Декларация за защита на данните


1.    Декларация за защита на данните

Bosch Power Tools GmbH (наричано по-нататък за краткост „Bosch Power Tools“ или „Ние“, или „Нас“) се радва, че посещавате нашите интернет страници и мобилни приложения (наричани общо също така „уеб сайт“), както и за проявения от Вас интерес към нашата компания и нашите продукти.


2.    Bosch Power Tools уважава неприкосновеността на Вашето лично пространство

Защитата на Вашето лично пространство при обработката на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е наш приоритет, с който се съобразяваме при осъществяване на нашите бизнес процеси. Ние обработваме Ваши лични данни, събирани при посещение на нашия уеб сайт, при спазване на изискванията за поверителност и в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на личните данни и сигурността на информацията са част от нашата корпоративна политика.


3.    Администратор

Администратор за обработката на Вашите данни е Bosch Power Tools, изключенията са обяснени в настоящата Декларация за защита на личните данни.

Нашите данни за контакт са следните:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Събиране, обработка и ползване на лични данни

4.1    Обработвани категории данни

Обработват се следните категории данни:

•    Данни за планиране и контрол
•    Текущи данни

4.2    Основни принципи

Под „лични данни“ се разбира цялата информация, която се отнася до определено или подлежащо на определяне физическо лице, например имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, данни от договори, счетоводни данни и данни от взаимни разчети, които са израз на самоличността на дадено лице.

Ние събираме, обработваме и ползваме лични данни (включително IP адреси) само при наличие на законово основание или ако сте ни предоставили Вашето съгласие за това, напр. в рамките на регистрация.

4.3    Цели на обработката и правни основания

Ние и упълномощен от нас доставчик на услуги обработваме Вашите лични данни за следните цели:

4.3.1    Ползване на този уеб сайт

(Правно основание: Легитимен интерес от Ваша страна към директен маркетинг, доколкото това се осъществява в съответствие с правните предписания за защита на личните данни и конкуренцията.)

4.3.2    За установяване на проблеми и от съображения за сигурност

(Правни основания: Изпълнение на нашите законови задължения в областта на защитата на данните и легитимния интерес към отстраняването на проблеми и сигурността на нашите услуги.)

4.3.3    Запазване и защита на нашите права

(Правно основание: Легитимен интерес от наша страна към осъществяване и защита на нашите права).

4.4    Регистрационни файлове

При всяко ползване на интернет Вашият интернет браузър изпраща автоматично определена информация, която се съхранява от нас в т.н. регистрационни файлове.

Регистрационните файлове се съхраняват от нас за установяване на проблеми и по съображения за сигурност (напр. за изясняване на опити за атаки) в продължение на 7 дни, след което се изтриват. Регистрационните файлове, чието по-нататъшно съхранение се изисква за доказателствени цели, не се изтриват до окончателното изясняване на съответния инцидент и в единични случаи се препращат на разследващите органи.

В регистрационните файлове се съхранява следната информация:
-    IP адрес (адрес на интернет протокол) на крайното устройство, от което се осъществява достъп до уеб сайта;
-    Интернет адрес на уеб страницата, от която се влиза в уеб сайта (т. н. URL адрес на източника или препращащ URL адрес);
-    Име на заявените файлове или данни;
-    Дата, час и продължителност на заявката Ви;
-    Операционна система и данни за използвания интернет браузър, включително инсталираните надстройки (напр. за Flash Player);
-    http статус код (напр. „Заявка успешна“ или „необходимият файл не е намерен“).

4.5    Деца

Този уеб сайт не е предназначен за деца под 16 години.

4.6    Трансфер на данни към други администратори

По принцип личните Ви данни се предоставят на други администратори, само ако това е необходимо за изпълнение на договора, в случай че ние или третата страна имаме легитимен интерес от прехвърлянето или ако е налице Вашето съгласие за това. Подробна информация относно правните основания и получателите, респ. категориите получатели, ще намерите в раздела "Цели на обработката и правни основания".

Освен това, данните могат да бъдат прехвърляни на други администратори, ако сме задължени да направим това по силата на законови разпоредби или на подлежащо на изпълнение административно или съдебно разпореждане.

4.6.1    Доставчици на услуги (обща информация)

Възложили сме на външни доставчици на услуги задачи като програмиране и хостинг на данни. Избрали сме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено относно грижливо отношение и защита на личните данни, съхранявани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби. Доставчиците на услуги могат да бъдат и други компании от Група Бош.

4.7    Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП

Също така можем да прехвърляме лични данни на получатели, намиращи се извън ЕИП, в така наречените трети държави. В този случай ние гарантираме, че получателят разполага с адекватно ниво на защита на данните или че сте предоставили съгласието си за прехвърлянето на данните.
Имате право да получите от нас общ преглед на получателите от трети държави и копие от специално уговорените разпоредби, гарантиращи адекватно ниво на защита на данните. За тази цел използвайте данните в раздел „Контакти“.

4.8    Продължителност на съхранение на данните

По принцип ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за предоставяне на ползването на нашия уеб сайт и свързаните с него услуги, или доколкото имаме легитимен интерес от по-нататъшно съхраняване на данните (например, може да имаме все още легитимен интерес към директен маркетинг по пощата и след изпълнение на даден договор). След това изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме в изпълнение на нашите законови задължения (например, въз основа на определените от данъчното и търговското законодателство срокове за съхранение, ние сме задължени да съхраняваме за определен период от време документи като напр. договори и фактури).


5.    Използване на „бисквитки“

В рамките на ползването на нашия уеб сайт може да се използват „бисквитки“ и механизми за проследяване. "Бисквитките" представляват малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на Вашето крайно устройство, когато посещавате нашия уеб сайт.

Проследяването е възможно с помощта на различни технологии. Ние обработваме информация, по-специално в съответствие с технологията на пикселите или на анализа на базата на регистрационни файлове.

5.1    Категории

Разграничаваме между "бисквитки", които са задължително необходими за техническите функционалности на сайта и такива "бисквитки" и механизми за проследяване, които не са безусловно необходими за техническото функциониране на уеб сайта.

По принцип използването на сайта е възможно без „бисквитки“, ако те не са свързани с техническите функционалности на уеб сайта.

5.1.1    Технически необходими „бисквитки“

Под технически необходими "бисквитки" разбираме "бисквитки", без които не може да се гарантира технически правилното функциониране на уеб сайта. Към тях спадат, например "бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпроблемно възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.
Тези бисквитки се изтриват след Вашето посещение на сайта.

5.1.2    „Бисквитки“ и механизми за проследяване, които не са технически необходими

Използваме тези "бисквитки" и механизми за проследяване само ако сте ни предоставили Вашето предварително съгласие. Това не се отнася за „бисквитката“, която съхранява актуалният статус на Вашите настройки за поверителност („бисквитка“, съхраняваща направения избор). Тя се задава въз основа на легитимен интерес.

Ние класифицираме тези „бисквитки“ и механизми за проследяване в две подкатегории:

5.2    „Бисквитки“ за комфорт

Тези „бисквитки“ улесняват обслужването и обезпечават комфортно сърфиране на нашия уеб сайт, напр. в тези „бисквитки“ могат да се задават настройки за език.

5.3    Маркетингови „бисквитки“ и механизми за проследяване

Обща информация

Чрез използването на маркетингови „бисквитки“ и механизми за проследяване ние и нашите партньори сме в състояние да Ви показваме интернет оферти, базирани на анализа на Вашето потребителско поведение:

- Статистика:

Чрез използването на статистически инструменти ние измерваме напр. броя на Вашите посещения на сайта.

- Проследяване на реализациите (Conversion Tracking):

Нашите партньори за проследяване на реализациите поставят „бисквитка“ на Вашия компютър ("бисквитка за проследяване на реализациите"), ако сте влезли в нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Обикновено валидността на тези бисквитки изтича след 30 дни. Ако посещавате определени страници на нашия уеб сайт и бисквитката все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите можем да разпознаем, че определен потребител е кликнал върху рекламата и по този начин е бил пренасочен към нашия уеб сайт. Това може да се осъществява и между различни устройства. Информацията, получена с помощта на бисквитката за проследяване на реализациите, служи за целите на съставяне на статистически данни за реализациите и записване на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са били пренасочени към уеб сайт с маркер за проследяване на реализациите.

- Ретаргетинг:

Тези инструменти създават с помощта на рекламни „бисквитки“ или рекламни „бисквитки“ на трети страни, така нар. Web Beacons (невидими графики, наричани още пиксели или пикселни маркери) или потребителски профили, използващи еквивалентни технологии. Те служат на базираната на интереси реклама, както и за управлението на честотата, с която определени реклами се гледат от потребителя. Администраторът за обработката на данните във връзка с инструментите е съответният доставчик. При необходимост доставчикът на инструментите предоставя данни във връзка с посочените по-горе цели и на трети страни. В тази връзка обърнете внимание на декларацията за защита на данните на съответния доставчик.

Обърнете внимание, че при използване на инструментите евентуално може да се осъществи трансфер на Ваши данни към получатели в региони извън ЕИП, в които не е осигурено адекватно ниво на защита на данните съгласно ОРДЗ (напр. САЩ). Подробна информация в тази връзка ще намерите в следващото по-долу описание на отделните маркетингови инструменти.

5.3.1    Google Analytics

Име: Google Analytics
Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Функция: Анализиране на поведението на потребителите (посещения на сайта, брой на посетителите и на посещенията, тегления), изготвяне на псевдоанонимни потребителски профили въз основа на данни от проследяване на активността на регистрирани в Google потребители на различни устройства (Cross-Device-Tracking), обогатяване на псевдоанонимни потребителски данни с предоставени от Google, специфични за дадени целеви групи, данни, ретаргетинг, тестове за ползваемост, проследяване на реализациите и ретаргетинг във връзка с Google Ads

5.3.2    Tealium

Име: Tealium
Доставчик: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Функция: Управление на маркери на уеб сайтове чрез интерфейс, интегриране на програмни кодове на нашите интернет страници

5.4    Управление на „бисквитки“ и механизми за проследяване

В браузъра и / или нашите настройки за поверителност можете да управлявате Вашите настройки за „бисквитки“ и механизми за проследяване:

Указание: Направените от Вас настройки се отнасят единствено за използвания браузър.

5.4.1    Блокиране на всички „бисквитки“

Ако желаете да блокирате всички „бисквитки“, деактивирайте от настройките на своя браузър опцията за поставяне на „бисквитки“. Обърнете внимание, че по този начин може да бъде нарушена функционалността на уеб сайта.

5.4.2    Управление на Вашите настройки, отнасящи се до „бисквитки“ и механизми за проследяване, които не са технически необходими

Когато посещавате нашите интернет страници, ще бъдете попитани в диалогов прозорец за "бисквитки" дали давате съгласието си за използването на "бисквитки" за комфорт и маркетингови „бисквитки“ или механизми за проследяване.

В настройките ни за поверителност можете да оттеглите всяко вече дадено съгласие с бъдещо действие, както и да ни дадете съгласието си в по-късен момент.


6.    Комуникационни инструменти на платформи за социални медии

На нашите страници ние използваме комуникационни инструменти на платформи за социални медии (например LinkedIn), за да обработваме съобщения, които ни изпращате чрез платформата за социални медии, както и за да можем да Ви окажем съдействие.

Когато ни изпратите съобщение чрез платформа за социални медии, съобщението (и евентуално други данни, които получаваме от доставчика на платформата за социални медии, като Вашето име и прикачени файлове) се обработва от нас, за да отговорим на Вашето запитване. Освен това, ние можем да анализираме данните в обобщена и анонимизирана форма, за да разберем по-добре използването на нашите платформи за социални медии.

Личните данни, които ни предоставяте, могат да бъдат изпратени до правен субект на Бош, който отговаря за заявката (например, ако заявката Ви се отнася до продукт, който се продава от друг правен субект на Бош). Правното основание за този вид обработка произтича от нашите легитимни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, б. „f“ от ОРЗД) или от евентуално съществуващо договорно взаимоотношение (чл. 6, ал. 1, т. 1, б. “b” от ОРДЗ) Най-късно 180 дни след постъпването на Вашето съобщение данните Ви се изтриват отново.


7.    Външни връзки

Нашият уеб сайт може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни - доставчици, които не са свързани с нас. След като кликнете върху връзката, ние вече нямаме влияние върху събирането, обработката и използването на лични данни, които евентуално се предават при кликване върху връзката към третата страна (като IP адреса или URL адреса на страницата, на която се намира връзката), защото поведението на трети страни естествено е извън нашия контрол. Ние не поемаме отговорност за обработването на подобни лични данни от трети страни.


8.    Сигурност

Нашите сътрудници и фирмите, предоставящи услуги от наше име, са длъжни да спазват поверителност и да съблюдават действащите закони за защита на личните данни.

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме адекватно ниво на защита и да защитим администрираните от нас Ваши лични данни, по-специално от рисковете от непреднамерено или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна или неразрешено разкриване или неоторизиран достъп. Мерките ни за сигурност се усъвършенстват непрекъснато в съответствие с технологичния прогрес.


9.    Потребителски права

За осъществяването на Вашите права използвайте данните в раздел „Контакти“. При това се уверете, че можем ясно да Ви идентифицираме.

Право на информация и достъп:

Имате право да изисквате от нас информация относно обработката на Ваши лични данни. Можете да осъществите правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.

Право на коригиране и изтриване:

Имате право да изисквате от нас коригирането на неверни данни. Доколкото са изпълнени законовите изисквания, можете да поискате допълването или изтриването на Ваши лични данни.

Това не се отнася за данни, които са необходими за целите на фактуриране или осчетоводяване или които са предмет на задължителен срок за съхранение. Ако обаче достъпът до подобни данни не е необходим, обработването им се ограничава (вижте по-долу).

Ограничаване на обработването:

Имате право да поискате от нас - ако са спазени законовите изисквания - да ограничим обработването на Вашите данни.

Преносимост на данните:

При условие че са спазени законовите изисквания, имате право да получавате личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или – ако е технически осъществимо – да поискате прехвърляне на тези данни на трета страна.


10.    Право на възражение до надзорния орган

Имате право да подадете възражение пред надзорен орган по защита на личните данни. За целта можете да се обърнете към надзорния орган по защита на личните данни, който е компетентен за мястото Ви на пребиваване или Вашата федерална провинция, или към компетентния за нас орган за защита на личните данни. Това е:

Държавното длъжностно лице за защита на данните и свободен достъп до информация на Баден-Вюртемберг (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg)

Фактически адрес:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Пощенски адрес:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Тел.: 0711/615541-0
Факс: 0711/615541-15
Имейл: poststelle@lfdi.bwl.de


11.    Изменение на декларацията за защита на данните

Запазваме си правото да променяме нашите мерки за сигурност и защита на данните. В такива случаи ще актуализираме съответно и нашата политика за защита на данните. Поради това Ви молим да следите съответната актуална версия на нашата декларация за защита на данните.


12.    Контакти

Ако желаете да се свържете с нас, можете да използвате адреса, посочен в раздела "Администратор на данни".

За осъществяването на Вашите права използвайте следния линк: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f6.

За да съобщите за инцидент, свързан със защитата на данните, използвайте следния линк:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

За предложения и оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, препоръчваме да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данните:

Длъжностно лице за защита на данните (Datenschutzbeauftragter)
Отдел по информационна сигурност и защита на данните на Група Бош (C/ISP)
(Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP))

Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DEUTSCHLAND

или

mailtto: DPO@bosch.com


В сила от: 19.07.2021.