Δήλωση προστασίας δεδομένων


1.     Δήλωση προστασίας δεδομένων

Η Bosch Power Tools GmbH (εφεξής "Bosch" ή "Εμείς" ή "Εμάς") σάς καλωσορίζει στις διαδικτυακές της σελίδες και κινητές εφαρμογές (γενικά αναφερόμενες ως "Διαδικτυακές παροχές"). Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην εταιρεία και τα προϊόντα μας.


2.     Η Bosch Power Tools σέβεται την ιδιωτικότητα σας

Η προστασία της ιδιωτικότητας σας καθόλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και η ασφάλεια όλων των δεδομένων της επιχείρησης είναι σημαντικά ζητήματα για εμάς. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη σας στις διαδικτυακές παροχές μας με εμπιστευτικότητα και μόνο σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.
Η προστασία δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών περιλαμβάνονται στην εταιρική πολιτική μας.


3.     Υπεύθυνη επεξεργασίας

Η Bosch Power Tools GmbH είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Οι εξαιρέσεις αναφέρονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Γερμανία kontakt@bosch.de.


4.     Συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4.1     Κατηγορίες δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

•   Δεδομένα σχεδιασμού και κανονισμού

•   Δεδομένα συναλλαγών

4.2     Αρχές

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούνται από όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί και οι οποίες περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κύρια δεδομένα σύμβασης, αξία σύμβασης και δεδομένα πληρωμών, τα οποία συνιστούν την ταυτότητα ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συμπερ. των διευθύνσεων ΙΡ) μόνο αν υπάρχει νόμιμη βάση για αυτό ή έχετε συναινέσει στην επεξεργασία ή χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το θέμα αυτό π.χ. τρόποι εγγραφής.

4.3     Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση

Εμείς καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν κατ' εντολή μας, επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.3.1    Παροχή των παρόντων διαδικτυακών παροχών

(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον μας στο άμεσο μάρκετινγκ εφόσον αυτό πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ανταγωνισμού).

4.3.2    Αντιμετώπιση της διακοπής παροχής υπηρεσιών καθώς και για λόγους ασφαλείας.

(Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων που εμπίπτουν στην ασφάλεια των δεδομένων και έννομο συμφέρον μας στην αντιμετώπιση της διακοπής παροχής υπηρεσιών καθώς και για την προστασία των παροχών μας).

4.3.3    Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον μας για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

4.4     Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ο φυλλομετρητής σας μεταδίδει συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες αποθηκεύουμε στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε τα αρχεία καταγραφής για να προσδιορίσουμε τα λειτουργικά προβλήματα και για λόγους ασφαλείας (δηλ. για να ερευνήσουμε τυχόν προσπάθειες ανάμειξης) για περίοδο 7 ημερών και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Τα αρχεία καταγραφής που πρέπει να διατηρηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία εξαιρούνται της διαγραφής έως ότου το σχετικό συμβάν επιλυθεί και ενδέχεται, ανάλογα με την περίπτωση, να μεταβιβαστούν στις αρχές που διενεργούν την έρευνα.

Στα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

-   Διεύθυνση ΙΡ (διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στη διαδικτυακή παροχή.

-   Ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση στη διαδικτυακή παροχή (επονομαζόμενο URL ή προέλευση ή διεύθυνση URL αναφοράς).

-   Όνομα των αρχείων ή πληροφορίες που προσπελάστηκαν.

-   Ημερομηνία και χρόνος καθώς και διάρκεια ανάκλησης των δεδομένων.

-   Ποσότητα δεδομένων που μεταφέρθηκαν.

-   Κωδικός κατάστασης http (π.χ. "Η αίτηση ήταν επιτυχής" ή "Το αρχείο που ζητήθηκε δεν υπάρχει").

4.5     Παιδιά

Η παρούσα διαδικτυακή παροχή δεν προορίζεται για παιδιά μικρότερα των 16 ετών.

4.6     Μεταφορά δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προωθούνται σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο αν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση μιας συμβατικής υποχρέωσης ή αν εμείς ή κάποιο τρίτο μέρος έχουν έννομο συμφέρον για τη μεταφορά δεδομένων ή αν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας. Συγκεκριμένες πληροφορίες για τη νομική βάση και τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών μπορείτε να βρείτε την ενότητα – Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση.

Επιπλέον, τα δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλους υπεύθυνους επικοινωνίας αν υποχρεούμαστε να πράξουμε κατά αυτόν τον τρόπο λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων ή διοικητικών ή δικαστικών διαταγών σε ισχύ.

4.6.1    Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Εμπλέκουμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για εργασίες όπως ο προγραμματισμός και οι υπηρεσίες φιλοξενίας δεδομένων. Έχουμε επιλέξει με προσοχή αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και τους παρακολουθούμε τακτικά, ιδιαιτέρως όσον αφορά την επιμέλεια με την οποία χειρίζονται και προστατεύουν τα δεδομένα που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται σε τήρηση εμπιστευτικότητας και σε συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις. Πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να είναι και άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch.

4.7     Μεταφορά σε παραλήπτες εκτός του ΕΟΧ

Ενδέχεται να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ σε τρίτες χώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πριν από τη μεταφορά διασφαλίζουμε ότι είτε ο παραλήπτης δεδομένων παρέχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων είτε ότι έχετε συναινέσει στη μεταφορά.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επισκόπηση των παραληπτών τρίτων χωρών και αντίγραφο των ειδικά συμφωνημένων διατάξεων που εξασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τις δηλώσεις στην ενότητα Επικοινωνία.

4.8     Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των διαδικτυακών παροχών και συνδεδεμένων υπηρεσιών μας ή για όσο διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον στην αποθήκευση των δεδομένων (δηλ. ενδέχεται να διατηρούμε έννομο δικαίωμα στο μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου ακόμη και μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με εξαίρεση τα δεδομένα τα οποία υποχρεούμαστε να αποθηκεύουμε για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. λόγω των περιόδων διατήρησης σύμφωνα με τον φορολογικό και εμπορικό κώδικα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στη διάθεσή μας έγγραφα όπως συμβάσεις και τιμολόγια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).


5.     Χρήση μπισκότων

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας υπηρεσίας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μπισκότα και μηχανισμοί παρακολούθησης.
Τα μπισκότα είναι μικρά αρχεία κειμένου που ενδέχεται να αποθηκευτούν στη συσκευή σας κατά την επίσκεψη στην ηλεκτρονική μας υπηρεσία.
Η παρακολούθηση είναι δυνατή χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνολογία εικονοστοιχείων ή/και κατά την ανάλυση αρχείων καταγραφής.

5.1     Κατηγορίες

Διακρίνουμε τα υποχρεωτικά μπισκότα για τις τεχνικές λειτουργίες της διαδικτυακής υπηρεσίας από τα μη υποχρεωτικά μπισκότα και τους μηχανισμούς παρακολούθησης για την τεχνική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Γενικά είναι δυνατή η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χωρίς μπισκότα που εξυπηρετούν μη τεχνικούς σκοπούς.

5.1.1    Τεχνικά απαραίτητα μπισκότα

Τα τεχνικά απαραίτητα μπισκότα είναι μπισκότα που διασφαλίζουν τα τεχνικά μέσα της διαδικτυακής υπηρεσίας. Αυτά περιλαμβάνουν π.χ. μπισκότα που αποθηκεύουν δεδομένα, για να διασφαλίσουν την ομαλή αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου.

Αυτά τα μπισκότα θα διαγραφούν όταν αποχωρήσετε από τον ιστότοπο.

5.1.2    Μη τεχνικά απαραίτητα μπισκότα και μηχανισμοί παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε μπισκότα και μηχανισμούς παρακολούθησης μόνο αν μας έχετε δώσει την προηγούμενη συγκατάθεση σας σε κάθε περίπτωση. Με εξαίρεση το μπισκότο που αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση των ρυθμίσεων απορρήτου σας (μπισκότο επιλογής). Αυτό το μπισκότο αποθηκεύεται με βάση το νόμιμο συμφέρον.

Διακρίνουμε δύο υποκατηγορίες σχετικά με αυτά τα μπισκότα και τους μηχανισμούς παρακολούθησης:

5.2     Μπισκότα ανέσεων

Τα μπισκότα αυτά διευκολύνουν τη λειτουργία και έτσι σάς επιτρέπουν να περιηγηθείτε πιο εύκολα στην ηλεκτρονική μας υπηρεσία. π.χ. οι ρυθμίσεις γλώσσας σας μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτά τα μπισκότα.

5.3     Μπισκότα και μηχανισμοί παρακολούθησης εμπορίας

Γενικά

Χρησιμοποιώντας μπισκότα και μηχανισμούς παρακολούθησης εμπορίας, εμείς και οι συνεργάτες μας μπορούμε να σας εμφανίσουμε προσφορές βάσει των ενδιαφερόντων σας, που προκύπτουν από την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήστη σας:

- Στατιστικά

Χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία, μετράμε π.χ. τον αριθμό των προβολών σας της σελίδας.

- Παρακολούθηση μετατροπών:

Οι συνεργάτες παρακολούθησης μετατροπών τοποθετούν μπισκότο στον υπολογιστή σας ("μπισκότο μετατροπής"), αν καταλήξατε στον ιστότοπο μας μέσω διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη. Συνήθως αυτά τα μπισκόταν παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Αν επισκεφθείτε συγκεκριμένες σελίδες του ιστότοπου μας και το μπισκότο δεν έχει λήξει ακόμη, εμείς και ο σχετικός συνεργάτης μετατροπών μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι συγκεκριμένος χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ως εκ τούτου ανακατευθύνθηκε στον ιστότοπο μας. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει σε πολλές συσκευές. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του μπισκότου μετατροπής εξυπηρετούν τη συλλογή στατιστικών στοιχείων μετατροπής και τη καταγραφή του συνολικού αριθμού των χρηστών που έκαναν κλικ στην αντίστοιχη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκαν σε ιστότοπο με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής.

- Αναστόχευση:

Αυτά τα εργαλεία δημιουργούν προφίλ χρηστών μέσω διαφημιστικών μπισκότων ή διαφημιστικών μπισκότων τρίτων που ονομάζονται "ραδιοφάροι" (αόρατα γραφικά που ονομάζονται επίσης εικονοστοιχεία ή εικονοστοιχεία παρακολούθησης) ή μέσω ανάλογων τεχνολογιών. Αυτά χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος και για τον έλεγχο της συχνότητας με την οποία ο/η χρήστης βλέπει συγκεκριμένες διαφημίσεις. Η σχετική εταιρεία παροχής είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με το εργαλείο. Οι εταιρείες παροχής των εργαλείων ενδέχεται να αποκαλύψουν πληροφορίες και σε τρίτα άτομα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Λάβετε υπόψη τις ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων της σχετικής εταιρείας παροχής σε αυτό το συγκείμενο.
Λάβετε υπόψη ότι η χρήση των εργαλείων μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων σας σε παραλήπτες εκτός του ΕΟΧ, όπου δεν υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το ΓΚΠΔ (π.χ. ΗΠΑ). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στην ακόλουθη περιγραφή των μεμονωμένων εργαλείων εμπορίας.

5.3.1    Google Analytics

Όνομα: Google Analytics

Εταιρεία παροχής: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Λειτουργία: Ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών (ανακτήσεις σελίδων, αριθμός επισκεπτών και επισκέψεις, μειωμένες φορτώσεις), δημιουργία ψευδώνυμων προφίλ χρηστών με βάση πληροφορίες μεταξύ συσκευών των συνδεδεμένων χρηστών Google (παρακολούθηση μεταξύ συσκευών), εμπλουτισμός δεδομένων χρήστη ψευδώνυμων με πληροφορίες για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους που παρέχονται από την Google, αναστόχευση, δοκιμή ΕΧ, παρακολούθηση μετατροπών και αναστόχευση σε συνδυασμό με Google Ads

5.3.2    Tealium

Όνομα: Tealium

Εταιρεία παροχής: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121, ΗΠΑ

Λειτουργία: Διαχείριση ετικετών ιστότοπου μέσω διεπαφής χρήστη, ενσωμάτωση κωδικών προγράμματος στους ιστοτόπους μας

5.4     Διαχείριση μπισκότων και μηχανισμών παρακολούθησης εμπορίας

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των μπισκότων και του μηχανισμού παρακολούθησης στο φυλλομετρητή ή/και στις ρυθμίσεις απορρήτου μας.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει αναφέρονται μόνο στο φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.

5.4.1    Απενεργοποίηση όλων των μπισκότων

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλα τα μπισκότα, απενεργοποιήστε τα μπισκότα στιςρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Λάβετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

5.4.2    Τεχνικά, δεν απαιτείται διαχείριση των ρυθμίσεων σας όσον αφορά τα μπισκότα και τους μηχανισμούς παρακολούθησης

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους μας, θα ερωτηθείτε στο επίπεδο των μπισκότων αν συναινείτε στη χρήση όλων των μπισκότων, μπισκότων εμπορίας ή μηχανισμών παρακολούθησης αντίστοιχα.

Στις ρυθμίσεις απορρήτου μας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση με μελλοντική ισχύ ή να εκχωρήσετε τη συγκατάθεση σας αργότερα.


6.     Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι διαδικτυακές παροχές μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ιστοσελίδες, συγκεκριμένα παρόχους που δεν σχετίζονται με εμάς. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο εμείς δεν έχουμε καμία επιρροή στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μεταδίδονται με το κλικ σε σύνδεσμο τρίτου μέρους (όπως η διεύθυνση ΙΡ ή το URL της σελίδας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος) καθώς οι πράξεις τρίτων μερών είναι εκτός δικού μας ελέγχου. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτα μέρη.


7.     Ασφάλεια

Οι εργαζόμενοί μας και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, υποχρεούνται σε τήρηση εμπιστευτικότητας και συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουμε τον κατάλληλο βαθμό ασφαλείας και να προστατεύουμε τα δεδομένα σας, τα οποία διαχειριζόμαστε ειδικά από τους κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, αλλοίωσης ή µη εξουσιοδοτηµένης δηµοσιοποίησης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την πρόοδο της τεχνολογίας.


8.     Δικαιώματα χρήστη

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα επικοινωνία. Σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να διασφαλίσετε ότι είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή σας.

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα δεδομένα σας έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και αν αυτό ισχύει, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο βαθμό που εκπληρώνονται οι κανονιστικές απαιτήσεις έχετε δικαίωμα συμπλήρωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας.

Το παρόν δεν ισχύει για δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πληρωμή ή για λογιστικούς σκοπούς ή που υπόκεινται σε κανονιστική περίοδο διατήρησης. Αν δεν απαιτείται πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η επεξεργασία τους ωστόσο υπόκειται σε περιορισμούς (βλ. παρακάτω).

Περιορισμός επεξεργασίας

Στον βαθμό που εκπληρώνονται οι κανονιστικές απαιτήσεις έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων

Στον βαθμό που εκπληρώνονται οι κανονιστικές απαιτήσεις έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να σας αποσταλούν τα δεδομένα που μας έχετε δώσει σε δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο και σε µηχαναγνώσιµη µορφή ή, αν αυτό είναι τεχνικά δυνατό, να μεταφέρουμε τα δεδομένα σε τρίτο μέρος.


9.     Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρχή ελέγχου

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρχή ελέγχου. Μπορείτε να προσφύγετε στην αρμόδια για τον τόπο κατοικίας ή διαμονής σας αρχή ελέγχου ή στη αρμόδια για εμάς αρχή ελέγχου. Αυτή είναι:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Δημόσια επιθεώρηση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελευθερία πληροφόρησης)

Διεύθυνση:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση:

P.O. Box 10 29 32

70025 Stuttgart, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τηλέφωνο: +49 (711)/615541-0

Φαξ: +49 (711)/615541-15

Email: poststelle@lfdi.bwl.de


10.   Τροποποιήσεις της Δήλωσης προστασίας δεδομένων

Έχουμε δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας δεδομένων που λαμβάνουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποιούμε αναλόγως τη δήλωση προστασίας δεδομένων μας. Για αυτό λάβετε υπόψη την τρέχουσα έκδοση της δήλωσης προστασίας δεδομένων μας καθώς υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα "υπεύθυνος επικοινωνίας".

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://request.privacy-bosch.com/.

Για να ενημερώσετε για συμβάν προστασίας δεδομένων ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Για συστάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Τ.Θ. 30 02 20

70442 Stuttgart

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ή

mailto:DPO@bosch.com.

 

Ημερομηνία έκδοσης: 14.07.2020