Informácie o ochrane osobných údajov


1.    Informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Bosch Power Tools GmbH (v nasledujúcom texte „Bosch Power Tools“ príp. „My“ alebo „Nás“) sa teší z vašej návštevy našich internetových stránok, ako aj mobilných aplikácií (spolu označovaných aj „online ponuka“) a z vášho záujmu o náš podnik a naše výrobky.


2.    Bosch Power Tools rešpektuje vaše súkromie

Ochranu vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú záležitosť, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Spracovávame osobné údaje, ktoré boli získané pri vašej návšteve našich ponúk online, dôverným spôsobom a len podľa zákonných ustanovení.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.


3.    Zodpovedný subjekt

Subjektom zodpovedným za spracovanie vašich údajov je Bosch Power Tools, výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach týkajúcich sa ochrany údajov.

Naše kontaktné údaje sú:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

4.1    Spracovávané kategórie údajov

Spracovávajú sa nasledujúce kategórie údajov:

•    Komunikačné údaje (napríklad meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa)
•    Kmeňové zmluvné údaje (zmluvný vzťah, záujem o výrobky alebo zmluvný záujem)
•    História zákazníka
•    Plánovacie a riadiace údaje
•    Údaje o pohybe

4.2    Zásady

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, zmluvné, účtovné a fakturačné údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

Osobné údaje (vrátane IP adries) získavame, spracovávame a používame len vtedy, keď je na to daný zákonný právny základ alebo ak ste nám dali na to súhlas, napríklad v rámci registrácie.

4.3    Účely spracovania a právne základy

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracovávajú vaše osobné údaje na nasledujúce účely spracovania:

4.3.1    Poskytnutie tejto online ponuky

(Právny základ: plnenie zmluvy.)

4.3.2    Odpovedanie na otázky používateľov v rámci kontaktného formulára

(Právne základy: plnenie zmluvy alebo oprávnený záujem kvôli zlepšeniu výrobkov/služieb).

4.3.3    Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov

(právne základy: plnenie našich právnych povinností v oblasti zabezpečenia údajov a oprávnený záujem na odstraňovaní porúch a bezpečnosti našich ponúk.)

4.3.4    Vlastná a cudzia reklama, ako aj marketingový prieskum a meranie dosahu v zákonne prípustnom rozsahu alebo na základe súhlasu.

(Právny základ: súhlas/oprávnený záujem z našej strany na priamom marketingu, pokiaľ je realizovaný v súlade s právnymi nariadeniami o ochrane údajov a konkurenčne legálny.)

4.3.5    Produktové, príp. zákaznícke dotazníky e-mailom a/alebo prostredníctvom telefónu, pokiaľ ste s tým výslovne súhlasili.

(právny základ: súhlas)

4.3.6    Realizácia výherných súťaží alebo rabatových akcií podľa príslušných podmienok výhernej súťaže alebo podmienok rabatovej akcie.

(právny základ: plnenie zmluvy)

4.3.7    Zasielanie noviniek so súhlasom príjemcu e-mailom alebo cez SMS/MMS.

(právny základ: súhlas).

4.3.8    Zachovávanie a ochrana našich práv

(právny základ: oprávnený záujem z našej strany na uplatnení a ochrane našich práv).

4.4    Registrácia

Pokiaľ by ste mali záujem o poskytnutie služieb, ktoré si vyžadujú uzatvorenie zmluvy, prosíme vás o to, aby ste sa zaregistrovali. V rámci registrácie získavame osobné údaje potrebné na založenie a plnenie zmluvy (napríklad: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa), ako aj prípadné ďalšie údaje na dobrovoľnej báze. Povinné údaje označujeme znakom *.

4.5    Súbory so záznamom

Pri každom použití internetu sa z vášho internetového prehliadača automaticky odovzdávajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných súborov so záznamom.

Súbory so záznamom sú nami ukladané na účely zistenia porúch a z bezpečnostných dôvodov (napríklad na objasnenie pokusov o útok) na dobu 7 dní a potom sa vymazávajú. Súbory so záznamom, pri ktorých je potrebné ďalšie uchovanie na účely dokazovania, sú vyňaté z procesu vymazávania až po konečné objasnenie príslušnej udalosti a v jednotlivom prípade môžu byť odovzdané ďalej vyšetrovacím orgánom.

V súboroch so záznamom sa ukladajú nasledujúce informácie:

-    IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého prebieha prístup k online ponuke;
-    Internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. pôvodná adresa alebo Referrer URL);
-    Názov poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorého prebieha prístup k online ponuke;
-    Názov vyvolaných súborov, príp. informácií;
-    Dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;
-    Množstvo prenesených údajov;
-    Operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);
-    Stavový kód http (napr. „požiadavka úspešná“ alebo „požadovaný súbor sa nenašiel“).

4.6    Deti

Táto online ponuka nie je zameraná na deti mladšie ako 16 rokov.

4.7    Odovzdanie údajov iným zodpovedným subjektom

Vaše osobné údaje sprostredkujeme iným zodpovedným subjektom zásadne len vtedy, keď to je potrebné na naplnenie zmluvy, ak máme my alebo tretia osoba oprávnený záujem na odovzdaní alebo ak na to existuje váš súhlas. Podrobnosti o právnych základoch a príjemcoch alebo kategóriách príjemcov nájdete v Odseku o účeloch spracovania a právnych základoch.

Okrem toho sa môžu údaje sprostredkovať iným zodpovedným subjektom, ak by sme boli k tomu zaviazaní na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

4.7.1    Poskytovatelia služieb (všeobecne)

Poverujeme externých poskytovateľov služieb takými úlohami, ako sú marketingové služby, programovanie, dátový hosting a služby Hotline. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom na ich svedomité zaobchádzanie a zabezpečenie údajov, ktoré sú u nich ukladané. Všetci poskytovatelia služieb sú nami zaviazaní k diskrétnosti a dodržiavaniu zákonných nariadení. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch.

4.8    Sprostredkovanie údajov príjemcovi mimo EHP

Osobné údaje môžeme sprostredkovať aj príjemcom, ktorí majú svoje sídlo mimo EHP, v tzv. tretích krajinách. V takomto prípade pred sprostredkovaním zabezpečíme, aby u príjemcu bola primeraná úroveň ochrany údajov alebo aby ste k sprostredkovaniu dali svoj súhlas.

Môžete u nás získať prehľad o príjemcoch v tretích krajinách a kópiu konkrétne dohodnutých predpisov na zaistenie primeranej úrovne ochrany údajov. Použite na to údaje v odseku Kontakt.

4.9    Doba uloženia; lehoty uchovávania

Vaše údaje uchovávame v zásade tak dlho, ako to je potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s tým spojených služieb, príp. pokiaľ máme oprávnený záujem na ich ďalšom uložení (napr. aj po splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu realizovanom prostredníctvom pošty). Potom vaše osobné údaje vymazávame s výnimkou takých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na splnenie právnych povinností (napr. sme – na základe daňových a obchodno-právnych lehôt uchovávania – povinní uchovať na určitý čas také dokumenty, ako sú napríklad zmluvy a faktúry či vyúčtovania).


5.    Výherné súťaže alebo rabatové akcie

Ak sa zúčastňujete na našej výhernej súťaži alebo na rabatovej akcii, používame vaše údaje na informovanie o výhre a na účel reklamy na naše výrobky, v rozsahu pripúšťanom zákonom alebo v rozsahu vášho súhlasu s tým. Informácie o výherných súťažiach alebo rabatových akciách jednotlivo nájdete v príslušných podmienkach účasti.


6.    Použitie súborov cookies

V rámci poskytovania našej online ponuky sa môžu používať súbory cookies a mechanizmy sledovania.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky môžu uložiť na vašom koncovom zariadení.

Sledovanie (tracking) je možné za použitia rôznych technológií. Spracovávame informácie predovšetkým v rámci pixel technológie, resp. analýzy protokolovacieho súboru.

6.1    Kategórie

Rozlišujeme medzi súbormi cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre technické funkcie online ponuky a medzi takými súbormi cookies a mechanizmami sledovania, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technickú funkciu online ponúk.

Používanie online ponuky je vo všeobecnosti možné bez súborov cookies, ktoré neslúžia na technické účely.

6.1.1    Technicky potrebné súbory cookies

Pod pojmom technicky potrebné súbory cookies rozumieme súbory cookies, bez ktorých nie je zaručené technická príprava online ponuky. Tu spadajú napr. cookies, ktoré ukladajú údaje, aby sa zaručilo bezporuchové prehrávanie obsahov videí, resp. audio obsahov.

Tieto súbory cookies sa po konci vašej návštevy vymažú.

6.1.2    Technicky nepotrebné súbory cookies a mechanizmy sledovania

Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania používame iba vtedy, keď ste nám predtým poskytli svoj súhlas. Výnimkou je súbor cookie, do ktorého sa ukladá aktuálny stav nastavení vašej súkromnej sféry (cookie pre výber). Ten sa nastavuje na základe oprávneného záujmu.
Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania rozdeľujeme na dve podkategórie:

Komfortné cookies

Tieto súbory cookies uľahčujú ovládanie a umožňujú tak komfortné surfovanie v rámci našej online ponuky, napr. je v týchto súboroch cookies možné uložiť vaše nastavenia jazyka.

6.2    Marketingové cookies a mechanizmy sledovania

Všeobecne

Použitie marketingových cookies a mechanizmov sledovania nám a našim partnerom umožní zobrazovať vám ponuky na základe záujmov, ktoré sú založené na analýze vášho správania sa pri používaní:

-    Štatistika:

Použitím nástroja Štatistika napríklad meriame počet vašich vyvolaní stránky.

-    Sledovanie konverzií (Conversion Tracking):

Naši partneri pre sledovanie konverzií uložia súbor cookie na váš počítač („conversion cookie“), pokiaľ sa prostredníctvom zobrazenia príslušného partnera dostanete na našu internetovú stránku. Tieto súbory cookies spravidla strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určité naše stránky a súboru cookie ešte nevypršala platnosť, dokážeme my a náš príslušný partner pre sledovanie konverzií rozpoznať, že určitý používateľ klikol na inzerciu a tak sa presmeroval na našu stránku. Môže to byť realizované aj s presahom nad rámec jedného zariadenia. Informácie získané pomocou súborov conversion-cookies slúžia na vytváranie štatistík konverzií a na zaznamenávanie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaní na stránku opatrenú tagom na sledovanie konverzií.

-    Opätovné cielenie (Retargeting)

Tieto nástroje vytvárajú pomocou reklamných cookies, resp. reklamných cookies tretích osôb, takzvané webové majáky (web beacons) (neviditeľné grafiky, ktoré sa označujú ako pixel alebo počítacie pixely) alebo porovnateľné technológie používateľských profilov. Tieto slúžia na reklamu založenú na záujme, ako aj na riadenie častosti, s akou si používateľ prezerá určité inzercie. Osobou zodpovednou za spracovanie údajov v súvislosti s nástrojmi je príslušný poskytovateľ. Poskytovatelia nástrojov odosielajú informácie k hore uvedeným účelom prípadne aj tretím osobám. V tejto súvislosti prihliadajte na upozornenia o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.

Prihliadajte, prosím, na to, že pri používaní nástrojov sa prípadne môže realizovať sprostredkovanie vašich údajov príjemcovi mimo EHP, v ktorom neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov podľa GDPR (napr. USA). Podrobnosti o tom nájdete v nasledujúcom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

6.2.1    Monetate

Názov: Monetate
Poskytovateľ: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funkcia: súbor cookie dokáže sledovať, ako sa používateľ správal prekračujúc stránku, UX-Testing

6.2.2    Google Analytics

Názov: Google Analytics
Poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcia: analyzovanie správania sa používateľov (vyvolania stránok, počet návštevníkov a návštev, sťahovania), vytváranie pseudonymných používateľských profilov na základe informácií presahujúcich rámec zariadenia prihlásených používateľov Google (Cross-Device-Tracking), obohacovanie pseudonymných údajov používateľov o informácie špecifické pre cieľovú skupinu, ktoré poskytuje spoločnosť Google, opätovné cielenie (Retargeting), testovanie používateľských skúseností (UX-Testing), sledovanie konverzií (Conversion Tracking) a opätovné cielenie (Retargeting) v spojení s Google Ads

6.2.3    Tealium

Názov: Tealium
Poskytovateľ: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcia: spravovanie značiek (tagov) internetových stránok prostredníctvom jedného rozhrania, začlenenie programového kódu na našich internetových stránkach

6.2.4    Google Doubleclick

Názov: Google Doubleclick
Poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcia: Umiestňovanie inzercie, Remarketing, Conversion Tracking

6.2.5    Hotjar

Názov: Hotjar
Poskytovateľ: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funkcia: Cookies môžu sledovať, ako používatelia prechádzajú cez viaceré stránky; vytvorenie teplotných máp (Heatmaps), zaznamenávanie relácie, prieskumy

6.3    Správa súborov cookies a mechanizmov sledovania

V prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromnej sféry môžete spravovať svoje nastavenia pre súbory cookies a mechanizmy sledovania.

Upozornenie: Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na použitý prehliadač.

6.3.1    Vypnutie všetkých súborov cookies

Keď chcete vypnúť všetky súbory cookies, potom, prosím, prejdite do vašich nastavení prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Prihliadajte, prosím, na to, že sa tým môže obmedziť funkčnosť internetovej stránky.

6.3.2    Správa vašich nastavení týkajúcich sa technicky nepotrebných cookies a mechanizmov sledovania

Keď navštívite naše internetové stránky, budete v úrovni pre cookie požiadaný, či nám udelíte svoj príslušný súhlas na používanie komfortných cookies a marketingových cookies, resp. mechanizmov sledovania.

V našich nastaveniach privátnej sféry môžete odvolať už udelené súhlasy, s účinnosťou do budúcnosti alebo nám svoj súhlas udeliť aj neskôr.


7. Marketing Pixels

Názov: Facebook Pixel

Poskytovateľ: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko

So spoločnosťou Facebook sme zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov v rámci spracovanie vašich osobných údajov v našej online ponuke pomocou Facebook Pixel.

Na určenie príslušnej zodpovednosti na splnenia povinností v súlade s GDPR pre spoločné spracovanie sme so spoločnosťou Facebook uzavreli dohodu o zdieľanej zodpovednosti. Dôležité body dohody máte kedykoľvek k dispozícii na nasledovnom odkaze: https://www.facebook.com/legal/control-ler_addendum. Dohoda predovšetkým určuje, aké bezpečnostné opatrenia musí spoločnosť Facebook zvážiť (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) a ako možno uplatniť práva dotknutej osoby vo vzťahu k spoločnosti Facebook.

 

Funkcia: Spoločnosť Facebook spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu prostredníctvom Facebook Pixel na generovanie správ o kampani, sledovanie konverzácií, kliknutia a cielenú reklamu mimo našej webovej stránky (retargeting) na základe HTTP hlavičiek (vrátane IP adresy, vlastností zariadenia a vyhľadávača, URL, odporúčaného URL, vašej osoby), údajov špcifických pre Pixel (vrátane Pixel ID a súborov cookie spoločnosti Facebook), klikania, voliteľných hodnôt (napríklad konverzie, typ stránky), a názvov polí formulárov (napríklad „e-mail“, „adresa“, „množstvo“ pri kúpe výrobku alebo služby)

Od spoločnosti Facebook nezískavame žiadne vaše osobné údaje, ale dostávame anonymizované správy o kampani o našej cieľovej skupine webovej stránky a výkonnosti reklamy.

Na zrušenie získavania reklám na základe vašich záujmov od spoločnosti Facebook zmeňte svoje reklamné preferencie na webovej stránke spoločnosti Facebook. Prípadne môže deaktivovať používanie súborov cookie tretích strán na stránke zrušenia výberu združenia Digital Advertising Alliance na webovej stránke http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN alebo http://www.youronlinechoices.com.

Viac informácií nájdete na: https://www.facebook.com/policy


 

8.    Novinky s prihlásením, právo na odvolanie

V rámci našej online ponuky si môžete objednať novinky. Používame pritom metódu tzv. Double Opt-In, na základe čoho vám budeme novinky posielať prostredníctvom e-mailu, služieb pre mobilné správy (ako je napríklad WhatsApp), SMS alebo správy typu Push až vtedy, keď nám najskôr výslovne potvrdíte aktivovanie služby pre novinky, kliknutím na odkaz v oznámení. Ak by ste sa neskôr rozhodli zrušiť získavanie noviniek, môžete objednanie kedykoľvek ukončiť tým, že svoj súhlas odvoláte. Odvolanie sa pri e-mailových novinkách vykonáva pomocou odkazu uvedeného v novinkách, prípadne v nastaveniach spravovania príslušnej online ponuky. Alternatívne nás môžete kontaktovať prostredníctvom údajov v sekcii Kontakt.


9.    Externé odkazy

Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích osôb – poskytovateľov, ktorí nie sú s nami prepojení. Po kliknutí na odkaz už nemáme žiadny vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, prenesených tretej osobe kliknutím na odkaz (ako je napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže správanie sa tretích osôb prirodzene nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov treťou osobou nezodpovedáme.


10.    Zabezpečenie

Naši pracovníci a nami poverené podniky poskytujúce služby sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení aplikovateľných zákonov o ochrane údajov.

Prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na to, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a vaše údaje, ktoré spravujeme, boli chránené predovšetkým pred rizikami neúmyselného alebo protiprávneho zničenia, pred manipuláciou, stratou, zmenou alebo neoprávneným odhalením príp. pred neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále vylepšujú v súlade s technologickým vývojom.


11.    Práva používateľov

Na uplatnenie vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte pritom to, aby bola možná jednoznačná identifikácia vašej osoby.

Právo na informovanie a informácie:

Máte právo dostať od nás informácie o spracovávaní vašich údajov. Môžete si pritom uplatniť právo na informáciu týkajúcu sa osobných údajov, ktoré o vás spracovávame.

Právo na opravu a vymazanie:

Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie vašich údajov.

Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely vyúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti uchovávania. Pokiaľ však nie je potrebný prístup k takýmto údajom, je ich spracovávanie obmedzené (pozrite si ďalej).

Obmedzenie spracovania:

Pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich údajov.

Prenositeľnosť údajov:

Ďalej máte právo na získanie údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – môžete požadovať, aby boli tieto údaje odovzdané tretej osobe.

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste nám udelili súhlas na spracovávanie vašich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť spracovávania vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.


12.    Právo na podanie sťažnosti na úrade vykonávajúcom dozor

Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre ochranu údajov. Na tento účel sa môžete obrátiť na úrad pre ochranu údajov, ktorý je príslušný pre vaše bydlisko, príp. vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre ochranu údajov. Je to:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Adresa:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
NEMECKO

Poštová adresa:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NEMECKO

Tel.: +49 711/615541-0
Fax: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Zmena informácie a upozornenia o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu údajov. V takýchto prípadoch zodpovedajúco prispôsobíme aj naše informácie a upozornenia o ochrane údajov. Preto vždy venujte pozornosť aktuálnej verzii našej informácie a upozornenia o ochrane údajov.


14.    Kontakt

Ak s nami chcete nadviazať kontakt, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Zodpovedný subjekt“.

Na uplatnenie vašich práv použite nasledujúci odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=2023eaa7-eb9d-427d-b285-3e913a5cdfb6.

Na nahlásenie udalostí súvisiacich s ochranou osobných údajov použite nasledujúci odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho referenta ochrany údajov:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NEMECKO

alebo

mailto: DPO@bosch.com


Stav: 19.07.2021