Informace o ochraně osobních údajů


1. Informace o ochraně osobních údajů

Robert Bosch odbytová s.r.o. (dále jen „Bosch“ nebo „my“) je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek, mobilních aplikací a on-line nabídek (dále společně označovaných také jako „on-line prezentace“) a Vaším zájmem o naši firmu a výrobky.


2.Bosch respektuje Vaše soukromí

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost všech obchodních informací jsou pro nás důležité a důsledně je proto zohledňujeme v našich obchodních procesech. Osobní údaje, které jsme získali v souvislosti s Vaší návštěvou této on-line prezentace zpracováváme důvěrně a v souladu se všemi zákonnými požadavky.

 

Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat jsou součástí naší firemní politiky.


3.  Správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Robert Bosch odbytová s.r.o.

 

Naše kontaktní údaje:

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Radlická 350/107d
150 00 Praha 5

IČO: 43872247


4. Shromažďování a zpracování osobních údajů

 

4.1.  Zpracovávané kategorie osobních údajů

V rámci této on-line prezentace zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

-      kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa),

-      obchodní údaje (např. zájem o výrobky či o uzavření smlouvy nebo informace o smluvním vztahu),

-      klientská historie,

-      účetní a platební údaje.

 

4.2.  Zásady

Osobním údajem je jakákoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, patří mezi ně tedy např. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, obchodní údaje, účetní a platební údaje nebo IP adresa.

 

Shromažďujeme a dále zpracováváme osobní údaje pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám v daném případě udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, např. prostřednictvím registrace.

 

4.3.  Účely zpracování a právní základy

Osobní údaje zpracováváme přímo nebo prostřednictvím zpracovatelů, a to pro následující účely:

 

4.3.1.     Přístup na tuto on-line prezentaci

Právní základ: plnění smlouvy (včetně fakturace a případného prodeje pohledávek) a náš oprávněný zájem na přímém marketingu, v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže – čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

 

4.3.2.     Zjištění provozu a odstranění výpadků této on-line prezentace

Právní základ: splnění našich právních povinností v oblasti zajištění bezpečnosti dat a náš oprávněný zájem na vyřešení přerušení či výpadků našich on-line prezentací – čl. čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR.

 

4.3.3.     Vlastní propagace a propagace prostřednictvím třetích stran, včetně průzkumu trhu a analýzy dosahu

Právní základ: náš oprávněný zájem (v rozsahu, v jakém je tato činnost v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže), příp. Váš souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR.

 

4.3.4.     Ochrana a obhajoba našich práv

Právní titul: náš oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

4.4.  Registrace

Chcete-li využívat výhody, které vyžadují uzavření smlouvy, je zapotřebí abyste se zaregistrovali. Při registraci shromažďujeme pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa, preferovaný způsob platby nebo údaje o vlastníkovi účtu) a případně další dobrovolně poskytnuté údaje. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou (*).

 

4.5.  Log soubory

Při každém použití internetu odesílá Váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které se poté ukládají v tzv. log souborech.

 

Log soubory krátkodobě uchováváme za účelem zjišťování výpadků a také z bezpečnostních důvodů (např. pro odhalení možných útoků), následně jsou smazány. Dále jsou uchovávány pouze ty log soubory, které jsou nezbytné pro objasnění a prokázání určitého incidentu. Tyto log soubory je možné odstranit až po konečném objasnění daného incidentu a v závislosti na konkrétním případě mohou být předány vyšetřujícím orgánům.

 

Log soubory mohou být používány také k analytickým účelům, to však až po částečné anonymizaci nebo plném odstranění IP adresy (viz také kapitola „Cookies a sledovací mechanismy“).

 

V log souborech se uchovávají především tyto informace:

-      IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, které bylo použito k přístupu k on-line prezentaci;

-      internetová adresa webové stránky, ze které byla on-line prezentace zobrazena (takzvaná zdrojová nebo referenční URL);

-      název poskytovatele služby, která byla použita k přístupu na on-line prezentaci;

-      názvy souborů a informací, ke kterým bylo přistupováno;

-      datum, čas a doba trvání stahování;

-      objem přenesených dat;

-      operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně instalovaných doplňků – add-ons (např. Flash playeru);

-      kód stavu http (např. „Požadavek byl úspěšný“ nebo „Požadovaný soubor nenalezen“).

 

4.6.  Děti

Tato on-line prezentace není určena pro děti mladší 15 let.

 

4.7.  Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje jsou předávány dalším správcům pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, předání údajů představuje oprávněný zájem (náš, Váš či třetí strany – např. jiné společnosti ze skupiny Bosch) anebo jste k tomu udělili souhlas. Podrobnosti o právním základu jsou uvedeny v kapitole „Účely zpracování a právní základy“.

 

K předání Vašich osobních údajů jiným odpovědným subjektům dochází také na základě právních předpisů nebo vykonatelných úředních či soudní rozhodnutí.

 

4.7.1.     Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme např. prodejními a marketingovými službami, správou smluv, vyřizováním plateb, programováním, správou internetových stránek a mobilních aplikací, datovým hostingem nebo provozem hot-line. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, zejména po stránce zodpovědného nakládání s údaji, které pro nás zpracovávají. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování mlčenlivosti a současně jsou vázáni platnými právními předpisy. Poskytovateli služeb mohou být i jiné společnosti ze skupiny Bosch.

 

4.7.2.     Oznámení o zásilce

Abychom Vás mohli informovat o Vaší zásilce, tj. o plnění smlouvy, předáváme Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo příslušné přepravní společnosti.

 

4.8.  Předání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předat také příjemcům, kteří mají sídlo mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před předáním údajů ověříme, zda je u příjemce zajištěna přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (podle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně pro danou zemi), anebo zajistíme, aby příjemce přiměřená opatření přijal na základě tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou unií. V jiném případě je možné údaje předat pouze s Vaším souhlasem.

 

Na Vaši žádost Vám poskytneme přehled příjemců ve třetích zemích a informace o opatřeních sjednaných k zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete dále, v kapitole „Kontakt“.

 

4.9.  Doba uchování

Vaše údaje uchováváme zásadně pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší on-line prezentace a souvisejících služeb. Dále uchováváme údaje pouze, pokud k tomu máme oprávněný zájem (ten může trvat i po ukončení smlouvy, např. marketing formou poštovních zásilek). Některé údaje musíme dále uchovávat také z důvodu plnění právních povinností (např. v oblasti daňové a finanční kontroly).


5. Cookies a sledovací mechanismy

V rámci naší on-line prezentace mohou být používány cookies a další sledovací mechanismy. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě on-line prezentace ukládají na Vašem koncovém zařízení. Sledovací mechanismy jsou založeny na různých technologiích; využíváme zejména pixelové technologie a/ nebo analýzy log souborů.

 

Soubory cookies a sledovací mechanismy nám umožňují přizpůsobit naše on-line prezentace přímo pro Vás a Vám usnadňují jejich používání.

 

Rozlišujeme soubory cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce on-line prezentace, a cookies a další sledovací mechanismy, které nutné nejsou. Používání on-line prezentace je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům.

 

5.1.  Technicky nezbytné cookies

Technicky nezbytnými cookies rozumíme takové soubory cookies, bez kterých nelze technicky zabezpečit poskytování on-line prezentace. Patří sem např. cookies, které slouží k identifikaci a ověření našich uživatelů, cookies, které dočasně ukládají zadání uživatele (např. obsah nákupního košíku nebo online formuláře), cookies, které ukládají určité preference uživatele (např. nastavení vyhledávání nebo jazyka) nebo cookies, které ukládají data zaručující bezchybné přehrávání video a audio obsahu. Tyto soubory cookies jsou po ukončení Vaší návštěvy smazány.

 

5.2.  Cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nezbytné

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili souhlas. Rozdělujeme je do dvou podkategorií:

 

5.2.1.     Komfortní cookies

Komfortní cookies usnadňují obsluhu naší on-line prezentace a tím Vám umožňují její pohodlnější prohlížení. Může v nich být uloženo např. Vaše jazykové nastavení.

 

5.2.2.     Marketingové cookies a sledovací mechanismy

Marketingové cookies a sledovací mechanismy umožňují (nám a našim partnerům) zobrazovat Vám nabídky odpovídající Vašim zájmům. K analýze Vašeho uživatelského chování využíváme následující typy nástrojů:

 

Statistika:

Pomocí statistických nástrojů např. měříme, kolikrát jste si vyvolali určitou stránku.

 

Měření konverzí:

Pokud jste na naši on-line prezentaci odkázáni přes inzerát našeho partnera v měření konverzí, uloží se na Vašem počítači tzv. cookie pro měření konverzí. Tyto cookies ztrácejí platnost zpravidla po 30. dnech. Pokud navštívíte naši on-line prezentaci v době, kdy tento cookie ještě neztratil platnost, poznáme (my a příslušný partner), že jste byli na naši on-line prezentaci přesměrováni po kliknutí na inzerát. Informace získané pomocí těchto cookies slouží k vytváření statistik konverzí a zjišťování celkového počtu uživatelů, kteří byli po kliknuli na určitý inzerát přesměrováni na danou stránku (opatřenou tagem pro měření konverzí).

 

Retargeting:

Tyto nástroje vytvářejí uživatelské profily pomocí reklamních cookies, resp. reklamních cookies třetích stran, tzv. web beacons (neviditelných obrázků, které se také označují jako pixely nebo pixelové tagy) nebo pomocí srovnatelných technologií. Pomocí těchto nástrojů lze cílit reklamu podle zájmů a dále řídit frekvenci, s jakou uživatel určité inzeráty uvidí. Za zpracování údajů prostřednictvím těchto nástrojů, včetně případného předávání informací třetím stranám, odpovídá příslušný poskytovatel. Podrobnosti naleznete v informacích o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

 

Berte, prosím, na vědomí, že při používání uvedených nástrojů může docházet i k předávání Vašich údajů příjemcům mimo EHP (např. USA). Viz také informace v kapitole „Předávání údajů příjemcům mimo EHP“.

 

Níže uvádíme popis jednotlivých marketingových nástrojů využívaných v rámci této on-line prezentace:

 

5.2.3.     Google Analytics

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkce: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování), tvorba pseudonymních uživatelských profilů na základě informací o přihlášených uživatelích Google (napříč zařízeními), obohacení údajů o pseudonymních uživatelích o cílovou skupinu (informace poskytované společností Google), retargeting, testování UX, sledování konverzí a retargeting ve spojení s Google Ads.

 

5.2.4.     Tealium

Poskytovatel: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkce: Segmentování a profilování v reálném čase, správa tagů.

 

5.3.  Správa cookies a sledovacích mechanismů

Ve svém prohlížeči a/nebo v našem nastavení soukromí můžete spravovat nastavení souborů cookies a sledovacích mechanismů. Vezměte, prosím na vědomí, že Vámi upravené nastavení se vztahuje vždy pouze na aktuálně použitý prohlížeč.

 

5.3.1.     Deaktivace všech souborů cookies

Pokud si přejete zakázat všechny soubory cookies, přejděte do nastavení svého prohlížeče a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

 

5.3.2.     Správa cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nezbytné

Pokud navštívíte naše webové stránky, budete dotázáni, zda udělíte souhlas s používáním komfortních a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanismů. Souhlas můžete udělit i později – v nastavení soukromí na našich stránkách, kde můžete také již udělené souhlasy (s účinností do budoucna) odvolat.


6. Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření zpracovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Přijali jsme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany zpracovávaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.


7. Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v kapitole „Kontakt“. Ujistěte se, prosím, že Vás budeme moci na základě poskytnutých údajů jednoznačně identifikovat.

 

Právo na informace a právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů a dále právo získat přístup k těmto údajům.

 

Právo na opravu a právo na výmaz

Máte právo žádat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – Vaše údaje opravili nebo vymazali. Nejsme povinni vyhovět žádosti o výmaz v případě, kdy se jedná o údaje, které musíme uchovávat na základě zákona (např. údaje nezbytné pro vedení účetnictví nebo údaje). Pokud však již není přístup k takovým údajům zapotřebí, jejich zpracování omezíme (viz dále).

 

Omezení zpracování

Jsou-li splněny zákonné předpoklady, můžete žádat, abychom zpracování Vašich údajů omezili.

 

Námitka proti zpracování údajů

Dále máte právo podat námitku proti zpracování údajů, které je založeno na oprávněném zájmu. Zpracování Vašich údajů ukončíme, jestliže neprokážeme legální a legitimní důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

 

Námitka proti přímému marketingu

Můžete také podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely. V tomto případě jsme povinni zpracování Vašich údajů za tímto účelem ukončit bez dalšího. Vezměte, prosím, na vědomí, že z organizačních důvodů může dojít k časové prodlevě mezi podáním námitky a ukončením zpracování Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

 

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat, a to s účinností do budoucna. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání souhlasu zůstává tímto nedotčena.

 

Přenositelnost údajů

Máte také právo obdržet od nás údaje, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. (je-li to technicky proveditelné) požadovat, aby byly předány třetí straně.

 

Právo podat na stížnost u dozorového úřadu

Ve věci zpracování Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Stížnost můžete podat jak u dozorového úřadu, který je příslušný dle Vašeho bydliště, tak u dozorového úřadu, který je příslušný pro nás.

 

Kontakt na dozorový úřad v České republice (místně příslušný dle našeho sídla):

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7          

Telefon: +420 234 665 111 (ústředna)
Fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz


8. Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese uvedené v kapitole „Správce“. Ujistěte se, prosím, že Vás budeme moci na základě poskytnutých údajů jednoznačně identifikovat.

 

K uplatnění Vašich práv použijte, prosím následující odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBCZ

 

Pokud jde o oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů, použijte tento odkaz:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

 

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na koordinátora pro ochranu osobních údajů pro společnosti ze skupiny Bosch v České republice a na Slovensku: oou@cz.bosch.com.

 

Kontaktovat můžete také našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
P.O.Box 30 02 20
70442 Stuttgart
NĚMECKO
e-mail: DPO@bosch.com


9. Změny Informace o zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření přijatá k zabezpečení ochrany osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech tuto informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Věnujte proto, prosím, pozornost platné verzi informace o ochraně osobních údajů.


10. Datum účinnosti

14.5.2021