Oplysninger om databeskyttelse


1.    Oplysninger om databeskyttelse

Robert Bosch Power Tools GmbH (i det følgende kaldet »Bosch Power Tools« eller »vi« eller »os«) glæder sig over dit besøg på vores internetsider og mobil-applikationer (under ét kaldet »online-tilbud«) og over din interesse i vores virksomhed og vores produkter.


2.    Bosch Power Tools respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er vigtig for os, og det tager vi hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.


3.    Ansvarlig

Bosch Power Tools er ansvarlig for behandlingen af dine data; undtagelser forklares i disse oplysninger om databeskyttelse.

Vores kontaktdata er følgende:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

4.1  Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

  • Planlægnings- og styringsdata
  • Bevægelsesdata

4.2  Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

4.3  Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

4.3.1     Tilvejebringelse af dette online-tilbud

(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i direkte markedsføring, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige bestemmelser).

4.3.2     Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde

(Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

4.3.3     Varetagelse og forsvar af vores rettigheder

(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

4.4  Logfiler

Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne i 30 dage til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder.

I logfilerne lagres følgende informationer:

-       IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbudet bliver tilgået;

-       Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbudet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL)

-       Navn på de hentede filer/informationer

-       Dato og klokkeslæt samt varighed af hentningen

-       Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)

-       http-statuskode (f.eks. »forespørgsel vellykket« eller »ønsket fil ikke fundet«).

4.5  Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 16 år.

4.6  Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om retsgrundlag samt modtagere eller modtagerkategorier i afsnittet Behandlingsformål og retsgrundlag.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

4.6.1     Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som f.eks. programmering og datahosting. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

4.7  Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). Derefter sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).


5.    Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider − udbydere, der ikke er forbundet med os. Når der er klikket på linket, har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten i forbindelse med, at der klikkes på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.


6.    Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og/eller uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.


7.    Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige data, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:

Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

Dataportabilitet:

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

7.1  Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Dette er:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Husadresse:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Postadresse:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
TYSKLAND

Tlf.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


8.    Ændring af databeskyttelseshenvisningen

Vi forbeholder os retten til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.


9.    Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet »Ansvarlig«.

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte følgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f6.

For at anmelde databeskyttelseshændelser bedes du benytte følgende link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Ved forslag/idéer og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores databeskyttelsesrepræsentant:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mailto: DPO@bosch.com

 

Udgave: 27.09.2019