Заявления за конфиденциалност


1.    Заявления за конфиденциалност

Bosch Power Tools GmbH (по-нататък „Bosch Power Tools‟, респ. „Ние‟ или „Нас‟) се радва на посещението Ви на нашите интернет страници, както и мобилни приложения (заедно и „онлайн оферта“) и на интереса Ви към нашата компания и нашите продукти.


2.    Bosch Power Tools уважава Вашите лични предпочитания

Защитата на Вашите лични предпочитания при обработката на лични данни, както и сигурността на всички фирмени данни е важна за нас и ние я спазваме в нашите бизнес процеси. Ние обработваме личните данни, които сме събрали при посещението Ви на нашите онлайн оферти, поверително и само съгласно законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са съставна част на нашата фирмена политика.


3.    Отговорни лица

Отговорна за обработването на Вашите данни е фирма Bosch Power Tools, изключенията са обяснени в настоящите заявления за конфиденциалност.

Нашите данни за контакт са както следва:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Събиране, обработка и използване на лични данни

4.1    Обработвани категории данни

Обработват се следните категории данни:

•    Данни за комуникация (напр. име, телефон , E-Mail, адрес , IP адрес )
•    Основни данни от договора (връзка с договора, интерес към продукта, респ. договора)
•    История на клиента
•    Данни за планиране и управление
•    Данни за движение

4.2    Основни положения

Личните данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, вкл. напр. имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, договорни, счетоводни или отчетни данни, които представляват извлечение за самоличност на лице.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни (вкл. IP адреси), само когато за целта има законово основание или Вие сте ни дали своето съгласие за това, напр. в рамките на регистрация.

4.3    Цели на обработката и правни основания

Ние и натоварените от нас доставчици на услуги обработваме Вашите лични данни за следните цели на обработка:

4.3.1    Предоставяне на такава онлайн оферта

(Правно основание: изпълнение на договор.)

4.3.2    Отговаряне на въпросите на потребителите в рамките на формуляра за връзка

(Правни основания: изпълнение на договор, респ. законен интерес на базата на подобряване на продукти/сервизни услуги).

4.3.3    За установяване на повреди и от съображения за сигурност

(Правни основания: Изпълнение на нашите правни задължения в областта на сигурността на данните и законен интерес от отстраняване на повреди и сигурността на нашите оферти.)

4.3.4    – Собствена и чужда реклама, както и проучване на пазара и измерване на радиуса на действие в законово допустимия обем, респ. базиран на съгласие.

(Правно основание: Съгласие / законов интерес от наша страна към директния маркетинг, докато се извършва в хармония с правните ограничения за защита на данните и конкуренцията.)

4.3.5    Анкети за продукти, респ. за клиенти по електронна поща и/или телефон, ако изрично сте дали съгласието си за това.

(Правно основание: съгласие)

4.3.6    Провеждане на игри с печалби или акции с отстъпки съгласно съответните условия на игрите с печалби или условия на акциите с отстъпка.

(Правно основание: изпълнение на договор)

4.3.7    Изпращане на бюлетин със съгласие на получателя чрез E-Mail респ. SMS/MMS.

(Правно основание: съгласие).

4.3.8    Гаранция и защита на нашите права

( Правно основание: оправдан интерес от наша страна относно предявяване и защита на нашите права).

4.4    Регистрация

Ако искате да се ангажирате с дейности, които изискват сключване на договор, Ви молим да се регистрирате. В рамките на регистрацията събираме необходимите за обосновката и изпълнението на договора лични данни (напр. собствено име, фамилно име, E-mail адрес, адрес), както и евентуално други данни, предоставени на доброволна база. Задължителните данни обозначаваме със *.

4.5    Регистрационни файлове

При всяко използване на интернет от Вашия интернет браузър автоматично се предава определена информация и се съхранява от нас в т. нар. регистрационни файлове.

Регистрационните файлове се запаметяват от нас за установяване на повреди и от съображения за сигурност (напр. за разясняване на опити за атака) за продължителност от 7 дни и след това се изтриват.

Регистрационните файлове, за които е нужно по-нататъшно съхранение за доказателствени цели, са изключени от изтриването до окончателното разясняване на съответния случай и могат в отделни случаи да се представят на разследващите органи.

В регистрационните файлове се запаметява следната информация:

-    IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното устройство, от което е осъществен достъп до онлайн офертата;
-    Интернет адрес на уебсайта, от който е извикана онлайн офертата (т.нар. URL на произход или референтен URL);
-    Име на доставчика на услугата, през който се извършва достъпът до онлайн офертата;
-    Име на извиканите файлове, респ. информация;
-    Дата и час, както и продължителност на сесията;
-    Предадено количество данни;
-    Операционна система и информация за използвания интернет браузър, вкл. инсталирани добавки (напр. за Flash Player);
-    http-Status-Code (напр. „заявка успешна‟ или „заявеният файл не е открит‟).

4.6    Деца

Тази онлайн оферта не е насочена към деца на възраст под 16 години.

4.7    Предаване на данни към други отговорни лица

Вашите лични данни се предават по принцип от нас на други обработващи, само доколкото това е нужно за изпълнението на договора, ние или трети лица имаме оправдан интерес от предаването или е налице съгласие за това. Подробности по правните основания и получателите, респ. категориите получатели ще намерите в раздел Цели на обработката и правни основания.

Освен това данните могат да се предават и на други отговорни лица, ако ние въз основа на законовите разпоредби или поради подлежащо на изпълнение административно, респ. съдебно разпореждане сме задължени да направим това.

4.7.1    Доставчици на услуги (общи)

Ние упълномощаваме външни доставчици на услуги със задачи като маркетингови услуги, програмиране, хостинг на данни и услуги чрез гореща телефонна линия. Ние сме подбрали внимателно тези доставчици и ги следим редовно, по-конкретно следим тяхното внимателно боравене с и осигуряването на съхраняваните при тях данни. Всички доставчици на услуги се задължават от нас да пазят конфиденциалност и да спазват законовите предписания. Доставчиците на услуги могат да са и други предприятия от Групата Bosch.

4.8    Предаване на получател извън ЕИП

Ние можем да предаваме данни и на получатели, които са със седалище извън ЕИЗ в т.нар. трети страни. В такъв случай преди предаването ние ще се погрижим, при получателя да съществува съразмерно ниво на защита на данните или да е налице Вашето съгласие за предаването.

При нас можете да получите резюме на получателите в трети страни и копие от конкретно уговорените разпоредби за гарантиране на съразмерно ниво на защита на данните. Моля за целта ползвайте информацията в раздел Контакт.

4.9    Продължителност на запазването; срокове на съхранение

Ние запазваме Вашите данни принципно толкова дълго, колкото е нужно за извършване на нашата онлайн оферта и свързаните с нея услуги, респ. докогато имаме оправдан интерес от по-нататъшно запазване (напр. ние можем и след изпълнението на договора да имаме оправдан интерес от маркетинг по пощата). След това ние изтриваме Вашите лични данни с изключение на такива данни, които трябва да продължим да запазваме за изпълнението на правни задължения (напр. поради данъчно и търговско правни срокове за съхранение ние сме длъжни да запазваме документи, като напр. договори и фактури за определен период от време).


5.    Игри с награди или акции с отстъпки

Ако Вие участвате в наша игра с награда или акция с отстъпка, ние използваме Вашите данни за уведомяване за наградата и за целта на рекламата на нашите продукти в законово разрешен обем, респ. ако сте дали съгласие за това. Подробна информация за игрите с награди или акции с отстъпка ще откриете в съответните условия за участие.


6.    Използване на бисквитки

В рамките на осигуряването на нашата онлайн-оферта може да се използват бисквитки и механизми на проследяване.

Бисквитките са малки текстови файлове, които може да се запаметят при посещението на онлайн-офертата на Вашия краен уред.

Проследяването е възможно при използването на различни технологии. Ние обработваме информацията, по-специално в рамките на пиксел-технологията, респ. анализа на лог-файлове.

6.1    Категории

Правим разлика между бисквитки, които са задължително необходими за техническите функции на онлайн-офертата и такива бисквитки и механизми за проследяване, които не са задължително необходими за техническите функции на онлайн-офертата.

Използването на онлайн-офертата по принцип е възможно без бисквитки, които не служат за технически цели.

6.1.1    Технически необходими бисквитки

Под технически необходими бисквитки разбираме бисквитки, без които не може да се гарантира техническото осигуряване на онлайн-офертата. Тук спадат напр. бисквитки, които запаметяват данни, за да осигурят безпроблемно възпроизвеждане на видеоклипове, респ. аудиоклипове.

Тези бисквитки се изтриват след края на Вашето посещение.

6.1.2    Технически ненужни бисквитки и механизми за проследяване

Тези бисквитки и механизми за проследяване използваме само, когато Вие предварително съответно се заявили съгласието си. Изключение прави бисквитката, която запаметява актуалния статус на Вашата настройка на личните предпочитания (бисквитка за избор). Тя се поставя на базата на законен интерес.

Ние разделяме тези бисквитки и механизми за проследяване в 2 подкатегории:

Комфортни бисквитки

Тези бисквитки улесняват обслужването и така дават възможност за удобно сърфиране по нашата онлайн оферта, напр. в тези бисквитки може да се зададат езикови настройки.

6.2    Маркетингови бисквитки и механизми за проследяване

Обща част

Използването на маркетингови бисквитки и механизми за проследяване дава възможност на нас и нашите партньори да Ви показваме базирани на интереса Ви оферти, които се позовават на анализ на Вашето поведение при ползване:

-    Статистически бисквитки:

Чрез използване на статистически инструменти измерваме напр. броя на Вашите извиквания на страници.

-    Проследяване на конверсията:

Нашите партньори по проследяване на конверсията поставят една бисквитка на Вашия компютър („Conversion Cookie“), в случай, че сте достигнали до нашия уебсайт чрез обява на съответния партньор. По принцип след 30 дни тези бисквитки губят валидността си. Ако посетите определени наши страници и срокът на бисквитката все още не е изтекъл, ние и съответният партньор по проследяване на конверсията можем да регистрираме, че определен потребител е кликнал върху обявата и така е достигнал до нашата страница. Това може да се извърши и чрез преминаване от уред на уред. Набавената с помощта на бисквитката за конверсия информация служи за изготвяне на статистики за конверсия и да регистрира общия брой на потребителите, които са кликнали върху съответната обява и са били водени по-нататък до една страница, снабдена с таг за проследяване на конверсията.

-    Таргетиране отново

Тези инструменти изготвят с помощта на рекламните бисквитки, респ. рекламни бисквитки на трети страни, така наречените пикселни маркери Web Beacons (невидими графики, които се наричат също и пиксели или пиксели за броене на посетителите) или сравними технологии за потребителски профили. Те служат на базираната на интересите реклама, както и на управление на честотата, с които потребителят гледа определени обяви. Отговорен за обработката на данни във връзка с инструментите е съответният доставчик. Доставчиците на инструменти предават по-нататък информация за посочените по-горе цели, евентуално и на трети лица. В тази връзка моля обърнете внимание на инструкциите да защита на данните на съответния доставчик.

Моля обърнете внимание, че при използването на инструментите, може да стане евентуално предаване на Вашите данни на получатели извън ЕИП, в които няма подходящо ниво на защита на данни съгласно DSGVO (Основен регламент за защита на данни)(напр. САЩ). Подробности по темата ще намерите при следващото описание на отделните маркетингови инструменти.

6.2.1    Monetate

Име: Monetate
Доставчик: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Функция: Бисквитката може да проследи, как се е държал потребителят при преминаването от страница на страница, UX тестване

6.2.2    Google Analytics

Име: Google Analytics
Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Функция: Анализиране на поведението на потребителите (извиквания на страници, брой посетители и посещения, изтегляния), създаване на псевдонимни потребителски профили с помощта на преминаващи от уред на уред информации на влизалите потребители в Google (проследяване на кръстосани устройства), обогатяване на данните на потребители с предоставени от Google специфични за целевите групи информации, пренасочване, UX тестване, проследяване на конверсията и пренасочване във връзка с Google Ads

6.2.3    Tealium

Име: Tealium
Доставчик: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Функция: Управление на таговете на уебсайтове чрез повърхност, интегриране на програмни кодове на нашите уебсайтове

6.2.4    Google Doubleclick

Име: Google Doubleclick
Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Функция: Разполагане на рекламни обяви, ремаркетинг, проследяване на конверсията

6.2.5    Hotjar

Име: Hotjar
Доставчик: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Функция: Бисквитките могат да проследят, как потребителите разглеждат повече страници; изготвяне на Heatmaps, запис на сесия, провеждане на анкети

6.3    Управление на бисквитки и механизми за проследяване

В браузъра и/или в настройките на нашите лични предпочитания можете да управлявате Вашите бисквитки и настройки на механизмите за проследяване.

Указание: Направените от Вас настройки се отнасят съответно само до използвания браузър.

6.3.1    Изключване на всички бисквитки

Когато искате да изключите всички бисквитки отидете в настройките на Вашия браузър и деактивирайте поставянето на бисквитки. Моля обърнете внимание, че с това може да се ограничи функционалността на уебсайта.

6.3.2    Управление на Вашите настройки, отнасящи се до технически ненужни бисквитки и механизми за проследяване

Когато посещавате нашите интернет страници, ще бъдете запитани на определено ниво на бисквитката, дали ще ни дадете съгласието си за използването на комфортни и маркетингови бисквитки, респ. механизми за проследяване.

В нашите настройки за лични предпочитания можете да оттеглите вече дадено съглласие с действие за бъдещето или да дадете съгласието си в по-късен момент.


7. Marketing Pixels

Име: Facebook Pixel

Доставчик: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия

Заедно с Facebook ние носим отговорност за обработката на вашите лични данни в контекста на обработката на вашите лични данни в нашето онлайн предлагане с помощта на Facebook Pixel.

За да определим съответните отговорности за изпълнение на задълженията в съответствие с ОРЗД за съвместна обработка, сключихме споразумение за споделена отговорност с Facebook. Можете да видите основните точки на споразумението по всяко време на следния линк: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. По-специално, това урежда какви мерки за сигурност трябва да вземе предвид Facebook (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) и как правата на субектите на данни могат да бъдат отстоявани спрямо Facebook.

 

Функция: Facebook обработва вашите лични данни въз основа на вашето съгласие чрез Facebook Pixel за генериране на отчети за кампаниите, проследяване на конвертирането, събития на щракването и таргетирана реклама извън нашия уебсайт (повторно набелязване) на базата на HTTP заглавки (включително IP адрес, устройство и свойства на браузъра, URL, URL адрес на препращания, вашето лице), данни, специфични за Pixel (включително Pixel ID и бисквитки на Facebook), поведение при щракване, опционални стойности (като конвертирания, тип страница), наименования на полетата на формуляра (като “имейл”, “адрес”, “количество” за закупуване на продукт или услуга)

Ние не получаваме никакви лични данни за вас от Facebook, а по-скоро получаваме анонимни отчети за кампаниите за целевата аудитория на уебсайта и ефективността на рекламите.

Можете да спрете да получавате базирани на интереси реклами от Facebook, като промените предпочитанията си за реклама на уебсайта на Facebook. Алтернативно, можете да деактивирате използването на бисквитки на трети страни, посещавайки страницата за отписване на Digital Advertising Alliance на http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN или уебстраницата http://www.youronlinechoices.com.

Можете да намерите повече информация на: https://www.facebook.com/policy


 

8.    Бюлетин с регистриране; право на отмяна на съгласие

Вие можете да се абонирате за бюлетина в рамките на нашата онлайн оферта. За целта използваме така наречения Double Opt-In метод, според който ние ще Ви изпращаме бюлетин по E-Mail, мобилни уведомителни услуги (като напр. WhatsApp), SMS или Push съобщение едва тогава, когато преди това изрично сте ни потвърдили чрез кликване върху един линк в едно съобщение активирането на услугата бюлетин. Ако по-късно решите да не получавате бюлетини, може да приключите абонамента по всяко време, като отмените съгласието си. Отмяната се осъществява за E-Mail бюлетин чрез отпечатания в бюлетина линк, евент. в настройките на управлението на съответната онлайн оферта. Алтернативно се свържете с нас чрез информацията в раздел Контакт .


9.    Външни връзки

Нашата онлайн оферта може да съдържа връзки към Интернет страници на трети страни - доставчици, които не са свързани с нас. След щракване върху връзката ние нямаме влияние върху събирането, обработката и използването на всички предадени с щракването върху връзката на трети страни лични данни (като напр. IP адреса или URL на страницата, на която се намира връзката), тъй като поведението на третите страни естествено е извън нашия контрол. За обработката на подобни лични данни от трети страни ние не поемаме отговорност.


10.    Сигурност

Нашите служители и използваните от нас фирми - доставчици на услуги са задължени за конфиденциалност и спазване на разпоредбите на приложимите закони за защита на данните.
Ние взимаме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме съответното ниво на защита и за защита на Вашите управлявани от нас данни по-специално от рисковете от неволно или неправомерно унищожаване, манипулация, загуба, промяна или неоторизирано разкриване, респ. неоторизиран достъп. Нашите мерки за защита постоянно се подобряват съгласно нивото на техническо развитие.


11.    Права на потребителите

Моля, използвайте за предявяване на Вашите права данни в раздел Контакт. Моля, уверете се при това, че е възможно еднозначно идентифициране на Вашата личност.

Право на информация:

Имате право да получавате от нас информация за обработката на Вашите данни. За тази цел можете да предявите право на информиране по отношение на личните данни, които ние обработваме за Вас.

Право на коригиране и изтриване:

Можете да поискате от нас коригиране на грешни данни и - ако са изпълнени законовите предпоставки - допълване или изтриване на Вашите данни.

Това не важи за данните, които са нужни за целите на отчисляването и осчетоводяването или подлежат на законовото задължение за съхранение. Ако не е нужен достъп до такива данни, тяхната обработка е ограничена (вж. по-долу).

Ограничение на обработката:

Можете да поискате от нас - доколкото са изпълнени законовите предпоставки - да ограничим обработката на Вашите данни.

Преносимост на данните:

Допълнително имате право да поискате получаване на данните, които сте ни предоставили на разположение, в структуриран, достъпен и машинночетим формат, респ. - доколкото е технически приложимо - да поискате данните да се предадат на трето лице.

Оттегляне на съгласието

Ако сте ни дали съгласие за обработката на Вашите данни, по всяко време можете да го отмените с действие за бъдещето. Законността на обработката на Вашите данни остава незасегната от това до възражението.


12.    Право на възражение при надзорния орган

Вие имате право да подадете оплакване до орган за защита на данните. Можете за целта да се обърнете към органа за защита на данните, който е компетентен за Вашия град, респ. за Вашата област или към компетентния за нас орган за защита на данните. Това е:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Адрес за посещения:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
ГЕРМАНИЯ

Пощенски адрес:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 711/615541-0
ФАКС: +49 711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Промяна на заявлението за конфиденциалност

Запазваме си правото да променяме нашите мерки за сигурност и защита на данните. В такива случаи ние ще адаптираме по съответния начин и нашите заявления за защита на данните. Моля, спазвайте за целта съответно актуалната версия на нашето заявление за конфиденциалност.


14.    Контакт

Ако искате да се свържете с нас, можете да използвате посочения в раздел „Отговорно лице“ адрес.

За предявяване на Вашите права използвайте следния линк: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=2023eaa7-eb9d-427d-b285-3e913a5cdfb6.

За съобщаване на инциденти със защитата на данни използвайте следния линк: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

За предложения и оплаквания относно обработването на личните данни препоръчваме да се обърнете към нашия пълномощник по въпросите за защита на данни:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
ГЕРМАНИЯ

или

mailto: DPO@bosch.com


Статус: 10.07.2020