõtted.

4.7.1 Makseteenuse pakkujad
Kasutame väliseid makseteenuse pakkujaid.
Olenevalt sellest, millise makseviisi te tellimisprotsessi käigus valite, edastame maksete sooritamiseks kogutud andmed (nt panga- või krediitkaardi andmed) makseteks volitatud krediidiasutusele või meie volitatud makseteenuse pakkujatele. Osaliselt koguvad ja töötlevad makseteenuse pakkujad neid andmeid ka vastutavate isikutena. Sellisel juhul kehtivad vastava makseteenuse pakkuja andmekaitsesuunised.

4.8 Salvestuse kestus; säilitustähtajad

Salvestame teie andmeid põhimõtteliselt senikaua, kuni see on vajalik meie veebipakkumise ja sellega seotud teenuse võimaldamiseks või kui meil on edasiseks salvestamiseks õigustatud huvi (nt võib meil pärast lepingu täitmist olla õigustatud huvi posti teel tehtavaks turunduseks). Kõigil teistel juhtudel kustutame teie isikuandmed, välja arvatud sellised andmed, mida peame õiguslike kohustuste täitmiseks ka edaspidi säilitama (nt on meil maksu- ja kaubandusõiguslike säilitustähtaegade kohaselt kohustus hoida selliseid dokumente nagu näiteks lepingud ja arved teatud aja jooksul alles).


5.    Auhinnamängud või sooduspakkumised

Kui osalete mõnes meie auhinnamängus või sooduspakkumises, kasutame Teie andmeid võidust teavitamiseks ja meie toodete reklaamimiseks seadusega lubatud mahus või juhul, kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Üksikasjalikku teavet auhinnamängude või sooduspakkumiste kohta leiate vastavatest osalemistingimustest.


6.    Küpsiste kasutamine

Oma veebiteenuse osana võime kasutada küpsiseid ja jälgimismehhanisme.
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis võidakse veebiteenuse külastamisel teie lõppseadmesse salvestada.
Jälgimine on võimalik eri tehnoloogiate abil. Eelkõige töötleme teavet pikslitehnoloogia ja logifailianalüüsi raames.

6.1 Kategooriad

Eristame küpsiseid, mis on veebiteenuse tehniliseks funktsioneerimiseks hädavajalikud, ning küpsiseid ja jälgimismehhanisme, mis ei ole veebiteenuse tehniliseks funktsioneerimiseks hädavajalikud.
Veebiteenust on üldiselt võimalik kasutada ilma küpsisteta, millel puudub tehniline eesmärk.

6.1.1 Tehniliselt vajalikud küpsised
Tehniliselt vajalike küpsiste all mõtleme küpsiseid, ilma milleta ei ole tagatud veebiteenuse tehniline töö. Siia alla kuuluvad näiteks küpsised, mis salvestavad andmeid, et video- ja audiosisu taasesitus töötaks tõrgeteta.
Need küpsised kustutatakse pärast teie külastuse lõppu.

6.2 Küpsiste ja jälgimismehhanismide haldus

Oma küpsise- ja jälgimismehhanismi seadeid saate hallata brauseris ja/või meie privaatsfääriseadetes.
Märkus: teie tehtud seaded kehtivad ainult kasutatavas brauseris.

6.2.1 Kõigi küpsiste väljalülitamine
Kui soovite kõik küpsised välja lülitada, minge oma brauseri seadetesse ja inaktiveerige küpsiste salvestamine. Pidage meeles, et see võib mõjutada veebilehe funktsioneerimist.

6.2.2 Tehniliselt mittevajalike küpsiste ja jälgimismehhanismide seadete haldamine
Meie veebilehtede külastamisel küsitakse teilt küpsistekihis, kas lubate meil andmekaitsereeglite kohaselt töödelda teie isikuandmeid sellel lehel küpsiste kasutamisega.
Meie eraelu puutumatuse seadetes saate antud nõusolekust edaspidiseks taganeda või anda oma nõusoleku ka mõnel hilisemal ajahetkel.


7.    Registreerimisega teabeleht; taganemisõigus

Meie veebipakkumise raames on teil võimalus tellida teabeleht. Kasutame selleks niinimetatud topeltnõustumise meetodit, mille kohaselt saadame teile e-posti, mobiilsõnumisideteenuse (nagu nt WhatsApp), SMSi või tõukesõnumi teel teabelehe alles siis, kui olete eelnevalt sõnaselgelt teile saadetud teavituses asuval lingil klõpsamisega teabeleheteenuse aktiveerimise kinnitanud.
Kui te hiljem otsustate teabelehe saamisest loobuda, siis saate tellimuse igal ajal lõpetada, kui võtate oma nõusoleku tagasi. E-posti teabelehe tellimusest saate loobuda teabelehes esitatud lingi kaudu või vastava veebipakkumise haldamise seadetes. Alternatiivina võtke meiega ühendust jaotises Kontaktid esitatud andmete kaudu.


8.    Grupid

Pakume teile võimalust saada mõne meie 1-2-do.com-grupi liikmeks. Seal saate end registreerida, luua kasutajaprofiili ja suhelda teiste liikmetega. Teie seal loodud andmeid kasutame me üksnes sellistes valdkondades nagu turundus, turu-uuringud ja teenuste osutamine teie esitatud nõusolekuavalduse raames. Selle nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta. Grupi jaoks antud nõusoleku saate tagasi võtta seal esitatud lingi kaudu. Alternatiivina võtke meiega ühendust jaotises Kontaktid esitatud andmete kaudu.
Iga grupi andmete sisestamise akna kaudu saate valida, kas teie kasutajaprofiili andmed avaldatakse kõikidele grupi liikmetele või ainult „sõpradele“ või jäävad need avaldamata.
Kõik muud teie poolt gruppides genereeritud andmed (näiteks kommentaarid või pildid) on automaatselt kõigile avalikult kättesaadavad ja seotakse teie kasutajaprofiiliga.


9.    Välislingid

Meie veebipakkumine võib sisaldada linke kolmandate isikute internetilehtedele – koos pakkujatega, kes pole meiega seotud. Kui olete sellisele lingile klõpsanud, ei saa me lingil (näiteks linki sisaldava lehe IP-aadressi või URL-aadressi) klõpsamisel edastatavate isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist enam mingil viisil mõjutada, kuna kolmandate isikute tegevus on oma olemuselt väljaspool meie kontrolli. Meie ei vastuta selliste isikuandmete töötlemise eest nimetatud kolmandate isikute poolt.


10.    Turvalisus

Meie töötajatel ja meie volitusel teenuseid osutavatel ettevõtetel on konfidentsiaalsuskohustus ja nad peavad järgima rakenduvate andmekaitseseaduste sätteid.
Me võtame kõik vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada piisav kaitsetase ja kaitsta teie andmeid, mida me haldame, tahtmatu või õigusevastase hävitamise, manipuleerimise, kaotsimineku, muutmise või ebaseadusliku avalikustamise eest. Meie turvameetmeid tõhustatakse pidevalt tehnoloogia arengu kohaselt.


11.    Kasutajate õigused

Kasutage oma õiguste jõustamiseks lõigus Kontaktid esitatud andmeid. Veenduge seejuures, et meil oleks võimalik teie isik selgelt tuvastada.

Informatsiooni- ja teabe saamise õigus:
Teil on õigus saada meilt teavet enda andmete töötlemise kohta. Selleks saate kasutada enda isikuandmeid, mida me töötleme, puudutava teabe saamise õigust.

Parandus- ja kustutusõigus
Võite meilt nõuda valede andmete parandamist ja – kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud – oma andmete täiendamist või kustutamist.
See ei kehti andmetele, mis on vajalikud arveldamiseks ja raamatupidamiseks või mille kohta kehtib seadusest tulenev säilitamiskohustus. Kui juurdepääsu sellistele andmetele pole vaja, piiratakse nende töötlemist (vt allpool).

Töötlemise piiramine:
Juhul kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud, võite meilt nõuda, et piiraksime teie andmete töötlemist.

Andmete ülekantavus:
Lisaks on teil õigus nõuda, et edastaksime teile andmed, mille andsite meie käsutusse, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või – kui see on tehniliselt teostatav – nõuda andmete edastamist kolmandatele isikutele.

Vastulause esitamine andmetöötlusele:
Teil on õigus esitada igal ajal vastulause meiepoolsele andmetöötlusele, kui see tugineb õigustatud huvist tingitud õiguslikule alusele. Sellisel juhul lõpetame teie andmete töötlemise. Erandiks on olukord, kui suudame – seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt – tõendada, et edasisel töötlemisel on mõjuvad õiguslikud põhjused, mis on teie õigustest olulisemad.

Otseturundust puudutava vastulause esitamine
Lisaks võite igal ajal esitada vastulause oma isikuandmete töötlemisele reklaami eesmärgil („reklaamist keeldumine“). Võtke palun arvesse, et korralduslikel põhjustel võib juhtuda, et teie vastulause esitamise ja juba käimasoleva kampaania raames teie andmete kasutamise vahel võib tekkida kattuvusi.

Vastulause esitamine andmetöötlusele „õigustatud huvi“ õiguslikul alusel:
Teil on õigus esitada igal ajal vastulause meiepoolsele andmetöötlusele, kui see tugineb õigustatud huvist tingitud õiguslikule alusele. Sellisel juhul lõpetame teie andmete töötlemise. Erandiks on olukord, kui suudame – seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt – tõendada, et edasisel töötlemisel on mõjuvad õiguslikud põhjused, mis on teie õigustest olulisemad.

Nõusolekust taganemine
Kui olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, võite sellest edaspidiseks igal ajal taganeda. See ei mõjuta teie andmete töötlemise õiguspärasust kuni nõusolekust taganemiseni.

12.1 Järelevalveasutusele kaebuse esitamise õigus
Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Selleks võite pöörduda oma elukohajärgse või teie liidumaal vastutava andmekaitseasutuse või meie vastutava andmekaitseasutuse poole. Viimane on:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Elukoha aadress:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
SAKSAMAA

Postiaadress:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
SAKSAMAA

Tel +49 711/615541-0
FAKS +49 711/615541-15
E-post poststelle@lfdi.bwl.de.


12.    Andmekaitsesuuniste muudatus

Jätame endale õiguse muuta oma turva- ja andmekaitsemeetmeid, kui see on vajalik tehnilise arengu tõttu. Sellisel juhul kohandame vastavalt ka oma andmekaitsesuuniseid. Järgige seetõttu meie andmekaitsesuuniste hetkel kehtivat versiooni.


13.    Kontakt

Kui tahate meiega ühendust võtte, saate meid kätte lõigus „Vastutav isik“ esitatud aadressil.

Oma õiguste teostamiseks kasutage järgmist linki: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/c23c367f-9431-476a-a6ad-cce8400c20cb.

Andmekaitse intsidentidest teadaandmiseks kasutage järgmist linki: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Isikuandmete töötlemisega seotud ettepanekute ja kaebustega soovitame pöörduda meie andmekaitseametniku poole:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
SAKSAMAA
või
mailto: DPO@bosch.com

Seisuga 09.07.2019