Mõõteriistade (loodide) müügikampaania osalemistingimused

 

Käesolevad tingimused reguleerivad teie osalemist mõõteriistade (loodide) müügikampaanias PRO Deals (edaspidi „Müügikampaania“).


 

 

1. Korraldaja

 

Müügikampaania korraldaja on

 

SIA „Robert Bosch“

Registrikood 40003111242

Aadress: Mukusalas iela 101, LV-1004, Riia

E-post: rblv@lv.bosch.com

Telefon: +371 67802080

 

(edaspidi „Bosch“).

 

2. Kampaaniaperiood

 

Müügikampaania toimub ajavahemikul 01.05.2022 (00:00 CET) kuni 31.08.2022 (24:00 CET) (edaspidi „Kampaaniaperiood“).

 

3. Osalemine

 

Müügikampaanias osalemiseks tuleb teil Kampaaniaperioodi jooksul teha järgmist:

1)     Ostke veebipoest või kauplusest Bosch Professionali loodide tootevalikusse kuuluva mõõteriista või mõõteriistade komplekti (plaatimislaser, punktlaser, kombilaser, joonlaser, pöördlaser või optiline lood („Kampaaniatoode“)).

2)     Külastage PRO Dealsi kampaania veebisaiti aadressil www.pro360.com/prodeals, kust teid suunatakse edasi PRO Dealsi veebirakendusse (edaspidi „PRO Deals“).

3)     Looge PRO Dealsi jaoks isiklik PRO360 kasutajaprofiil, kui teil seda veel pole. Lisateave PRO360 kohta on Üldtingimustes, mille leiate siit.

 

4)     Sisestage ostetud Kampaaniatoote seerianumber, seadme number ja inventarinumber (SKU) ning ostukuupäev.

 

5)    Laadige PRO Dealsi üles ostetud Kampaaniatoote ostuarve või saateleht, tehes arvest või saatelehest foto või laadides selle üles failina. Palume arvestada, et arvel või saatelehel peavad olema selgelt nähtavad ostetud Kampaaniatoote andmed, ostuhind ja ostukuupäev.

6)     Sõltuvalt ostetud Kampaaniatootest kuvatakse teile veebirakenduses valik sellega ühilduvaid mõõteriistade lisatarvikuid (üksikasjalikumalt vt punkt 4). Kui olete täitnud kõik tingimused, saate valida endale sobiva lisatarviku (edaspidi „preemia“).

7)     Sisestage kättetoimetamise aadress ja lõpetage osalejaks registreerimine.

Kampaaniatoode peab olema ostetud Kampaaniaperioodil. Müügikampaanias saab osaleda veel 30 päeva pärast Kampaaniaperioodi lõppu.

 

4. Preemiakataloog

 

Kui ostate Bosch Professionali mõõteriistade PRO Dealsi kampaania ajal veebipoest või kauplusest Bosch Professionali loodide tootevalikusse kuuluva mõõteriista või mõõteriistade komplekti (plaatimislaser, punktlaser, kombilaser, joonlaser, pöördlaser või optiline lood), saate pakutavast eraldi valikust tasuta tellida ühilduva ja parajasti saadaoleva mõõteseadmete lisatarviku. Boschi Müügikampaania tootepreemiad leiate PRO Dealsi veebisaidilt www.pro360.com/prodeals, kus teile kuvatakse preemiad, mis on parajasti saadaval ja mida saab tellida, kuni neid jätkub. Te saate valida ainult ühe preemia.

Kui Kampaaniatoode on hõlmatud rohkem kui ühega järgmistest kampaaniatest: tööriistade PRO Dealsi kampaania, mõõteriistade (loodide) PRO Dealsi kampaania või X-LOCKi PRO Dealsi kampaania, siis saab osaleja kampaaniatoote juurde preemia valida vaid ühest nimetatud kampaaniast.

 

5. Osalejad ja osalemise eeltingimused, kättetoimetamine

 

Müügikampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud. Osaleda ei või Boschi töötajad ega Müügikampaania läbiviimisega seotud ettevõtete töötajad. Müügikampaania on mõeldud lõppkasutajatele, sealhulgas nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele. Käesolevate tingimuste tähenduses on „tarbija“ füüsiline isik, kes teeb ostutehingu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust ning „ettevõtja“ on füüsiline või juriidiline isik, kes teeb ostutehingu oma majandus- või kutsetegevuses või teeb tehingu majandus- või kutsetegevuses tegutseva ettevõtja esindajana või sellise ettevõtja nimel.

Ettevõtjad võivad punktis 3 nimetatud tähtaja jooksul Müügikampaanias osaleda piiramatu arv kordi (iga ostetava Kampaaniatootega eraldi). Tarbijad võivad punktis 3 nimetatud tähtaja jooksul Müügikampaanias osaleda kuni 3 korda.

 

Seda kampaaniat ei saa kombineerida teiste Boschi kontserni  ja eelkõige Boschi enda kampaaniate ja soodustustega. Kui te ostu-müügi lepingu üles ütlete või sellest taganete, ei või te kampaanias osaleda. Kui te tööriista tagastate, tuleb teil Boschile tagastada ka preemia, juhul kui olete selle juba kätte saanud. Vastasel juhul esitatakse sellekohane tagastamisnõue. Kampaania on mõeldud ainult lõppkasutajatele ning Boschi toodete edasimüüjad ei või preemiaid saada. Kui te olete ettevõtja, on teil keelatud saadud preemiaid edasi müüa või müügiks pakkuda.

 

Preemiad toimetatakse üldjuhul kätte 8 nädala jooksul pärast tellimist (kui veebisaidil www.pro360.com/prodeals pole märgitud teisiti). Bosch toimetab preemiaid vaid Läti, Leedu ja Eesti aadressidele. Preemiaid saab lunastada ainult riikides kust toode on ostetud ja preemiaid mis on lunastatud saadetakse ainult lunastusriigi aadressidele. Bosch tasub preemiate saatekulu. Preemiaid ei saa ümber vahetada ega neile ise järgi tulla või neid rahas välja võtta.

 

6. Kontakt

 

Kui teil on PRO Dealsi kohta küsimusi, palume need saata e-kirjaga punktis 1 märgitud aadressil.

 

7. Vastutus

Kui te olete ettevõtja, kehtivad järgmised vastutusega seotud tingimused:

 

Teile pakutavatel preemiatel puudub mis tahes garantii. See säte ei piira Boschi ega tema volitatud esindajate vastutust raske hooletuse või tahtluse korral. Garantii puudumine ei mõjuta ka tootevastutuse õigusaktidest tulenevaid õigusi hüvitisele surma, kehavigastuse või tervisekahjustuse korral. Bosch ei ole kohustatud preemiaid asendama ega parandama, kuid võib seda teatud juhtudel oma äranägemisel siiski teha. Kui kohalduvatest õigusaktidest ei tulene teisiti, ei ületa Boschi vastutus preemia väärtust.

Kui te olete tarbija:

Boschi vastutus teie ees ei ole piiratud ja garantii kehtib vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Kui tarbijal ei võimaldata kampaanias osaleda, kuigi käesolevad tingimused annavad talle selleks õiguse, on tarbijal õigus kasutada tarbijakaitse õigusaktidega ette nähtud õiguskaitsevahendeid.

8. Taganemisõigus

 

Kui te olete tarbija, on teil õigus käesolevates osalemistingimustes kirjeldatud lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates preemia kättesaamisest. Taganemiseks tuleb teil täita osalemistingimustele lisatud taganemisvorm ja saata see meile e-kirjaga punktis 1 märgitud aadressil või tavapostiga.

Taganemisõiguse kasutamise korral kohustute te preemia Boschile tagasi saatma 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. Preemia tagastamisega seotud otsesed kulud kannate teie.

 

9. Muud sätted

 

Võime teha käesolevates osalemistingimustes muudatusi. Boschi kampaanias osalejale kehtivad osalemistingimused osalejaks registreerimise ajal allalaaditava seisuga. Bosch ei säilita osalemistingimusi muus vormis. Kui mõni osalemistingimuste säte osutub tühiseks või täidetamatuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

 

Boschil on õigus kampaania mõjuval põhjusel lõpetada või ajutiselt peatada. Seda võidakse teha eelkõige juhul, kui kampaaniat pole võimalik nõuetekohaselt läbi viia või kui õiguslikud või tehnilised olud ei võimalda kampaania tingimusi täita.

 

Teie ja Boschi vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Läti õigust. Kui te olete tarbija, kehtib see kohaldatava õiguse säte vaid juhul, kui see ei piira teie õigusi võrreldes teie peamise elukoha riigi imperatiivsete õigusnormidega (soodsaima kohtlemise põhimõte). ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ei kohaldata.

Vaidlused lahendatakse Läti kohtutes. See säte ei piira Eesti tarbijate õigust esitada Eesti imperatiivsete õigusnormide kohaselt kaebus Eesti kohtule või Tarbijavaidluste Komisjonile (https://komisjon.ee/).

 

10.Andmekaitse

 

Bosch on tänulik, et tunnete huvi meie ettevõtte, toodete ja kampaaniate vastu. Meile on oluline kaitsta isikuandmete töötlemisel teie privaatsust ja teie ettevõtte andmete turvalisust ning andmekaitse on osa meie äriprotsessidest. Töötleme isikuandmeid konfidentsiaalselt ja ranges kooskõlas õigusaktidega.  Isikuandmete kaitse ja andmeturbe tagamine on meie ettevõtte olulised tegevuspõhimõtted.

 

Vastutav töötleja

 

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Bosch, kui käesolevas andmekaitset käsitlevas punktis pole selgitatud teisiti.

 

Töödeldavad andmeliigid

 

Töötleme järgmisi andmeliike:

-                 Kontaktandmed (sh nimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress)

-                 Lepingu üldandmed (st andmed kampaaniatoote ostu-müügi lepingu kohta).

 

Üldised põhimõtted

 

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ning lepingu-, raamatupidamis- ja arveldusandmed, mida saab seostada konkreetse isikuga.

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sealhulgas IP-aadresse) vaid juhul, kui selleks on õiguslik alus või olete andnud töötlemiseks nõusoleku, näiteks registreerimisel.

 

Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

 

Meie ja meie teenuseosutajad töötlevad teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

-                 PRO Dealsi kampaanias osalemine (õiguslik alus: lepingu täitmine).

-                 Meie ja kolmandate isikute turundus ning turu-uuringud ja auditooriumi analüüs, kui see on õigusaktidega lubatud või olete andnud selleks nõusoleku (õiguslik alus: teie nõusolek või meie õigustatud huvi teha otseturundust kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsinormidega).

-                 Toote- ja/või kliendiuuringud posti teel (õiguslik alus: meie õigustatud huvi täiustada oma tooteid/teenuseid või teie nõusolek).

-                 Toote- ja/või kliendiuuringud e-posti või telefoni teel, kui olete nendega sõnaselgelt nõustunud (õiguslik alus: nõusolek).

-                 Uudiskirjade saatmine e-postiga või teksti- või multimeediasõnumiga saaja nõusolekul (õiguslik alus: teie nõusolek).

-                 Meie õiguste teostamine ja kaitsmine (õiguslik alus: meie õigustatud huvi teostada ja kaitsta oma õigusi).

 

Andmete töötlemine on vajalik käesolevates osalemistingimustes kirjeldatud lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Kui te andmeid ei anna, võib osalemistingimustes kirjeldatud lepingu sõlmimine või nõuetekohane täitmine olla võimatu.

Registreerimine

Kui soovite kasutada teenuseid, mille jaoks on tarvis sõlmida leping, palume me teil end registreerida. Registreerimise käigus kogutakse teilt isikuandmeid, mis on vajalikud lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (nt ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, aadress), ning muid andmeid, mille andmine on vabatahtlik. Kohustuslikud andmed on tähistatud tärniga (*).

 

Teie isikliku PRO360 kasutajaprofiili isikuandmete töötlemise kohta leiate rohkem teavet siit: https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/lv/rblv/lv/pro360/privacy/

 

Andmete edastamine teistele vastutavatele töötlejatele

Edastame teie andmeid teistele vastutavatele töötlejatele vaid juhul, kui see on vajalik lepingu täitmiseks või kui kolmandal isikul on õigustatud huvi andmeid saada või te olete andnud andmete edastamiseks nõusoleku. Teie andmeid võidakse teistele vastutavatele töötlejatele edastada ka juhul, kui me oleme selleks õigusaktidest tulenevalt või kohtu korraldusel kohustatud.

 

Andmete edastamine

 

Teenuseosutajad

Kasutame müügi ja turunduse korraldamiseks, lepingute haldamiseks, maksete töötlemiseks ja muude ülesannete täitmiseks väliseid teenuseosutajaid. Tegemist on hoolikalt valitud teenuseosutajatega ning me kontrollime regulaarselt nende tegevust, eriti säilitatavate andmete töötlemise ja kaitse nõuetekohasust. Kõik meie teenusosutajad on võtnud kohustuse kaitsta konfidentsiaalsust ja täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Teenuseosutajateks võivad olla ka teised Boschi kontserni ettevõtted.

 

Pakkidest teavitamine

Teie pakkidega seotud teavitamiseks edastame me teie e-posti aadressi ja telefoninumbri (SMSide saatmiseks) meie teenuseosutajale:

 

DX Network Services Ltd

Ditton Park Riding Court Road

SL3 9GL Datchet Slough

Suurbritannia

 

See ettevõte töötleb teie isikuandmeid vastutava töötlejana.

 

Säilitustähtajad

 

Säilitame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik teile meie veebiteenuste ja nendega seotud teenuste osutamiseks või kuni meil on andmete säilitamiseks teie nõusolek või kui meil on andmete pikemaks säilitamiseks õigustatud huvi (nt õigustatud huvi teha posti teel turundust ka pärast lepingu täitmist). Pärast seda teie isikuandmed kustutatakse, välja arvatud andmed, mida meil on tarvis säilitada juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks peame me maksu- ja kaubandusõiguse kohaselt säilitama lepinguid ja arveid teatud ajani).

 

Turvalisus

 

Meie töötajad ja lepingulised teenuseosutajad on kohustatud tagama andmete konfidentsiaalsuse ja täitma kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid.

Võtame kõik nõutavad tehnilised ja korralduslikud meetmed, et vältida eelkõige teie kohta töödeldavate andmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kuritarvitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avaldamise ja loata juurdepääsuga seotud riske. Täiustame turvameetmeid pidevalt koos tehnika arenguga.

 

Kasutaja õigused

 

Oma õiguste teostamiseks palume kasutada punktis „Kontakt“ märgitud kontaktandmeid. Palume seejuures tagada, et meil oleks võimalik üheselt tuvastada teie isik.

 

Andmesubjekti õigus saada teavet ja tutvuda andmetega

 

Teil on õigus saada meilt teavet oma andmete töötlemise kohta. Selleks saate kasutada oma õigust tutvuda teie kohta töödeldavate isikuandmetega.

 

Parandamis- ja kustutamisõigus

 

Te võite taotleda ebaõigete andmete parandamist ning õigusaktidega ette nähtud tingimustel ka andmete täiendamist või kustutamist.

See õigus ei kehti arveldus- ja raamatupidamisandmete puhul ning juhul kui me oleme õigusaktidest tulenevalt kohustatud andmeid säilitama. Sel juhul saab taotleda andmete töötlemise piiramist, juhul kui juurdepääs neile andmetele pole vajalik (vt allpool).

 

Töötlemise piiramine

 

Te võite õigusaktidega ette nähtud tingimustel taotleda oma andmete töötlemise piiramist.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

 

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek, võite te oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, misjärel andmeid enam ei töödelda. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist tehtud töötlemistoimingute seaduslikkust.

 

Vastuväited andmete töötlemisele

 

Kui te esitate vastuväite, lõpetame teie andmete töötlemise, kui me ei suuda õigusaktide kohaselt tõendada, et töötlemise jätkamiseks on oluline õigustatud huvi, mis on teie õigustest kaalukam.

 

Andmete ülekandmine

 

Teil on õigus saada meile antud isikuandmetest struktureeritud, üldkasutatavas masinloetavas vormingus koopia või lasta edastada need andmed kolmandale isikule, kui see on tehniliselt võimalik.

 

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

 

Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse järelevalvet teostavale asutusele. Selleks võtke ühendust oma elukohas isikuandmete kaitse eest vastutava asutusega või meie asukohas isikuandmete kaitse eest vastutava asutusega. Järelevalveasutuste nimekiri ja kontaktandmed on kättesaadavad aadressil https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_et

 

Meie kontaktid

 

Meiega saab ühendust võtta punktis „Vastutav töötleja“ märgitud aadressil.

Oma õiguste teostamiseks palume teil kasutada järgmist linki: https://request.privacy-bosch.com/.

Isikuandmetega seotud rikkumistest teatamiseks palume kasutada järgmist linki:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

 

Isikuandmete töötlemisega seotud kaebuste ja ettepanekute korral palume võtta ühendust meie andmekaitsespetsialistiga:

 

Andmekaitsespetsialist

 

Information Security and Data Protection (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

Saksamaa

või

e-post: DPO@bosch.com

 

 

Osalemistingimuste lisa 

 

 

Taganemisavalduse vorm

 

 

Adressaat:

SIA „Robert Bosch“

Registrikood 40003111242

Aadress: Mukusalas iela 101, LV-1004, Riia

 

Teatan/teatame, et soovin/soovime taganeda järgmisest kaupade/teenuste ostu-müügi lepingust [mittevajalik kustutada]

 

Tellimuse/ostutšeki kuupäev [mittevajalik kustutada]

 

Tarbija(te) nimi/nimed

 

Tarbija(te) aadress

 

Tarbija(te) allkiri/allkirjad [vaid juhul, kui avaldus esitatakse paberil]

 

Kuupäev