Υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων


 1.    Υποδείξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων


Η Bosch Power Tools GmbH (στη συνέχεια αναφερόμενη ως «Bosch Power Tools» ή «Εμείς» ή «Εμάς») χαιρετίζει την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας καθώς και στις εφαρμογές κινητών συσκευών (μαζί επίσης «Online προσφορά») και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.


2.    Η Bosch Power Tools σέβεται την ιδιωτικότητά σας


Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών στοιχείων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις online προσφορές μας, γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.


3.    Υπεύθυνος


Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εταιρεία Bosch Power Tools, οι εξαιρέσεις επεξηγούνται σε αυτές τις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων.
Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

4.1    Επεξεργασμένες κατηγορίες δεδομένων

Επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:
•    Δεδομένα προγραμματισμού και ελέγχου
•    Μεταβαλλόμενα δεδομένα

4.2    Βασικές αρχές

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή για παράδειγμα ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα σύμβασης, λογιστικής και τιμολόγησης, που αποτελούν την έκφραση της ταυτότητας ενός προσώπου.
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των διευθύνσεων IP) μόνο τότε, όταν υπάρχει γι’ αυτό μια νομική βάση ή μας δώσατε προς τούτο, π.χ. στα πλαίσια μιας εγγραφής, τη συγκατάθεσή σας.

4.3    Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:

4.3.1    Διάθεση αυτής της online προσφοράς
(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για απευθείας μάρκετινγκ, εφόσον αυτό γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του δικαίου περί ανταγωνισμού.)

4.3.2    Για τον εντοπισμό βλαβών και για λόγους ασφαλείας
(Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων και έννομο συμφέρον στην αποκατάσταση των βλαβών και στην ασφάλεια των προσφορών μας.)

4.3.3    Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας
(Νομική βάση: Έννομο συμφέρον από την πλευρά μας στη διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

4.4    Αρχεία καταγραφής (log files)

Σε κάθε χρήση του διαδικτύου διαβιβάζονται από το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο διαδίκτυο (Internet-Browser) αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και αποθηκεύονται από εμάς στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής (log files).

Τα αρχεία καταγραφής (log files) αποθηκεύονται από εμάς για την ανίχνευση βλαβών και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για τη διευκρίνιση προσπαθειών επίθεσης) για τη διάρκεια 30 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα αρχεία καταγραφής (log files), των οποίων η περαιτέρω διατήρηση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς, εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι την τελική αποσαφήνιση του αντίστοιχου συμβάντος και μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να διαβιβάζονται στις ερευνητικές αρχές.

Στα αρχεία καταγραφής (log files) αποθηκεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
-    Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τερματικής συσκευής, από την οποία γίνεται η πρόσβαση στην online προσφορά,
-    Διεύθυνση διαδικτύου της ιστοσελίδας, από την οποία κλήθηκε η online προσφορά (το ονομαζόμενο URL προέλευσης ή παραπομπής),
-    Όνομα των ανακτηθέντων αρχείων ή πληροφοριών,
-    Ημερομηνία και ώρα καθώς και διάρκεια της κλήσης,
-    Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (Internet-Browser) συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (Add-Ons) (π.χ. για το Flash Player),
-    Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Ερώτηση επιτυχής» ή «Το ζητούμενο αρχείο δε βρέθηκε»).

4.5    Παιδιά

Αυτή η online προσφορά δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

4.6    Περαιτέρω μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται από εμάς σε άλλους υπεύθυνους μόνο, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης, εμείς ή ο τρίτος έχουμε ένα έννομο συμφέρον στην περαιτέρω μεταβίβαση ή υπάρχει προς τούτο η συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες για τη νομική βάση και τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες των παραληπτών θα βρείτε στην ενότητα Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση.
Επιπλέον μπορούν δεδομένα να διαβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε λόγω νομικών διατάξεων ή εκτελεστών διοικητικών πράξεων ή δικαστικών αποφάσεων.

4.6.1    Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Εμείς αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών εργασίες όπως τον προγραμματισμό και τη φιλοξενία δεδομένων (data hosting). Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και τους παρακολουθούμε τακτικά, ιδιαίτερα για την προσεκτική χρήση και τη διασφάλιση των αποθηκευμένων σε αυτούς δεδομένων. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται από εμάς να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις. Πάροχοι υπηρεσιών μπορεί επίσης να είναι άλλες επιχειρήσεις του Ομίλου Bosch.

4.7    Διάρκεια της αποθήκευσης, προθεσμίες φύλαξης

Βασικά εμείς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή της online προσφοράς μας και των συναφών υπηρεσιών ή έχουμε έννομο συμφέρον για την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης, μπορεί να έχουμε ακόμη έννομο συμφέρον για το ταχυδρομικό μάρκετινγκ). Μετά διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση τέτοια δεδομένα, τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε, για να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις (π.χ. λόγω των προθεσμιών φύλαξης σύμφωνα με το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο είμαστε υποχρεωμένοι, να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα).


5.    Εξωτερικοί σύνδεσμοι (link)

Η online προσφορά μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (link) προς ιστοσελίδες τρίτων - με παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτους, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο (όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας, η οποία εμπεριέχει τον σύνδεσμο), επειδή οι ενέργειες τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων μέσω τρίτων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.


6.    Ασφάλεια

Οι συνεργάτες και οι επιφορτισμένες από την Bosch Power Tools επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την εξασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου προστασίας και για την προστασία των δεδομένων, που διαχειριζόμαστε ιδιαίτερα από τους κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, αντίστοιχα της εξέλιξης της τεχνολογίας.


7.    Δικαιώματα των χρηστών

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα Επικοινωνία. Εξασφαλίστε σε αυτή την περίπτωση, ότι είναι δυνατή μια μονοσήμαντη αναγνώριση του ατόμου σας από εμάς.
Δικαίωμα πληροφόρησης και δικαίωμα ενημέρωσης:
Έχετε το δικαίωμα, να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Προς τούτο μπορείτε να επικαλεστείτε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε από εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:
Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων και - εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις - τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα, που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις διατήρησης. Εφόσον η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα δεν είναι απαραίτητη, περιορίζεται η επεξεργασία τους (βλ. πιο κάτω).

Περιορισμός της επεξεργασίας:
Μπορείτε να μας ζητήσετε - εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις -, να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων:
Έχετε επιπλέον το δικαίωμα, τα δεδομένα, τα οποία θέσατε στη διάθεσή μας, να τα λάβετε διαβιβαζόμενα σε μια δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή - όσο είναι τεχνικά εφικτό - να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σε έναν τρίτο.

7.1    Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα, να προσφύγετε σε μια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε για το σκοπό αυτό να αποταθείτε στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, που είναι υπεύθυνη για τον τόπο κατοικίας σας ή το ομόσπονδο κρατίδιο που διαμένετε ή στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι υπεύθυνη για εμάς. Αυτή είναι:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Διεύθυνση κατοικίας:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τηλ. : +49 711/615541-0
Φαξ: +49 711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de


8.    Αλλαγή της υπόδειξης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα, να αλλάξουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσαρμόσουμε αντίστοιχα επίσης και τις υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προσέξτε για αυτό την εκάστοτε τρέχουσα έκδοση της υπόδειξης προστασίας προσωπικών δεδομένων.


9.    Επικοινωνία

Όταν θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε κάτω από την αναφερόμενη στην ενότητα «Υπεύθυνος» διεύθυνση.

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και για αναφορά συμβάντων προστασίας δεδομένων χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link):
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Για προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούμε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ή

mailto: DPO@bosch.com


Ενημέρωση: 27.09.2019