Πολιτική προστασίας δεδομένων


1.    Πολιτική προστασίας δεδομένων

Η Bosch Power Tools GmbH (εφεξής "Bosch Power Tools", "Εμείς" ή "Εμάς") σας ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας και στις εφαρμογές κινητών (αποτελούν μαζί τη "διαδικτυακή προσφορά"), καθώς και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.


2.    Η Bosch Power Tools σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητά σας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών δεδομένων αποτελεί για εμάς σημαντικό μέλημα, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη στο πλαίσιο των επιχειρηματικών μας διαδικασιών. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις διαδικτυακές προσφορές μας εμπιστευτικά και μόνο σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

Η προστασία δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας πολιτικής.


3.    Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η Bosch Power Tools είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Πιθανές εξαιρέσεις αναφέρονται στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα ακόλουθα:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

4.1    Κατηγορίες των υπό επεξεργασία δεδομένων

Οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων υπόκεινται σε επεξεργασία:

•    Δεδομένα προγραμματισμού και ελέγχου
•    Δεδομένα κίνησης

4.2    Βασικές αρχές

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ταυτοποιήσιμο ή ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο, όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα συμβολαίου, κράτησης και χρέωσης, οι οποίες αποτελούν έκφραση της ταυτότητας ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP) μόνο εφόσον υφίσταται νομική βάση για αυτό ή εφόσον μας έχετε χορηγήσει τη σχετική συγκατάθεσή σας, π.χ. στο πλαίσιο μιας εγγραφής.

4.3    Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι εντεταλμένοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.3.1    Παροχή της παρούσας διαδικτυακής προσφοράς

(Νομική βάση: Το έννομο συμφέρον μας για άμεσο μάρκετινγκ, εφόσον αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων και νόμου περί ανταγωνισμού.)

4.3.2    Για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και για λόγους ασφαλείας

(Νομική βάση: Εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων στον τομέα της ασφάλειας δεδομένων και του έννομου συμφέροντος για την εξάλειψη των δυσλειτουργιών και της ασφάλειας των προσφορών μας.)

4.3.3    Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας

(Νομική βάση: Το έννομο συμφέρον μας στην άσκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας).

4.4    Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, μεταδίδονται αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες από τον διαδικτυακό περιηγητή σας και αποθηκεύονται από εμάς στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε τα αρχεία καταγραφής για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για την ανίχνευση αποπειρών επιθέσεων) για διάστημα 7 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα αρχεία καταγραφής, η περαιτέρω διατήρηση των οποίων απαιτείται για αποδεικτικούς λόγους, εξαιρούνται από τη διαγραφή έως την οριστική διασαφήνιση του εκάστοτε συμβάντος και μπορούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις να διαβιβαστούν στις ανακριτικές αρχές.

Στα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται οι παρακάτω πληροφορίες:

-    Διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου) της τερματικής συσκευής από την οποία πραγματοποιείται η πρόσβαση στη διαδικτυακή προσφορά.
-    Διαδικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας από την οποία έγινε πρόσβαση στη διαδικτυακή προσφορά (το λεγόμενο URL προέλευσης ή παραπομπής).
-    Ονόματα των προβαλλόμενων αρχείων ή πληροφοριών.
-    Ημερομηνία και ώρα καθώς και διάρκεια της προβολής.
-    Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες σχετικά με τον χρησιμοποιούμενο διαδικτυακό περιηγητή, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (π.χ. για το Flash Player).
-    Κωδικός κατάστασης http (π.χ. "Επιτυχές αίτημα" ή "Το ζητούμενο αρχείο δεν βρέθηκε").

4.5    Παιδιά

Η παρούσα διαδικτυακή προσφορά δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

4.6    Διαβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διαβιβάζονται σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασης, εμείς ή τρίτοι έχουμε έννομο συμφέρον στη διαβίβαση ή έχει χορηγηθεί η σχετική συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τις νομικές βάσεις και τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις.
Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, στον βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε εξαιτίας νομικών διατάξεων ή εκτελεστών αποφάσεων δημόσιας ή δικαστικής αρχής.

4.6.1    Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών εργασίες όπως τον προγραμματισμό και την φιλοξενία δεδομένων. Έχουμε επιλέξει επιμελώς αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και τους ελέγχουμε τακτικά, ιδιαίτερα τον προσεκτικό χειρισμό και την ασφάλεια των δεδομένων των οποίων την αποθήκευση έχουν αναλάβει. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται απέναντι μας να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν επίσης να είναι άλλες εταιρείες του Ομίλου Bosch.

4.7    Διαβίβαση σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ

Μπορούμε επίσης να διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες που εδρεύουν εκτός του ΕΟΧ, σε λεγόμενες τρίτες χώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, διασφαλίζουμε ότι ο αποδέκτης είτε διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων είτε ότι έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση.
Μπορούμε να σας προσφέρουμε μια επισκόπηση των αποδεκτών σε τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των ειδικά συμφωνημένων κανόνων διασφάλισης του κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήστε παρακαλώ τις πληροφορίες της ενότητας «Επικοινωνία».

4.8    Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διαφύλαξης

Αποθηκεύουμε γενικά τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και των συναφών υπηρεσιών ή εφόσον έχουμε έννομο συμφέρον για περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. ενδέχεται να εξακολουθούμε να έχουμε έννομο συμφέρον στο ταχυδρομικό μάρκετινγκ μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης). Στη συνέχεια, διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, με εξαίρεση εκείνα, που πρέπει να αποθηκεύσουμε περαιτέρω για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. εξαιτίας των νόμιμων φορολογικών και εμπορικών περιόδων διαφύλαξης, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε έγγραφα όπως συμβόλαια και τιμολόγια για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο).


5.    Χρήση των cookies

Στο πλαίσιο παροχής της διαδικτυακής μας προσφοράς, ενδέχεται να γίνει χρήση cookies και μηχανισμών παρακολούθησης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία μπορούν να αποθηκευθούν στην τερματική συσκευή σας κατά την επίσκεψη μιας διαδικτυακής προσφοράς.

Η παρακολούθηση είναι δυνατή με χρήση διαφόρων τεχνολογιών. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τεχνολογίας pixel ή της ανάλυσης αρχείων καταγραφής.

5.1    Κατηγορίες

Διακρίνουμε μεταξύ των cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τις τεχνικές λειτουργίες της διαδικτυακής προσφοράς και εκείνων των cookies και μηχανισμών παρακολούθησης που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την τεχνική λειτουργία των διαδικτυακών προσφορών.

Η χρήση της διαδικτυακής προσφοράς είναι γενικά δυνατή χωρίς τα cookies που δεν εξυπηρετούν τεχνικούς σκοπούς.

5.1.1    Τεχνικώς απαραίτητα cookies

Τεχνικώς απαραίτητα cookies θεωρούνται τα cookies, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί η τεχνική παροχή της διαδικτυακής προσφοράς. Εδώ εμπίπτουν π.χ. cookies, τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο ή ήχου.
Αυτά τα cookies διαγράφονται μετά το τέλος της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα.

5.1.2    Τεχνικώς μη απαραίτητα cookies και μηχανισμοί παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης μόνο αφού μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας. Εξαίρεση αποτελεί το cookie, το οποίο αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση της ρύθμισης απορρήτου σας (cookie επιλογής). Αυτό καθορίζεται με βάση το έννομο συμφέρον.
Διαχωρίζουμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης σε δύο υποκατηγορίες:

5.2    Cookies άνεσης

Αυτά τα cookies διευκολύνουν τη λειτουργία και επιτρέπουν έτσι την πιο άνετη περιήγηση στη διαδικτυακή μας προσφορά, π.χ. μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτά τα cookies οι ρυθμίσεις γλώσσας σας.

5.3    Cookies για σκοπούς μάρκετινγκ και μηχανισμοί παρακολούθησης

Γενικά

Η χρήση cookies για σκοπούς μάρκετινγκ και μηχανισμών παρακολούθησης δίνει τη δυνατότητα σε εμάς και τους συνεργάτες μας να σας προβάλλουμε προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντα σας κατόπιν ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης σας.

- Στατιστική:

Χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία μετράμε π.χ. πόσες φορές προβάλλετε μια σελίδα.

- Παρακολούθηση μετατροπών (Conversion Tracking):

Οι συνεργάτες μας παρακολούθησης μετατροπών εγκαθιστούν ένα cookie στον υπολογιστή σας ("conversion cookie"), εφόσον οδηγηθήκατε στην ιστοσελίδα μας μέσω διαφήμισης του εκάστοτε συνεργάτη. Τα cookies αυτά λήγουν συνήθως μετά από 30 ημέρες. Εάν επισκέπτεστε συγκεκριμένες μας σελίδες ενώ το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, τότε μπορούμε, εμείς και ο εκάστοτε συνεργάτης παρακολούθησης μετατροπών, να αναγνωρίσουμε ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και έτσι ανακατευθύνθηκε στη σελίδα μας. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί σε όλες τις συσκευές. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε με τη βοήθεια των cookies μετατροπής χρησιμεύουν στην κατάρτιση στατιστικών μετατροπών και στην καταγραφή του συνολικού αριθμού χρηστών που έκαναν κλικ στη σχετική διαφήμιση και ανακατευθύνθηκαν σε σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών.

- Επαναστόχευση (Retargeting)

Tα εργαλεία αυτά δημιουργούν με τη βοήθεια cookies διαφήμισης ή cookies διαφήμισης τρίτων μερών, τα λεγόμενα web beacons (διάφανα γραφικά, τα οποία ονομάζονται επίσης εικονοστοιχεία ή εικονοστοιχεία παρακολούθησης) ή συγκρίσιμων τεχνολογιών προφίλ χρήσης. Χρησιμεύουν στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος, καθώς και στον έλεγχο της συχνότητας προβολής συγκεκριμένων διαφημίσεων στον χρήστη. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με τα εργαλεία είναι ο εκάστοτε πάροχος. Οι πάροχοι των εργαλείων διαβιβάζουν εάν χρειαστεί πληροφορίες σε τρίτους για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας τις σχετικές πολιτικές προστασίας δεδομένων του εκάστοτε παρόχου.

Επίσης, λάβετε υπόψη ότι κατά τη χρήση των εργαλείων, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταβιβασθούν σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ, στους οποίους δεν υφίσταται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το ΓΚΠΔ (π.χ. ΗΠΑ). Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στην παρακάτω περιγραφή των επιμέρους εργαλείων μάρκετινγκ.

5.3.1    Google Analytics

Όνομα: Google Analytics
Πάροχος: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Λειτουργία: Ανάλυση συμπεριφοράς των χρηστών (προβολές σελίδας, αριθμός επισκεπτών και επισκέψεις, μεταφορτώσεις δεδομένων), δημιουργία ψευδώνυμων προφίλ χρηστών χρησιμοποιώντας πληροφορίες μεταξύ συσκευών από συνδεδεμένους χρήστες Google (παρακολούθηση μεταξύ συσκευών), εμπλουτισμός ψευδώνυμων δεδομένων χρηστών με πληροφορίες για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, επαναστόχευση, δοκιμές UX, παρακολούθηση μετατροπών και επαναστόχευση σε σχέση με το Google Ads

5.3.2    Tealium

Όνομα: Tealium
Πάροχος: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Λειτουργία: Διαχείριση ετικετών ιστότοπου μέσω διεπαφής, ενσωμάτωση κωδικών προγράμματος στους ιστότοπούς μας

5.4    Διαχείριση cookies και μηχανισμών παρακολούθησης

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookies και μηχανισμών παρακολούθησης στον περιηγητή ή/και στις ρυθμίσεις απορρήτου μας:

Υπόδειξη: Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε αφορούν αποκλειστικά τον εκάστοτε περιηγητή που χρησιμοποιείτε.

5.4.1    Απενεργοποίηση όλων των cookies

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, μεταβείτε παρακαλώ στις ρυθμίσεις του περιηγητή σας και απενεργοποιήστε την αποθήκευση των cookies. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι η επιλογή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργικότητα τις ιστοσελίδας.

5.4.2    Διαχείριση των ρυθμίσεων σας για τεχνικώς μη απαραίτητα cookies και μηχανισμούς παρακολούθησης

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, θα ερωτηθείτε σε ένα Cookie-Layer (παράθυρο τοποθέτησης cookie), εάν μας χορηγείτε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies άνεσης και cookies για σκοπούς μάρκετινγκ ή μηχανισμούς παρακολούθησης.

Στις ρυθμίσεις απορρήτου μας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε χορηγήσει με μελλοντική ισχύ ή μπορείτε επίσης να μας χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας μελλοντικά.


6.    Εργαλεία επικοινωνίας στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων

Χρησιμοποιούμε εργαλεία επικοινωνίας στις σελίδες μας στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων (π.χ. LinkedIn) για την επεξεργασία των μηνυμάτων που μας έχετε αποστείλει μέσω της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων και για την παροχή υποστήριξης.

Εάν μας αποστείλετε μήνυμα μέσω μιας πλατφόρμας κοινωνικών μέσων, το μήνυμα (ενδεχομένως και άλλα δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε από τον πάροχο της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων, όπως το όνομα σας και συνημμένα αρχεία) θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα δεδομένα σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρήση των πλατφορμών κοινωνικών μέσων μας.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, μπορούν να αποσταλούν στην αρμόδια για το αίτημα νομική οντότητα της Bosch (εάν, για παράδειγμα, το αίτημά σας αφορά ένα προϊόν που διατίθεται από άλλη νομική οντότητα της Bosch). Η νομική βάση για αυτό το είδος επεξεργασίας προκύπτει από τα έννομα συμφέροντά μας (άρθρο 6 παραγρ. 1 εδάφιο. 1 στοιχείο f ΓΚΠΔ ή οποιαδήποτε υπάρχουσα συμβατική σχέση (άρθρο 6 παραγρ. 1 εδάφιο. 1 στοιχείο b ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν το αργότερο 180 ημέρες μετά την παραλαβή του μηνύματός σας.


7.    Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η διαδικτυακή προσφορά μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, μη συνδεμένων με εμάς παρόχων. Αφού κάνετε κλικ στον σύνδεσμο, δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση πιθανών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μεταβιβάζονται σε τρίτους κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο (όπως η διεύθυνση IP ή η διεύθυνση URL της σελίδας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος), καθότι η συμπεριφορά τρίτων δεν εμπίπτει στον έλεγχο μας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία αυτού του είδους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους.


8.    Ασφάλεια

Το προσωπικό μας και οι εντεταλμένες από εμάς εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας και για την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία διαχειριζόμαστε, ειδικότερα από τον κίνδυνο της ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.


9.    Δικαιώματα χρηστών

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλώ χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Επικοινωνία». Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.

Δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες από εμάς αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Για αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:

Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων. Εφόσον πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη συμπλήρωση ή διαγραφή των δεδομένων σας.

Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για σκοπούς τιμολόγησης ή λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησης. Εφόσον η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα δεν απαιτείται, η επεξεργασία τους θα περιορίζεται (βλέπε παρακάτω).

Περιορισμός επεξεργασίας:

Εφόσον πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Φορητότητα δεδομένων:

Εφόσον πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις μπορείτε να ζητήσετε να σας διαβιβάσουμε δεδομένα, τα οποία μας έχετε διαθέσει, σε δομημένη, συμβατική και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή ή εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, να διαβιβαστούν τα δεδομένα αυτά σε τρίτους


10.    Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτεύουσα αρχή

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων. Για αυτό τον σκοπό, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι η αρμόδια για τον τόπο κατοικία σας ή το ομοσπονδιακό κρατίδιο σας ή στην εν λόγω αρχή, η οποία είναι αρμόδια για εμάς. Η αρμόδια αρχή είναι:

Ο επόπτης προστασίας δεδομένων και ελευθερίας πληροφόρησης τους κρατιδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης (Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg)

Διεύθυνση:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Τηλ.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de


11.    Τροποποίηση πολιτικής προστασίας δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των μέτρων ασφαλείας και προστασίας δεδομένων μας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα προσαρμόσουμε αντιστοίχως και την πολιτική προστασίας δεδομένων μας. Συνεπώς, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της πολιτικής προστασίας δεδομένων μας.


12.    Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα «Υπεύθυνος επεξεργασίας».

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f6.

Για τη γνωστοποίηση συμβάντων παραβίασης της προστασίας δεδομένων χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Για προτάσεις και καταγγελίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DEUTSCHLAND

ή

e-mail: DPO@bosch.com


Τελευταία ενημέρωση: 19.07.2021