Informace k ochraně osobních údajů


Informace k ochraně osobních údajů
Robert Bosch odbytová s.r.o. (dále jen „Bosch Power Tools“ či „my“ nebo „nám“) je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společné označení „online nabídka“) a Vaším zájmem o naši firmu a produkty.


Bosch Power Tools respektuje Vaše soukromí
Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů i zabezpečení všech obchodních dat mají pro nás vysokou důležitost, kterou zohledňujeme v našich obchodních procesech. Osobní údaje získané při Vaší návštěvě našich online nabídek zpracováváme jako důvěrné informace a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost a zabezpečení informací jsou důležitou součástí politiky naší firmy.


Odpovědný subjekt
Odpovědný subjekt za zpracování Vašich dat je Bosch Power Tools; výjimky jsou vysvětleny v těchto informacích k ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou následující: Robert Bosch odbytová s.r.o., Radlická 350/107d, Praha 5, 158 00, Kontakty: Tel. +420 261 300 101, Email: kontakt@cz.bosch.com.


Získávání, zpracovávání a používání osobních údajů
4.1 Kategorie zpracovaných údajů

Zpracovávají se následující kategorie údajů:
• Údaje o komunikaci (např. jméno, tel. číslo, e-mail, adresa, IP adresa)
• Kmenová data smluv (smluvní vztah, zájem o produkty nebo zájem o smlouvu)
• Historie zákazníka
• Vyúčtování smlouvy – a platební údaje

4.2 Zásady

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, tedy např. jméno, adresa, tel. číslo, e-mailové adresy, údaje smluv, objednávek a vyúčtování, které jsou výrazem identity osoby.

Získáváme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, pokud pro to existuje právní základ nebo pokud jste nám k tomu, např. v rámci registrace, poskytli souhlas.

4.3 Účely zpracování a právní základy

Vaše osobní údaje zpracováváme my a námi pověřený poskytovatel služby k následujícím účelům zpracování:

– Poskytnutí této online nabídky a plnění smlouvy podle našich smluvních podmínek včetně vyúčtování. K vyúčtování může také patřit prodej pohledávek.
(Právní základy: Plnění smlouvy nebo pro prodej pohledávek oprávněný zájem z naší strany o efektivní správu pohledávek).

– K určení chyb a z bezpečnostních důvodů
(Právní základy: Splnění našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti a zabezpečení dat a oprávněný zájem na odstranění chyb a o bezpečnost našich nabídek).

– Zachování a hájení našich práv
(Právní základ: oprávněný zájem z naší strany o uplatnění a hájení našich práv).

4.4 Soubory protokolů

Při každém použití internetu zasílá Váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které ukládáme v tzv. souborech protokolů.

Soubory protokolů krátkodobě ukládáme k určení chyb a z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění útoků) a poté vymažeme. Soubory protokolů, u kterých je uchování nezbytné k důkaznímu řízení, nejsou vymazány až do konečného objasnění daného případu a mohou být v jednotlivém případě předány vyšetřovacím orgánům.

Soubory protokolu (bez IP adresy, resp. úplné IP adresy) se používají také k analytickým účelům; viz také část Webová analytika.

V souborech protokolů se ukládají především následující informace:
– IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, ze kterého probíhá přístup na online nabídku;
– internetová adresa webových stránek, ze kterých byla vyvolána online nabídka (tzv. origin-URL nebo referer-URL);
– název poskytovatele služby, pomocí které se uskutečnil přístup na online nabídku;
– název vyvolaných souborů nebo informací;
– datum, čas a trvání vyvolání;
– objem přenesených dat;
– operační systém a informace k použitému internetovému prohlížeči včetně instalovaných doplňků (add-ons) (např. Flash Player);
– kód stavu http (např. „dotaz úspěšný“ nebo „požadovaný soubor nebyl nalezen“).

4.5 Děti

Tato online nabídka se zaměřuje na osoby starší 15 let.


Předání údajů
5.1 Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje předáváme jiným odpovědným subjektům zásadně pouze v případě, že je to nutné k plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici Váš souhlas s předáním. Podrobnosti k právním základům najdete v části Účely zpracování a právní základy. Třetí stranou mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch. Pokud se předávají údaje třetí straně na základě oprávněného zájmu, je tato skutečnost vysvětlena v těchto informacích k ochraně osobních údajů.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými zákony nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

5.2 Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami jako prodejní a marketingové služby, správa smluv, provedení plateb, programování, datový hosting a služby horké linky. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, především jejich pečlivé zacházení s daty u nich uloženými a zabezpečení těchto dat. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonů. Poskytovatelem služeb mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch.

5.3 Předání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předat také příjemcům, kteří mají sídlo mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před předáním údajů zajistíme, aby u příjemce existovala buď přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (např. na základě rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise pro danou zemi, nebo byla uzavřena dohoda o tzv. standardních smluvních doložkách EU mezi Evropskou unií a příjemcem), nebo abychom měli Váš souhlas s předáním údajů.
U nás můžete získat přehled příjemců v třetích zemích a kopii konkrétně sjednaných nařízení k zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů. Využijte prosím údaje v části Kontakt.


Doba uložení; lhůty pro uchování
Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. máme oprávněný zájem údaje dále ukládat (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Ve všech ostatních případech vymažeme Vaše osobní údaje s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).


Použití cookies
7.1 Všeobecné informace

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky ukládají na Vašem počítači. Pokud tuto online nabídku vyvoláte znovu, odešle Váš prohlížeč obsah cookies zpět danému poskytovateli a umožní tak znovu identifikovat koncové zařízení. Čtení cookies nám umožní optimálně navrhnout naši online nabídku a usnadnit Vám používání

7.2 Vypnutí a vymazání cookies

Když navštívíte naše internetové stránky, zobrazí se Vám ve vyskakovacím okně vrstvy cookies dotaz, zda povolíte cookies používané našimi stránkami, nebo je chcete v nastaveních vypnout.
Pokud se rozhodnete cookies nepovolit, ve Vašem prohlížeči se uloží opt-out cookie. Tento cookie slouží výhradně k přiřazení Vašeho nesouhlasu. Vypnutí cookies může ovšem způsobit, že již nebudete mít dostupné jednotlivé funkce našich internetových stránek. Nezapomeňte, že opt-out cookie se z technických důvodů může použít pouze pro prohlížeč, ze kterého byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte znovu provést volbu opt-out.

Možnost nastavení se nevztahuje na cookies, které byly během Vaší návštěvy internetových stránek třetích stran použity jinými poskytovateli.

Prostřednictvím svého prohlížeče můžete ovšem kdykoli vymazat všechny cookies. O této možnosti se informujte ve funkcích nápovědy svého prohlížeče. Může to ovšem také způsobit, že již nebudete mít dostupné jednotlivé funkce.

Kromě toho existuje na následující webové stránce možnost spravovat a deaktivovat používání cookies třetími stranami:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Tyto webové stránky neprovozujeme, takže za ně neodpovídáme a nemáme vliv na obsah a dostupnost.

7.3 Přehled námi používaných cookies

V následující části najdete přehled námi používaných cookies.

7.3.1 Nezbytně nutné cookies

Určité cookies jsou nutné, abychom Vám mohli spolehlivě poskytnout online nabídku. Do této kategorie patří např.
– cookies, které slouží k identifikaci a ověření našich uživatelů;
– cookies, které dočasně ukládají zadání uživatele (např. obsah nákupního košíku nebo online formuláře);
– cookies, které ukládají určité preference uživatele (např. nastavení vyhledávání nebo jazyka);
– cookies, které ukládají data zaručující bezchybné přehrávání video- a audioobsahu.

7.3.2 Analytické cookies

Analytické cookies používáme pro záznam uživatelského chování (např. kliknutí na reklamní bannery, navštěvované podstránky, vyhledávací dotazy) našich uživatelů a pro statistické vyhodnocení.


Webová analytika
Statistické informace o používání naší online nabídky potřebujeme k její optimalizaci z hlediska uživatelské přívětivosti, k provádění měření účinnosti a dosahu a k průzkumu trhu.

Za tímto účelem používáme nástroje pro webovou analytiku popsané v této části.

Profily používání vytvořené těmito nástroji pomocí analytických cookies nebo vyhodnocením souborů protokolů nejsou slučovány s osobními údaji. Nástroje buď vůbec nepoužívají IP adresy uživatelů, nebo je okamžitě po získání dat zkracují.

Poskytovatelé nástrojů zpracovávají údaje pouze jako zpracovatelé podle našich pokynů, a ne k vlastním účelům.

Ke každému nástroji najdete níže informace o daném poskytovateli a o tom, jak můžete vyjádřit nesouhlas se shromažďováním a zpracováním údajů tímto nástrojem.

U nástrojů, které pracují s opt-out cookies, nezapomeňte, že opt-ouf funkce se vztahuje na zařízení nebo prohlížeč a zásadně platí pouze pro právě používané koncové zařízení, příp. používaný prohlížeč. Pokud používáte několik koncových zařízení nebo prohlížečů, musíte volbu opt-out nastavit u každého koncového zařízení a v každém prohlížeči.
Kromě toho můžete vytváření profilů používání zabránit také tím, že obecně deaktivujete používání cookies; viz také část Vypnutí a vymazání cookies.

8.1 WebTrends

Nástroj WebTrends poskytuje WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA.

Nesouhlas se shromažďováním nebo vyhodnocováním svých údajů tímto nástrojem můžete vyjádřit tak, že použijete možnost volby opt-out na následujícím odkazu: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.


Externí odkazy
Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.


Bezpečnost
Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů.

Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.


Práva uživatelů
K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

Právo na informace a právo na přístup k informacím

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním informacím, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz

Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k Vaší osobě nebo abychom Vaše údaje vymazali.

To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže).

Omezení zpracování

Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

Námitka proti zpracování údajů

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu

Kromě toho můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely („námitka proti zpracování údajů k marketingovým účelům“). Zohledněte prosím, že z organizačních důvodů může dojít ke kolidování Vašeho odvolání souhlasu s použitím Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Námitka proti zpracování údajů u právního základu „oprávněný zájem“

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, pokud se opírá o právním základem oprávněný zájem. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucí účinností. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání zůstane tímto nedotčena.

Přenositelnost dat

Nadále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost podle svého bydliště či spolkové země spadáte nebo na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost spadáme. To je:

Úřad na ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic  
Phone: +420 234 665 111
+420 234 665 555
+420 234 665 444
http://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz


Změna informací k ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů, pokud to bude nutné kvůli technickému vývoji. V takových případech upravíme také naše informace k ochraně osobních údajů. Proto berte na zřetel vždy aktuální verzi našich informací k ochraně osobních údajů.


Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese uvedené v části „Zodpovědná osoba“.

Pro uplatnění svých práv použijte tento odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBCZ.

Pro oznámení případů porušení ochrany osobních údajů použijte tento odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Matthias Goebel
koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů
Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů ve skupině Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
NĚMECKO
nebo
mailto: DPO@bosch.com

Stav: 11.12.2018