Informácie o ochrane údajov


Informácie o ochrane údajov
Robert Bosch Power Tools GmbH (ďalej "Bosch Power Tools", príp. "My" alebo "Nás") teší návštevnosť našich internetových stránok a mobilných aplikácií (spolu aj "online ponuka") a váš záujem o náš podnik a naše výrobky.


Bosch Power Tools rešpektuje vaše súkromie
Ochranu vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú požiadavku, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Osobné údaje získané pri vašej návšteve našich online ponúk spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.


Zodpovedné miesto
Za spracovanie vašich údajov zodpovedá Bosch Power Tools; výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Naše kontaktné údaje sú: Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov
4.1 Zásady
Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje zmluvy, účtovnícke údaje a vyúčtovacie údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

Osobné údaje (vrátane IP adries) získavame, spracovávame a používame len vtedy, keď je na to právny základ alebo keď ste nám v rámci registrácie dali na to súhlas.

4.2 Účely spracovania a právny základ
My a nami poverení poskytovatelia služieb spracujú vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

– Poskytnutie tejto online ponuky
(právny základ: zmluvné plnenie).

– Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov
(právne základy: splnenie našich záväzkov v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a na bezpečnosti našich ponúk).

– Vlastná a cudzia reklama, ako aj prieskum trhu a meranie dosahu v zákonom povolenom rozsahu , príp. na základe súhlasu
(právny základ: Súhlas/oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).

– Zákaznícke prieskumy, príp. prieskumy týkajúce sa produktov e-mailom a/alebo telefonicky, pokiaľ ste s tým výslovne súhlasili
(právny základ: súhlas).
Poznámka: Ak prieskumami poveríme inštitút zaoberajúci sa prieskumom trhu, uskutoční sa tak výlučne z nášho poverenia a podľa našich pokynov.

– Realizácia výherných súťaží alebo rabatových akcií podľa príslušných podmienok pre výhernú súťaž alebo rabatovú akciu
(právny základ zmluvné plnenie).

– Zaslanie newslettera sú súhlasom príjemcu prostredníctvom e-mailu, príp. SMS/MMS
(právny základ: súhlas).

– Prevádzkovanie komunity pre prihlásených členov n
(právny základ: zmluvné plnenie)

– Zachovávanie a ochrana našich práv
(právny základ: náš oprávnený záujem na uplatnení a ochrane našich práv).

4.3 Registrácia
Ak chcete využívať služby, ktoré si vyžadujú uzatvorenie zmluvy, prosíme vás o registráciu. V rámci registrácie získavame osobné údaje potrebné na zdôvodnenie a plnenie zmluvy (napr. meno, priezvisko, dátum nariadenia, e-mailová adresa, príp. údaje o požadovanom spôsobe platby alebo majiteľovi účtu), ako aj ďalšie údaje na dobrovoľnej báze. Povinné údaje označujeme hviezdičkou *.

4.4 Log súbory
Pri každom použití internetu sa z vášho internetového prehliadača automaticky odovzdajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných log súborov.

Log súbory dočasne ukladáme na zisťovanie porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) a potom sa vymažú. Log súbory, ktorých ďalšie ukladanie na dokazovacie účely je potrebné, sa nevymažú až do definitívneho objasnenia príslušného prípadu a v jednotlivých prípadoch sa môžu odovzdať vyšetrovacím úradom.

Log súbory sa (bez alebo bez úplnej IP adresy) používajú aj na účely analýzy; pozri odsek Analýza webových stránok.

V log súboroch sa ukladajú predovšetkým nasledujúce informácie:
– IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého používateľ navštívil online ponuku;
– internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. HTTP referer);
– názov poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorého bola online ponuka navštívená;
– názov vyvolaného súboru, príp. informácie;
– dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;
– množstvo prenesených údajov;
– operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);
– Stavový kód HTTP (napr. „požiadavka úspešná“ alebo „požadovaný súbor sa nenašiel“).

4.5 Deti
Táto online ponuka nie je určená deťom mladším ako 13 rokov.


Odovzdanie údajov
5.1 Odovzdanie údajov iným zodpovedným miestam
Vaše osobné údaje odovzdáme iným zodpovedným miestam zásadne len vtedy, ak to je potrebné na zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretie miesta oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak na to existuje súhlas. Podrobnosti o účeloch spracovania a príslušných právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právny základ. Tretími stranami môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. Ak sú údaje odovzdané tretím stranám na základe oprávneného záujmu, vysvetlí sa to v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Okrem toho sa môžu údaje odovzdať iným zodpovedným miestam, ak by sme boli zaviazaní konať tak na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

5.2 Poskytovateľ služieb (všeobecne)
Poverujeme externých poskytovateľov služieb úlohami, ako predaj a marketing, manažment zmlúv, realizácia platieb, programovanie, dátový hosting a služby hotline. Starostlivo sme vybrali týchto poskytovateľov služieb a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom na to, či svedomito zaobchádzajú s údajmi, ktoré sú u nich uložené a či sú tieto údaje dostatočne zabezpečené. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k dôvernosti a dodržiavaniu zákonných podpisov. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch.

5.3 Odovzdanie údajov príjemcom mimo EHS
Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom, ktorí majú svoje sídlo mimo EHS v tzv. tretích štátoch. V takomto prípade pred odovzdaním zabezpečíme, aby u príjemcu bola buď primeraná úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia EÚ komisie o primeranosti pre príslušnú krajinu alebo dohoda takzvaných štandardných zmluvných klauzúl Európskej únie s príjemcom), alebo váš súhlas na odovzdanie údajov.
Môžete u nás získať prehľad o príjemcoch v tretích krajinách a kópiu konkrétnych predpisov na zaistenie primeranej úrovne ochrany údajov. Použite na to údaje v odseku Kontakt.


Doba uloženia; lehoty uchovávania
Vaše údaje budeme uchovávať zásadne dovtedy, pokým to bude potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s tým spojených služieb, príp. pokým budeme mať oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní (napr. aj po splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu uskutočňovanom poštou). Vo všetkých ostatných prípadoch vymažeme vaše osobné údaje s výnimkou tých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na splnenie právnych záväzkov (napr. na základe daňovo-právnych a obchodno-právnych lehôt na uchovávanie údajov sme povinní podržať dokumenty, ako zmluvy a faktúry na určitú dobu).


Výherné súťaže alebo rabatové akcie
Ak sa zúčastníte našej výhernej súťaže alebo rabatovej akcie, potom použijeme vaše údaje na oznámenie o výhre a na účely reklamy našich výrobkov v rozsahu povolenom zákonom, príp. pokiaľ ste na to udelili svoj súhlas. Detailné informácie o výherných súťažiach alebo rabatových akciách nájdete v príslušných podmienkach účasti.


Používanie cookies
8.1 Všeobecne
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky uložia vo vašom počítači. Ak túto online ponuku znova vyvoláte, váš prehliadač odošle obsah cookies príslušnému poskytovateľovi a umožní tak opätovnú identifikáciu koncového zariadenia. Prečítanie cookies nám umožní, aby sme našu online ponuku pre vás optimálne vytvorili a uľahčili vám jej používanie.

8.2 Vypnutie a vymazanie súborov cookie
Keď navštívite naše internetové stránky, zobrazí sa vyskakovacie okno s otázkou, či chcete cookies, ktoré sú umiestnené na našej stránke, povoliť alebo vypnúť v nastaveniach.

Ak sa rozhodnete nepovoliť cookies, potom sa vo vašom prehliadači uloží opt-out cookie. Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vášho nesúhlasu. Vypnutie cookies však môže viesť k tomu, že jednotlivé funkcie našich internetových stránok už nebudete mať k dispozícii. Prosím, berte do úvahy, že súbor opt-out cookie možno z technických dôvodov používať len pre prehliadač, ktorým bol vytvorený. Ak cookies vymažete alebo používate iný prehliadač, príp. iné koncové zariadenie, musíte opt-out uložiť nanovo.

Možnosti nastavenia sa ale netýkajú tých cookies, ktoré sa uložia počas vašej návštevy internetových stránok iných poskytovateľov.

Vo vašom prehliadači však môžete kedykoľvek vymazať všetky cookies. Informácie o tom nájdete vo funkcii Pomocník vášho prehliadača. Môže to však viesť k tomu, že jednotlivé funkcie už nebudete mať k dispozícii.
Okrem toho máte možnosť používanie cookies tretími stranami spravovať a deaktivovať prostredníctvom nasledovnej webovej stránky:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.
Nie sme prevádzkovateľmi tento webovej stránky, teda nezodpovedáme a nemáme vplyv na jej obsahy a dostupnosť.

8.3 Súbory cookie divízie Bosch Power Tools
Divízia Bosch Power Tools využíva cookies a aktívne komponenty (napr. JavaScript) na sledovanie preferencií návštevníkov a optimálne vytváranie stránok."

8.4 Cookies tretích strán
Na niektorých internetových stránkach divízie Bosch Power Tools sú zahrnuté obsahy a služby iných poskytovateľov (napr. YouTube, Facebook, Twitter), ktoré môžu používať ich cookies a aktívne komponenty. Bosch Power Tools nemá vplyv na spracovávanie osobných údajov týmito poskytovateľmi.


Používanie retargetingu
9.1 Na optimalizáciu nášho on-line marketingu používame retargetingové technológie. Vďaka nim sa má internetová ponuka vytvoriť pre vás zaujímavejšie a prispôsobiť vašim potrebám.

9.2 Na základe používania cookies, ktorými sa ukladajú informácie o vašom záujme o naše výrobky a služby a na základe analýzy vášho používania webových stránok vám môžeme poslúžiť personalizovanou reklamou na webových stránkach našich retargetingových partnerov, ako Google AdWords. Uvedené však prebieha anonymne, teda nemôžete byť identifikovaný prostredníctvom retargetingu.

9.3 Ak si neprajete, aby divízia Bosch Power Tools a jej retargetingoví partneri používali príslušné retargetingové súbory cookie, postupujte podľa bodu 8.2.


Využívanie sledovania konverzií
10.1 Aby sme našu online ponuku vytvorili pre našich používateľov čo najatraktívnejšie, využívame takzvané sledovanie konverzií.

10.2 Naši partneri sledovania konverzií, ako Google AdWords, pri poskytovaní tejto analytickej služby uložia súbor cookie na váš počítač („Conversion Cookie“), ak ste sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy príslušného partnera. Tieto cookies strácajú platnosť po 30 dňoch. Ak navštívte určité stránky od nás a platnosť cookie ešte neuplynula, môžeme my a príslušný partner sledovania konverzií zistiť, že niekto klikol na reklamu a tak bol presmerovaný na našu stránku. Cookies sa nedajú sledovať prostredníctvom našej webovej stránky. Informácie získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií slúžia na vytváranie štatistík a zistenie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na reklamu a ktorí boli presmerovaní na stránku, na ktorú bola pridaná značka sledovania konverzií.

Uvedené však prebieha anonymne, teda nemôžete byť identifikovaný sledovacia konverzií."

10.3 Ak si neprajete, aby divízia Bosch Power Tools a jej partneri sledovania konverzií používali príslušné cookie na sledovanie konverzií, postupujte podľa bodu 8.2.


Používanie nástrojov na analýzu internetových stránok
11.1 V prípade internetových stránok vykonáva Bosch Power Tools merania prístupov pomocou analytického nástroja WebTrends a Tealium.

11.2 Pri výbere analytického nástroja dbáme na to, aby sa údaje o prístupoch zaznamenávali výlučne anonymne, aby nebolo možné ich priradenie k používateľovi. Toto sa vykonáva najmä pomocou anonymizácie IP adresy. Na meranie sa používajú súbory cookie, aby bolo možné analyzovať používanie internetovej stránky. Bosch Power Tools tak môže najmä vylepšiť kvalitu údajov.

11.3 Ak si neprajete, aby sa používali príslušné súbory cookie na analýzu internetových stránok, postupujte podľa bodu 8.2.


Používanie zásuvných modulov sociálnych sietí
12.1 Bosch Power Tools používa na svojich webových stránkach a mobilných aplikáciách takzvané zásuvné moduly (plugins) sociálnych sietí, ako Facebook, Twitter a Google+. Ide tu o ikony, ako ikona „Páči sa mi to“ na Facebooku.

12.2 Takzvanou metódou dvojkliknutia vás chránime pred tým, aby ste ako používateľ našich webových stránok boli štandardne zaznamenaný a vyhodnotený poskytovateľmi sociálnych sietí. Ak vyvoláte stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takéto zásuvné moduly, tieto sú najprv deaktivované. Zásuvné moduly sa aktivujú až po vašom kliknutí na príslušnú ikonu. Touto aktiváciou vytvoríte spojenie so sociálnou sieťou Facebook a poskytnete svoj súhlas s prenosom vašich údajov. Ak kliknete na príslušnú ikonu, prenesie sa príslušná informácia z vášho prehliadača priamo na danú sociálnu sieť a tam sa uloží. Ak si želáte toto postúpenie ukončiť, potom musíte zásuvný modul znova deaktivovať.

12.3 Ak ste prihlásený do sociálnej siete, môže táto sieť priradiť návštevu k vášmu tamojšiemu účtu. Ak si neželáte, aby príslušná sociálna sieť priradila údaje, zozbierané počas vašej návštevy, k vašim uloženým členským údajom, pred aktiváciou ikony zásuvného modulu sociálnej siete sa musíte odhlásiť z príslušnej sociálnej siete.

12.4 Informácie o účele a rozsahu zberu údajov, ich ďalšom spracovaní a využití sociálnou sieťou, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení za účelom ochrany vášho súkromia si, prosím, prečítajte v upozorneniach o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.


Social Sign In (prihlásenie prostredníctvom sociálnych sietí)
Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na našej online ponuke takzvanými sociálnymi prihlasovacími údajmi, ako Facebook Connect a Twitter.

Na registráciu budete presmerovaný na stránku príslušnej sociálnej siete, kde sa môžete prihlásiť svojimi tamojšími údajmi. Tým sa váš účet na danej sociálnej sieti spojí s našou službou. Pritom sa informácie vášho tamojšieho verejného profilu, vaša e-mailová adresa a identifikačné znaky vašich priateľov na sieti, ako aj ďalšie údaje odovzdajú nám, a to prostredníctvom príslušnej sociálnej siete.

A naopak, služba sociálnej siete použitá na registráciu získa váš status prihlásenia, informácie prehliadača a vašu IP adresu. Poskytovateľ sociálnej siete, príp. jej servera môže mať svoje sídlo mimo EÚ alebo EHS (napr. v USA).

Ak si neželáte, aby sa uskutočnilo odovzdávanie údajov medzi nami a sociálnymi sieťami, potom sa neprihlasujte sociálnymi registračnými službami, ale namiesto toho použite naše prihlasovacie služby.


YouTube
Táto online ponuka používa videoplatformu YouTubee, ktorú prevádzkuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube je platforma, ktorá umožňuje reprodukciu audiosúborov a videosúborov.

Keď vyvoláte príslušnú stranu našej ponuky, začlenený YouTube prehrávač vytvorí spojenie s YouTube, aby sa videosúbor a audiosúbor mohol preniesť a reprodukovať. Pritom sa prenesú aj údaje na YouTube ako zodpovedné miesto. Za spracovanie týchto údajov zo strany YouTube nezodpovedáme.

Ďalšie informácie o rozsahu a účele zozbieraných údajov, o ďalšom spracovaní a využívaní údajov zo strany YouTube, o vašich právach a o možnostiach ochrany údajov, ktoré si môžete zvoliť, nájdete v informácii o ochrane údajov YouTube.


Newsletter
15.1 Newsletter s prihlásením; právo na odvolanie
V rámci našej online ponuky môžete odoberať newsletter. Na tento účel používame takzvanú metódu double opt-in, pričom vám newsletter zašleme e-mailom, mobilnými oznamovacími službami (ako napr. WhatsApp), SMS správami alebo správami push až potom, ako nám kliknutím na odkaz v správe výslovne potvrdíte aktiváciu služby zasielania noviniek. Ak by ste sa neskôr rozhodli zasielanie newslettera zrušiť, odber môžete kedykoľvek ukončiť odvolaním svojho súhlasu. Odvolanie súhlasu pre odber newslettera zasielaného e-mailom sa uskutoční cez odkaz v newsletteri, príp. v nastaveniach správy príslušnej online ponuky. Alternatívne nás kontaktujte prostredníctvom údajov v odseku Kontakt.


Komunity
Ponúkame vám možnosť stať sa členom komunít našich Bosch Power Tools (ako BOB alebo MyBosch komunity). Môžete sa v nich zaregistrovať, založiť si používateľský profil a komunikovať s ostatnými členmi. Vaše údaje, ktoré sa tam vygenerujú, použijeme len v rámci udelenia vášho súhlasu na účely marketingu, prieskumu trhu a servis. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Cez masku zadávania v príslušnej komunite máte možnosť výberu, či sa jednotlivé údaje „vášho používateľského profilu sprístupnia všetkým členom komunity alebo len vašim „komunitným priateľom“ alebo zostanú súkromnými údajmi.

Všetky ďalšie údaje, ktoré si vygenerujete v komunitách, napr. tým, že pridávate komentáre alebo obrázky, však už budú automaticky verejne prístupné a spojené s vaším používateľským profilom.


Externé odkazy
Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – s nami spojených poskytovateľov. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenesú na tretiu stranu (ako napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže konanie tretích strán, prirodzene, nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov týmito tretími stranami nezodpovedáme.


Zabezpečenie
Naši pracovníci a nami poverení poskytovatelia služieb sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení použiteľných zákonov o ochrane osobných údajov.

Príjmeme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené zvlášť pred rizikami neúmyselného alebo neoprávneného zničenia, pred manipuláciou, stratou, alebo zmenou prístupom neoprávnených osob k nim alebo ich neoprávneným poskytnutím. Naše bezpečnostné opatrenia sa technickým vývojom neustále zlepšujú.


Práva používateľov
Na uplatnenie vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte, aby bola možná jednoznačná identifikácia vašej osoby.

Právo na informácie a vysvetlenie:
Máte právo dostať od nás informácie o spracovaní vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informácie so zreteľom na osobné informácie, ktoré o vás spracovávame.

Právo na opravu a vymazanie:
Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – ak sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie vašich údajov.

Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k týmto údajom, ich spracovanie sa obmedzí (pozri ďalej).

Obmedzenie spracovania:
Môžete od nás požadovať – ak sú splnené zákonné predpoklady – aby sa spracovanie údajov obmedzilo.

Odmietnutie spracovania údajov:
Okrem toho máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme vaše údaje spracovávali. Spracovanie vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odmietnutie priameho marketingu:
Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov na reklamné účely („Odmietnutie reklamy“). Prosím, myslite na to, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k tomu, že vaše odmietnutie a používanie vašich údajov v rámci už začatej kampane môže kolidovať.

Odmietnutie spracovania údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“:
Navyše máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme spracovali vaše údaje, pokiaľ sa opierajú o právny základ oprávneného záujmu. Spracovanie vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odvolanie súhlasu:
Ak ste poskytli súhlas na spracovanie vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Zákonnosť spracovania vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.

Prenášateľnosť údajov:
Ďalej máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom štruktúrovanom elektronickom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané tretej strane.

Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad:
Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad nad ochranou údajov. Navyše sa môžete obrátiť na úrad pre dohľad nad ochranou údajov príslušný pre vaše bydlisko, príp. vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre dohľad nad ochranou údajov. Je to:
Krajinský splnomocnenec pre ochranu údajov a slobodný prístup k informáciám

Adresa:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
NEMECKO

Poštová adresa:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NEMECKO

Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


Zmena informácie o ochrane údajov
Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch vhodne prispôsobíme aj naše informácie o ochrane údajov. Prosím, pozrite si preto aktuálnu verziu našej informácie o ochrane údajov.


Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Zodpovedná osoba“. Na uplatnenie Vašich práv, ako aj na ohlásenie prípadov týkajúcich sa ochrany údajov použite nasledujúci odkaz:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho referenta ochrany údajov:


Pán
Matthias Goebel
Koncernový splnomocnenec na ochranu údajov
Bezpečnosť informácií a ochrana skupiny Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
NEMECKO

alebo

mailto: DPO@bosch.com


Stav: 19.07.2021