Deelnamevoorwaarden Meetgereedschap Nivelleringspromotie

 

Door deelname aan de promotieactie Meetgereedschap Nivelleringspromotie PRO Deal (hierna: promotieactie) gaat u akkoord met de deelnamevoorwaarden.


 

 

1. Organisator

 

Organisator van de promotieactie is

 

Robert Bosch N.V.

Divisie Power Tools

Henri-Joseph Genessestraat 1

1070 Brussel  

België

Postadres:

Postbus 3267

NL-4800 DG Breda, Nederland

 

(hierna: Bosch)

 

2. Actieperiode

 

De promotieactie loopt van 01.05.2022 (0:00 uur) tot 31.08.2022 (24:00 uur) (hierna: actieperiode).

 

3. Deelname

 

Om aan de promotieactie deel te kunnen nemen, moet u tijdens de actieperiode het volgende doen:

 

1)     Koop tijdens de actieperiode een Bosch Professional meetgereedschap of meetgereedschap set uit het nivelleringsassortiment (tegellaser, puntlaser, lijnlaser, rotatielaser of optisch nivelleertoestel, hierna "Promotionele producten") online of in een winkel.

Deelnemende producten:

GTL3

GLL 3-50

GLL 2-10

GLL 2-10 G

GLL 2-15 G

GLL 3-80 C

GLL 3-80

GLL 3-80 CG

GLL 3-80 G

GPL 3 G / 5 G

GCL 25

GCL 2-15

GCL 2-50

GCL 2-50 C

GCL 2-50 CG

GCL 2-15 G

GOL 26

GOL 20

GOL 32

GRL 300

GRL 400

GRL 600

 

2)     Bezoek de PRO Deals Promo website op de volgende link: www.pro360.com/prodeals - deze pagina brengt u naar de PRO Deals webapplicatie (hierna "PRO Deals").

3)     Door deel te nemen aan PRO Deals wordt een persoonlijk PRO360 gebruikersprofiel aangemaakt, indien dit nog niet bestaat. Meer informatie over de PRO360 vindt u in de Algemene Voorwaarden, die u hier kunt bekijken.

4)     Voer het serienummer, het apparaatnummer en SKU (stock keeping unit) van uw gekochte promotionele product en de datum van aankoop in.

5)     Upload de factuur van uw gekochte Promotieproduct naar PRO Deals door de factuur te fotograferen of te uploaden via bestandsupload. Houd er rekening mee dat op de factuur duidelijk het gekochte nivelleertoestel, de aankoopprijs en de datum van aankoop moet worden vermeld.

6)     Afhankelijk van het Promotionele product dat u heeft gekocht, zal een selectie van compatibele meetgereedschap-accessoires worden getoond op de PRODeals website (zoals verder toegelicht in sectie 4). U kunt hieruit een accessoire van uw voorkeur selecteren, mits aan alle voorwaarden is voldaan.

7)     Voer uw leveringsadres in en voltooi het deelnameproces.

De aankoop van het promotionele product (datum op factuur) moet plaatsvinden binnen de actieperiode. De factuurdatum is beslissend voor de aankoop binnen de actieperiode. Als de factuurdatum buiten de actieperiode valt, is het aan uzelf om te bewijzen dat de aankoop heeft plaatsgevonden binnen de actieperiode. Aanmelden voor de actie kan vanaf 01.09.2021. Deelname aan de promotieactie kan tot 30 dagen na aflopen actieperiode.

 

4. Geschenkencatalogus

 

De PRODeal promotie voor Bosch Professional Meetgereedschap bestaat uit het kopen van een professional meettoestel vanuit het Bosch nivelleringsassortiment (tegellaser, puntlaser, combilaser, lijnlaser, rotatielaser of optisch nivelleertoestel) om een gratis compatibel meetgereedschapsaccessoire te ontvangen vanuit een voor gedefinieerde selectie, afhankelijk van de beschikbaarheid. U kunt de beschikbare producten gelinkt aan deze promotie van Bosch terugvinden op de PRO Deals website www.pro360.com/prodeals; de getoond gratis items zijn beschikbaar en zijn beschikbaar zo lang de voorraad strekt. U kunt slechts één item kiezen. 

 

5. Recht op deelname, voorwaarde voor deelname en levering

 

Alle natuurlijke personen die in België of het Groot Hertogdom Luxemburg wonen en 18 jaar of ouder zijn, mogen aan de promotieactie deelnemen. Medewerkers van Bosch en andere bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de promotieactie, zijn uitgesloten van deelname.

 

Deze promotieactie is bedoeld voor eindgebruikers, zowel consumenten als ondernemers. Voor de doeleinden van deze Deelnamevoorwaarden is een "consument" elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, en is een "ondernemer" elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij het aangaan van de overeenkomst handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, ongeacht hij persoonlijk handelt of via een andere persoon die in naam van de ondernemer of namens de ondernemer handelt.

Ondernemers kunnen gedurende de in punt 3 genoemde actieperiode onbeperkt deelnemen aan de promotieactie (voor elk afzonderlijk aangekocht promotioneel product). Voor consumenten is de deelname beperkt tot maximaal 3 deelnames gedurende de onder punt 3 genoemde actieperiode.

 

Deze actie kan niet gecombineerd worden met andere acties en kortingen van de Bosch Group, met name die van Bosch. De actie geldt uitsluitend voor een van de promotieproducten die bij een in België, Nederland, of het Groot Hertogdom Luxemburg woonachtige dealer aangeschaft zijn. Bij herroeping of ontbinding van een koopovereenkomst mag u niet aan de actie deelnemen. Bij retournering van de machine moet een eventueel reeds ontvangen geschenk teruggegeven worden aan Bosch. De teruggave kan in rechte gevorderd worden. Wederverkoop of verdeling van de ontvangen premies is niet toegestaan.

 

Het geschenk wordt in de regel binnen vier weken na een voltooide bestelling van het geschenk geleverd (tenzij anders vermeld op de website www.pro360.com/prodeals).  De kosten voor verzending van het geschenk zijn voor rekening van Bosch. Het geschenk kan niet geruild, afgehaald of in contanten uitbetaald worden.

 

6. Contact

 

Voor vragen over PRO Deals neemt u via e-mail contact op met Bosch.

 

7. Aansprakelijkheid

 

De geschenken worden u onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid beschikbaar gesteld. Dat geldt echter niet, voor zover de garantieclaim op schadevergoeding gericht is en de claim berust op grove nalatigheid of opzet van Bosch of diens gedelegeerde personen. Schadevergoedingsclaims wegens schending van leven, lichaam of gezondheid of op grond van de wet op de productaansprakelijkheid blijven eveneens onverminderd van kracht. Bosch is nadrukkelijk niet verplicht om de geschenken te vervangen of te repareren, maar zal dit van geval tot geval beoordelen.

8. Overige

 

Wij behouden ons het recht voor om alle voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als u aan een actie van Bosch deelneemt, gelden te allen tijde de dan op te halen deelnamevoorwaarden. Controleer daarom in uw eigen belang altijd de deelnamevoorwaarden voordat u gebruikmaakt van de aanbieding. Indien een of meer bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig of onvolledig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Bosch behoudt zich het recht voor om de actie om gegronde redenen te beëindigen of tijdelijk stop te zetten. Dat is met name het geval als de adequate uitvoering van de actie om juridische of concrete redenen niet meer gewaarborgd kan worden.

 

Op de contractuele relaties tussen u en Bosch is het Belgisch recht van toepassing. Als u consument bent, geldt deze rechtskeuze in zoverre, als de geboden bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar u uw standaard woon- of verblijfplaats hebt, u niet wordt ontnomen (gunstigheidsprincipe). De geldigheid van het Weens koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

 

 

9. Privacy

 

Bosch is blij met uw belangstelling voor onze onderneming en voor onze producten en acties. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens vinden wij een belangrijk thema, dat wij in onze bedrijfsprocessen dan ook in aanmerking nemen. Wij verwerken persoonsgegevens vertrouwelijk en uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen.  Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn een integraal onderdeel van ons ondernemingsbeleid.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Bosch; uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

 

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Verwerkte gegevenscategorieën

 

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

-                 communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail en adres)

-                 stamgegevens met betrekking tot contracten (aard van de contracten, producten resp. contracten waarvoor belangstelling bestaat)

 

 

Principes

 

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, als hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven.

 

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

 

Wij en dienstverleners die wij hiervoor opdracht geven, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

-                 Deelname aan de PRO Deals Promotion (rechtsgrondslag: uitvoering van een overeenkomst).

-                 Zelfpromotie en promotie van derden, marktonderzoek en bereiksmeting voor zover wettelijk toegestaan resp. op basis van toestemming (rechtsgrondslag: toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het mededingingsrecht).

-                 Product- resp. klantenenquêtes per post (rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de producten/diensten, toestemming).

-                 Product- of klantenquêtes via e-mail en/of telefoon, voor zover u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (rechtsgrondslag: toestemming).

-                 Verzending van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger via e-mail of SMS/MMS (rechtsgrondslag: toestemming).

-                 Handhaving en verdediging van onze rechten (rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het handhaven en het verdedigen van onze rechten).

 

 

Registratie

Voor zover u een beroep wilt doen op diensten waarvoor de afsluiting van een overeenkomst nodig is, verzoeken wij u zich te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de initiëring en uitvoering van de overeenkomst (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en adres), evenals evt. andere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens geven wij aan met een *.

 

Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden door ons principieel alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derden een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Details over de rechtsgronden en de ontvangers of de categorieën van ontvangers vindt u in de paragraaf Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking resp. gerechtelijk bevel verplicht zijn.

 

Doorgeven van gegevens

 

Dienstverleners

We belasten externe dienstverleners met taken zoals verkoop- en marketingservices, contractbeheer en betalingsverwerking. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

 

 

Aankondiging van pakketten

Om uw pakketten te laten aankondigen, geven wij uw e-mailadres in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door aan

 

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG

Robert-Koch-Str. 46

55129 Mainz-Hechtsheim

Duitsland

 

Deze onderneming verwerkt de betreffende gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Duur van de opslag; bewaartermijnen

 

Wij slaan uw gegevens principieel zolang op als voor het leveren van ons online aanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is, als wij uw toestemming hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens of als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). Daarna wissen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).

 

Veiligheid

 

Onze medewerkers en de dienstverlenende ondernemingen die handelen in opdracht van ons, zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en om uw door ons beheerde gegevens in het bijzonder te beschermen tegen de risico's van onbedoelde en onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking resp. onbevoegde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

 

Rechten van de gebruikers

 

Gebruik om u op uw rechten te beroepen, de gegevens in de paragraaf 'Contact' op de volgende pagina. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

 

Recht op informatie en inzage

 

U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 

Recht op rectificatie en wissing

 

U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens rectificeren en – voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – dat wij uw gegevens vervolledigen of wissen.

Dit geldt alleen voor gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).

 

Beperking van de verwerking

 

U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

 

 

 

Toestemming intrekken

 

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment waarop u uw toestemming intrekt, blijft hierdoor onverlet.

 

Bezwaar tegen gegevensverwerking

 

Bovendien hebt u het recht er te allen tijde bezwaar tegen te maken dat wij uw gegevens verwerken. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

 

Overdraagbaarheid van gegevens

 

U hebt bovendien het recht om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegezonden te krijgen resp. – voor zover technisch mogelijk – te verlangen dat de gegevens worden doorgezonden naar een derde.

 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit waaronder uw woonplaats (resp. uw deelstaat) ressorteert, of tot de toezichthoudende autoriteit waaronder wij ressorteren. Dit is:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

 

Contact

 

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in de paragraaf 'Verwerkingsverantwoordelijke' vermelde adres.

Gebruik de volgende link om u op uw rechten te beroepen: https://request.privacy-bosch.com/.

Gebruik de volgende link om privacyincidenten te melden:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

 

Als u suggesties wilt doen of een bezwaar/klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

 

Functionaris voor gegevensbescherming

 

Informatiebeveiliging en gegevensbescherming (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

Duitsland

Of

E-mail: DPO@bosch.com