Informacje o ochronie danych osobowych


1.    Informacje o ochronie danych osobowych

Spółka Robert Bosch Power Tools GmbH (zwana dalej „Bosch Power Tools“ lub „my“) dziękuje za odwiedzenie swoich stron internetowych, korzystanie z aplikacji mobilnych (zwanych także „serwisem internetowym“) oraz zainteresowanie naszą firmą i produktami.


2.    Bosch Power Tools szanuje Państwa prywatność

Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych ma dla nas istotne znaczenie, które mamy na względzie w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych serwisów internetowych przetwarzamy z zachowaniem poufności i zawsze zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona pracy oraz bezpieczeństwo informacyjne są elementem składowym polityki naszego przedsiębiorstwa.


3.    Administrator

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Bosch Power Tools, wyjątki są opisane w niniejszej polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe przedstawiają się następująco:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de


4.    Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

4.1  Przetwarzane kategorie danych

Przetwarza się następujące kategorie danych:

  • Dane planowania i sterowania
  • Dane ruchu

4.2  Obowiązujące zasady

Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej, tj. przykładowo imiona i nazwiska, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowne, księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem tożsamości osoby.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) tylko wówczas, gdy istnieje ku temu podstawa prawna lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę, np. w ramach procesu rejestracji.

4.3  Cele przetwarzania oraz podstawy prawne

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez nas oraz współpracujących z nami usługodawców w następujących celach:

4.3.1     Udostępnienie tego typu serwisu internetowego

(Podstawa prawna: uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego, o ile jest to zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o ochronie konkurencji.)

4.3.2     Celem ustalenia zakłóceń oraz ze względów bezpieczeństwa

(Podstawy prawne: wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz uzasadnionego interesu w usunięciu zakłóceń oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych ofert.)

4.3.3     Zachowanie i obrona naszych praw

(podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

4.4  Pliki log

Za każdym razem, gdy korzystasz z Internetu, pewne informacje są automatycznie przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowywane przez nas w tzw. plikach log.

Pliki log są przechowywane przez nas przez okres 30 dni w celu ustalenia usterek, a także ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia prób ingerencji), po upływie tego okresu następuje ich usunięcie. Pliki log, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu całkowitego wyjaśnienia danej sprawy, a w jednostkowych przypadkach mogą zostać przekazane organom dochodzeniowym.

W plikach log zapisywane są następujące informacje:

-       adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, które służy do uzyskania dostępu do naszego serwisu internetowego;

-       adres strony internetowej, z której został otwarty serwis internetowy (tzw. referrer);

-       nazwa otworzonych plików, względnie informacji;

-       data i godzina oraz czas trwania otwarcia;

-       system operacyjny oraz informacje dotyczące stosowanej przeglądarki internetowej łącznie z zainstalowanymi add-ons (np. do Flash Player);

-       kod odpowiedzi http (np. „Zapytanie zrealizowane“ lub „Nie znaleziono żądanego dokumentu“.

4.5  Dzieci

Ten serwis internetowy nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia.

4.6  Przekazywanie danych innym administratorom

Dane osobowe użytkowników są zasadniczo przekazywane przez nas innym administratorom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia realizacji umowy, gdy my lub podmiot trzeci mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych, jak również gdy użytkownik wyraził na to zgodę. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych oraz odbiorców lub kategorii odbiorców znajdują się w rozdziale Cele przetwarzania oraz podstawy prawne.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom, o ile będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub podlegającej wykonaniu decyzji urzędowej, względnie sądowej.

4.6.1     Usługodawcy (ogólnie)

Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług w obszarach takich jak programowanie i hosting danych. Wybraliśmy tych usługodawców skrupulatnie i stale ich nadzorujemy, w szczególności pod względem należytego obchodzenia się z zapisanymi u nich danymi oraz ich zabezpieczania. Wszyscy usługodawcy są przez nas zobowiązani do zachowywania poufności oraz przestrzegania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch.

4.7  Okres przechowywania danych; terminy przechowywania

Zasadniczo przechowujemy dane użytkowników przez okres niezbędny do świadczenia usług związanych z naszym serwisem internetowym, względnie jeśli dalszego przechowywania danych wymaga nasz uzasadniony interes (np. w zakresie marketingu pocztowego po wykonaniu umowy). Następnie Państwa dane osobowe zostaną usunięte z wyjątkiem tych danych, które mamy obowiązek przechowywać w celu wykonania zobowiązań prawnych (np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani przestrzegać terminów przechowywania takich dokumentów jak umowy i faktury).


5.    Zewnętrzne linki

Nasz serwis internetowy może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − oferentów z nami niepowiązanych. Po kliknięciu linku nie mamy wpływu na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych przekazywanych podmiotowi trzeciemu w wyniku kliknięcia linku (przykładowo adresu IP lub URL strony, na której znajduje się link), ponieważ postępowanie podmiotów trzecich jest siłą rzeczy poza naszą kontrolą. Nie bierzemy odpowiedzialności za przetwarzanie tego typu danych osobowych przez te osoby trzecie.


6.    Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy oraz zaangażowane przez nas przedsiębiorstwa usługowe mają obowiązek zachowywania dyskrecji oraz przestrzegania przepisów stosownych ustaw w zakresie polityki prywatności.

Podejmujemy wszelkie wymagane działania techniczne i organizacyjne pozwalające zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz ochronę administrowanych przez nas danych osobowych użytkownika, szczególnie w kontekście ryzyka przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, zmanipulowania, utraty, zmiany, bądź nieupoważnionego ujawnienia, względnie nieupoważnionego dostępu do tych danych. Nasze działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.


7.    Prawa użytkowników

W przypadku dochodzenia swoich praw należy skorzystać z informacji zawartych w rozdziale Kontakt. Należy przy tym upewnić się, że mamy możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Twojej osoby.

Prawo do informacji:

Użytkownik ma prawo do uzyskiwania od nas informacji dotyczących przetwarzania jego danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do wiedzy odnośnie przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Prawo do korygowania i usuwania danych:

Mają Państwo prawo zażądać od nas poprawienia błędnych danych oraz – pod warunkiem spełnienia przepisów ustawowych – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych.

Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych, bądź podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli dostęp do takich danych nie jest potrzebny, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz niżej).

Ograniczenie przetwarzania:

Użytkownik ma prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Przenoszenie danych:

Ponadto użytkownik ma prawo do otrzymywania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywanym maszynowo formacie, względnie – o ile jest to technicznie wykonalne – zażądania przekazania danych podmiotowi trzeciemu.

7.1  Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania do organu ds. ochrony danych. W tym celu można zwrócić się do organu ds. ochrony danych właściwego dla miejsca zamieszkania użytkownika, względnie kraju związkowego, bądź organu ds. ochrony danych właściwego dla naszej siedziby. W tym zakresie:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
(Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg)

Adres statutowy:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
NIEMCY

Adres pocztowy:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NIEMCY

Tel.: +49 711/615541-0
Faks: +49 711/615541-15
Adres e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


8.    Zmiana informacji w sprawie polityki prywatności

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych działań związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze informacje w sprawie polityki prywatności. Z tego względu należy zawsze zwracać uwagę na aktualną wersję naszej informacji w sprawie ochrony danych osobowych.


9.    Kontakt

W celu nawiązania kontaktu z naszą firmą należy skorzystać z adresu podanego w rozdziale „Administrator“.

Aby dochodzić swoich praw, prosimy kliknąć w ten link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=9ec84c1f-47fd-4ca5-84dc-e4c555a3a3af.

W celu powiadomienia o incydentach związanych z ochroną danych osobowych należy skorzystać z poniższego linku: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

W celu przekazania sugestii lub złożenia reklamacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart
NIEMCY

lub

mailto: DPO@bosch.com

 

 

Stan: 27.09.2019